Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника20 лекцій, 4 семінари, тестування, залік.

Банківське право.

 

20 лекцій, 4 семінари, тестування, залік.

 

Загальні положення банківського права України.

 

1. Поняття, предмет, метод і система банківського права.

2. Принципи та джерела банківського права.

3. Норми БП. Їх структура.

4. Поняття, особливості і структура банківських правовідносин.

 

Література. Ващенко 2007. Орлюк 2004. Костюченко 2011.

ЗУ "Про НБУ". ЗУ "Про банки і банківську діяльність".

 

1. Поняття, предмет, метод і система банківського права.

 

Банківське право - це система правових норм, що регулюють порядок організації та діяльності банків Україи, їх взаємовідносини з клієнтами (ю/о та ф/о), а також порядок здійснення банками банківських операцій.

 

Предмет БП - суспільні відносини, пов'язані з побудовою і функціонуванням банківської системи України.

 

Метод БП (способи і засоби впливу на банківські правовідносини) - подвійних характер (метод владних приписів і диспозитивний). Диспозитивний - відносини між банком і клієнтом (рівність сторін). Клієнт самостійно обирає банк, вид рахунку, ставку.

 

Система БП - це логічне, послідовне і внутрішньо узгоджене розміщення норм та інститутів БП. Загальна і Особлива частина. Загальна частина включає норми, що закріплюють принципові положення банківського права та його статутні інститути. У нас банківська система - дворівнева.

Особлива частина включає норми, що регулюють функціональні інститути банківського права (питання розрахунків, банківського кредитування, правове регулювання ринку цінних паперів, валют не регулювання).

 

Банківському праву притаманний комплексний характер (в БП містяться норми інших галузей права). Ст. 99 КУ. АП (роль КМУ, його компетенція). ЦП (укладення договорів: депозитний договір, договір банківського обслуговування). ГП (Банк - комерційна структура, ю/о, головною метою якої є отримання прибутку).

 

2. Принципи та джерела БП.

 

Притаманні як загальноправові (законність), так і спеціальні принципи.

Спеціальні принципи:

 

1. Свобода економічної діяльності (суб'єкти банківської діяльності мають право приймати будь-які рішення в рамках закону).2. Неухильного виконання економічних нормативів та норм банківського законодавства (НБУ регулює або конкретні норми або економічні нормативи (скільки банк повинен мати капіталу, норматив кредитного ризику (скільки надавати кредитів), норматив обов'язкових резервів (банк повинен зберігати певний відсоток свого капіталу в НБУ, ліквідності (банк може швидко превратить об'єкти кредитування в гроші.

3. Задоволення потреб клієнтів, максималізація отримання прибутку.

4. Банківського нагляду за діяльністю банків та інших фінансових установ (реєстрація документів засновників банку, надання ліцензії, накладення штрафів).

5. Поєднання публічних і приватних начал в банківській сфері (публічна - держава встановлює правила створення банку і порядок його функціонування); приватні начала - взаємовідносини банка і клієнта.

6. Захист економічної конкуренції (ніякої монополії).

 

Джерела БП.

 

1. КУ (ст. 99, 100).

2. ЗУ (ЗУ "Про НБУ". ЗУ "Про банки і банківську діяльність", ЗУ "Про кредитні спілки"). У нас - 15. Недостатньо Законів. В США - 300. Прогалини закриваються Інструкціями НБУ.3. УП (Про заходи щодо зміцнення банківської системи України та підвищення ролі у процесі економічних...., Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки).

4. Постанови, Декрети КМУ (Декрет КМУ Про систему валютного регулювання і валютний контроль, Постанова КМУ Про деякі питання надання банкам державної фінансової допомоги та її використання).

5. Нормативні акти Міністерств, Державних комітетів, що стосуються банківської діяльності, НБУ (Наказ МЮУ Про деякі питання доступу банків до державноо реєстру речовин прав на нерухоме майно, Наказ МФУтПро залучення банків України..., Наказ НБУ Про форму розрахунків).

6. Нормативні акти, прийняті асоціаціями, а також господарюючими суб'єктами (Статути комерційних банків).

7. МД і Міжнародні звичаї (МЗ - Уніфіковані правила та звичаї для документарних акредетивів, МД - Женевські чекові конвенції, Оттавська конвенції УНІДРУА про міжнародний фінансовий лізинг).

8. Правові звичаї та правила ділового обороту (звичаї, як правило, доповнюють закон - банківські гарантії).

 

3. Норми БП.

 

Норми БП - це загальнообов'язкові правила поведінки, які встановлюють в регулюють публічні відносини, пов'язані з організацією та функціонування банків, а також приватні відносини, які пов'язані зі здійсненням банками банківських операцій відносно клієнтів.

 

Специфічні ознаки норм БП:

 

1. Це специфічна група правил, що мають як публічний, так і приватний характер.

2. Це спеціальні норми, які чітко визначають права і обов'язки учасників, закріплюють правове положення суб'єктів банківських правовідосин (в ЦК є норма про порядок створення і ліквідації ю/о, спеціальне регулювання - ЗУ Про банки і банківську діяльність (розділ про порядок створення).

3. Нормам БП притаманний імперативний характер і забезпечуються державним примусом. НБУ може застосовувати засоби оперативного впливу (штраф, позбавлення ліцензії). Диспозитивні норми - ф/о та ю/о мають право укладати договори самостійно.

 

Норми БП мають певну структуру:

1. Гіпотеза - умови, за яких можуть виникнути банківські правовідносини (за яких умов банк може надати кредит - забезпеченість, строковість, повернення).

2. Дисозиція - детально формулює правило поведінки учасників банківських правовідносин. Ст. 47 ЗУ Про банки і банківську діяльність - операції, які можуть здійснювати банки.

3. Санкція - передбачають юридичні засоби, які застосовуються банками для захисту приписів держави. Дисциплінарні, адміністративні, кримінальні, фінансові (позбавлення ліцензії, призначення тимчасової адміністрації, сплата неустойки).

 

Класифікація норм БП.

 

1. За функціональною спрямованістю:

- регулятивні (права і обов'язки суб'єктів).

- охоронні (застосування засобів примусу за порушення но БП). Відповідальність за порушення правил валютних операцій. Кримінальну відповідальність скасували.

 

2. За характером впливу на учасників банківських правовідносин:

- зобов'язуючі (регулюють активну поведінку суб'єктів та пропонують здійснювати певні дії в категоричній формі). Для операцій - ліцензія. Ю/о тримають гроші тільки на рахунках.

- забороняючі (не здійснювати дій, що порушують банківську дисципліну). Ст. 162 КУпАП.

- уповноважуючі (надають учасникам повноваження наздійснення певних позитивних дій).

 

3. За змістом:

- матеріальні (норми, які містять правила, що закріплюють матеріальний зміст юридичних прав і обов'язків суб'єктів банківських правовідносин (питання банківського контролю, види санкцій));

- процесуальні (встановлюють порядок застосування норм матеріального права - порядок застосування штрафу, позбавлення ліцензії).

 

4. За призначенням:

- загальні (правове положення НБУ, функції банків);

- пруденційні ("розсудливий, обережий" - норми, що мають на меті забезпечити стабільність функціонування банківської системи) - реєстрація банку, засоби впливу за порушення.

 

4. Банківські правовідносини.

 

Це суспільні відносини, що встановлюють між учасниками юридичний зв'язок організаційного і майнового характеру та врегулювані нормами БП.

 

Функції банківських правовідносин:

1. Закріплюють конкретну поведінку учасників в процесі банківської діяльності або при здійсненні банківських операцій.

2. Визначають коло суб'єктів, на яких поширюється дія норм БП.

3. Забезпечують приведення в дію юридичних засобів для реалізації суб'єктивх прав та обов'язків суб'єктів банківських правовідносин.

 

Структура банківських правовідносин:

 

1. Суб'єкт (державні органи (КМУ, НБУ), ф/о, ю/о (банки, підприємства).

2. Об'єкт (кошти, цінні папери, майно, дії (платежі)).

3. Зміст (матеріальний - поведінка суб'єктів банківських правовідносин, виникнення суб'єктивних прав та обов'язків).

 

Специфічна риси б/п:

1. Виникають в спец. сфері екон. діяльності держави.

2. Складаються з 2-х елементів (владно-організаційного і майнового).

3. Обов'язкова участь банку.

4. Поєднання 2-х методів (див. методи).

 

Класифікація банківських правовідносин:

 

1. За змістом регулювання:

- регулюють організацію банківської системи

- виникають в сфері банківських операцій

- кредитні правовідносини

- валютні правовідносини

- розрахунокові правовідносини

- з приводу обігу цінних паперів

 

2. За конкретним змістом:

- майнові

- не майнові (захист банківської таємниці, захист ділової репутації банку)

- організаційні (пов'язані з побудовою банку або організаційною структурою банку)

 

3. Залежно від характеру зв'язків між суб'єктами:

- вертикальні (НБУ і комерційний банк)

- горизонтальні (банк і клієнт)

 

Підстави виникнення банківських правовідносин (виникнення, зміна, припинення - певні юридичні факти):

1. Норма закону (капітал для створення 120 млн.).

2. Адміністративний акт.

3. Банківський договір.

4. Заподіяння шкоди (неповернення кредиту).

 

Припинення може наступати внаслідок смерті особи, повного розрахунку між кредитором і боржником, позбавлення ліцензії.

 

Банківська система України.

 

1. Поняття, функції і структура банківської системи України.

 

Банківська система України - це система різних видів банків і банківських інститутів за допомогою яких здійснюється мобілізації коштів та клієнтурі надаються різноманітні послуги з прийомів вкладів і надання кредитів.

 

Банківська система України:

- законодавчо визначена

- дворівнева

- є складовою кредитної системою

 

Вимоги для функціонування БС:

1. Достатня кількість банків в країні (177 банків в Україні). 1 банк обслуговує від 50 до 100 тисяч - науковий критерій достатньості банків.

2. В БС не повинно бути зайвих елементів (у нас є банки, які позбавлені ліцензії, 24 банки на стадії ліквідації).

3. На 1 рівні повинен функціонувати Центральий банк, який виступає координатором кредитних установ та повинен виконувати функції по управлінні кредитними процесами. В Європі поряд з Центральним банком є структури. У нас НБУ - монополіст.

4. На ряду з банками повинні діяти фінансові установи (страхові, лізингові, пенсійні фонди, ломбарди).

5. Є складовою частиною економічної системи держави.

 

Функції БС:

1. Функція створення грошей та регулювання грошової маси (банки оперативно змінюють масу грошей в обігу). Гроші випускає тільки НБУ, але комерційні банки мають право випускати цінні папери - кредитні гроші.

2. Стабілізаційна (має на меті забезпечити сталість банківської діяльності та грошового ринку).

3. Трансформаційна (банки мобілізуючи кошти одних суб'єктів, передають їх іншим суб'єктам).

 


Дата добавления: 2015-07-03; просмотров: 8; Нарушение авторских прав


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
1. Коэффициент β собственного капитала предприятия равен 1,1. Только 80% инвестиций предприятия финансируется за счет собственного капитала предприятия. Определить коэффициент β активов. | 1.Наиболее распространенное определение денег:
lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2017 год. (0.192 сек.) Главная страница Случайная страница Контакты