Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПлатоспроможність страховика. Говорячи про ліквідність активів страхових компаній, мають на увазі можливість оперативної конвертації їх у готівкові платіжні кошти
Читайте также:
  1. Визначення місії, цілей та завдань страховика.
  2. Вплив тарифної політики страховика на фінансові результати.
  3. Грошові надходження й витрати зумовлені інвестиційною і фінансовою діяльністю страховика.
  4. Ліквідність та платоспроможність банку
  5. Обов'язки страховика і страхувальника
  6. Організація управління процесом мобілізації доходів страховика.
  7. Оцінка структури активів та пасивів страховика.
  8. Платоспроможність страховика
  9. Показники оцінки фінансового стану страховика

Говорячи про ліквідність активів страхових компаній, мають на увазі можливість оперативної конвертації їх у готівкові платіжні кошти, за рахунок яких страховик дістає змогу виконати свої зобов'язання. Особливістю використання принципу ліквідності у страхуванні є те, що вимоги до ліквідності залежать від ризиків страховому портфелі страховика.

Але безпечність, прибутковість, ліквідність активів не є взаємозамінюваними характеристиками. Збалансований портфель інвестування досягається за допомогою диверсифікації вкладень. Диверсифікованість - це розподіл інвестиційних коштів між категоріями активів інвестування.

· До га­рантійного фонду страховика належать спеціальні та резервні фонди страховика, а також сума не­розподіленого прибутку. Для забезпечення вико­нання страховиками зобов'язань щодо окремих видів страхування стра­ховики можуть утворювати централізовані страхові резервні фонди та ор­гани, які здійснюють управління цими фон­дами. Джерела утворення страхових ре­зервних фондів можуть бути відрахування від над­ходжень страхових платежів, внески власних коштів страховика, а також доходів від розміщення коштів страхових резервів. Фактичний запас платоспро­можності страховика визначається вирахуванням із вар­тості майна страховика суми нематеріальних ак­тивів і загальної суми зобов'язань, в тому числі страхових. Нормативний запас платоспроможності страховика на звітну дату = більшій з визначених величин, а саме :

1. шляхом множення суми надходжень стра­хових премій протягом звітного періоду на 0,25. При цьому сума надходжень страхових премій зменшених на 90 % страхових премій сплачених перестраховикам;

2. шляхом множення суми здійснених виплат протя­гом звітного періоду за договорами страхування на 0,30. При цьому сума здійснених виплат зменшується на 90 % виплат. для забезпечення страхових зобов'язань із страхування життя і медичного страхування страхо­вики формують окремі ре­зерви за рахунок над­ходження страхових пла­тежів і доходів від інвестування коштів сфор­мованих резервів по цих видах страхування.

Підвищити свою платоспроможність страховик може шляхом здійснення таких заходів:

*підвищення ефективності розміщення коштів ( інвестиційної діяльності;*скорочення витрат на ведення справи;

*збалансування страхового портфеля;

*удосконалення тарифної політики;

*збільшення статутного фонду;

*удосконалення перестрахових операцій.

Для визначення платоспроможності страховика слід використовувати і низку додаткових показників, що характеризують фінансову стійкість і ліквідність компанії.

Такими показниками, зокрема, є: коефіцієнт загальної ліквідності. Він розраховується як відношення суми ліквідних активів до страхових резервів. Значення цього коефіцієнта не повинно перевищувати 1.


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 17; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты