Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаC)& ҚР Парламентімен
Читайте также:
  1. Оғамдық татулық пен саяси тұрақтылық принціпінің сабақтастығы ҚР К-да бекітілген
  2. Р несиелік бюролар мен несиелік тарихты қалыптастыру туралы» ҚР Заңы, 06. 07. 2004 ж.

*****

ҚР Конституциясына µзгерістер мен толықтырулар енгізілді:

C)& 2007 жылы 21 мамырда

*****

ҚР Конституциясына µзгерістер мен толықтырулар 21 мамыр 2007 жылы енгізілді:

B)& ҚР Парламентімен

*****

2007 жылы 21 мамырдаѓы Конституцияѓа енгізілген µзгерістер мен толықтыруларѓа сәйкес ҚР Президентініњ қызметі:

B)& 7 жылдан 5 жыл мерзімге µзгерді

*****

2007 жылѓы Конституцияѓа енгізілген µзгерістер мен толықтыруларѓа сәйкес жеке т±лѓаны т±тқындауѓа және қамауѓа санкцияны береді:

D)& Сот органдары

*****

Қазақстан Республикасында мемлекеттік биліктіњ бµліну қаѓидасы алѓаш рет бекітілді:

A)& ҚР-ныњ мемлекеттік тәуелсіздігі туралы Конституциялық Зањында (16.12.1991ж.)

*****

Қазақстан Республикасыныњ мемлекеттік тәуелсіздігі туралы Конституциялық Зањы қабылданды:

C)& 16 желтоқсанда 1991 жылы

*****

Қазақ ССР-ніњ мемлекеттік егемендігі туралы Декларация қабылданды?

D)& 25 қазанда 1990 жылы

*****

Конституциялық қ±рылым дегеніміз не?

A)& мемлекеттіњ конституциясымен немесе конституциялық

*****

Конституциялық қ±рылым келесі қатынастар ж‰йесін қамтиды:

C)& әлеуметтік, экономикалық, саяси-қ±қықтық

*****

Конституциялық қ±рылымныњ қаѓидалары кµрсетіњіз:

A)& халық билігі, мемлекеттік егемендік, бірт±тастық, биліктіњ бµлінуі, қ±қықтық ‰стемдігі, идеологиялық және саяси әр алуандық

*****

Экономикалық ж‰йеніњ қаѓидаларын кµрсетіњіз:

B)& меншіктіњ әр алуандыѓы және зањмен қорѓалуы, еркін кәсіпкерлік, зањмен реттелген бәсекеніњ болуы және таѓы басқалар

*****

Қазақстан Республикасында тµтенше жаѓдайды кім енгізеді:

C)& ҚР Президент

*****

Қазақстан Республикасындаѓы мемлекеттік биліктіњ қайнар-кµзі:

A)& Халық

*****

Қазақстан Республикасы қандай мемлекет болып саналады?A)& Президенттік

*****

Қазақстан Республикасы зайырлы мемлекет болѓандықтан:

C)& діни бірлестіктер мемлекеттен бµлінген

*****

Территориялық қ±рылысы жаѓынан Қазақстан Республикасы қандай мемлекет т‰ріне жатады?

E)& унитарлық (бірт±тас)

*****

Халық билігін ж‰зеге асыру нысандары:

A)& Республикалық референдум және сайлау

*****

Діни институттардыњ мемлекеттік институттардан бµлінуі қандай мемлекеттерге тән?

A)& зайырлы мемлекеттерге

*****

ҚР мемлекеттік рәміздері қатарына не жатады?

E)& ҚР мемлекеттік елтањбасы, Туы, Ән±раны

*****

Мемлекеттік және мемлекеттік емес ±йымдар азаматтардыњ µтініштері мен басқа да қ±жаттарѓа жауаптарды қандай тілде береді?

B)& мемлекеттік тілде немесе µтініш жасалѓан тілде

*****

Мемлекетке тән барлық элементтердіњ тәуелсіз мемлекет белгілеріне сәйкес келуі қалай аталады?

A)& мемлекеттік сәйкестілік

*****

Қазақстан Республикасыныњ мемлекеттік тілі:C)& қазақ тілі

*****

Қазақстан Республикасында демократияныњ келесі т‰рлері бекітілген:

E)& µкілетті және тікелей демократия

*****

Саяси ж‰йеніњ қаѓидасын кµрсетіњіз:

A)& саяси плюрализм және идеологиялық саналуандылық

*****

ҚР мемлекеттік және қоѓамдық институттардыњ бірігуіне жол беріле ме?


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 6; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты