Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаОцінювання поточної навчальної діяльності
Читайте также:
  1. Агробізнес як складова частина підприємництва. Особливості підприємницької діяльності в сільському господарстві.
  2. Адміністративна відповідальність у сфері підприємницької діяльності
  3. Адміністративно-організаційні танормативні умови інноваційного пошуку в соціально-педагогічній діяльності.
  4. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
  5. Адміністративно-територіальний устрій і територіальна основа діяльності органів публічної влади в Україні
  6. Аналіз складових інноваційної діяльності соціального педагога
  7. Антиінноваційні бар'єри у професійній діяльності педагога та шляхи їх подолання
  8. Аоміністративно-правовий захист суб'єктів підприємницької діяльності
  9. Види діяльності підприємства та їх характеристика. Загальна кла­сифікація доходів і витрат діяльності підприємства та їх зв'язок з рахунками бухгалтерського балансу.
  10. Види занять з навчальної дисципліни

Ректор Донецького

Національного медичного

Університету ім. М. Горького

член-кор. НАМН України,

Проф. Ю.В. Думанський

________________

Р.

ІНСТРУКЦІЯ

З ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ПРИ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

У Донецькому національному медичному університеті ім. М. Горького

Оцінювання поточної навчальної діяльності

Оцінювання поточної навчальної діяльності має бути стандартизованим.

При засвоєнні кожної теми модуля за поточну навчальну діяльність студента виставляються оцінки за 4-бальною (традиційною) шкалою.

У відповідності до професійно-діяльносного (компетентністного) підходу під час практичних занять більша частина часу (не менш 60%) має приділятися основному етапу заняття - самостійній роботі студентів під керівництвом викладача із професійно-орієнтованими завданнями (реальними об’єктами майбутньої професійної діяльності – хворими, результатами лабораторних досліджень, рентгенограмами тощо або їх моделями). Решта часу – на аналіз та спільне обговорення результатів самостійної роботи студентів з корекцією помилок.

Оцінка за кожне завдання у процесі поточної навчальної діяльності визначається на підставі відсоткового відношення операцій, правильно виконаних студентом при вирішенні завдання:

- 90-100% - «5»,

- 75-89% - «4»,

- 60-74% - 3»,

- менш, ніж 60% - «2».

Якщо на практичному занятті студент виконує декілька завдань, оцінка за кожне завдання ставиться окремо. Це обумовлене тим, що при визначенні однієї оцінки за тему як середньої арифметичної з двох або трьох, збільшується похибка обчислень.

Види навчальної діяльності студента, що підлягають оцінюванню на кожному занятті, визначаються кафедрою з урахуванням специфіки дисципліни та цілей вивчення конкретної теми та фіксуються у протоколі засідання кафедри до початку навчального року.

На останньому занятті змістового модуля, крім основної частини заняття (самостійної роботи студентів під керівництвом викладача із професійно-орієнтованими завданнями), обов’язково проводиться тестування студентів на перевірку досягнення цілей вивчення всього змістового модуля. 

2. Оцінювання індивідуальної самостійної роботи

Індивідуальна самостійна робота має бути включена лише до тих модулів, де вона є необхідною і відповідає майбутній професійній лікарській діяльності. Основним видом індивідуальної самостійної роботи студента є написання історії хвороби.

У зв’язку із значною роллю індивідуальної самостійної роботи студента у засвоєнні ним професійних вмінь, вважати її зарахованою лише при виконанні на позитивну оцінку, а отриману оцінку («3», «4», «5») подвоювати.

 


Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 3; Нарушение авторских прав


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
 | Цель и задачи практики


lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.004 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты