Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Види сучасного маркетингу
Маркетинг – це систематизоване і планомірне напрямлення всіх функцій підприємства на задоволення потреб споживачів і на можливості використання потенційних ринків, а також своєчасне реагування на управлінські імпульси з боку ринку, тобто орієнтацію на ринкове бачення – унікальну функцію бізнесу

Види маркетингу

1. Види маркетингу залежно від орієнтації маркетингової діяльності

Продуктовий маркетинг має на меті використання продукту чи послуги як основного інструмента виробничої діяльності, а тому тут основна увага надається поліпшенню їхніх характеристик і якостей.

Маркетинг споживача стверджує, що споживач, по-перше, завжди правий, по-друге, він віддає перевагу товарам з більш високими якісними показниками, але намагається придбати не стільки сам товар як річ, скільки ту споживну вартість, яка в ньому втілена. У зв'язку з цим головна задача маркетингу - вивчення споживача, його побажань, пріоритетів, а також умов і факторів їх формування і розвитку.

Змішаний маркетинг використовує підходи та інструментарій обох попередніх видів маркетингу. Його структура визначається метою і завданнями підприємництва, впливом факторів навколишнього середовища.

2. Види маркетингу залежно від сфери маркетингової діяльності

маркетинг товарів споживчого попиту (споживчий)

Маркетинг В-to-C (В2С)

business – to – customer – бізнес до споживача

маркетинг виробничо-технічного призначення (промисловий).

Маркетинг B-to-B (В2В)

business – to - business - бізнес до бізнесу

3. Види маркетингу залежно від періоду, на який розробляється маркетингова політика підприємства

Стратегічний маркетинг - це розробка та реалізація середньо- (на 2-5 років) і довготривалої політики підприємства. Найважливіший принцип стратегічного маркетингу - аналіз й прогнозування існуючих і потенційних потреб, виходячи з інтересів споживача.

Суттєвим у стратегічному маркетингу є виявлення й обслуговування існуючих і можливих для освоєння ринків товарів (послуг) і груп споживачів (ринкових сегментів), спостереження за динамікою та умовами розвитку ринку, концентрація зусиль на найперспективніших угодах.

Оперативний (тактичний) маркетинг - це розробка короткотермінової (до 2 років) політики підприємства. Вона базується на своєчасному реагуванні на динаміку потреб і попиту, виходячи з існуючих можливостей підприємства.

4. Види маркетингу залежно від основних об'єктів уваги, кінцевої мети та способів її досягнення

Види маркетингу:

виробничий - отримання прибутку за рахунок збільшення обсягів виробництва, зниження собівартості продукції, ефективного використання наявних ресурсів;

товарний - отримання прибутку за рахунок поліпшення якості, властивостей, характеристик і конкурентоспроможності товарів;

торговельний (збутовий) - отримання прибутку за рахунок активного збуту, використання прогресивних методів торгівлі;

ринковий - отримання прибутку за рахунок орієнтації на споживача, координації виробничої та збутової діяльності;

розвинутий (сучасний) - отримання прибутку за рахунок задоволення потреб та побажань споживачів, використання інтегрованої системи елементів (інструментарію) маркетингу.

5. Види маркетингу залежно від міри координації виконуваних на підприємстві маркетингових функцій

інтегрований - виконувані функції організаційно об'єднані в один комплекс, підпорядковані існуючій стратегії розвитку

неінтегрований - функції маркетингу на підприємстві виконуються розрізнено.

6. Види маркетингу залежно від видів продукції

За видами продукції розрізняють маркетинг товарів і послуг.

Послуги - це дії, результатом яких є або вироби, або корисний ефект.

Маркетинг послуг потребує вивчення і використання особливостей цієї продукції. Серед них:

- нематеріальність - послуги неможливо спробувати, скуштувати і т.п. завчасно;

- якісна нестабільність - можлива невідповідність потребам і побажанням споживачів, оскільки послуги надаються людьми з різними здібностями і в різний час;

- невіддільність від постачальника послуг (навколишньої обстановки);

- особливості товарно-матеріальних запасів послуг - послуги неможливо зберігати і накопичувати.

7. Види маркетингу залежно від рівня вирішення маркетингових завдань

Виходячи з рівня маркетингової діяльності, розрізняють:

- макромаркетинг (ділова активність на рівні держави)

- мікромаркетинг (ділова активність на рівні фірми)

Залежно від мети:

- комерційний (основна мета - отримання прибутку) і

- некомерційний, або метамаркетинг. У свою чергу, до метамаркетингу належить маркетинг організацій, окремих осіб, місць, ідей: він є діяльністю, яка має на меті створення, підтримання чи зміну уявлень, позицій або поведінки громадськості щодо названих суб'єктів.

8. Види маркетингу залежно від міри диференціації маркетингової діяльності

глобальний маркетинг - полягає в тому, що світ все більше «розростається», бажання споживачів стають все більш подібними. Тому стратегія маркетингу має глобальний (загальний для всіх споживачів) характер, а товари, що пропонуються ринку, якомога більше стандартизованими, розрахованими на масового покупця;

диференційований маркетинг використовує ту тезу, що будь-який бізнес має локальний характер. Звідси - необхідність сегментування ринку, тобто його розподілу на частини, виходячи з відповідних класифікаційних ознак, цілеспрямована діяльність в одному чи кількох сегментах залежно від характеристик і особливостей останніх.

Види маркетингу в зв'язку з особливостями розвитку та акцентами за структурою маркетингової концепції

У зв'язку з особливостями розвитку та акцентами за структурою маркетингової концепції розрізняють менеджерістскій, бихевиористский, диференційований, інтегрований, інноваційний, прямий, стратегічний, екологічний та соціальний, концентрований маркетинг.

Менеджерістскій маркетинг передбачає верховенство маркетингової концепції в управлінні фірмою і висунення маркетингової служби на рівень менеджерів вищої ланки управління, наприклад, очолюється віце-президентом фірми, який координує всю її роботу. Менеджерський вид маркетингу припускає також посилення активної його боку, тобто спрямований не тільки на вивчення ринку і ринкової моди і адаптацію до них вироблених товарів і послуг, але і на формування ринку і запитів споживачів згідно маркетингової стратегії фірми.

Бихевиористский маркетинг основний акцент робить на вивчення психології споживача, мотивації купівельної поведінки. Такий вид маркетингу особливо важливий для великих, передових фірм, які в змозі здійснювати серйозні і за якістю і за кількістю маркетингові заходи на ринку у вигляді товарної, цільової, збутової та комунікаційної політики. Проте, борючись за гаманці покупців, фірма в першу чергу прагне заволодіти не тільки їх гаманцями, а й їхніми серцями, тобто домогтися переваги для своїх товарів і забезпечити прихильність і лояльність покупців до торгової марки даної фірми.

Диференційований маркетинг - маркетинг, при якому організація прагне освоювати відразу декілька сегментів ринку зі спеціально розробленими для них продуктами і специфічною маркетинговою політикою.

Інтегрований маркетинг приділяє особливу увагу координації та підбору всіх складових маркетингових заходів впливу на ринок, а саме: товарної, цінової, збутової та комунікаційної політики і рівноваги їх участі у вирішенні глобальних стратегічних завдань фірми. Інтегрований маркетинг - маркетинг, заснований на єдності зовнішнього та внутрішнього маркетингу. Мета інтегрованого маркетингу полягає в тому, щоб поставити на службу інтересам споживачів діяльність всіх підрозділів організації.

Інноваційний маркетинг долає такий недолік звичайного маркетингу, як обмеженість розробки нових товарів, які базуються на якісних скачках у розвитку науки і техніки. Інноваційний маркетинг йде від науково-технічних розробок, заснованих на фундаментальних і прикладних наукових дослідженнях, результати яких надалі «просіваються через сито» переваг і вимог ринку і потім впроваджуються у виробництво і пропонуються кінцевим споживачам.

Прямий маркетинг характеризується прямим способом продажу товарів і послуг і передбачає організацію збутової діяльності у формі персональних продажів через збутових агентів - комівояжерів, а також у формі продажів по каталогах і ТБ-маркетингу, коли виробник і продавець відповідної продукції вступають в безпосередній контакт з кінцевим споживачем.

Інтегрований прямий маркетинг - прямий маркетинг, реалізований з допомогою різних маркетингових коштів у кілька етапів з метою поліпшення реакції споживачів на пропозиції товару і збільшення прибутку.

Стратегічний маркетинг визначає в якості найважливішої функцію розробки глобальних стратегій та стратегічного планування. У ньому також посилена активна сторона маркетингу, що сприяє створенню і формуванню попиту і пропозицій споживачів згідно довгостроковим цілям фірми і підпорядкування цим цілям всієї виробничо-збутової діяльності фірми.

Екологічний, або «зелений» вид маркетингу покликаний вирішувати ринкові і виробничо-збутові завдання відповідно до вимог захисту навколишнього середовища.

Соціальний, або соціально-етичний, маркетинг спрямований не тільки на задоволення запитів кінцевих споживачів, але і на оптимальне вирішення економічних і соціальних завдань, що стоять перед усім суспільством, дотримання його довгострокових інтересів.

Концентрований маркетинг - маркетинг організації, що має велику частку ринку на одному або декількох невеликих сегментах ринку. Концентрований маркетинг ефективний для організацій з обмеженими ресурсами, малого бізнесу.

Види маркетингу по територіях охоплення

У залежності від території охоплення маркетинг може бути внутрішній, регіональний, експортний, імпортний, зовнішньоторговельний, маркетинг з продажу за кордон патентів і ліцензій, маркетинг прямих зарубіжних інвестицій, міжнародний маркетинг, мультинаціональне і глобальний маркетинг.

Внутрішній маркетинг пов'язаний з питаннями реалізації товарів і послуг у рамках однієї країни і обмежений її національними кордонами. Зазвичай на зовнішній ринок фірма починає виходити пізніше, коли вона досягла певних результатів і їй вже не вистачає простору вітчизняного ринку. Однак у світовій практиці зустрічаються фірми, що спеціалізуються в основному на закордонній діяльності і практично не працюють на внутрішньому ринку, і навпаки.

Експортний маркетинг пов'язаний з ускладненням функцій і завдань у сфері маркетингової діяльності фірми, так як припускає додаткові дослідження нових закордонних ринків збуту, створення зарубіжних збутових служб і мереж і т.д.

Імпортний маркетинг одними економістами признається, іншими вже заперечується, оскільки він не пов'язаний з технологією просування товарів на ринок, організацією успішних продажів і ефективного збуту. На мій погляд, імпортний маркетинг має право на існування, оскільки передбачає особливу форму досліджень ринку для забезпечення високоефективних закупівель. Це теж робота на ринку, хоча і специфічна.

Зовнішньоторговельний маркетинг визначає своїм об'єктом експортні та імпортні види маркетингової діяльності щодо об'єктів зовнішньої торгівлі. Зарубіжний науково-технічний маркетинг стосується специфіки продажів і закупівлі результатів науково-технічної діяльності - патентів і ліцензій, що в значній мірі змінює характер маркетингової роботи, і пов'язаний з підготовкою ліцензійних і патентних матеріалів для продажу, з завданнями вивчення напрямків патентного права відповідних країн і т . д.

Маркетинг прямих зарубіжних інвестицій включає питання вивчення умов зарубіжної інвестиційної діяльності, більш глибокий і всебічний аналіз можливостей роботи нового підприємства і його збутової активності, а також специфіки організації продажу на зовнішньому ринку фірмою, яка виражає інтереси материнської компанії, але функціонує за законами іноземної країни, де вона знаходиться.

Зовнішньоекономічний маркетинг як особливостей розглядає форми не тільки зовнішньої торгівлі, але і зовнішньоекономічного співробітництва (науково-технічне, промислове та ін.)

Міжнародний маркетинг передбачає новий щабель у розвитку маркетингу, зокрема здійснення його щодо збуту продукції національними підприємствами (або контрольованими національними компаніями), зареєстрованими за кордоном, в третіх країнах, або іноземними компаніями у власній країні.

Мультинаціональне маркетинг відрізняється специфікою виробничо-збутових завдань і притаманний головним чином транснаціональним компаніям, охоплюючи ринкові території великого числа країн.

Глобальний маркетинг пов'язаний з маркетинговою діяльністю найбільших фірм і транснаціональних корпорацій в світовому, глобальному масштабі і включає стратегії розвитку і формування світових ринків незалежно від національних кордонів і територій згідно стандартизованим маркетинговим програмам.

 

9. Види маркетингу залежно від попиту

За видами попиту розрізняють маркетинг:

конверсійний - сприяє створенню активного попиту за негативного його значення;

стимулюючий - сприяє створенню і розвитку попиту за нульового значення останнього;

ремаркетинг - запобігає спаданню попиту;

синхромаркетинг - згладжує сезонні коливання попиту;

розвиваючий - перетворює потенційний попит на реальний;

підтримуючий - зберігає баланс між попитом і пропонуванням за наявності повноцінного попиту;

демаркетинг - стримує небажане у ряді випадків зростання попиту;

протидіючий - зменшує небажаний з соціально-етичного погляду попит;

індивідуальний - забезпечує попит на унікальні (марочні) товари.

Останнім часом з'явилося ще кілька видів маркетингу, зокрема управлінський, міжнародний і соціально-етичний.

Суть управлінського (внутрішньофірмового)маркетингу полягає в поширенні маркетингових принципів і методів на всі рівні управління фірмою.

Цей термін використовується для характеристики заходів, які здійснюються для посилення мотивації встановленням ефективного внутрішнього зв'язку між баченням, місією, метою і стратегічним курсом фірми. Бачення - це уявлення про майбутній стан ділової активності, якого можна досягти завдяки існуючим умовам і зусиллям керівництва фірми. Місія - це орієнтири фірми щодо її бізнесу (що вона собою являє, заради чого існує, де її місце на ринку, в чому її цінність для споживачів і суспільства, чиї потреби вона має задовольняти) з урахуванням ринкових можливостей, поведінки споживачів, особливостей продукції та наявних конкурентних переваг.

Міжнародний (експортний та імпортний)маркетинг-це ділова активність фірми на зовнішніх ринках (закупок чи збуту).

Соціально-етичний маркетинг - це ділова активність фірми, предметом якої є не тільки ринок, а й суспільно-політична діяльність. Його мета - створення, здійснення та контроль за реалізацією соціальних ідей, формування і виховання конкретних норм і правил поведінки в суспільстві.

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-02-10; просмотров: 464; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
 | Показателей слагается уровень преступности?
lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты