Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаБ) нормами обслуговування;
Читайте также:
  1. Б) нормами обслуговування
  2. Б) нормами обслуговування;
  3. В соответствии с законодательными нормами, действующими в отношении джина, его можно производить двумя способами.
  4. Взаємодія норм адміністративного права з нормами інших галузей права
  5. Взаимодействие норм права с корпоративными нормами.
  6. Взаимодействие норм права с политическими нормами.
  7. Взаимодействие норм права с религиозными нормами.
  8. Коллизии между нормами международного и национального права и пути разрешения данных коллизий.
  9. Л.А. Морозова, Р.О. Халфина, В.К. Бабаев придерживаются позиции, что правовые отношения - это общественные отношения, урегулированные нормами права[392].

5. Зіставлення планової і фактичної трудомісткості визначає:

а) коефіцієнт завантаження оборудоваия;

б) коефіцієнт виконання норм;

в) зріст продуктивності праці.

6. Зіставлення нормативної і фактичної трудомісткості визначає:

в) зріст продуктивності праці.

 

Варіант 63 (М:ЕП)

 

 

Питання 1. Пояснити особливості структури основних фондів радіо- та приладобудівного підприємства.

СТРУКТУРА ОСНОВНЫХ ФОНДОВ - Соотношение (в процентах) различных видов (групп или подгрупп) основных фондов в их общей стоимости по предприятию (фирме и т.п.), отрасли или промышленности, народному хозяйству в целом. Структура основных фондов на отдельных предприятиях неодинакова и зависит от характера деятельности предприятия, уровня механизации и автоматизации труда.

В составе основных фондов наиболее важное значение имеет активно действующая часть — группа машин и оборудования, передаточных устройств, т.е. активная часть основных фондов. Чем выше доля активной части основных фондов, тем выше уровень технической вооруженности труда, тем больше выпуска продукции.

Чем выше доля оборудования в стоимости основных производственных фондов, тем при прочих равных условиях больше выпуска продукции, выше показатель фондоотдачи - stroyverno.ru. Поэтому улучшение структуры основных фондов рассматривается
как условие роста производства и показателя фондоотдачи, снижения себестоимости, увеличения денежных накоплений.

Видовая структура основных производственных фондов неодинакова в различных отраслях промышленности. Например, доля

сооружений — в топливной промышленности (17%), передаточных устройств — в электроэнергетике (32 %), машин и оборудования — на предприятиях машиностроительного комплекса (45% и выше).

Важнейшими факторами, влияющими на структуру основных фондов, являются характер выпускаемой продукции, уровень автоматизации и механизации, уровень специализации и кооперирования, климатические условия - stroyverno.ru. В промышленности доля активной части составляет 2/3 и 1/3 — пассивная часть. В торговле активная часть составляет 1/3, пассивная часть — 2/3. Такое соотношение связано со спецификой отраслей.

 

Питання 2. Нормування запасів оборотних коштів. Норми та нормативи оборотних коштів. 

Управління оборотними коштами заключається в забезпеченні безперервності процесу виробництва і реалізації продукції з найменшим розміром оборотних коштів. Це означає, що оборотні кошти підприємств повинні бути розподілені по всіх стадіях кругообігу у відповідній формі й у мінімальному але достатньому обсязі.

Процес розробки економічно обґрунтованих величин оборотних коштів, необхідних для організації нормальної роботи підприємства, називається нормуванням оборотних коштів. Таким чином, нормування оборотних коштів полягає у визначенні сум оборотних коштів, необхідних для утворення постійних мінімальних і в той же час достатніх запасів матеріальних цінностей, незнижуваних залишків незавершеного виробництва й інших оборотних коштів. Нормування оборотних коштів сприяє виявленню внутрішніх резервів, скороченню тривалості виробничого циклу, більш швидкої реалізації готової продукції.

Нормують оборотні кошти, що перебувають у виробничих запасах, незавершеному виробництві, залишках готової продукції на складах підприємства. Це нормовані оборотні кошти. Інші елементи оборотних коштів називаються ненормованими. У процесі нормування оборотних коштів визначають норму і норматив оборотних коштів.Норми оборотних коштів характеризують мінімальні запаси товарно-матеріальних цінностей на підприємстві розраховуються в днях запасу, нормах запасу деталей, карбованцях на розрахункову одиницю і т.д.

Норматив оборотних коштів – добуток норми оборотних коштів на той показник, норма якого визначена. Розраховується в карбованцях.

Норматив оборотних коштів установлює їхню мінімальну розрахункову суму, постійно необхідну підприємству для роботи. Фактичні запаси сировини, коштів і т.д. можуть бути вище або нижче нормативу або відповідати йому. Це один з найбільш мінливих показників поточної фінансової діяльності.

Незаповненої нормативу оборотних коштів може призвести до скорочення виробництва, невиконанню виробничої програми через перебої у виробництві і реалізації продукції.

Наднормативні запаси відволікають з обігу грошові кошти, свідчать про недоліки матеріально-технічного забезпечення, неритмічності процесів виробництва і реалізації продукції. Усе це приводить до омертвіння ресурсів, їхньому неефективному використанню.

 

Тести

 

1. Коефіцієнт екстенсивного використання устаткування буває:

в) £1;

 

2. Інтегральний коефіцієнт використання устаткування стосовно коефіцієнтів інтенсивного й екстенсивного використання обладнання дорівнює:

г) добутку коефіцієнтів;

 

3. Виробнича ділянка працює у дві зміни. У першу зміну працює усе встановлене на ділянці устаткування, а в другу тільки половина. Чому повинний бути дорівнювати коефіцієнт змінності устаткування:

Б) 1,5;4. Устаткування встановлене на початку 1995 року, його амортизаційний період складає 12 років. Визначити коефіцієнт його зносу на початок 2001 року (ремонт і модернізацію устаткування не враховувати):

в) =0,5.

 

5. Визначити коефіцієнт придатності для устаткування встановленого в 1994 році після трьох років його роботи, якщо амортизаційний період дорівнює 10 років:

б) <0,5;

6. Оборотні виробничі фонди це:

в) предмети праці;

Варіант 64 (М:ЕП)

 

Питання 1. Показники використання основних фондів підприємства

Наиболее высокую долю в структуре имущественного комплекса предприятия занимают основные фонды.

Основными фондами являются произведенные активы, используемые неоднократно или постоянно в течение длительного периода, но не менее одного года, для производства товаров, оказания рыночных и нерыночных услуг. Основные фонды делятся на материальные и нематериальные (рис. 3).

Рис. 3 Основные фонды

К материальным основным фондам (основным средствам) относятся здания, сооружения, машины и оборудование, измерительные и регулирующие приборы и устройства, жилища, вычислительная техника и оргтехника, транспортные средства, инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь, рабочий, продуктивный и племенной скот, многолетние насаждения и прочие виды материальных основных фондов.

http://www.aup.ru/books/m88/Image201.gifК нематериальным основным фондам (нематериальным активам) относятся компьютерное программное обеспечение, базы данных, оригинальные произведения развлекательного жанра, литературы или искусства, наукоемкие промышленные технологии, прочие нематериальные основные фонды, являющиеся объектами интеллектуальной собственности, использование которых ограничено установленными на них правами владения.

Материальные и нематериальные основные фонды показываются в балансе предприятия в разделе "Внеоборотные активы". Объединяет эти виды ресурсов предприятия не только то обстоятельство, что они играют важную роль в деятельности предприятия, но и то, что объекты, включаемые в состав основных фондов, используются в течение длительного времени (более одного года). Однако при ближайшем рассмотрении оказывается, что основные средства и нематериальные активы имеют большие различия, которые отражаются в методах их учета, анализе использования и влиянии на финансовый результат. Рассмотрим основные средства предприятия.

 

Питання 2. Показники використання оборотних фондів підприємства.

 

Для осуществления процесса производства предприятию необходимы не только основные фонды, но и оборотные средства.

Оборотные средства – это совокупность оборотных фондов и фондов обращения, выраженных в денежной форме. Оборотные фонды обслуживают процесс производства, а фонды обращения – сферу обращения.

Оборотные фонды – предметы труда, которые потребляются в течение одного цикла. Оборотные фонды переносят свою стоимость на готовый продукт сразу и при этом изменяют свою натуральную вещественную форму.

 

Состав оборотных средств:

Оборотные средства
Оборотные фонды Фонды обращения
Производст-венные запасы Незавершенное производство Затраты будущих периодов Готовая продукция Продукция отгруженная, но неоплаченная Дополнитель-ные ресурсы
Сырье, мате-риалы, запчасти и т.п. Предметы труда в процессе производства на рабочих местах. Затраты на подготовку выпуска новых изделий, на научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки; включаются в себестоимость будущих периодов Продукция на складе предприятия, прошедшая ОТК. Продукция в пути, за которую деньги еще не поступили на р/с предприятия. Деньги в кассе, на р/с, деньги в пути и т.п.
             

 

 

Оборотные средства на предприятии находятся в постоянном движении и последовательно проходят 4 стадии:

Для успешной работы предприятия большое значение имеет скорость обращения оборотных средств. Для характеристики использования оборотных средств применяют 2 показателя:

1. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств – характеризует количество оборотов оборотных средств за определенный период:

 

2. Длительность одного оборота:

 

Экономическое значение оборачиваемости оборотных средств заключается в том, что предприятие может произвести и реализовать с меньшими оборотными средствами тот же самый объем продукции или с теми же средствами выпустить больше продукции. И, наоборот, при сохранении прежнего объема продукции достаточно иметь меньшее количество оборотных средств.

 

Тести

 

1. Метою будь-якого промислового підприємства є:

б) одержання найбільшого прибутку при найменших витратах;

 

2. Основні фонди це (з'єднати дві частини):

соединить а) засоби праці –е) поступово за зносом;

 

3. Норма амортизації визначається:

г) відношенням річних амортизаційних відрахувань до первісної вартості основних фондів, у %.

 

4. Знос основних фондів буває:

а) фізичним; д) моральним; .

 

5. Облік основних фондів ведеться по вартості:

в) первісной; е) поновленой( востановительной?); з) залишковой;

 


Варіант 65 (М:ЕП)

 

 

Питання 1. Особливості класифікації оборотних фондів у випадку радіо- приладобудівного підприємства.

Оборотные средства можно классифицировать:

а) по месту и роли в процессе производства на четыре группы:

1) средства, вложенные в производственные запасы;

2) средства, вложенные в незаконченную продукцию;

3) средства в виде готовой продукции;

4) денежные средства.

б) по степени планирования оборотные средства подразделяются на нормируемые и ненормируемые.

К нормируемым относятся все оборотные активы сферы производства и часть оборотных активов сферы обращения в виде остатков нереали­зованной готовой продукции на складах.

К ненормируемым - другие оборотные активы (дебиторская задолженность, финан­совые вложения, средства в незаконченных расчетах, денеж­ные средства в кассе и на счетах в банках)

в) по степени ликвидности оборотные средства подразде­ляются на быстрореализуемые и медленно реализуемые.

Очень ликвидными средствами являются деньги в кассе или на счетах в банках, к быстрореализуемым относятся также кратко­ срочные финансовые вложения (депозиты, ценные бумаги, товары и имущество, приобретенные с целью перепродажи); реальная дебиторская задолженность, товары отгруженные, срок оплаты которых не наступил

Медленно реализуемыми оборотными средствами являются полуфабрикаты, незавер­шенное производство, залежалые товары на складе, сомнительная задолженность

По источнику формирования оборотные средства делятся на собственные, заемные и привлеченные.

 

Питання 2. Показники виробничої програми радіо- приладобудівного підприємства.

Основная цель предприятий реализуется в процессе выполнения производственной программы.

Производственная программа (план производства и реализации продукции) — это комплексное задание по выпуску и реализации продукции определенного ассортимента и качества в натуральных и стоимостных показателях, ориентированных на достижение целей организации (предприятия).

Показатели производственной программы могут быть: натуральными, условно-натуральными, трудовыми, стоимостными.

Стоимостные показатели произв.программы: товарная продукция, валовая продукция, реализованная и нормативно-чистая продукция.

Товарная продукция представляет собой стоимость продукции, и услуг, предназначенных к отпуску за пределы основной деятельности предприятия в планируемом периоде.

Реализованная продукция — это продукция, изготовленная, от­груженная и оплаченная потребителем, сбытовой или торгующей организацией (посредником).

Валовая продукция — это стоимость всей продукции, независимо от степени ее готовности, т.е. стоимость общего результата произ­водственной деятельности предприятия за определенный период.

Для всех трех показателей объема продукции характерно то, что они определяются в ценах, включающих в себя наряду с вновь соз­данной стоимостью перенесенную стоимость средств производства (основных и оборотных фондов). Чем больше материалоемкость изделий, тем при прочих равных условиях выше его цена и, следо­вательно, выше объем производства в стоимостном выражении. С целью устранения этого недостатка предприятия рассчитывают по­казатель чистой продукции.

Чистая продукция — стоимостной показатель, выражающий вновь созданную коллективом предприятия стоимость. Ее сумма по всем отраслям материального производства составляет произведен­ный национальный доход.

Тести

1. Основні фонди це (з'єднати дві частини):

соединить а) засоби праці –е) поступово за зносом;

2. Норма амортизації визначається:

г) відношенням річних амортизаційних відрахувань до первісної вартості основних фондів, у %.

3. Знос основних фондів буває:

а) фізичним; д) моральним; .

4. Облік основних фондів ведеться по вартості:

в) первісной; е) поновленой( востановительной?); з) залишковой;

5. Фондомісткість основних фондів окремого підприємства залежить від:

в) вартості нормативно чистої продукції підприємства за рік і середньорічної вартості основних фондів;

Варіант 66 (М ЕП)

 

 

Питання 1. Структура заробітної плати. Види та системи оплати праці.


Дата добавления: 2015-01-19; просмотров: 33; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.025 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты