Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Державне управління охороною праці. ст.ст. 31-37 Закону України “Про охорону праці”
ст.ст. 31-37 Закону України “Про охорону праці”

Державний нагляд — ЗУ “Про ОП”.

5. Предмет і завдання дисципліни „Охорона праці”

 

 

Охорона праці - це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних та лікувально-профілактичних заходів і засобів, спрямованих на збереження здоров'я та працездатності людини в процесі праці.

Вперше ця дисципліна в учбовий процес була впроваджена в 1989 р. в Московському інституті залізничного транспорту. До 1966 р. вона викладалась у межах окремих спеціальних та інженерних дисциплін. І лише у 1966 р. охорона праці як самостійна спеціальна дисципліна офіційно увійшла в навча­льні програми всіх інженерних спеціальностей, а всім техніч­ним вищим закладам освіти було запропоновано створити кафедри охорони праці. З 1999 р. у всіх вищих закладах освіти України при підготовці фахівців відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів проводиться вивчення нормативних дисциплін "Основи охорони праці" та "Охорона праці в галузі".

Основна мета навчальної дисципліни "Охорона праці" - формування системи теоретичних і прикладних знань з правових, економічних і організаційних питань створення безпечних умов праці, захисту людини на виробництві.

Виходячи із зазначеної мети, завданням дисципліни є вив­чення:

* впливу виробничого середовища на людину;

* методів аналізу і оцінювання стану охорони праці на підприємстві;

* організаційних та економічних аспектів охорони праці;

* правової і нормативної бази охорони праці в Україні.


Предметом дисципліни є захист життя і здоров'я людини на виробництві.

Основний зміст дисципліни розкривається в темах:

1. Виробниче середовище і його вплив на людину. Предмет і завдання

дисципліни.

2. Умови праці на виробництві, їх класифікація і нормування.

3. Виробнича шкідливість, методи захисту людини від її негативного впливу.

4. Аналіз і профілактика профзахворювання та виробничого травматизму.

5. Основи техніки безпеки.

6. Правове і нормативне регулювання охорони праці.

7. Державне управління охороною праці в Україні.

8. Організація охорони праці на виробництві.

9. Економічні аспекти охорони праці.

 

Питанням безпеки праці певне місце відводиться у загально-технічних і спеціальних дисциплінах. Однак з такими загаль­ними питаннями охорони праці, як система законодавчих і нормативних актів, соціально-економічні, організаційно-техніч­ні, санітарно-гігієнічні і лікувально-профілактичні заходи сту­дент знайомиться лише під час вивчення самостійної дисцип­ліни "Основи хорони праці". В умовах адміністративно-командної економіки робота з охорони праці на підприємствах базувалася на підставі діючих положень, наказів галузевих міністерств, рішень профспілкових органів, приписів органів держнагляду.

Робота активізувалася після аварій і нещасних випадків, а потім затихала до наступного випадку. На підприємствах була впроваджена система управління охороною праці. Однак функціонування системи забезпечувалося доти, доки цього вимагали вищі органи та технічні інспектори праці профспілок. Як тільки був послаблений контроль з боку міністерств, фактично припинилося функціонування і вдосконалення системи. Колишня система значною мірою була побудована на лозунгових ефектах, бюрократичній звітності, не мала правових та економічних механізмів управління охороною праці.

За переходу до ринку докорінно змінюється мотивація діяльності з охорони праці. Основним обов'язком роботодавця стає створення такої організації виробництва, за якої досягати­меться найбільший прибуток. Кожний нещасний випадок на виробництві означатиме для підприємства серйозну моральну й економічну втрату. Достатньо нагадати, що в Україні щорічно тільки на виробництві травмується 50 тис. чол. (з них 1,5 тис. чол. - смертельно), отримують професійні захворювання.

Не менш важливим завданням є забезпечення високої якості продукції або послуг, їх конкурентоспроможності. Закон захищає споживача від недоброякісної продукції, а якість праці і якість продукції прямо залежать від якості умов праці, від санітарно-гігієнічного та ергономічного комфорту на виробничому місці.

Отже, забезпечення здорових, безпечних і високопродуктив­них умов праці є важливим фактором існування підприєм­ства в умовах ринкової конкуренції. Роботодавець повинен створювати безпечні умови праці, забезпечувати сприятливий морально-психологічний клімат у трудовому колективі, що сприяє підвищенню продуктивності праці і поліпшенню якості продукції та послуг, здоров'ю працівників.

Вивчення факторів виробничого середовища, організаційно-технічних і санітарно-гігієнічних умов, у яких здійснюється тру­дова діяльність людини, а також системи правових заходів щодо виконання правил техніки безпеки, виробничої санітарії та охо­рони праці є предметом курсу « Охорона праці». Розгля­даючи «Охорону праці» як наукову дисципліну, слід за­значити, що вона виникла й сформувалася на стику наук про працю і людину.

Наука про охорону праці тісно пов'язана з іншими науками. Вона широко використовує найновіші досягнення науки і техніки, базується на теоретичних розробках з фізики, хімії, математики, електроніки, медицини, економіки тощо. Важливе місце в розробці питань охорони праці займають такі наукові дисципліни, як ерго­номіка, інженерна психологія і фізіологія праці, технічна естетика.

Для визначення на науковій основі методів і шляхів поліп­шення та оздоровлення умов праці на виробництві, забезпечення правильного ритму праці, режиму праці і відпочинку, необхідно враховувати вимоги психології й фізіології праці людини (ви­вчення працездатності людини, пов'язаної з втомою, нервовою напругою, монотонністю праці). Технічна естетика вивчає зако­номірності художнього проектування виробничих приміщень і обладнання.

Охорона праці працюючих в умовах інтенсивного переозбро­єння виробництва на базі комплексної автоматизації і механізації може бути забезпечена лише при всебічному врахуванні можливо­стей людини в трудовому процесі. В правильному розв'язанні цих завдань істотну роль відіграє ергономіка. Ергономіка вивчає проб­леми оптимального розподілу й узгодження функцій між люди­ною і машиною, формує оптимальні вимоги до засобів та умов ді­яльності, розробляє методи їх урахування при створенні й експлуатації техніки, що управляється та обслуговується люди­ною. Раціональне поєднання можливостей людини і характеристик машини та відповідний розподіл функцій усередині системи істот­но підвищують її ефективність і зумовлюють оптимальне викорис­тання людиною технічних засобів згідно з їх призначенням.

Взаємодія людини і техніки в системі виробництва (система «людина — машина — виробниче середовище») має розглядати­ся під час проектування і створення безпечних умов праці, вирішення завдань оптимізації. Це і є предметом ергономіки. В пері­од широкого застосування нової техніки в усіх галузях народного господарства проблема оптимізації взаємовідносин людини з машиною і виробничим середовищем стала однією з головних.

Умови праці як система елементів та факторів вивчаються, аналізуються, оцінюються в різних галузях науки. Це, передусім, такі наукові дисципліни, як техніка безпеки, технологія виробницт­ва, виробнича санітарія, фізіологія праці, ергономіка, охорона праці, технічна естетика, культура виробництва, організація ви­робництва та праці, гігієна праці, економіка праці, соціоекологія, управління виробництвом, безпека життєдіяльності та ін.

У конкретних дослідженнях охорона праці як наука базу­ється на загальнонаукових підходах: комплексності, системно­сті, особистісному гуманізмі, єдності наукового дослідження і практики, організації трудової діяльності з урахуванням люд­ського фактора.

Комплексний підхід до охорони праці передбачає врахування організаційних, економічних, соціальних, психологічних, техніч­них, правових та інших аспектів управління в їх сукупності і вза­ємозв'язку.

Системний підхід відбиває взаємозв'язки між окремими аспек­тами охорони праці і виражається в розробці кінцевої мети, визна­ченні шляхів її досягнення, в створенні відповідного механізму управління, який забезпечує комплексне планування, організацію та стимулювання роботи з охорони праці. Системний підхід до вивчення основ охорони праці передбачає застосування різних методів дослідження, зокрема фізіологічних, психологічних, ста­тистичних, математичних, соціальних тощо.

Методологічною основою дисципліни є аналіз умов праці, технологічних процесів, виробничого обладнання, робочих місць, трудових операцій, організації виробництва з метою виявлення шкідливих і небезпечних факторів, виникнення можливих ава­рійних ситуацій та визначення заходів щодо поліпшення умов праці.

Головна мета дисципліни — надати майбутнім фахівцям знання основ охорони праці, реалізація яких на практиці сприя­тиме поліпшенню умов праці, підвищенню її продуктивності, за­побіганню професійним захворюванням, виробничому травматиз­му тощо.

Основним завданням охорони праці є гуманізація праці, під якою розуміють профілактику перевтоми, професійних захворю­вань, запобігання виробничому травматизму, підвищення змістовності праці, створювання умов для всебічного розвитку особис­тості. Завданнями охорони праці є також:

— знаходження оптимальних співвідношень між різними фак­торами виробничого середовища;

— впровадження норм гранично допустимих рівнів виробни­чих факторів, визначення ступеня шкідливості і небезпеки праці;

— розробка та планування заходів щодо поліпшення умов праці;

— забезпечення безпеки виконання робіт працівниками;

— впровадження технічних засобів і заходів щодо боротьби з травматизмом і профзахворюваннями;

— розробка методів оцінки соціальної та економічної ефектив­ності заходів з удосконалення умов і охорони праці.

 

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-02-09; просмотров: 108; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты