Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаVІІ. Список літератури.
Читайте также:
  1. I. Список экскурсий по Санкт-Петербургу
  2. III. Список экскурсий по пригородам
  3. Quot;Стаття 581. Список присяжних
  4. V. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ
  5. А теперь запишите все самые важные для вас дела, разместив их в порядке приоритетности. Даже простое занесение их в список вызовет у вас чувство уже некоторого контроля над ними.
  6. Атропіну сульфат – список А, перевіряємо дози
  7. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
  8. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
  9. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Господарський кодекс України №436-ІУ від 16.01.2003. - К.: Атіка, 2003. - 208 с.

2. Кодекс законів про працю від 10.12.1971 р. №322-VIII. зі змінами і доповненнями.

3. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку - К.: Атіка. 2002. - 124 с.

4. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом; Закон Украї­ни, зі змінами і доповненнями // Відомості Верховної Ради України (ВВР). - 1992.-№31.

5. Про інвестиційну діяльність: Закон України, зі змінами і доповненнями // Відомості Верхо­вної Ради України (ВВР) -1991. - №47.

6. Про оплату праці / Закон України від 24.03.1995 р. №108/ 95-ВР: в редакції Закону України від0б.02.І997 №50/97-ВР, зі змінами і доповненнями.

7. Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України в редакції від 22.05.1997 р. №283/97-ВР, зі змінами і доповненнями.

8. Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні: Закон України від 16.01.2003 р.№ 433-IV.

9. Абрамов В.М., Данюк В.М., ГриненкоАЖ., Колот А.М,, Чернов В.Ї. Нормування праці. — К.: Інститут системних досліджень освіти, 1995.

10. Абрамов В.М., Данюк В.М., Колот А.М. Мотивація і стимулювання праці в умовах переходу до ринку. — О.: ОКФА, 1995.

11. Авдеенко В.Н., Котлов ВА. Производственный потенциал промышленного предприятия. — М.: Зкономика, 1989. Ш. Бизнес-план /Под ред. В.М. Попова. — М.: Финансы и статистика, 1994.

12. Войчик І.М,, Харів П.С, Хопчак М.І. Економіка підприємств. — Л.: Спо-лом,1998.

13. Вихрущ В.П. Основи бізнесу: Підручник. — Т.: Збруч, 1998. — Том 1.

14. Вихрущ В.П., Тирпак І.В. Економіка нових форм господарювання. — Бучач: ТАНГ, 1994.

15. Волков О. Экономика предприятия. — М.: ИНФРА, 1997.

16. Грузинов В.П.Экономика предприятий. — М.: Финансы и статистика, 1998.

17. Економіка виробничого підприємства. — Л.: Оксарт, 1996.

18. Економіка підприємств./ Заред. В.П. Вихруща, П.С. Харіва. — Т.: ТАНГ, 1995.

19. Економіка підприємств: Підручник / За ред. С.Ф. Покропивного. — К.: Хвиля-Прес, 2001.

20. Економіка підприємств: В 2 т.: Підручник / Заред. С.Ф. Покропивного. — К.: Хвиля-Прес, 1995.

21. Економічний аналіз діяльності промислових підприємств / За ред. С.І. Шкарабана, М.І. Сапагова. — Т.: ТАНГ, 1995.22. Зайцев Н.Л. Экономика промышленного предприятия. — М.: ИНФРА-М, 1999.

23. Котлер Ф. Основы маркетинга. — М,: Прогресс, 1990.

24. Курс рыночной зкономики / Под ред. Г.И. Рузавина. — М.: Банки и биржи, 1994.

25. Мендрул О.Г., Павленко І А. Фондовий ринок: операції з цінними паперами. — К.: КНЕУ, 2000.

26. Мельник В.А. Ринок цінних паперів. — К.: Віра-Р, 1998.

27. Олейніков Е.А. Основи економічної безпеки. — М.: ЗАО "Бізнес-школа" Интел-Синтез, 1997.

28. Организация, планирование и управление деятельностью промышленного предприятия / Под ред. С.М. Бухало. — К.: Выща школа, 1989.

29. Пересада А А. Інвестиційний процес в Україні. — К.: Лібра, 1998.

30. Покропивний С.Ф., Колот В.М. Підприємство: стратегія, організація, ефективність: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 1998.

31. Процедура признання предприятия банкротом: порядок выявления, санация и реорганизация, продажа обанкротившегося предприятия. — М.: Приоритєт, 1998.

32. Экономика предприятия: учеб. для вузов/ В.Я. Горфинкель. Е.М. Купряков, В.П. Просолова и др.-М.:Банки и биржи; ЮНИТИ, 2002-520с.

33. Экономика предприятия:учебник для вузов/под ред проф. В.А. Швандера-3 изд., перераб и доп.-М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2001-718с.34. Экономика предприятия:учебник для вузов/под ред проф. В.Я. Горфинкеля-3 изд., перераб и доп.-М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2002-718с.


Додаток А

Загальні економічні показники роботи підприємства

№ варіанта Обсяг виробництва продукції за рік, тис. т Ціна одиниці продукції, грн./т Середньорічна вартість основних фондів, тис. грн. Середньорічна вартість обігових коштів, тис. грн.

 

 

Додаток Б

Вихідні дані для розрахунку показників використання основних виробничих фондів підприємства

№ варіанта Середньорічна вартість основних фондів, тис. грн., в тому числі: 1. Будинки, спорудження і передавальні пристрої 2. Автотранспорт, прилади, інструменти. 3.Силове та робоче обладнання 4. ЕОМ та інші машини автоматичної обробки інформації Час роботи обладнання, годин/рік Середня годинна продуктивність одиниці обладнання, т/год
ефективний фактичний планова фактична
9655,2 14482,8 21,4
9530,4 14295,6 22,6
9129,6 13694,4 23,5
9614,4 14421,6 21,6
9770,4 14655,6 22,8
14076,0 23,7
9981,6 14972,4 22,6
15660,0 21,9
15138,0 23,3
9691,2 14536,8 22,5
9566,4 14349,6 21,4
9165,6 13748,4 22,6
9650,4 14475,6 23,5
9806,4 14709,6 21,6
14130,0 22,8
10017,6 15026,4 23,7
15714,0 22,6
15192,0 21,9
9727,2 14590,8 23,3
9602,4 14403,6 22,5
9201,6 13802,4 21,4
9686,4 14529,6 22,6
9842,4 14763,6 23,5
14184,0 21,6
10053,6 15080,4 22,8
15768,0 23,7
15246,0 22,6
9763,2 14644,8 21,9
9638,4 14457,6 23,3
9237,6 13856,4 22,5

 Додаток В

Вихідні дані для розрахунку чисельності основних та допоміжних робітників, керівників, фахівців та службовців

№ варіанта неявки за хворобою чергові та додаткові відпустки виконання державних обов’язків Необхідна чисельність у зміну, чол.
Основні робітники виробництва Робітники по утриманню та обслуговуванню обладнання (чергова група) Робітники з ремонту обладнання (ремонтна група) Допоміжні робітники (загальноцехові) Фахівці Службовці

 

Додаток Г

Розподілення статей калькуляції на змінні і умовно-постійні

Найменування статей витрат За ступенем впливу обсягу виробництва на рівень витрат
Сировина та матеріали Змінні
Допоміжні матеріали Змінні
Напівфабрикати Змінні
Електроенергія Змінні
Паливо Змінні
Вода Змінні
Пара Змінні
Заробітна платня основних виробничих робітників Змінні
Відрахування від заробітної плати Змінні
Витрати на утримання та експлуатацію обладнання:  
- амортизація (2, 3, та 4 груп ОВФ) Умовно-постійні
- поточний ремонт Змінні
- утримання устаткування Змінні
Загальновиробничі витрати Умовно-постійні
Адміністративні витрати Умовно-постійні
Витрати на збут Умовно-постійні
Інші операційні витрати Умовно-постійні

 

 

Додаток Д


Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 10; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.016 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты