Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВимоги до змісту курсової роботи
Читайте также:
  1. V. зразок типової модульної контрольної роботи
  2. VI. Методичні вказівки до виконання курсової роботи.
  3. Автоматичне регулювання режиму роботи очисного комбайна 1Г405.
  4. Автоматичне регулювання режиму роботи очисного комбайна 1Г405.
  5. Алгоритм роботи
  6. Алгоритм роботи
  7. Алгоритм роботи нейронної мережі. Алгоритм Хопфілда
  8. Аналіз прийомів організації групової роботи школярів на уроці
  9. Апаратні засоби роботи з відео
  10. Аспекти роботи над зв'язним мовленням

Курсова робота має строго певну структуру. Структурними частинами курсової роботи є:

- титульний лист;

- курсове завдання;

- календарний план виконання курсової роботи;

- відгук наукового керівника;

- реферат (бібліографічний);

- анотація (на двох мовах);

- зміст;

- вступ;

- основна частина (розділи, пункти);

- висновки;

- список використаних джерел;

- додатки (за необхідності).

Тези доповіді з теми курсової роботи можуть бути представлені студентом як додаток до роботи.

5.1. Титульний листкурсової роботи оформлюється відповідно до Додатку 1.

У верхній його частині вказується найменування міністерства, вищого навчального закладу і кафедри. Ближче до правого краю титульного листа вказується «До захисту допустити» за підписом наукового керівника курсової роботи, з вказівкою ініціалів його імені і по батькові, а також з вказівкою прізвища і дати.

У середній частині титульного листа вказують тему курсової роботи. Ближче до його правого краю вказують прізвище і ініціали студента (у називному відмінку), курс, групу, форму навчання; науковий ступінь, вчене звання, ініціали імені і по батькові, прізвище наукового керівника (у називному відмінку).

Нижня частина титульного листа курсової роботи містить місто і рік її виконання (без слова «рік»).

5.2. Курсове завданняповинно бутиоформлене відповідно до п. 2.2. (див. додаток 2).

5.3. Календарний планвиконання курсової роботи оформлюють відповідно до Додатку 3. У ньому вказуються етапи і терміни їх виконання. Календарний план підлягає затвердженню науковим керівником.

5.4. Рефератмістить короткі бібліографічні відомості про курсову роботу. Він оформлюється відповідно до Додатку 5.

Обсяг реферату повинен складати не менше 1000 і не більше 1200 знаків (10-15 рядків комп'ютерного тексту). Структура реферату включає: відомості про кількість сторінок, додатків і використаних в роботі джерел; перелік ключових слів; об'єкт і предмет дослідження; мета роботи; отримані результати і їх новизну, область застосування отриманих результатів.

У графі «Ключові слова»слід вказати ті юридичні терміни і конструкції, які найчастіше були використані в роботі і зумовили її зміст.

При заповненні графи «Об'єкт дослідження»необхідно враховувати, що під об'єктом дослідження розуміють суспільні відносини, діяльність або явище, в яких існує і виявлена досліджувана правова проблема. Проблема – це невідповідність між фактично існуючим і бажаним станом об'єкту дослідження в реальній дійсності.У графі «Предмет дослідження»вказується правовий аспект суспільних відносин, які вивчаються, виду діяльності або явища. Саме на предметі дослідження необхідно зосередитися студентові, оскільки тема курсової роботи, як правило, визначається предметом дослідження. Зміст графи реферату «Предмет дослідження» безпосередньо відображає тему курсової роботи. Необхідно мати на увазі, що об'єкт і предмет дослідження співвідносяться між собою як загальне і часткове.

У графі «Мета роботи»стисло описується результат, на досягнення якого спрямоване виконання курсового завдання. Формулювання мети курсової роботи в рефераті повинно бути ідентичним формулюванням мети курсової роботи в курсовому завданні і у вступі.

У графі «Результати роботи»вказується інформація про конкретні отримані результати дослідження, досягнення яких було зазначене в аналогічній графі курсового завдання.У графі «Область застосування»вказується вид практичної діяльності, в якій використовуються або можуть використовуватися отримані результати, наприклад: «практична діяльність суб'єктів господарювання», «діяльність слідчих органів прокуратури», «законодавча практика», «навчальний процес з дисципліни «Господарське право», «науково-дослідна діяльність».

5.5. Анотаціяоформлюється на двох мовах, що відрізняються від мови рукопису курсової роботи, наприклад, українському і англійському – при написанні роботи російською мовою. У тексті анотації необхідно відтворити інформацію про зміст і результати курсової роботи.

Обсяг анотації - до 0,5 сторінки комп'ютерного тексту. Тексти анотації на різних мовах повинні бути ідентичними за змістом (додаток 6).

5.6. У змістівідбиваються всі частини курсової роботи - вступ, номери і назви розділів з відповідною вказівкою пунктів, висновки, список використаних джерел, додатки, з вказівкою початкових номерів сторінок кожної з названих частин роботи (Додаток 7). Зміст роботи повинен відображати сутність проблеми і логіку дослідження. Назви глав і пунктів повинні бути сформульовані стисло і чітко; назви розділів повинні відповідати темі курсової роботи.

5.7. Вступ– частина курсової роботи, яка дає загальну характеристику проведеному студентом аналізу наукової літератури, нормативних і практичних джерел. У вступі обов'язково слід відобразити:

Обгрунтування актуальності теми

Актуальність (лат. actualis – дієвість) теми – це важливість, відповідність теми курсової роботи сучасним потребам певної галузі права і перспективам її розвитку, практичним завданням певної сфери юридичної діяльності.Актуальність теми курсової роботи визначається для:

- конкретного органу державної влади, установи, підприємства, організації;

- юридичної науки;

- юридичної практики;

- навчального процесу.

Не обов'язково, щоб всі перераховані обгрунтування актуальності були представлені у вступі. Досить вказати лише одне з перерахованих вище, але бажано, щоб таких обгрунтувань актуальності було більше.

При обгрунтуванні актуальності обраної теми курсової роботи рекомендується відображати стан і ступінь її розробки. З цією метою в стислому вигляді дається короткий огляд проблем, що виникають на практиці, при реалізації даного правовідношення, аналіз законодавства, яке регулює такі правовідносини, огляд наукових розробок з теми курсової роботи. З цього повинен виходити висновок, що тема ще недостатньо вивчена (розкрита лише частково, не в цьому аспекті) і тому вимагає додаткового розгляду.

Відсутність такого аналізу означає, що актуальність теми курсової роботи не обгрунтована, і розробка даної теми не представляє ані наукового, ані практичного інтересу.

Мета курсової роботи – формулюється в конкретній формі, з використанням виразів: «класифікувати...», «обгрунтувати...», «узагальнити...» і тому подібне, з урахуванням необхідності вирішення проблем, виявлених при обгрунтуванні актуальності теми.

Обсяг вступу рекомендується - 2 сторінки комп'ютерного тексту (формату А-4) або 7 тис. знаків.

5.8. Основна частинакурсової роботи – головна структурна частина курсової роботи, вона розкриває основний зміст дослідження. Тут міститься наступний матеріал:

- опис досліджуваних фактів, явищ, закономірностей, суспільних відносин;

- аналіз законодавства з теми, обгрунтування наявних недоліків в ньому, необхідності його удосконалення;

- огляд наукової та спеціальної літератури з теми, короткий критичний виклад результатів наукових робіт;

- дискусійні питання, пов'язані з переглядом сталих поглядів і уявлень в області певного дослідження;

- аналіз прикладів практики застосування законодавства з теми роботи;

- власні висновки про наявність правових проблем;

- запропоновані студентом шляхи вирішення наявних проблем.

Основна частина курсової роботи складається з розділів (як правило, не менше трьох) і пунктів. Кожен розділ починається з нової сторінки. В кінці кожного розділу повинні формулюватися висновки.

Зміст висловлюваного матеріалу не повинен виходити за межі аналізованого питання, розділу і теми курсової роботи, в цілому.

Студенти першого та другого курсів можуть аналізувати практику за матеріалами юридичних публікацій (періодичні видання, архівні матеріали, судові справи).

5.9. Висновки– послідовне, логічне, чітке викладення основних результатів виконання курсового завдання, які дозволили розкрити тему, відповідно до теоретичного і практичного завдань і досягти мети курсової роботи, а також можливого впровадження або практичного застосування результатів курсової роботи.

Формулювання результатів курсової роботи у висновках повинно відповідати формулюванням в курсовому завданні і в рефераті. При описі результатів курсової роботи рекомендується використовувати наступні вирази: «систематизовано...», «виявлені особливості...», «надана класифікація...», «підготовлені...», «уточнено...», «встановлено...» і тому подібне. Опис результатів виконання курсової роботи повинен містити інформацію про можливе їх впровадження або використання в науковій діяльності, правозастосовчій практиці або в навчальному процесі.

Обсяг висновків повинен складати не більше 2 сторінок комп'ютерного тексту.

5.10. Список використаних джерелскладає одну з істотних частин курсової роботи і відображає об'єм та основу проведених студентом досліджень.

Список використаних джерел (Додаток 8) слід формувати в порядку згадування джерел в тексті зі скрізною нумерацією за збільшенням. Посилання в тексті вказується в квадратних дужках, містить номер джерела в списку використаних джерел, і, за необхідності, номер сторінки після знаку «с.». Якщо посилання робиться одночасно на декілька джерел, то вони розділяються знаком «;», наприклад: [21, с. 98; 25; 31].

Посилання на нормативно-правові акти робляться в списку використаних джерел при першій їх згадці в тексті роботи з вказівкою останнього офіційного джерела публікації і подальших джерел, в яких є зміни і доповнення до цих актів. При повторній згадці нормативно-правових актів посилання на них в тексті робиться шляхом вказівки в круглих дужках короткого найменування нормативно-правового акту. Наприклад, «(ст. 13 Закону України «Про судову експертизу»)».

При посиланнях на нормативно-правові акти необхідно вказувати їх офіційну публікацію в наступних джерелах: «Відомості Верховної Ради України», «Офiцiйній вiсник України», «Голос України», «Урядовій кур’єр», «Офіційний вісник Президента України», а також інші видання за наявності вказівки на їх офіційний характер. При цьому необхідно писати найменування нормативно-правового акту на мові джерела.

Всі джерела повинні бути описані відповідно до правил бібліографії. Не допускається включення до списку тих джерел, які не проаналізовані в роботі. Мінімальна кількість використаних джерел – 25.

5.11. Додаткиповинні бути оформлені як продовження курсової роботи після списку використаних джерел.

Як додатки можуть бути представлені тільки матеріали, які підтверджують отримані студентом результати з теми курсової роботи.

Кожне застосування (формат А-4) слід починати з нової сторінки з вказівкою в правому верхньому кутку слова «Додаток». Якщо в роботі більше одного додатку, їх нумерують послідовно арабськими цифрами без знаку «№» (Наприклад: «Додаток 1»). Кожне застосування повинно мати змістовний заголовок. Додатки включаються в загальну нумерацію сторінок роботи.

5.12. Відгук наукового керівника -складається науковим керівником, на основі критеріїв рейтингової оцінки курсової роботи (див. п. 7.4).

Відгук наукового керівника є структурним елементом курсової роботи і розміщується в тексті після календарного плану.

 

6. ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

Для того, щоб курсова робота відповідала вимогам за змістом, структурою та оформленням, студент повинен дотримуватися наступних рекомендацій щодо оформлення курсової роботи.

6.1. Об'єм, шрифт, інтервали. Курсова робота повинна бути надрукована за допомогою комп'ютера на одній стороні листа білого паперу формату А-4 (210х297 мм), не більше 45 рядків на сторінці та 60-65 знаків в рядку.

Рекомендований об'єм курсової роботи – до 30 сторінок тексту комп'ютерного набору (шрифт – Times New Roman, розмір шрифту – 14, міжрядковий інтервал – полуторний). В розрахунок об'єму роботи не включається курсове завдання, календарний план, реферат, анотація, зміст, список використаних джерел і додатки.

Розміри полів повинні бути: ліве - 25 мм, праве - 10 мм, верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм.

Окремі друкарські помилки, друкарські помилки, які виявлені в процесі написання курсової роботи, можна виправляти стиранням або замальовуванням білою фарбою (коректором).

Текст основної частини курсової роботи поділяють на розділи і пункти (за необхідності і підпункти). Кожну структурну частину (вступ, висновки, список використаних джерел і т.д.) і кожен розділ необхідно починати з нової сторінки, незалежно від того, яка кількість рядків залишилася на попередній сторінці.

Заголовки структурних частин роботи «ЗМІСТ», «ВСТУП», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ» друкують великими літерами симетрично до тексту. Назви розділів оформлюють аналогічно (наприклад: «1. ДОГОВІР ОРЕНДИ»). Назви пунктів друкують з абзацу (5 інтервалів) рядковими буквами (окрім першої прописної). Перенесення слів в заголовках не припустимі. Крапку в кінці заголовка не ставлять.

Відстань між назвою розділу (пункту) і текстом - 2 інтервали.

Структурні частини курсової роботи слід починати з нової сторінки (за винятком пунктів і підпунктів розділів).

6.2. Нумераціясторінок, розділів, пунктів (підпунктів) здійснюється арабськими цифрами. Номери сторінок проставляються у верхньому правому кутку, починаючи зі вступу (сторінка восьма).

Пункти нумерують в межах кожного розділу. Номер пункту складається з номеру глави і порядкового номеру пункту, між якими ставиться крапка.

Ілюстрації (схеми, графіки) і таблиці необхідно давати в курсовій роботі безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше, або на наступній сторінці.

Ілюстрації позначають «Рис.» і нумерують послідовно в межах розділів (наприклад: «Рис. 2.1.»). Номер ілюстрації, її назва і підписи пояснень розташовують послідовно під ілюстрацією.

Таблиці нумерують послідовно в межах розділу. У правому верхньому кутку над відповідним заголовком таблиці розташовують напис «Таблиця» з позначенням її номера. Номер таблиці повинен складатися з номера глави і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка (наприклад: «Таблиця 2.1.»).

6.3. Посилання.При написанні курсової роботи студент зобов'язаний давати посилання на джерела, матеріали або окремі результати, які використані в курсовій роботі.

При прямому цитуванні, текст цитати починається і закінчується лапками і приводиться в граматичній формі оригіналу. Цитування повинне бути повним без самостійного скорочення авторського тексту. Пропуск слів без зміни тексту закінчується трикрапкою (...).

При непрямому цитуванні слід бути точним у викладенні думок автора. Посилання на джерело обов'язкове як при прямому, так і непрямому цитуванні.

Посилатися необхідно на останні видання публікацій. На більш ранні видання можна посилатися в тих випадках, коли в них є матеріал, не включений в останнє видання.

 

7. ВІДГУК НАУКОВОГО КЕРІВНИКА

НА КУРСОВУ РОБОТУ

7.1. Відгук наукового керівника на курсову роботускладається викладачем на підставі критеріїв оцінки курсової роботи (Додаток 4).

Показник об'єктивної оцінки курсової роботи дозволяє судити про рівень і якість засвоєння студентом обраної теми. Метою оцінки курсової роботи за 100-бальною (чотирьохбальною) системою є:

- стимулювання навчальної діяльності студента;

- підвищення ролі і відповідальності викладача в ході виконання курсової роботи студентом;

- об’єктивізація оцінювання курсової роботи шляхом використання кількісних оцінок.

7.2. Якість курсової роботи оцінюється науковим керівником за кожним з критеріїв:

1) обгрунтування актуальності теми, стан розробки наукової проблеми, визначення мети і напрямів виконання роботи;

2) ступінь розробки теми, самостійність і повнота проведеного аналізу, наявність помилок; відповідність змісту темі і плану роботи;

3) аналіз прикладів з практики застосування законодавства по темі роботи;

4) використання наукових методів дослідження, уміння логічно мислити, доводити, робити обгрунтовані висновки;

5) отримані результати і їх новизна;

6) оформлення роботи і виконання календарного плану.

7.3. Оцінкавизначається за кожним з критеріїв окремо в цілих балах (2-5 балів, а для студентів початкових курсів – від 0 до 30 балів), які підсумовуються, і сума ділиться на 6 (кількість критеріїв), а для студентів початкових курсів – лише підсумовується (максимум – 100 балів). У відгуку виставляється рейтингова оцінка наукового керівника з округленням до цілих балів з одним десятковим знаком, наприклад, 4,7 б. (або в межах 100 балів). Для студентів 1 курсу оцінка здійснюється лише за критеріями 1-4 і 6.


Дата добавления: 2015-04-04; просмотров: 22; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.015 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты