Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаКОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ЩОДО ЗАХИСТУ ЗАВДАННЯ

Читайте также:
  1. V. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
  2. VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
  3. Апарати місцевих та апеляційних судів: структура, основні завдання.
  4. Апаратні засобі захисту інформації.
  5. Апаратура захисту і управління авіаційних генераторів
  6. Апаратура управління та захисту електричних мереж, металізація та заземлення
  7. Видатки бюджету на соціальний захист населення і соціальну сферу. Форми і види соціального захисту населення
  8. Видача завдання.
  9. Види зв’язків соціально-економічних явищ та завдання їх статистичного вивчення
  10. Визначення загроз безпеці інформації та сучасний стан її технічного захисту

1. Визначення бухгалтерського обліку в міжнародному стандарті. Роль бухгалтерського обліку в прийнятті управлінських рішень.

2. Порівняльна характеристика світових моделей бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

3. Коротка характеристика найважливіших міжнародних стандартів фінансової звітності.

4. Користувачі бухгалтерської інформації.

5. Організаційно-правові форми господарської діяльності.

6. Фінансове положення і балансове рівняння.

7. Відмінності між фінансовим і управлінським обліком.

8. Види і цілі фінансових звітів.

9. Рахунки бухгалтерського обліку і їх типи.

10. Поняття чистого прибутку і його компоненти.

11. Трансформаційні записи.

12. Етапи облікового циклу.

13. Реверсивні записи.

14. Якісні характеристики бухгалтерської інформації і їх взаємозв'язок.

15. Принципи, які лежать в основі фінансової звітності.

16. Основні компоненти систематизованого балансу.

17. Багатоступінчаті і одноступінчаті форми звіту про прибутки і збитки.

18. Облік готівки і короткострокових інвестицій.

19. Облік дебіторської заборгованості і сумнівних боргів.

20. Облік простих векселів.

21. Визначення матеріальних запасів, вплив їх оцінки на розмір прибутку.

22. Методи оцінки товарних запасів.

23. Системи періодичного обліку матеріальних запасів.

24. Системи безперервного обліку матеріальних запасів.

25. Поняття поточних зобов'язань, їх види і оцінка.

26. Умовні зобов'язання.

27. Суть, види і аспекти обліку необоротних активів.

28. Визначення вартості необоротних активів.

29. Методи визначення амортизації необоротних активів.

30. Аспекти обліку природних ресурсів.

31. Облік нематеріальних активів.

32. Корпоративна форма бізнесу.

33. Компоненти акціонерного капіталу.

34. Процес розподілу дивідендів між власниками акцій.

35. Характеристика управлінського обліку.

36. Елементи виробничих витрат.

37. Міжнародні професійні організації бухгалтерів і стандарти бухгалтерського обліку.

38. Визначення і порядок визнання елементів фінансових звітів.

39. Облікова політика і примітки.

40. Облік облігацій.

41. Процедура закриття рахунків (заключні записи).

42. Методика і техніка складання консолідованої фінансової звітності.43. Пробний баланс, етапи його складання і значення.

44. Чинники, що впливають на числення величини амортизації.

 


література

 

 

 

1. Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16. 07. 99 р. № 996 — ХІV.

2. Голов С. Ф., Єфіменко В. І. Фінансовий та управлінський облік. — К.: Автоінтерсервіс, 1996. — 544 с.

3. Голов С. Ф., Костюченко В. М. Бухгалтерський облік за міжнарод­ними стандартами: приклади та коментарі: Практ. посіб. — К.: Лібра, 2001. — 840 с.

4. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 2000: Пер. з англ. — К.: ФПБАУ, 2000. — 1268 с.

5. Бутинець Ф. Ф., Горецька Л. Л. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах. Навч. посіб. — Житомир: Рута, 2002. — 544 с.

6. Губачова О. М. Облік у зарубіжних країнах: Навч. посіб. — К.: Укропосвіта, 1998. — 226 с.

7. Голов С. Ф. Управлінський облік: Підручник. — К.: Лібра, 2003. — 704 с.

8. Глен А. Велш та ін. Основи фінансового обліку: Пер. з англ. — К.: Основи, 1999. — 943 с.

9. Добровський В. М., Гнилицька Л. В., Коршикова Р.С. Управлінський облік: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2003. — 235 с.10. Друри К. Управленческий и производственный учет: Пер. с англ. — М.: Аудит, 2002. — 873 с.

11. Качалин В. В. Финансовый учет и отчетность в соответствии со стандартами GААР. — М.: Дело, 1998. — 432 с.

12. Нидлз Б. и др. Принципы бухгалтерского учета: Пер. с англ. —
М.: Финансы и статистика, 1996. — 496 с.

13. Соловьева О. В. Зарубежные стандарты учета и отчетности: Учеб. пособие. — М.: Аналитика-Прес, 1998. — 288 с.

14. Стуков С. А., Стуков Л. С. Международная стандартизация и гармонизация учета и отчетности. — М.: Бух. учет, 1998. — 136 с.

15. Ткач В. И., Ткач М. В. Международная система учета и отчетнос­ти. — М.: Финансы и статистика, 1991. — 160 с.

16. Хорнгрен Ч. Т., Фостер Д. Бухгалтерский учет: управленческий аспект: Пер. с англ. — М.: Финансы и статистика, 1995. — 416 с.

17. Чумаченко М. Г. Учет и анализ в промышленном производстве США. — М.: Финансы, 1971. — 240 с.

18. Энтони Р., Рис Дж. Учет: ситуации и примеры: Пер. с англ. — М.: Финансы и статистика, 1993. — 560 с.


Навчальне видання

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання індивідуальних завдань

з дисципліни “Облік у зарубіжних країнах”

(для студентів, які навчаються за напрямом

“Економіка та підприємництво”)

(електронне видання)

 

Укладачі:

Марта Юріївна Манухіна

Тетяна Вадимівна Щолокова

Наталія Олександрівна Рязанова

 

Редактор І. О. Морозова

Техн. редактор Т. М. Дроговоз

Оригінал-макет Г.Є. Федорова

 

 

Підписано до друку

Формат 60×841/16 Папір офсетний. Гарнітура Times.

Друк офсетний. Ум. друк. арк. 2,8 Обл. вид. арк. 3,2

Тираж____ прим. Видавн. №______ . Замовл. № . Ціна договірна.

Видавництво Східноукраїнського національного

університету імені Володимира Даля

Свідоцтво про реєстрацію,

серія ДК №1620 від 18.12.2003

Адреса видавництва: 91034, г. Луганськ, кв. Молодіжний, 20а

Телефон:8 (0642) 41-34-12, факс:8 (0642) 41-31-60

E-mail:uni@snu.edu.ua

http:www. snu.edu.ua

 


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 4; Нарушение авторских прав


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Тематика контрольних робіт | Тема 6. Увязка заготовительной и сборочной оснастки
lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2019 год. (0.015 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты