Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Вимірювання величини виробничого потенціалу підприємства на базі поелементного підходу
Найбільш уніфікованим і універсальним вимірником елементів виробничого потенціалу, практика це підтверджує, є їхня ціна або вартість. Порівнянність показників потенціалу в грошовій оцінці в часі й просторі дозволяє виявити динаміку й структуру виробничих потенціалів підприємств і територіальних утворень, розходження й тенденції їхньої дифе­ренціації за цим показником, а також за ефективністю викори­стання виробничого потенціалу. У цьому випадку сума варто­стей елементів буде характеризувати величину всього вироб­ничого потенціалу підприємства. Таким чином, визначення величини потенціалу пов'язане насамперед з оцінюванням вартості його елементів.

Методика визначення вартості першого елемента виробничого потенціалу промислового підприємства — основних виробничих фондів — розроблена детально.

Як елемент виробничого потенціалу підприємства варто приймати середньорічну вартість тільки його основних про­мислово-виробничих фондів.

Вартість основних фондів постійно змінюється під впли­вом природних процесів, виробничих умов та інновацій. її досить надійне фіксування можливе тільки на обмежений період квартал, рік.

У вартості першого елемента вироб­ничого потенціалу повинна враховуватися повна вартість основних фондів.

Для підтримки основних фондів у працездатному стані проводяться поточні й капітальні ремон­ти, здійснюється їхня модернізація.

Вартість елемента по­тенціалу «основні фонди» в дійсності не підвищується, оскільки споживча вартість самих основних фондів не зростає вище від первісної.

Вартість першого елемента потенціалу — «основні виробничі фонди» становитиме:

 

Во.ф. = ВОПФ + Вм.ф., (4.3)

де Вопф —середньорічна балансова вартість основних промислово-виробничих фондів підприємства,

Вм.ф —витрати на модернізацію основних виробничих фондів.

В умовах науково-технічної революції знання є головними засобами підтримки продуктивної сили живої праці, є субстанцією продуктивності праці й визначають її можливості.

Вартість елемента потенціалу «промислово-виробничий персонал» буде являти собою суму:

Вт.р = Фз.п + Фм.з + Зн +Зв.п +Зпк, (4.4)

де Фз.п — фонд заробітної плати промислово-виробничого персоналу підприємства;

Фм.з — фонд матеріального заохочення;

Зн — затрати на навчання кадрів;

Зв.п —затрати, пов'язані з їхньою перепідготовкою;

Зпк — затрати на підвищення кваліфікації промислово-виробничого персоналу.

Четвертим елементом виробничого потенціалу є технологія. Технологія належить до числа виробничих ресурсів довгострокового користування.

вартість технології виробництва повинна визначатися так само, як і основних фондів:

Вт =Вт.д. + Вт.н. – Вт.л., (4.5)

де Вт — вартість використовуваних виробничих технологій;

Вт.д — вартість технологій, що діють на підприємстві на початок періоду;

Вт.н — вартість знову освоєних технологій;

Вт.л — вартість технологій, використання яких припиняється в даному періоді часу.

При визначенні вартості технологій варто мати на увазі, що їхнє впровадження поєднане з виконанням різноманітних робіт, отже, зумовлює різні види витрат.

вартість технологій як елемента потенціалу буде складатися із затрат на НДР, вартості спеціальних пристосувань та оснащення, що не ввійшли до складу основних виробничих фондів, а також затрат матеріальних ресурсів, пов'язаних" з їхнім освоєнням.

Останній елемент виробничого потенціалу підприємства— інформація являє собою специфічну форму існування наукових знань. Інформація також має вартість.

Інформація містить у собі також різноманітні компоненти, що представляють зміст заходів у галузі вдосконалення організації виробництва, праці й управління. У загальному випадку до них можна віднести розроблення й впровадження раціональних "форм поділу й кооперації праці; поліпшення організації підбору й розміщення кадрів; удосконалення організації й обслуговуван­ня робочих місць; раціоналізацію трудового процесу, впровад­ження передових прийомів і методів праці; удосконалення нор­мування праці й поліпшення її умов; зміцнення дисципліни праці; заходи щодо підвищення коефіцієнта змінності роботи устаткування; застосування прогресивних видів матеріальних ресурсів; розвиток творчої активності працюючих, раціоналізаторської й-Винахідницької діяльності. Тому при визначенні вар­тості елемента «інформація» головну увагу варто звертати на ви­явлення матеріальних і фінансових затрат, пов'язаних з ре­алізацією розглянутих вище й інших подібних заходів а також із придбанням інформаційних ресурсів.

Маючи вартість кожного елемента виробничого по­тенціалу підприємства, загальну його величину можна розра­хувати в такий спосіб:

П = Во.ф + Вт.р +Ве.р +Вт + Ві, (4.6)

де П — величина виробничого потенціалу підприємства;

Вер — вартість енергетичних ресурсів;

Ві — вартість елемента «інформація».

Величину виробничого потенціалу промислового підприємства можна буде визначити як:

П = ВОВФ + Вм.ф + Фз.п + Фм.з + Вс.р. + ВР.п.і., (4.7)

де Вовф - середньорічна вартість основних промислово-виробничих фондів у планованому році;

Вм.ф — витрати на модернізацію основних промислово-виробничих фондів у розрахунковому році;

Фзц — фонд заробітної плати промислово-виробничого персоналу в планованому році;

Фм.з — фонд матеріального заохочення підприємства в аналізованому році;

Вср — вартість спожитих у розрахунковому році енергетичних ресурсів;

Вр.п.і. — річні витрати в попередньому п'ятирічному періоді матеріальних і фінансових коштів (крім капітальних вкладень) на розвиток і удосконалення виробництва.

Рівень ефективності використання виробни­чого потенціалу в цілому також може характеризувати кінцевий результат його функціонування/зміст якого було вже розглянуто . У такому випадку інтегральний показник віддачі виробни­чого потенціалу господарської системи буде визначатися відно­шенням.

(4.8)

де П — величина виробничого потенціалу підприємства (об'єднання);

В — кінцевий результат його функціонування.

Таким чином, вивчення ролі кожного з елементів вироб­ничого потенціалу в процесах утворення кінцевого результату функціонування підприємства — важливий елемент стратегії управління внутрішньовиробничими можливостями.

 

Література[ 16, 21, 29, 30, 31]

 Поделиться:

Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 196; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты