Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тапсырма
· Арифметикалық және салыстыру операцияларын орындау;

· Қорытынды жасау;

· Бақылау сұрақтарына жауап беру.

1.3 Теориялық негіздердің сипаттамасы

1. Салыстыру функциясы келесі ортақ сұлба бойынша бағдарламаланады:

· Address 1 адресш жуктеу;

· Address 2 адресш жуктеу;

· Салыстыру функциясы;

· Result нәтижесін беру.

Салыстыру амалдарын келесі форматтағы екі санды салыстыру үшін қолдануға болады:

· I - екі integer санын салыстыру;

· D - екі double integer санын салыстыру;

· R - екі real санын салыстыру.

Егер салыстыру нәтижесі ақиқат (true) болса, онда RLO «1» тең, егер олай болмаса «0» тең. ПЧ1 және IN2 кірісіндегі шамаларды келесі шарттарға сәйкес салыстыруға болады:

== INI IN2-гe тең; о INI IN2-re тец емес;

> IN1 IN2-ден үлкен;

< IN1 IN2-ден кіші;

>= IN1 IN2-ден үлкен немесе тең;

<= IN1 IN2-ден кіші немесе тең.

2. Арифметикалық функциялардың бағдарламалануы келесі ортақ сұлба бойынша жузеге асады:

· Address 1 адресін жүктеу (load);

· Address 2 адресін жуктеу (load);

· Арифметикалық функция;

· Result нәтижні жіберу (transfer).

Бағдарламада әртүрлі деректер типіне байланысты қолданылатын негізгі арифметикалық амалдар келесідей болады:

· ADD - косу амалы;

· SUB - азайту амалы;

· MUL - кебейту амалы;

· DIV - белу амалы.

3 Өңделетін бағдарламаларда деректер типінің келесі түрлері қолданылады:

1. элементарлы деректер типі: биттік, математикалы, уакыттық;

2. күрделі деректер типі: жолдық, массивті, құрылымдық;

3. пайдаланушымен анықталатын деректер типі, 3 турлі касиеті болады: символдың атауы, деректер типінің өзі, айнымалының көрінуі.

4 БЛБ басқаруда негізгі қорек көзі кездейсоқ өшкен кезде бақылағыш апаттық қорек көзіне ауысып, 10 минут ағымындағы есептеулер мен интерфейстердің жұмысқа қабілеттілігінің ағымдық нәтижелерін сақтайды. Светодиодтың индикация мен бақылағыштың шығыс элементтері бұл кезде жұмыс істемейді. Heгізгі қорек көзі қосылған кезде бақылағыш барлық аралық нәтижелерді сақтай отырып қолданушы бағдарламасын орындауға мүмкіндік береді.

5 Step7 бағдарламалық пакетінде жобаның құрылуы алдымен орындалатын жқмысқа байланысты бакылағышты таңдаудан басталады. Таңдалган бақылағыштың конфигурациясын орындаймыз. Яғни келесі компоненттерді сәйкесінше орналастырамыз:

Тұрғы (Racks) - модульді орналастыру және бip-бipiмен байланыстыру үшін;

Электрқорек (РS) - ішкі құрылғыларға электр қуатын беруді қамтамасыз етеді;

Орталық үрдісші құрылғы (СРU) - қолданушы бағдарламасын сақтайды және өңдейді;

Интерфейстік модуль (IМ) - тұрғының басқа тұрғымен байланысын қамтамасыз етеді.

Сигналдық модуль (SM) – ішкі деңгей сигналына жүйелк сигналды бейімдейді.

Коммуникативті процессор (CP) - қосалқы желімен байланысын құрады.

1.4 Жұмыстың орындалу тәртібі

 

1.5 Бастапқы мәліметтердің нұсқалары

вариант №1

вариант №2

вариант №3

вариант №4

1.6 Бақылау сұрақтары

 


ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Куприянов М.М. Матюшкин Б.д. цифровая обработка сигналов: процессоры, алгоритмы, средства проектирования. Политехника, СПб., 2000.

2. Сташин В.В., Урусов Ф.В. Мологонцева О.Ф. Проектирование цифровых устройств на однокристальных микроконтроллерах. – М., Энергоатомиздат, 1990.

3. Ремизевич Т.В. Микроконтроллеры для встраиваемых приложений. додека, - М., 2000.

4. Козаченко В.Ф. Микроконтроллеры: руководство по применению 16-разрядных микроконтроллеров Intel MCS-196/296 во встроенных системах управления. – М., ЭКОМ, 1997.

5. Щелкунов Н.Н., Дианов А.П. Микропроцессорные средства и системы. - М.: Радио и связь, 1989. - 288 с.

6. Микропроцессорный комплект К1810: структура, программирование, применение: справочная книга/ Ю.М.Казаринов, В.Н.Номоконов, Г.С.Подклетнов, В.Ф.Филиппов. Под ред. Ю.М.Казаринова. - М.: Высш.шк., 1990. -269с.: ил.

7. Григорьев В.Л. Программирование однокристальных микропроцессоров. - М.: Энергоатомиздат, 1987. - 288 с.: ил.

8. Лю Ю-Чжен, Гибсон Г. Микропроцессоры семейства 8086/88. Архитектура, программирование и проектирование микрокомпьютерных систем: Пер. с англ. - М.: Радио и связь, 1987. - 512 с.; ил.

9. Микро- и мини-ЭВМ/ Е.П.Балашов, В.Л.Григорьев, Г.А.Петров: Учебное пособие для вузов. - Л: Энергоатомиздат. Ленингр. отд., 1984. - 376 с., ил.

10. Проектирование цифровых устройств на однокристальных микроконтроллерах/ В.В.Сташин, А.В.Урусов, О.Ф.Мологонцева. - М.: Энергоатомиздат, 1990. - 224с., ил.

11. Микропроцессорные системы./ М.С. Куприянов, Р.И. Грушвицкий, О.Е. Мартынов и др. Под. ред Д.В.Пузанкова Учебное пособие для вузов. - СПб., Политехника, 2002, 936 с.

12. Фрир Дж. Построение вычислительных систем на базе перспективных микропроцессоров: Пер. с англ. - М.: Мир, 1990. – 413 с. ил.

13. А.Н. Комин, М.С. Куприянов, Д.В. Пузанков, А.В. Сиповский. Процессоры семейства М68К фирмы Motorola/СПб., 1996, - 282с.

14. Куприянов М.С., Мартынов О.Е., Панфилов Д.И. Коммуникационные контроллеры фирмы Motorola – СПб., БХВ – Петербург, 2001 – 560с.


 

СОДЕРЖАНИЕ  
ВВЕДЕНИЕ
ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫС №1. Микропроцессорлық жүйелердің логикалық негіздері
ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫС №2. Санау жүйелері
ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫС №3. STEP7 бағдарламасының пакетімен танысу. Жоба құру
ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫС №4. Техникалық үрдістің басқару бағдарламасын құру
ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫС №5. S7-300 бақылағышының қарапайым басқару бағдарламасын құру
ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫС №6. Уақытқа бөлгіштерін пайдалану арқылы S7-300 бақылағышы үшін техникалық үрдістерді басқарушы бағдарламаларды құру
ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫС №7 Есептеуіштерді қолдану арқылы S7-300 бақылағышы үшін технологиялық үрдістерді басқарушы бағдарламасын құру  
ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫС №8 SIMATIC S7-300 бақылағышына аналогты сигнал енгізу мен калибрлеуді үйрену  
ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫС №9 Жылжыту командаларын пайдалану  
ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫС №10 Арифметикалық және салыстыру операциялары  
Список использованной литературы
   
   

 


Св.план 2012 г.

 

 

Оксана Викторовна Жирнова

Айна Алимгазыевна Толеужанова

 

 

БАСҚАРУ ЖҮЙЕЛЕРIНДЕГI МИКРОПРОЦЕССОРЛЫҚ ҚҰРАЛДАР

1-бөлім

Зертханалық жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар

5В070200 – «Автоматтандыру және басқару» мамандығына арналған

 

Редактор

Техн. редактор

 

УТВЕРЖДЕНЫ – Председатель научно-методического совета

Института АиТ

 

Б.С. Ахметов « » __________ 2012 г.

 

СОГЛАСОВАНЫ – Заведующий кафедры Аи У

 

Б.А. Сулейменов « » __________ 2012 г.

 

 

Подписано в печать « » ____________ 2012 г.

 

 

Тираж экз. Формат 60х84 1/16. Бумага типографская №1.

Объем уч. – изд.л. Заказ № ___ Цена договорная.

 

Издание Казахского национального технического университета

имени К.И. Сатпаева

Научно-технический издательский центр КазНТУ

г. Алматы, ул. Ладыгина, 32


Поделиться:

Дата добавления: 2015-02-10; просмотров: 99; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.012 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты