Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Упаковка, документация и транспортировка проб в лабораторию 1 страница
V0(13)т-V02/4g

α(1)з-оң

α-(2)қ-2 протон және 2 нейтрон

α-(2)қ-2 протон және 2 нейтрон

α-,(12)а-β-сәуле шығару

α-,(4)ү-γ-сәулесі

α-,(4)ш-α-сәулесі

α-,(7)а-γ-сәулесі

α-,(8)а-β-сәулесі

α,β,(8)ж-γсәуле

β-(1)д-э.а.

β-(1)м- э.м.т.

β-(1)э-теріс

β-(2)р-n→p+e+ν

γ-(2)м-нөлге тең

γ-(2)ш-0

γ-(4)т-0

Δm=Zmp+(A-Z)mn-Mяд

ΔU=A+Q(8)к-А

ε=3,2∙10-17Дж(3)а-ε=200эВ

ε=3,2∙10-17Дж(3)а-ε=200эВ

ε1=1,5В(4)ЭҚК-і-ε=2,5 В

λ=3∙10-9 м(4)э-

λ=3∙10-9м(6)т-ε=hc/λ=6,6∙10-17Дж

ρ(4)т-ρ=ρ0(1+αt)

τ═τ0∕√1-υ²∕с²

υ(13)ж-mυ2/2

υ(13)ж-mυ2/2

υ=√2gℓ(sinα-μcosα)

υ0=30м/с(12)а-40 м

А (17)қ-2А

А және В(13)к-1А

А нү(21)ж—0,5 Дж

а=4м/с2(8)с-Р=840 Н

а=g(sinα-μcosα)

*Дененің қозғалысын материалдық нүктенің қозғалысы деп қарастыруға болмайтын жағдай—Станокта бөлшектің өңделу барасындағы қозғалысы

*Температура тұрақты болғанда,газ күйінің өзгеру процесі-- Изотермиялық

*Нуклондар бола алатын бөлшектер жұбы—протондар және нейтрондар

*Цельсий шкаласы бойынша нөл градусқа тең деп қабылданған температура—Мұздың еру температурасы

*Альфа,бетта,гамма сәуле шығаруынан өтімділігі үлкені—Гамма

*СИ жуйесі бойынша жылдамдықтың өлшем бірлігі—м/с

*Теңге монеталарын соққанда,металда байқалатын деформация—Пластикалық деформация

*егер жылудан изоляцияланған ыдыстағы газ сығылған болса,онда газ температурасы—артады

*ферромагнитті Кюри температурасынан жоғары температураға дейін қыздырғанда –ферромагниттік қасиетін жоғалтады

*Сыртқы фотоэффект д/з—Жарықтың әсерінен электрондардың ыршып

шығу құбылысы

*Бетта бөлшегінің массасы—электрон массасына тең

* Серпімділік күші д/з—Денелердің деформациялануы кезінде пайда болатын және деформациялану кезіндегі дене бөлшектерінің орын алмасу бағытына қарсы бағытталған күш

*Идеал газдың жұмысы нөлге тең процес—Изохоролық

*Аморф денелердің кристалл денелерден айырмашылығы—анизотроптылығы

*Электрон біртекті электр өрісінде кернеулік сызықтары бойымен,потенциалы үлкен нуктеден потенциалы кіші нүктеге өткенде,оның жылдамдығы—азаяды

*Біртекті ортадан вакуумге өткенде электромагниттік толқынның-Жиілігі өзгермейді,жылдамдығы артады,толқын ұзындығы артады

*Мұз еріген кезде жылу – жұтыладыАнтенаны темір шатырдың астына орнатса—темір шатыр радиотолқындарды өткізбейді

Шық нүктесі д/з—Су буы қанығатын температура

*ОҢ зарядталған—протон

*Электромагниттік толқындар—Гамма сәулелер

*Бір қалыпты түзу сызықты қозғалыс кезінде—жылдамдық тұрақты

*Температура жоғарылағанда сұйықтың булану жылдамдығы--артады

*Арнайы салыстырмалық теория д/з........ қарастыратын физиканың бөлімі

*Атом ядросының зарядының таңбасы—оң

Егер зарядталған бөлшектің бастапқы жылдамдығы магнит индукция сызықтарына перпендикуляр болса,бөлшек біртекті магнит өрісінде—Шеңбер бойымен қозғалады

*Біртекті магнит өрісі тоғы бар рамаға—механикалық әсер көрсетеді

Линзаның бас фокусы арқылы түскен сәуле—Сынғаннан кейін бас оптикалық оське паралель кетеді

Екі көзден таралған толқындардың интерференция құбылысын байқау үшін төмендегі шарттардың міндеттісі—жиіліктері бірдей,уақыт бірлігіндегі тербеліс фазаларының айырмасы тұрақты

Жарық ақ немесе қара түсті беттердің қайсысына үлкен қысым түсіретінін анықтаңыз –ақ түсті бетке

Радиоактивті изотоптарды шығарып алу жолдары –бөлшектермен атқылау,сәулелендіру,нейтрондармен атқылау

Жерден көкжиекке бұрыш жасай лақтырылған дененің қозғалыс траекториясының ең жоғарғы нүктесіндегі үдеу—төмен бағытталған

Кристалл қатты денелерге жатпайтыны—шыны

Герметикалық жабық ыдыста су және су буы бар,суды қыздырғанда су буы молекулаларының концентрациясы—артады

Су буы конденсацияланғанда энергия –бөлінеді

Вакуумда диодты электрондарды тудыратын құбылыс—термоэлектронды эмиссия

Магнит индукциясы векторының бағыты—солтүстік полюлтен оңтүстікке қарай

Қаныққан бу дегеніміз—сұйықпен динамикалық тепе теңдікте тұрған бу

Пластикалық деформациялар дегеніміз—сыртқы күштер әсері тоқтағанда жойылмайтын деформациялар

p-n ауысуының негізгі сипаты—біржақты өткізгіштік

егер механикалық жүйе тұйық болса,онда—жүйе импультерінің қосындысы тұрақты

фотон дегеніміз—электромагниттік сәуле кванты

Сүнгіур қайық судың қалың қабатында тыныштқ қалпында тұр,қайыққа әсерлері теңгерілген күштер—жердің қайықты тарту күші мен судың кері итеруші күші архимед күші

Жабық ыдыстың ішінде газ қыздырылады,бұл процес –изохора

Механикалық көлденең толқындар таралатын орта—қатты денелер және сұйықтардың беті

Егер нәрсе екі еселенген фокус аралығынан тысқара орналасса,онда жұқа жинағыш линза көмегімен алынған кескін—кішірейтілген,төнкерілген шын

Конденсатордың сыйымдылығы артқанда,оның сыйымдылық кедергісі –

Кемиді

Шеңбер бойымен бірқалыпты қозғалыс дегенніміз—жылдамдық модулі өзгермейтін ал траекториясы шеңбер болатын қозғалыс

Паскаль заңын анықтайтын қағида—сұйыққа немесе газға түсірілген қысым оның барлық нуктелеріне бірдей беріледі

Идеал газ күйін анықтайтын параметрлердің біреуінің мәніөзгермей қалған кезде өтетін процесс—изопроцестер

Судың шынының және алмастың ауамен салыстырғандағы сәйкес сыну көрсеткіштері 1,33/1,5/2,42

Ауаға шығу кездегі толық шағылудың шекті бұрышы ең үлкен мәнге ие болатын зат - -су;

Ядрода протоннан баска болатын бөлшектер – нейтрондар;

Физикалық векторлық шама – жылдамдық

Тыныштық күйден жылдамдығын арттыра түзу бойымен қозғалған автомобиль үдеуінің векторы –автомобиль қозғалысының бағытына сәйкес;

Балқу кезіндегі дененің температурасы -- өзгермейді;

Уран ядроларының ыдырауының тізбекті ядролық реакциясы жүру үшін қажетті шарттар -- әрбір ядро бөлінуде екі-үш нейтрондардың шығуы, уранның көп мөлшерде болуы.

Телевизиялық сигналды таратуда қолданылатын принцип - - кескінді

Жаңбыр тамшысын жерге құлататын күш – ауырлық;

Изотермиялық сығылу процесінде идеал газдың ішкі энергиясы -- өзгермейді;

Краннан бірінен кейін бірі екі су тамшысы түседі екінші тамшыға қатысты бірінші тамшының қозғалысы – бірқалыпты төмен;

Тербеліс жиілігі дегеніміз – бір секундтағы толық тербеліс саны;

Өздік индукция кезінде тоқтың арту сәтінде құйынды электро өрісінің кернеулігі тоққа қарсы бағытталады да, тоқтың артуына кедергі жасайды, керісінше тоқтың төмендеу мезетінде құйынды өріс оны сүйемелдеп демеп отырады бұл ереже – Ленц заңы;

Дыбысты жеткізу үшін жиілі жоғары тербеліс амплитудасын дыбыс жиілігне сәйкес өзгерту – амплитудалық модуляция;

Гараждан шыққан автобус он екі рейс жасайтын болса, такси осы бағытта 6 рейс жасайды орын ауыстыруы және жолы—автобустың жүрген жолы артық, орын ауыстыруы таксимен бірдей;

Күшті физикалық мағнасына сәйкес келмейтін ұғым – уақыт бірлігінде атқарылатын жұмысты көрсететін физикалық шама;

Автомобиль двигателін сөндіріп, төмен түскенде төбеде болғандағы потенциалдық энергия есебімен қозғалады;

Вакуумда электр тоғын тасмалдаушылар—тек электрондар;

Дене еріксіз механикалық тербелістің пайда болу себебі – денеге әсер етуші сыртқы периодтық күш^

Екі ер бала бір-бірін қуалай баспалдақпен жүгіріп үйдің екінші қабатына бірдей көтерілді бірніші баланың массасы екіншісінің массасынан кіші, оларыдң қуаттары—екінші баланың қуаты үлкен;

Математикалық маятникті ауадан суға салғанда оның периоды—артады

Дененің орын ауыстыруы—бастапқы орны мен соңғы орнын қосатын кескінді

Поликристалл дене дегеніміз – саны көп ұсақ кристаллдан тұратын қатты дене;

Акцеторлы қоспасы бар жартылай өткізгіштер--негізінен кемтіктік

Линзаның оптикалық осіне паралель келіп түскен сәуле--сынғаннан кейін бас фокус арқылы өтеді;

Альфа Бетта Гамма сәуле шығаруларының магнит және электр өрісінде ауытқамайтыны – Гамма сәулесі;

Жылу двигателінде қыздырғыш пен суытқыш температурасын бірдей дельта Т шамасына арттырды осы кезде жвигательтің ПӘК-і – кемейді;

Солтүстік шұғыла мен газ разрядындағы жарқырау құбылысы—Электролюминесценция

Сәуле шығаруда теріс зарядталғаны—бетта сәулелер

Қозғалыстагы автомобиль үшін оң жұмыс атқаратын күш—мотордың тарту күші

Егер катушка арқылы айнымалы тоқ жүріп жатса,онда катушканы тесіп өтетін магнит ағыны өзгереді.Соның арқасында айнымалы тоқ өтіп жатқан өткізгіштің өзінде индукцияның ЭҚК-і пайда болады.Бұл құбылыс--өздік индукция

Атом ядросының құрамы—протон нейтрон

Нүктелік заряд өрісінің кернеулігін анықтайтын E=kq-er2формуласындағы е—физикалық шамасы---- Диэлектриктің өтімділігі

Радиоактивті элементтерді археологияда қолданудың мақсаты--өте ертедегі нәрселердің жасын анықтау

Денеге түсірілген сыртқы күщтердің әрекеті тоқтаған бойда жоғалатын деформация—серпімді

Сабын көпіршектегенде боялу себебін түсіндіретін құбылыс—интерференция

Тербеліс жилігі артқанда—сыйымдылық кедергісікемиді,индуктивтілік кедергі артады

Қысымы мен температурасы бірдей барлық газдар үшін молекулалар концентрациясы—бірдей

Катушкага тұрақты магнит таякшасын енгізгенде,онда электр тогы пайда болады,бұл құбылыс—электромагниттік индукция
қуат тұрақты болған жағдайда жылдамдық артса—куш кемиді

Жүк машинасы жолда тайғанақтап жүре алмай тұр,Артқы дөңгелектерінің жермен үйкелісін арттыру үшін ,жүргізушінің әрекеті—машина кузовын ауырлату, артқы дөңгелектерінің астына құм салу

Дененің импульсінің бағыты—жылдамдық векторымен бағыттас

Атом ядросы зарядының таңбасы—оң

Жер бетінде байқалатын төменде келтірілген құбылыстардан тартылыс күшінің әсерімен түсіндірілетіні—теңіздер мен мұхиттардың тасулары,,,, жаңбырдың тамшылауы,,,,судың құйылуы

Жібекке үйкегенде шыны таяқшада оң заряд пайда болады,, осы кезде шыны таяқшаның атомдары—оң ионға айналды

Электролиттерде еркін электр зарядын тасмалдаушылар –оң және теріс иондар

8 нұсқа 8 2010

 

Дыбыс қаттылығын-- тербеліс амплитудасыанықтайды.

Изохоралық-- процесте идеал газдың жұмысы нөлге тең.

Қандай заттар, қандай күйінде үздіксіз спектрлер шығарады?--қатты және сұйық заттар мен өте сығылған газдар.

Протон және элекктрон арасындағы әсерлесу--олардың арасындағы тартылыс күшінен артық.

Ленц ережесі бойынша--индукциялық тоқ өрісі өзін тудырушы себептерге қарсы бағытталған.

Санақ жүйесін инерциялық деп есуптеуге болады, егер лифт--жоғары қарай бірқалыпты қозғалса.

Электр тогының бар болу шарттарына қатысы жоқ тұжырымды табыныз? --электр тізбегінде индуктивтілік катушкасының болуы.

Көлденең толқында тербелістер --тек қана толқынның таралу бағытына перпендикуляр.

Катушкадан тұрақты магнит таяқшасын суырғанда, онда электр тогы пайда болады. Бұл құбылыс --электромагниттік индукция.

Дененің ішкі энергиясы –денені құрайтын бөлшектердің кинетикалық, олардың өзара әсерлесуінің потенциялдық энергиясымен, сонымен қатар электрондар және ядроаралық энергияларыменанықталады.

Төменде келтірілген ядролық сәуле шығаруларды тіркейтін приборлардың қайсысында зарядталған жылдам бөлшектің өтуі газда сұйық тамшылардан тұратын із қалдырады? – вильсон камерасы.

Трансформатор дегеніміз --айнымалы тоқты түрлендіру үшін қолданылатың құрал.

Фотон дегеніміз--электромагниттік сәуле кванты.

Термодинамиканың 1-заңы дегеніміз ол—жылу құбылыстарына тарлған энергияның сақталу және айналу заңы

Гейгер-Мюллер тіркегішінің жұмысында қандай құбылыс қолданылады?—Газдағы атомдар ионизациясы

Потенциялдық деп қандай энергияны айтуға болады?—Деформацияланған серпімді дене энергиясы

Қандай прибордың әсері сыртқы фотоэфект құбылысына ғана негізделген?—вакуумдік фотоэлемент

Мұз еріген кезде, жылу –жұтылады

Жиілік тұрақты болғанда дыбыстың қаттылығы қандай шамаға тәуелді?—тербеліс амплитудасына

Ақ түсті экранда жасыл шаршының суреті салынған. Бақылаушы оған қызыл шыны арқылы қарағанда, көрінетін сурет—Қызыл фонда қара шаршы

Центрге тартқыш үдеу нені сипаттайды?—жылдамдықтың бағытының өзгерісін

Молекуланың өзгермейтін орташа кинетикалық энергиясы қай процеске сәйкес келеді?—Изотермиялық

Магнит –өрісінің күш сызықтары—тұйықталған

Бір нүктеден бір уақытта көкжиекке әртүрлі бұрыштар жасай екі дене лақтырылды. Екінші дене бірінші денеге қатысы қалай қозғалады?—Бір қалыпты және түзу сызықты

Денц ережесі бойынша –индукциялық тоқ өрісі өзін тудырышы себептерге қарсы бағытталған

Термоэлектрондық эмиссия деген—Катодты жоғары температураға дейін қыздырғанда электрондардың ұшып шығуы

Қандай заттар, қандай күйінде үздіксіз спектрлер шығарады?—қатты және сұйық заттар мен өте сығылған газдар

Металды балқыту кезінде энергия—жұтылады

Дененің потенциялдық энергиясы дегеніміз—дененің басқа денелермен әсерлесу энергиясы

Магнит өрісінің күш сызықтары—тұйықталған

Идиал газдың ішкі энергиясы қай шамаға тәуелді—температураға

Ядролық реакцияның энергетикалық шығуы дегеніміз—ядролар мен бөлшектердің реакцияға дейінгі және реакциядан кейінгі тыныштық энергияларының айырмасы

Менделеев кестесіндегі атомдардың химиялық элементтерінің орны альфа-ыдыраудан кейін қалай өзгереді?—екі орынға солға жылжиды

Киловатт-сағатпен өлшенетін физикалық шама—жұмыс

Снарядтың массасын арттырған сайын, қарудың массасын да арттырудың мақсаты—қару мен снаряд әсерлескенде пайда болатын қарудың жылдамдығы мен үдеуін азайту

Келесі анықтамалардың ішінен Бор постулатын көрсетініз—Электромагниттік толқынды атом бір энергетикалық деңгейден екінші энергетикалық деңгейге көшкенде шығарады немесе жұтады

Атом деген—Оң зарядталған ядро мен электроннан тұратын нейтраль жүйе

Интерференцияның анықтамасын көрсетіңіз—Когорентті екі толқын бір-бірімен қосылғандағы кеңістік нүктелеріндегі толқынның күшейюі немесе жойылуы

Ауадан суға өткенде дыбыс толқындарында қандай шама тұрақты болып қалады?—Жиілігі

Карно циклының ПӘК-і дегеніміз—Бір циклде істелген жұмыстың қыздырғыштан алынған жылу мөлшеріне қатынасы

Потенциалдық деп –деформацияланған серпімді дене энергиясын айтуға болады

Газдарда ток тасымалдайтын қандай бөлшектер?—Оң иондар және электрондар

Гармониялық тербелістің периоды—толық бір тербеліс уақыты

Энергия бөліп шығара жүретін химиялық реакциялар қандай жарықтың шығару көзі болып табылады?—хемилюминесценция

Атом ядросында нуклондардың әсерлесуінде қандай күштер басым болады?—ядролық

Горизонталь жолда шананың тоқтау уақыты қандай шамаларға тәуелді болады?—бастапқы жылдамдық пен сырғанау үйкеліс көэфтициентіне

Дененің импульс векторының бағыты—жылдамдық векторымен бағыттас

Электродтар дегеніміз—зарядталған металл денелер

Электростатикалық өрістің күштік сипаттамасы бола алатын физикалық шама--кернеулік-Е

Тізбекті реакция дегеніміз—реакцияны тудыратын ьөлшектердің оның нәтижесі түрінде пайда болатын реакция

Фотоэлемент дегеніміз—Фотоэффект әсерінен жарық энергиясын электр энергиясына айналдыратын құрал

Егер зарядталған бөлшектің бастапқы жылдамдығы магнит индукция сызықтарына перпендикуляр болса, бөлшек біртекті магнит өрісінде қалай қозғалады?—Шеңбер бойымен

Электростатикалық өрістің энергетикалық сипаттамасы бола алатын физикалық шама—потенциал –ϕ

Линза арқылы қарағанда электр шамының нақты кескіні алынған.Линзаның жоғары бөлігін жапқанда кескін қалай өзгереді?—Кескін орнында қалады, бірақ жарықтылығы азаяды

Жұмыс жасалмайтын процес адиабаталық деп аталады

Төменде келтірілген сәуле шығару түрлерінің қайсысы заттың ішінде нашар жұтылады?—рентген сәулелері

Механикалық жүйе тұйық болса қай тұжырым дұрыс?—Жүйе импульстерінің қосындысы тұрақты болады

Толық механикалық энергиның сақталу заңы қандай жүйелер үшін дұрыс болады?—консервативті тұйықталған жүйелер үшін

Қума толқында тербелістер тек қана толқынның таралу бағыты бойымен жасалады

Кандай түске ең үлкен ұзындығы сәйкес келеді?—Қызыл

Тоқ күші дегеніміз—өткізгіштің көлденең қимасынан ᵼ ауақытта өтетін зарядтың сол ауақыт аралығына қатынасы

Қайнау кезінде сұйық толық буланып болғанша температура қалай өзгереді?—өзгермейді

Қандай процесс адиабаталық деп аталады?—сыртқы ортамен жылу алмаспайтын

Төменде келтірілген қай сәуленің жиілігі ең төмен?—Радиотолқындар

Металды балқыту кезінде энергия жұтылады

Төменде келтірілген жағдайлардың қайсысында жүйенің ішкі энергиясы механикалық жұмыс есебінен өзгермейді?—ыдыстағы ыстық шайға салынған қасықтың қыздырылуы

α-бөлшегінің құрамы қандай?—2 пратон және 2 нейтрон

Арнайы салыстырмалық теория дегеніміз кеңістік пен уақыттың негізгі қасиеттерін қарастыратын физиканың бөлімі

Жинағыш линзаның екі еселенген фокусында орналасқан нәрсенің кескінін сипаттаңыз—шын, нәрсе мен кескіннің өлшемдері бірдей

Катушка ішіне темір өзекше енгізгенде ондағы магнит индукциясы—бірнеше есе өседі

Заттың барлық дерлік көлемі—бос кеңістік

Импульстің сақталу заңы қандай жүйелер үшін дұрыс болады?—тұйықталған жүйелер үшін

Тоқтар жүйесінің туғызатын магнит өрісі –әр тоқтың туғызатын магнит өрісінің геометриялық қосындысына тең

Газдағы разряд қандай жарықтың шығару көзі болып табылады?—Электролюминесценция

Қандай процесс адиабаталық деп аталады?—сыртқы ортамен жылу алмаспайтын

Атмосфералық қысым бойынша биіктігі өлшейтін құралдың аты—биіктік өлшегіш

Неліктен электростатикалық өріс потенциалды деп аталады?—тұйықталған траекторияда электростатикалық өрісінің жұмысы нольге тең

Серіппенің қатандылық коэффиценті дегеніміз—серпімділік күшінің абсалют деформация шамасына қатынасы

Дифракциялық спектрдің реті дегеніміз—орталық максимумның оң және сол жақтағы реттік номері

Кризистік температура дегеніміз—қысымды қаншаға жоғары көтерсек те, газ сұйыққа айналмайтын температура

Ауадан суға өткендедыбыс толқындарында қандай шама тұрақты болып қалады?—жиілігі

Атмосфералық қысымда қыздырғанда газ көлемін ұлғайтамыз.Бұл процесс–Изобаралық


Поделиться:

Дата добавления: 2014-12-30; просмотров: 1076; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты