Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаБаза проходження практики
Читайте также:
  1. Адаптація зарубіжного досвіду здійснення місцевих позик до вітчизняної практики
  2. АКТУАЛЬНОСТЬ ПСИХИАТРИИ ДЛЯ ВРАЧЕЙ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ И ДРУГИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
  3. Анализ зарубежной практики обеспечения устойчивого развития экономики регионов
  4. Анализ реальной практики НСД позволяет определить ряд основных тенденций их развития.
  5. Аналіз тенденцій творчої практики сучасної журналістики: досягнення і проблеми.
  6. Аналогия закона, аналогия права. Обычаи делового оборота. Значение актов высших судебных органов и судебной практики.
  7. Важность практики
  8. Вид практики, организация и формы проведения учебной практики
  9. Влияние деятельности педагогов-новаторов на раз­витие и совершенствование педагогической теории и практики

Базою переддипломної практики може бути будь-яка організація (підприємс­тво, фірма), що забезпечують доступ до інформації, необхідної для написання дипломної роботи за фахом «Фінанси». Бажано, щоб місцем практики стало місце проходження виробничої практики. Можлива спеціалізація: банківська справа, інвестиційна справа, фінансовий менеджмент, державні фінанси. Напрям студе­нтів на практику супроводжується листом КГУ. Термін переддипломної практики за фахом «Фінанси» - 4 тижня. Основною базою проведення практики для студентів були банківські установи та підприємства санаторно-курортного комплексу м. Ялта: «ПриватБанк», ПАБ «ПУМБ», Ощадбанк, БрокБизнесБанк, Райфайзен Банк «Аваль», «Готельний ком­плекс «Ялта-Інтурист», КП «Красотель «Левант», санаторії «Місхор», «Форос», «Київ», «Запоріжжя» та ін.

Трудові колективи підприємств-баз практик створювали належні умови для проходження стажування студентів. Особливо міцні стосунки склались з такими ба­нківськими установами як «ПриватБанк», ПАБ «ПУМБ», Ощадбанк. Досвід роботи даних установ в сфері фінансово-кредитної діяльності дозволив створити сприятливі умови для студентів-практикантів.

 

1.4. Керівництво переддипломною практикою

Кафедра зобов'язана ознайомити студента з програмою переддипломної практики, видати кожному студентові методичні рекомендації по виконанню

дипломних робіт, допомогти вибрати тему дипломної роботи і призначити наукового керівника. Докладніше про вимоги щодо керівництва практикою можна ознайомитися у «Методичні рекомендації по проходженню переддипломної практики для студентів 5 курсу галузі знань – 0305 «Економіка і підприємництво», спеціальність: 7.03050801 «Фінанси і кредит», навчально-кваліфікаційний рівень «спеціаліст».

2. ПРОГРАМИ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ

2.1. Практика у кредитних організаціях

Практика в кредитних організаціях розбивається на декілька етапів. На кож­ному етапі вирішується певне завдання, тривалість етапу в днях встановлюється студентом самостійно за узгодженням з керівником кредитної організації, при необхідності до цього процесу підключається викладач - керівник практики. Програмою практики передбачено 162 години практики. Пе­редбачені наступні етапи.

1 етап:Знайомство з кредитною організацією. Впродовж етапу студент знайо­миться з організаційною структурою кредитної організації, місцеположенням структурних підрозділів, управлінь, служб, відділів, секторів. Вивчає правила внутрішнього розпорядку, систему безпеки, організацію внутрішнього контролю. Проводить первинну оцінку персонального менеджменту в банці. Форма звітності за наслідками етапу: схема організаційної структури кредитної організації в ці­лому, організаційної структури окремих підрозділів банку.2 етап:Касові операції банку. Вивчаються касові операції банку у відділі касових операцій. Аналізується: структура відділу касових операцій, наявність прибуткових, витратних, вечірніх кас, кас перерахунку грошової готівки. Уточ­нюється: загальний порядок ведення касових операцій, правила перевезення і збе­рігання грошових знаків, порядок визначення платоспроможності банкнот, в розрізі нормативних документів Банку України. Студент аналізує бланки прибу­ткових (оголошення на внесок готівкою, прибутковий касовий ордер) і витрат­них (грошовий чек, витратний касовий ордер) касових документів, знайомиться з документообігом касових операцій. Форма звітності за наслідками етапу: запов­нені бланки прибуткових і витратних касових документів.3 етап:Відкриття рахунків клієнтам і розрахункові операції. Етап проходить в бухгалтерії кредитної організації, в її структурних підрозділах - операційному відділі, відділі внутрішньобанківського обліку і т.д. Вивчається порядок відкриття рахунків і їх юридичне оформлення, перелік документів, що представляються клієнтом разом із заявою на відкриття рахунку, порядок реєстрації відкритих рахунків в спеціальній книзі. Особлива1 увага звертається на порядок формування особового рахунку клієнта з урахуванням розрахунку контрольного ключа. Далі вивчається механізм здійснення розрахункових операцій, операційна техніка. Відпрацьовуються розрахунки за допомогою: платіжних доручень, платіжних вимог, акредитивна форма розрахунків, розрахунки чеками.

Аналізуються бланки платіжних доручень, платіжних вимог, акредитивів, розрахункових чеків. Розглядаються операції по особових рахунках і виписки з особових рахунків, увага акцентується на програмному методі обробки вказаних операцій. Перевіряються бланки меморіальних документів - балансових і позаба­лансових меморіальних ордерів. Форма звітності по вказаному етапу: заповнені бланки платіжних доручень, платіжних вимог, акредитивів, меморіальних ордерів, договору банківського рахунку.

4 етап.Депозитні і ощадні операції. Етап проходить у відділі внесків, депозитів. Аналізуються договори банківського рахунку-внеску і депозитні на предмет їх змісту, відповідності вимогам законодавства, прийнятності умов договору для клієнта. Розглядається документообіг по ощадних і депозитних операціях, з'я­совуються особливості при роботі в цьому напрямі з юридичними і фізичними особами. Вносяться пропозиції керівництву відділу про коректування договору з урахуванням нарахувань відсотків вкладникам-депозиторам по методу (на вибір) складних відсотків, на базі прайм-рзйт, інших методів. Формується і заповню­ється договір внеску-депозиту. Розраховуються відсотки по запропонованій мето­диці. Аналізується якість пасивів із застосуванням методик фінансового мене­джменту, визначається фінансова стійкість, співвідношення внесків до запитання і термінових депозитів. Форма звітності по етапу: заповнений договір внеску-депо­зиту, розрахунок відсотків по терміну, розрахунок фінансових коефіцієнтів, що характеризують пасивні операції.5 етап.Кредитні операції. Етап здійснюється у відділі довгострокового і ко­роткострокового кредитування. Вивчається кредитна політика, її опис, з'ясову­ється відповідність кредитної політики Інструкції № 62а «Про порядок форму­вання і використання резерву на можливі втрати по позиках».Розглядається кре­дитний портфель і звітність по ньому (у розрізі Інструкції № 17). Визначається групи ризику по наданих кредитах і розмір сформованого резерву на можливі втрати по позиках. Виявляється тип кредитного портфеля (агресивний, неагре­сивний) із застосуванням інструментів і методів фінансового менеджменту. Ана­лізуються діючі договори - кредитовий, застави, гарантії, поручительства та інші.

Вносяться пропозиції по їх коректуванню по тих або інших складових (процен­тна ставка, забезпечення і т.д.) Виявляється практика оцінки кредитоспромож­ності позичальника і оцінки якості кредитів, уточнюється, чи відбита вона в описі кредитної політики. Здійснюються самостійні розрахунки за оцінкою кре­дитоспроможності позичальника на базі стандартних і нестандартних методик, вносяться пропозиції керівництву відділу по вдосконаленню оцінки кредито­спроможності позичальника. Складається кредитний договір і договір застави, готується і передається розпорядження бухгалтерії, формується резерв на мож­ливі втрати по позиках залежно від групи ризику. Оскільки на кредитні відділи в банках покладені обов'язки по контролю за грошовим зверненням, під час практики слідує, за даними одного з підприємств, розрахувати для нього ліміт за­лишку каси і при нагоді взяти участь в одній з касових перевірок господарюю­чого суб'єкта. Форма звітності по етапу: кредитовий, застави, гарантії, поручите­льства і інші договори, розпорядження (бланк) на надання кредиту і форму­вання резерву на можливі втрати по позиках, самостійний аналіз кредитоспро­можності позичальника на основі реального балансу з додатком цього балансу, аналіз кредитного портфеля по видах позичальників і по термінах, розрахунки фі­нансових коефіцієнтів за визначенням агресивності кредитного портфеля, розра­хунок на встановлення підприємству ліміту залишку каси.

6 етап.Операції з цінними паперами. У відділі цінних паперів кредитної ор­ганізації студенти вивчають структуру портфеля цінних паперів банку, практику документообігу, що склалася, по цінних паперах, порядок створення резерву під можливе знецінення цінних паперів. Уточнюється величина доходів по цінних паперах, ефективність операцій з цінними паперами. З використанням методик фінансового менеджменту визначаються більш і менш ризикові вкладення в цінні папери. Аналізується практика формування резерву на можливі втрати по врахованих векселях, розглядаються питання емісії власних цінних паперів - облігацій, депозитних і ощадних сертифікатів, векселів. Вивчаються договори по операціях з цінними паперами. З'ясовується наявність або відсутність у кредит­ної організації термінових операцій і операцій РЕПО. Форма звітності по етапу: договори по різних операціях з цінними паперами, опис технології здійснення те­рмінових операцій з цінними паперами і операцій РЕПО.

7 етап.Управління ліквідністю банку і діяльність на міжбанківському ринку. Етап проходить у відділі по управлінню ліквідністю. Необхідно: проаналізувати баланс кредитної організації в статиці і динаміці, із застосуванням методів фі­нансового менеджменту, розрахувати коефіцієнти ліквідності, використовуючи відповідні міжнародні методики, провести агрегацію балансу на основі одного з балансових рівнянь (наприклад модифікованого балансового рівняння, основного балансового рівняння і інших), зробити прогноз по ліквідності на найближче

майбутнє і на перспективу. Одночасно слід розрахувати обов'язкові економічні нормативи відповідно до вимог Інструкції № 1, зіставити вказані розрахунки з фінансовими коефіцієнтами, розрахованими по міжнародних методиках і за на­слідками зіставлення зробити відповідні висновки. Вказані висновки потрібно довести до керівництва кредитної організації для вживання відповідних заходів по поліпшенню ліквідності. Проаналізувати кредитні договори по міжбанківському кредитуванню, інші документи, що направляються в кредитне досьє при оформ­ленні міжбанківських кредитів. Форма звітності: бухгалтерський баланс креди­тної організації на звітну дату і в динаміці, агрегована форма бухгалтерського ба­лансу, розраховані значення фінансових коефіцієнтів (по ліквідності), розраховані обов'язкові економічні нормативи, розшифровки, кредитні договори за поданням міжбанківських кредитів.

8 етап.Спеціальна частина практики, її зміст узгоджується з керівником ди­пломної роботи і формується залежно від вибраної теми дипломної роботи. Як правило, вона повинна включати глибше опрацьовування одного з попередніх етапів в розрізі вищезгаданої теми.

9 етап.Завершальна частина. Студент здійснює узагальнення і обробку зібраних матеріалів, їх підготовку до уявлення разом із звітом по переддипломній практиці. Одночасно керівництву кредитної організації вноситься пропозиція (по можли­вості) про розробку і реалізацію в рамках банку нової операції, послуги, висло­влюються міркування про поліпшення і вдосконалення роботи по певних на­прямах.

Студентові рекомендується скласти індивідуальну програму переддипломної практики і погоджувати її з керівником практики. Форма наведена у «Методичних рекомендаціях по проходженню переддипломної практики для студентів 5 курсу галузі знань – 0305 «Економіка і підприємництво», Спеціальність: 7.03050801 «Фінанси і кредит», навчально-кваліфікаційний рівень «спеціаліст».

2.2. Практика на підприємствах

 

Певна частина студентів проходить переддипломну практику на підприємст­вах різних форм власності. Через багатообразні напрями діяльності цих підпри­ємств не представляється можливим описати детально особливості практики на кожному з їх видів.

У будь-якому випадку при формуванні етапів практики слід керуватися ви­щезгаданими базовими підходами. При цьому особливості окремих етапів слід уточнювати з викладачем - керівником практики. Нижче приведемо деякі зага­льні підходи застосовні до будь-яких господарюючих суб'єктів.

Велику частину підприємств - господарюючих суб'єктів незалежно від фо­рми власності об'єднують деякі загальні риси, які витікають з характеру вироб­ничо-комерційної діяльності. До них відноситься безперервний характер виро­бничого процесу, що вимагає постійної притоки грошових коштів. Студенти спеціальності 7.050104 «Фінанси» проходячи практику на підприємствах ви­вчають їх фінанси і вносять пропозиції по вдосконаленню управління ними. Переддипломну практику на підприємствах також можна розділити на етапи.

1 етап.Знайомство з підприємством. Слідує познайомиться із структурними підрозділами підприємства, його основними цехами, відділами, службами, ви­значити основні напрями діяльності. Форма звітності: опис організаційної структури підприємства і основних напрямів його діяльності.

2 етап.Контакт з фінансовими службами підприємства. Необхідно в рамках фінансової дирекції вивчити основні функції, що виконуються різними відді­лами, наприклад плановим відділом, відділом фінансового аналізу, відділом маркетингу, бухгалтерією і т.д. і скласти уявлення про посадові обов'язки еко­номістів, бухгалтерів, керівників спеціалізованих фінансових структурних під­розділів. Форма звітності: опис структури фінансової дирекції, посадових обо­в'язків працівників.

3 етап.Опрацьовування і заповнення розрахункових документів. Потрібно ознайомитися з практикою розрахунків підприємства, здійснюваних через кре­дитну організацію за допомогою платіжних доручень, платіжних вимог, акре­дитивною формою розрахунків, розрахунків за допомогою чеків. Уточнити ре­квізити вказаних розрахунково-платіжних документів, відповідно до цих рекві­зитів пропрацювати питання документообігу (кількість екземплярів, порядок уявлення в кредитну організацію, акцепт, відмова від акцепту і т.д.). Форма зві­тності: заповнені бланки платіжного доручення, платіжної вимоги, акредитиву.

4 етап.Касові операції на підприємстві. Хоча вказані операції є прерогати­вою бухгалтерії, фахівець з фінансів (фінансовий менеджер) повинен мати про них уявлення. Слід познайомитися з касовою книгою підприємства, розглянути розрахунок на встановлення підприємству ліміту залишку каси, завірений бан­ком, підтвердити обґрунтованість цього розрахунку і керуватися цим лімітом при плануванні графіка платежів. Форма звітності: касова книга із записами, розрахунок на встановлення підприємству ліміту залишку каси.

5 етап.Вивчення в загальному вигляді фінансової звітності. Основні доку­менти фінансової звітності підприємства - баланс підприємства (форма № 1), звіт про прибутки і збитки (форма № 2), звіт про рух капіталу (форма № 3), звіт про рух грошових коштів (форма № 4), додаток до бухгалтерського балансу (форма № 5). Слід мати на увазі що малі підприємства як правило складають тільки баланс і звіт про прибутки і збитки. Форма звітності: всі перераховані документи фінансової звітності підприємства з даними підприємства за 2002 і 2003 роки.

6 етап.Аналіз фінансової звітності підприємства. Аналіз проводиться із за­стосуванням вітчизняних і зарубіжних, традиційних і нетрадиційних методик фінансового аналізу. Етапи аналізу наступні. На основі балансу підприємства і звіту про прибутки і збитки будуються агреговані форми звітності, аналізу­ються показники активу балансу, показники власного і позикового капіталу і фінансові результати, показники доходів і витрат. Для аналізу руху грошових коштів використовується форма № 4 «Звіт про рух грошових коштів». Розрахо­вуються коефіцієнти ліквідності, ділової активності, рентабельності, плато­спроможності або структури капіталу, ринкової активності. Прогнозується мо­жливе банкрутство підприємства на підставі 2-індексу Едварда Альтмана. Дія­льність підприємства моделюється на підставі формули Дюпона. Розрахову­ються операційний і фінансовий важелі а також сукупний ефект зв'язаного ва­желя. За бажанням студентів застосовуються і інші методики. Форма звітності: аналітичні таблиці,

агреговані форми звітності, розраховані значення відповідних фінансо­вих коефіцієнтів.

7 етап.На підставі результатів фінансового аналізу робляться відповідні ви­сновки про фінансово-господарську діяльність підприємства. Виробляються рекомендації по поліпшенню роботи підприємства з дебіторською заборговані­стю, зменшенню кредиторської заборгованості, прискоренню оборотності акти­вів та інші. Пропонуються конкретні організаційні і фінансово-економічні за­ходи, зокрема утворення нових служб, спеціалізованих відділів, в рамках фі­нансової дирекції, і т.д. Форма звітності: перелік пропозицій з відповідними об­ґрунтуваннями.

8 етап.Спеціальна частина практики, її зміст узгоджується з керівником ди­пломної роботи і формується залежно від вибраної теми дипломної роботи. Тут передбачається глибше опрацьовування одного з попередніх етапів в розрізі теми.

9 етап.Завершальний етап. Узагальнення і обробка зібраних матеріалів. Під­готовка звіту по переддипломній практиці і записки пояснення. Передача кері­вництву підприємства пропозицій по вдосконаленню управління фінансами.

2.3 Практика у державних фінансових органах (міськфінвідділ)

 

1 етап. Бюджетний відділ. Ознайомитися з організацією роботи бюдже­тного відділу та функці­ональними обов'язками його працівників. Провести ана­ліз бюджету міста за минулий рік. Охарактеризувати склад, структуру доходів і видатків в цілому та в розрізі окремих видів.

Вивчити порядок, строки складання і затвердження бюджету, пок­варта­льної розбивки бюджету, переліку доходів і видатків на рік, порядок внесення доповнень і змін до нього.

Ознайомитись з порядком складання зведеного кошторису видатків на освіту, охорону здоров'я, культуру на плановий рік. Взяти участь в перевірці бю­джетних установ з питань нарахування зарплати, використання коштів на харчу­вання та ін.

Вивчити порядок фінансування бюджетних установ. Права і обов'язки роз­порядників кредитів. Фінансування передбачених видатків по бюджету міста. Ознайомитись з порядком фінансування підприємств ЖКГ на благоустрій і кап­ремонт житлового фонду. Ознайомитись з порядком надання дотацій на підпри­ємствах ЖКГ, автотранспорті та шкільним їдальням.

2 етап. Відділ доходів. Ознайомитися з організацією роботи відділу дохо­дів: Вивчити методику складання прогнозних розрахунків найважливіших ви­дів доходів бюджету (ПДВ, акцизного збору, податку на прибуток, плати за зе­млю, прибуткового податку з громадян).

3 етап.Відділ соціального захисту населення та фінансування апарату управління. Ознайомитися з організацією роботи відділу соціального захисту на­селення та фінансування апарату управління. Вивчити порядок призначення і виплати допомоги сім'ям з дітьми, компенсацій і пільг громадянам, які пост­раж­дали внаслідок Чорнобильської катастрофи, ветеранам війни, надання насе­ленню субсидій на житлово-комунальні послуги.

4 етап.Відділ бухгалтерського обліку та звітності. Ознайомитись з органі­зацією роботи відділу бухгалтерського обліку та звітності. Вивчити організацію бухгалтерського обліку та звітності по виконанню місцевого бюджету.

 

3. ПРЕДСТАВЛЕННЯ ЗВІТУ З ПЕРЕДДИПЛОМНІЙ ПРАКТИЦІ

 

Контроль за якістю проходження студентом практики здійснюється у вигляді написання звіту, який оформлюється згідно вимог до написання документів такого виду. Письмовий звіт разом зі щоденником подається у

встановлений термін (не пізніше трьох днів до закінчення практики) керівнику практики для перевірки, рецензування та допуску до захисту. До захисту допускаються студенти, які повністю виконали програму практики, представили звіт згідно зі встановленою формою та одержали позитивну характеристику керівника практики.

4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Переклад рейтингових балів

в традиційні оцінки і оцінки ECTS (Європейської системи трансферу кредитів)

Шкала оцінювання ECTS     Визначення Національна п’ятибальна шкала оцінювання Стобальна Шкала оцінювання
  А ВІДМІННО - відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок   5,0 (відмінно)   90-100
B ДУЖЕ ДОБРЕ - віще середнього рівня з кількома помилками 4,0 (добре) 83-89
C ДОБРЕ - в загальному правильна робота з певною кількістю помилок 75-82
D ЗАДОВІЛЬНО - непогано,але зі значною кількістю недоліків 3,0 (достатньо) 68-74
E ДОСТАТНЬО - виконання задовольняє мінімальні критерії 60-67
FX НЕЗАДОВІЛЬНО - можливе повторне складання 2 (незадовільно) 35-59
F НЕПРИЙНЯТНО - необхідний повторний курс із навчальної дисципліни 1-34

 

Норми оцінювання роботи студентів під час практики

 

Бали Зміст та ступінь виконання завдань
90-100 Звіт з переддипломної практики не містить змістовних помилок. Висновки свідчать про високий професійний рівень студента. Результати аналізу та запропоновані заходи мають практичну цінність.
83-89 Звіт з переддипломної практики містить незначні помилки, неточності та неузгодженості. Але методи та інструментарій аналізу виробничої діяльності обрано вірно. Висновки чіткі, лаконічні.
75-82 Звіт з переддипломної практики представлений у повному обсязі, але запропоновані методи і заходи малоефективні для практичної реалізації.
60-74 Результати практики представлені поверхово. Звіт з переддипломної практики не має структури, певні частини його відсутні, висновки нелогічні.
35-59 Студент не володіє теоретичним матеріалом і не в змозі дати адекватний аналіз виробничої діяльності підприємства. Логіка подання матеріалу і практичне значення роботи відсутнє
1-34 Звіт з переддипломної практики відсутній або частково ідентичний роботі іншого студента.

5. ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ СТУДЕНТА-ПРАКТИКАНТА

 

1. Загальні положення

 

1.1. Справжня типова інструкція розроблена для студентів-практикантів, зайнятих експлуатацією ПЕВМ і ВДТ (далі операторів): операторів ПЕВМ і ВДТ, робота яких пов'язана з прийомом і введенням інформації, спостереженням і коректуванням вирішуваних завдань по готових програмах; програмістів, зайнятих на ПЕВМ і ВДТ розробкою, перевіркою, відладкою програм; інженерів і техніків ЕОМ і ПЕВМ, що виконують профілактичні і ремонтні роботи, встановлюють причини збоїв, що працюють з схемами і іншою техдокументацією; користувачів ПЕВМ і ВДТ, що суміщають роботу оператора з основною роботою і зайнятими роботою з ПЕВМ менше половини свого робочого часу.

1.2. Робота оператора ПЕВМ відноситься до категорії робіт, пов'язаних з небезпечними і шкідливими умовами праці. В процесі праці на оператора ПЕВМ надають дію наступні небезпечні і шкідливі виробничі чинники:

фізичні: підвищені рівні електромагнітного випромінювання; підвищені рівні рентгенівського випромінювання; підвищені рівні ультрафіолетового випромінювання; підвищений рівень інфрачервоного випромінювання; підвищений рівень статичної електрики; підвищені рівні запиленого повітря робочої зони; підвищений вміст позитивних аероіонів в повітрі робочої зони; понижений вміст негативних аероіонів в повітрі робочої зони; знижена або підвищена вологість повітря робочої зони; знижена або підвищена рухливість повітря робочої зони; підвищений рівень шуму; підвищений або знижений рівень освітленості; підвищений рівень прямого відблиску; підвищений рівень відбитого відблиску; підвищений рівень засліпленої; нерівномірність розподілу яскравості в полі зору; підвищена яскравість світлового зображення; підвищений рівень пульсації світлового потоку; підвищене значення напруги в електричному ланцюзі, замикання якого може відбутися через тіло людини; хімічні:

підвищений вміст в повітрі робочої зони двоокису вуглецю, озону, аміаку, фенолу, формальдегіду і поліхлорованих біфенілів; психофізіологічні: напруга зору; напруга уваги; інтелектуальні навантаження; емоційні навантаження; тривалі статичні навантаження; монотонність праці; великий об'єм інформації оброблюваною в одиницю часу; нераціональна організація робочого місця; біологічні:

підвищений вміст в повітрі робочої зони мікроорганізмів.

1.3. До робіт оператором, програмістом, інженером і техніком ПЕВМ, користувачем ПЕВМ і ВДТ допускаються:

особи не молодше 18 років, що пройшли обов'язковий при прийомі на роботу і щорічні медичні огляди на предмет придатності для роботи на ЕОМ, ПЕВМ і ВДТ;

що пройшли ввідний інструктаж по охороні праці;

що пройшли навчання безпечним прийомам і методам праці за програмою, затвердженою керівником підприємства (працедавцем), розробленою на основі Типової програми, і що пройшли перевірку знань, зокрема по електробезпеці з привласненням 1-ої кваліфікаційної групи по електробезпеці;

пройшли курс навчання принципам роботи з обчислювальною технікою, спеціальне навчання по роботі на персональному комп'ютері з використанням конкретного програмного забезпечення;

інструктаж по охороні праці на конкретному робочому місці по даній інструкції.

1.4. На підставі вимог п.10.3. Санітарних правил і норм "Гігієнічні вимоги до відеодисплейних терміналів, персональним електронно-обчислювальним машинам і організація роботи".

 


Дата добавления: 2015-01-10; просмотров: 79; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.022 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты