Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН. Сутність і зміст місцевого самоврядування визначають його принципи — основні засади організації та здійснення місцевого самоврядування.
Читайте также:
  1. Ex lege XII tabularum aes alienum hereditarium... pro portionibus... ipso iure divisum (C. 2. 3.26). - По законам XII таблиц наследственные долги делятся автоматически на доли.
  2. I закон термодинамики
  3. I.4.2) Законы.
  4. II закон Ньютона.
  5. II закон термодинамики. Теорема Карно-Клаузиуса
  6. II. Организм как целостная система. Возрастная периодизация развития. Общие закономерности роста и развития организма. Физическое развитие……………………………………………………………………………….с. 2
  7. II.3. Закон как категория публичного права
  8. II.3.2) Классификация законов.
  9. II.3.3) Сила и пространство действия законов.
  10. III закон Ньютона.

Сутність і зміст місцевого самоврядування визначають його принципи — основні засади організації та здійснення місцевого самоврядування.

Місцеве самоврядування в Україні здійснюється на основі демократичних принципів.

1. Народовладдя - передбачає демократичний характер, при­роду, сутність розбудови цієї системи та, зокрема, виборність представницьких органів і головних посадових осіб місцевого самоврядування, підзвітність та підконтрольність їх територіальній громаді; можливість територіальної громади безпосередньо вирішувати питання місцевого значення, і

2. Законності- всі органи та посадові особи місцевого само­врядування мають діяти, приймати відповідні рішення в межах Конституції України і законів України, дотримуватися положень чинного законодавства, втілювати їх у життя, забезпечувати реалізацію прав і свобод громадян, захищати інтереси тери­торіальної громади.

3. Гласності - органи та посадові особи місцевого само­врядування повиннГ здійснювати свою діяльність відкрито, у взаємодії із засобами масової інформації. Вони мають своєчасно надавати об'єктивну, достовірну інформацію про свою діяльність громадянам, публікувати чи доводити до відома громадян прий­няті рішення.

4. Колегіальності - органи місцевого самоврядування та їхні виконавчі структури мають обговорювати питання, приймати рішення, що належать до їхньої компетенції, колегіальне, зважаючи на різні думки, погляди, позиції, права меншості.

5. Поєднання місцевих і державних інтересів - при роз­в'язанні питань місцевого значення територіальною громадою чи органами та посадовими особами місцевого самоврядування необхідно брати до уваги як місцеві, так і загальнодержавні інтереси.

6. Виборності -вибори органів і головних посадових осіб місце­вого самоврядування є вільними та відбуваються на основі загаль­ного, рівного й прямого виборчого права таємним голосуванням.

7. Правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених законом -базо­вий принцип для функціонування всіх складових елементів суб'єктів системи місцевого самоврядування, адже відсутність влади само­стійності може призвести до його фіктивності та нереальності.

8. Підзвітності та відповідальності перед територіальними громадами їхніх органів і посадових осіб - органи та посадові особи місцевого самоврядування повинні періодично звітувати перед територіальною громадою про свою діяльність. Зокрема, сільський, селищний, міський голова звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадя­нами не рідше, ніж один раз на рік.9. Державної підтримки та гарантії місцевого самовряду­вання - держава з метою розвитку демократичних засад органі­зації суспільства, підвищення ефективності управління, залучення населення до вирішення питань місцевого та державного значення організаційними, правовими, матеріально-фінансовими засобами сприяє становленню й розвитку місцевого самоврядування, ство­рюючи відповідні гарантії для такої політики.

10. Судового захисту прав місцевого самоврядування - органи та посадові особи місцевого самоврядування мають право звертатися до суду щодо визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, інших органів місцевого само­врядування, підприємств, установ і організацій, котрі обмежують права територіальних громад, повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування. Для дієвості реалізації цього права в Україні створюється система адміністративних судів. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

 

О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации

(О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и другие законодательные акты Российской Федерации в части экономического стимулирования деятельности в области обращения с отходами)

 


Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 9; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.018 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты