Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗадача №3. Спільне підприємство в Україні звернулося до суду з позовом до ТОВ про стягнення 3803 грн.основного боргу та 2712 грн.пені за прострочення оплати послуг
Читайте также:
  1. IV. Работа над задачами.
  2. IV. Работа над задачами.
  3. IV. Работа над задачами.
  4. IV. Работа над задачами.
  5. IV. Работа над задачами.
  6. V. Работа над задачами.
  7. V. Работа над задачами.
  8. V. Работа над задачами.
  9. V. Работа над задачами.
  10. V. Работа над задачами.

Спільне підприємство в Україні звернулося до суду з позовом до ТОВ про стягнення 3803 грн.основного боргу та 2712 грн.пені за прострочення оплати послуг згідно договору від 20 травня 2013 р., всього 6515грн.

Відповідач відзив на позов не подав, в засідання господарського суду не з’явився, не виконав вимог суду, викладених в ухвалі про порушення провадження у справі.

Відповідно до ст 75 ЦПК справа розглядається за наявними в ній матеріалами.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представника позивача, суд встановив, що у 2013 р. сторони уклали договір иа обслуговування мобільного телефону і абоненту було надано особистий рахунок Відповідач повинен був оплачувати надані послуги в 15-денний строк з моменту друку рахунків. Однак, рахунки відповідачем не були оплачені і заборгованість з наданого позивачем і не запере чуваного відповідачем розрахунку позову становить 3 803 гри

Суд задовольнив позов, стягнувши з ТОВ на користь спільного підприємства 3803 грн.основного боргу, 2712 гри. пені та 65 грн. 15 коп витрат по сплаті державного мита.

Після набрання рішенням законної сили відповідач подав касаційну скаргу на це рішення до Вищого господарського суду України, зазначивши, шо він не був належним чином повідомлений про час і місце засідання суду, оскільки не отримав повістку, в судовому засіданні не досліджувалися рахунки, які він повинен був оплачувати за надані послуги, а розрахунок позову позивачем не відповідає загальній сумі рахунків. Касаційна скарга була підписана особою без зазначення її посадового становища.

Вищий господарський суд повернув касаційну скаргу відповідачу і виніс про це постанову.

Чи відповідають вимогам закону дії суду першої інстанції, ТОВ, Вищого господарського суду України?Чи підлягає касаційна скарга задоволенню?

Задача №4

Господарський суд м. Києва рішенням від 23 травня 2013 р. задовольнив позов ВАТ про стягнення з відповідача 50 000 гри. боргу за виконані роботи та 100 000 гри. оплати послуг адвоката. Постановами Київського апеляційного господарського суду від 26 червня 2013 р. і Вищого господарського суду У країни від 29 жовтня 2013 р. рішення суду було залишене без зміни. Відповідач звернувся з касаційною скаргою до Верховного суду України.Як потрібно вирішити справу?

5. Короткий підсумок опрацьованого матеріалу (5 хв);

6. Оголошення отриманих оцінок (5 хв);

Оголошення про закінчення заняття.

 

 

ПЛАН ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ №11

Тема №11:Перегляд судових рішень, ухвал, постанов за нововиявленими обставинами

З навчальної дисципліни:«Господарський процес»

Категорія слухачів: студенти 4 курсу ННІПП НАВС

Навчальна мета: ознайомити студентів з теоретичними основами та категоріальним апаратом господарського процесу, її об’єктом, предметом, методами.

Виховна мета:формувати у студентів уявлення про предмет, метод, джерел господарського процесу.

Розвивальна мета: сприяти підвищення розумінню предмету господарського процесу як самостійної галузі права, розумінню відносин, що складаються при здійсненні правосуддя в господарських спорах

Навчальний час: 2 години

Навчальне обладнання, ТЗН: мультимедійний проектор, комп’ютер, дошка, крейда.

Наочні засоби: малюнки та схеми, мультимедійні презентації.

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки:

Забезпечуючі дисципліни:

«Аграрне право», «Адміністративне право», «Господарське право», «Земельне право», «Митне право», «Податкове право», «Теорія держави та права», «Цивільне право», «Цивільне процесуальне право».Забезпечувані дисципліни:

«Актуальні проблеми господарського права», «Актуальні проблеми господарського процесу», «Комерційне (торгове) право», «Конкурентне право», «Міжнародний комерційний арбітраж», «Правова робота суб’єктів господарювання», «Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності», «Складання господарсько-правових документів», «Судова бухгалтерія».

Навчальні питання:

1. Поняття нововиявлених обставин та підстави перегляду судового рішення. Поняття перегляду судового акта за нововиявленими обставинами.

2. Порядок подання заяви. Порядок перегляду рішення, ухвали, постанови за нововиявленими обставинами. Особливості перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами

3. Поняття нововиявлених обставин та підстави перегляду судового рішення. Зупинення виконання судового рішення господарського суду.

Література:

Правові акти

1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – Ст. 141.

2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №18, №19-20, №21-22. – Ст.144

3. Господарський процесуальний кодекс України від 6 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 6. – Ст. 56.

4. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод зі змінами, внесеними Протоколом N 11 ( Конвенцію ратифіковано Законом N 475/97-ВР від 17.07.97)

5. Закон України від 07.07.2010 р. «Про судоустрій і статус суддів» // Офіційний вісник України. – 2010. – № 55/1 (30.07.2010). – Ст. 1900.6. Закон України від 11.05.2004 р. «Про третейські суди» // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 35 (27.08.2004). – Ст. 412.

7. Закон України від 21.04.1999 р. «Про виконавче провадження» // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 24 (18.06.1999). – Ст. 207.

8. Закон України від 14.05.1992 р. «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (в редакції від 30.06.1999 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 42 (29.10.1999). – Ст. 378.

9. Закон України від 15.01.1998 р. «Про Вищу раду юстиції» // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 25 (19.06.1998). – Ст. 146.

10. Закон України від 08.07.2011 р. «Про судовий збір» // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 14. – Ст. 87.

11. Закон України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України щодо процесуального правонаступництва» від 12.05.2011 р. № 3329-VI.

12. Закон України «Про внесення змін до статті 56 Господарського процесуального кодексу України щодо порядку надсилання копії позовної заяви» від 19.05.2011 р. № 3382-VI.

13. Постанова пленуму Вищого господарського суду України від 24 жовтня 2011 року №11 «Про деякі питання практичного застосування розділу ХІІ Господарського процесуального кодексу України» (із змінами і доповненнями, внесеними постановою пленуму Вищого господарського суду України від 23 березня 2012 року №3

Основна література

14. Абрамов Н.А. Обновленный хозяйственный процесс Украины: Учебное пособие (курс лекций). - Харьков: «БУРУН КНИГА», 2012. - 192 с.

15. Актуальні проблеми господарського, цивільного права та процесу: наук. зб. Вип. 1 /Ред.: Л.М. Ніколенко; Маріуп. держ. гуманіт. ун-т. - Маріуполь, 2009. - 183 с.

16. Господарське процесуальне право: Підручник / О.П.Подцерковний, О.О.Квасніцька, Т.В.Степанова та інш.; за ред. О.П.Подцерковного, М.Ю.Картузова. – Х.: Одіссей, - 2012. – 400 с.

17. Балюк І.А. Господарське процесуальне право: Навч.-метод. посіб. для самост.вивчення дисципліни. – К.: Київ. нац. екон. ун-т., - 248 с.

18. Господарське процесуальне право: навч. посіб. / І.А. Балюк; ДВНЗ «Київ. нац. екон.ун-т ім. В. Гетьмана». - К., 2008. - 224 с.

19. Господарське процесуальне право України: навч. посіб. / В.Л. Костюк, К.М. Біда, В.В.Бонтлаб, Л.В. Логуш, В.П. Мельник; Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.». - К.: Ін Юре,2009. - 223 с.

Додаткова література

20. Роїна О.М. Господарський процес: Практичний посібник. – К.: КНТ, 2012. – 192 с.

21. Теліпко В.Е. Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України./За ред.. Притики Ю.Д. – К.: Центр учбової літератури, 2011.-608 с.

ХІД ЗАНЯТТЯ:

1. Привітання (2 хв);

2. Перевірка наявності студентів на занятті (3 хв);


Дата добавления: 2015-02-09; просмотров: 30; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты