Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаТЕМА 1. СУТНІСТЬ ТА ВИДИ ПОДАТКІВ
Читайте также:
  1. Бюджетне фінансування, його сутність, форми і методи
  2. Видатки бюджету, їх сутність, склад і класифікація
  3. Види податків
  4. Види прямих податків. Їх сутність
  5. Виникнення та сутність аудиторської діяльності
  6. Господарський механізм, його сутність та елементи
  7. Державний борг, його сутність, роль і значення в економіці
  8. Економічна система: сутність, структурні елементи і критерії класифікації.
  9. Економічна сутність грошей та концепції їх походження.
  10. Економічна сутність і роль основних виробничих фондів
Податки – безумовні платежі, що стягуються з платників податків - юридичних та фізичних осіб до відповідного бюджету держави для фінансування діяльності органів державної влади на засадах обов`язковості, законодавчої закріпленості, нецільового характеру та індивідуальної безоплатності, забезпечені державним примусом і не мають характеру покарання
Податкові відносини – певна частина фінансових відносин, що пов`язані з формуванням грошових доходів держави
З точки зору економічної теорії, податок – це частина фінансових відносин, пов`язана з процесом перерозподілу частини вартості ВВП і формування фонду грошових коштів держави, необхідних для утримання державних структур і фінансування суспільних благ

Ознаки економічної категорії “податок”

 
 


Податки не єдина форма акумуляції грошових коштів бюджетом та іншими державними централізованими фондами. В структурі доходів бюджету, крім податків, існують інші обов`язкові платежі, якім притаманні риси податкового характеру (збори, плати, внески).

Збором (платою, внеском) є обов`язковий платіж до відповідного бюджету, що справляється з платників зборів, з умовою отримання ними спеціальної вигоди, у тому числі внаслідок вчинення на користь таких осіб державними органами, органами місцевого самоврядування, іншими уповноваженими органами та особами юридично значимих дій. Для більшості податкових зборів законодавством визначене цільове призначення, наявність якого у деяких випадках навіть відображається у його назві.

Ознаки податків як особливого виду державних доходів

           
 
 
   
Примусовий характер
 
Регулярність стягнення

 

 


Характерні ознаки податку

 

Ознака Характеристика ознаку  
  Обов`язковість сплати Закріплена ст.67 Конституції України, якою встановлено, що “кожен зобов`язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом”. За порушення встановленого строку сплати, розміру платежу, ухилення від сплати, передбачена відповідальність платника податків.
Законодавча закріпленість Податки встановлюються виключено державою на підставі Закону, за юридично закріпленими правилами. Платники податків зобов`язані сплачувати податки в порядку і у розмірах, встановлених законом. Будь-які платежі до державного бюджету, не передбачені законами, не можуть визнаватися податками. Податкове законодавство України складається з Конституції України, Податкового кодексу, Митного кодексу України та інших Законів з питань митної справи у частині регулювання правовідносин, що виникають у зв`язку з оподаткуванням митом операцій з переміщення товарів через митний кордон України.
Нецільовий характер Акумульовані державою у вигляді податків кошти витрачаються на задоволення державних потреб. Закріплення певних напрямків використання коштів, що надходять до бюджету від сплати окремого податку, як правило не здійснюється.
Індивідуальна безеквівалентність Сплата податку не породжує зустрічного зобов`язання держави надання кожному конкретному платнику податків певного індивідуального еквівалента, рівного їх платежу. Податки стягуються для задоволення суспільно корисних потреб, які переважно відокремлені від індивідуальних потреб окремих платників податків.
Некаральний характер Обов`язок сплати податків не є покаранням за певні протиправні дії. Податкове зобов`язання виникає під час правомірної діяльності платника податку.
Примусовий характер Обов`язковість сплати податків забезпечується державою через систему податкових, правоохоронних і судових органів. Законодавством запроваджено заходи примусу, що застосовуються у разі недотримання платником податків податкового законодавства держави.
Односторонній характер При сплаті податку відбувається перехід частини коштів із власності окремих платників у власність органів державної влади.
Регулярність стягнення Платіж вноситься періодично, у чітко встановлені законодавством строки.  

 

 

Функції податку – це вияви його сутності в дії, спосіб вираження його властивостей, тобто вираз суспільного призначення податку як інструмента вартісного розподілу і перерозподілу доходів держави  

 

Основні функції податків

       
 
 
   

 

 


Загальна характеристика функцій податків

 

Функція податків Сутність функції податків
Фіскальна Основна функція податків. Полягає у реалізації їх головного суспільного призначення –формування фінансових ресурсів для здійснення державою владних функцій. Як головне джерело формування дохідної частини бюджету держави, податки формують економічну базу для ії існування. У межах даної функції можна відокремити дві підфункції – контролюючу та розподільчу. Контролююча – виникає можливість кількісного відображення податкових надходжень і їх зіставляння з потребами держави у фінансових ресурсах. Завдяки цій підфункції здійснюється оцінка ефективності системи оподаткування, а також виявлення необхідності внесення змін у податкову систему і бюджетну політику; Розподільча - забезпечує реальну можливість перерозподілу частини вартості створеного ВВП між державою і платниками податків.  
Регулююча Регулююча функція спрямована на досягнення за допомогою податкових механізмів певних завдань податкової політики держави. Податки є одним з найважливіших важелів державного регулювання економічних та соціальних процесів. За допомогою податків держава має можливість цілеспрямовано впливати на розвиток економіки та ії окремих галузей, на структуру і пропорції суспільного відтворення, на процес накопичення капиталу, сприяючи тим самим макроекономічній стабілізації суспільства. Залежно від мети, з якою держава звертається до податків як економічного регулятора, виділяють три підфункції регулюючої функції податків- стимулюючу, дестимулюючу та відтворюючу. Стимулююча спрямована на підтримку розвитку економічних явищ та реалізується, як правило, за допомогою системи пільг. Дестимулююча спрямована на встановлення перешкод для розвитку певних економічних процесів (введення підвищених ставок для окремих видів діяльності, встановлення податку на вивоз капіталу, застосування акцизів тощо). Відтворююча спрямована на акумулювання коштів для відновлення та примноження наявних ресурсів (збори за використання природних ресурсів).  
Соціальна (перерозподільча) Полягає у підтриманні соціальної рівноваги у суспільстві шляхом зміни співвідношення між доходами різних соціальних груп для зменшення нерівностей між ними.

  

Елементи податку (загальні принципи побудови) – системні категорії податку, що визначають внутрішній зміст податку та розкривають його сутнісні характеристики.

 

Структура елементів податку

 

       
   
 
 

 

 

 


Характеристика основних елементів податку

 

Елемент податку Характеристика елементу податку
  Платник (суб`єкт) податку Юридичні особи,їх філії, відділення, інші відокремлені підрозділи юридичних осіб, що не мають статусу юридичної особи, а також фізичні особи, які мають статус суб`єктів підприємницькоїдіяльності чи не мають такого статусу, на яких згідно із законами України покладено обов`язок утримувати та/або сплачувати податки і збори ( платник податку,податковий агент, податковий орган).
  Об`єкт оподаткування Явище, предмет чи процес, внаслідок наявності яких сплачуєтьсчя податок (кількісний, натуральний,грошовий).
  База оподаткування Законодавчо закріплена частина об`єкту оподаткування платника податку, яка враховується при розрахунку суми податку. Це кількісний вимір об’єкта оподаткування.
  Ставка податку Законодавчо встановлений розмір податку або збору, що забезпечує обчислення належної до сплати суми податку (натуральні та процентні).
Порядок обчислення податкових зобов`язань Механізм розрахунку суми податку, яка підлягає сплаті до бюджету.
  Податковий період Термін, протягом якого завершується процес формування податкової бази, остаточно визначається розмір податкового зобов`язання (календарний місяць, квартал, півріччя, рік).
Строк та порядок сплати Методи, строки та засоби сплати податку
  Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку Строк та порядок подання податкової звітності до органів ДПС зі звітними даними про розрахунки з бюджетом з урахуванням встановленого податкового періоду.
  Податкові пільги Під час встановлення податку можуть передбачатися податкові пільги, які мають різний характер і різні форми прояву.

 

Класифікація платників податків

 

 
 

 

 


Види об`єктів оподаткування

 

                                   
   
 
     
 
     
 
   
 
   
Право власності на майно
 
Право користування
 


База оподаткування

         
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 

 

 


Класифікація ставок податків і зборів

 

         
 
   
 
   
 
   
 

 

 


Характеристика ставок податків і зборів

 

Вид ставки Характеристика виду ставки
Єдині Одинакові для всіх категорій платників конкретного податку, об`єктів та баз оподаткування
Диференційовані Передбачають різний рівень податкового навантаження для Різних категорій платників податку, об`єктів , баз оподаткування
Базова (основна) Застосовується до переважної більшості платників податку та об`єктів оподаткування
Знижена Є меншою за базову (основну) ставку і застосовується з метою надання пільг або встановлення альтернативних режимів оподаткування для окремих категорій платників податків
Підвищена Є більшою за базову (основну) ставку і застосовується з метою отримання державою додаткових доходів за певними видами об`єктів оподаткування або зменшення стимулів щодо заняття окремими видами діяльності, споживання окремих товарів чи послуг
Абсолютна (специфічна) Встановлюється як фіксована сума на одиницю бази оподаткування
Відносна (процентна, адвалерна) Встановлюється у відсотковому або кратному розмірі до одиниці бази оподаткування
Змішана (комбінована) Поєднує риси абсолютної і відносної ставок
Фіксована (акордна) Встановлюється у чітко визначеній, конкретній величині, вираженій в абсолютній сумі
Прогресивні Збільшуються за збільшення значення бази оподаткування
Регресивні Зменшуються за збільшення значення бази оподаткування
Пропорційні Рівень є однаковим незалежно від розміру бази оподаткування

 

Класифікація податкових пільг

 

Класифікаційна ознака Види податкових пільг
За характером цілей державної податкової політики Соціальні – спрямовані на податкове стимулювання досягнення соціальних цілей; Економічні – спрямовані на стимулювання розвитку виробництва, інвестиційної діяльності,поліпшення використання ресурсів і ін.
За призначенням Стимулюючі – мають метою заохочення дій , які спрямовані на вирішення загальнодержавних завдань; Підтримуючі – спрямовані на полегшення податкового тягаря для окремих груп платників, що має забезпечити більш сприятливі умови оподаткування для підтримки певного рівня конкурентоспроможності таких платників.
За цільовим використанням вивільнених коштів Цільові – надаються за умови використання сум, які звільняються від оподаткування строго на ті цілі, які визначені відповідним законодавчим актом; Нецільові – відповідним законодавчим актом не передбачені напрями використання вивільнених внаслідок надання пільги коштів.
За суб`єктом впливу Спрямовані на кінцевого споживача (стимулювання споживання); Спрямовані на суб`єкта господарювання, який не є кінцевим споживачем (стимулювання виробництва).
За періодом дії Пільги, період застосування яких не визначений; Тимчасові пільги.
За компетенцією встановлення та масштабу застосування Загальнодержавні; Встановлені органами місцевого самоврядування.
За елементами податку (за формою надання) Звільнення від оподаткування окремих категорій платників податків; Зменшення об`єкта оподаткування; Зменшення бази оподаткування; Зменшення податкових ставок; Застосування спеціальних методів податкового обліку; Збільшення податкового (звітного) періоду; Зменшення суми податку, яка підлягає сплаті до бюджету; Розстрочення та відстрочення сплати податкових зобов`язань.

 


Місцеві податки і збори
Загальнодержавні податки і збори

 
 

 

 


Дата добавления: 2015-01-01; просмотров: 101; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.019 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты