Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаСписок використаних джерел. 1. Закон України «Про загальний військовий обов'язок і військову службу» від 25 березня 1992 р
Читайте также:
  1. Bлaснi iнвестицiйнi джерела пiдприємств та механiзми їx використання
  2. I. СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
  3. Internet-джерела
  4. Iноземнi джерела фiнансування iнвестицiйної дiяльностi
  5. Б. Непряме джерело
  6. Библиографический ͺсписок
  7. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
  8. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
  9. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
  10. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Закон України «Про загальний військовий обов'язок і військову службу» від 25 березня 1992 р. // ВВР України. – 1992. – № 27. – Ст. 385; № 36. – Ст. 527; 1993. – № 44. – Ст. 418, 419; № 49. – Ст. 457; 1994. – № 45. – Ст. 404; 1995. – № 1. – Ст. 4; № 38. – Ст. 284.
2. Закон України «Про колективні договори та угоди» від 1 липня 1993 р. // ВВР України. – 1993.
3. Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» // ВВР України. – 1991. – № 21. – Ст. 252.
4. Закон України «Про соціальний правовий захист військовослужбовців і членів їх сімей» від 20.12.91 // ВВР України. – 1992 р. – № 15. – Ст. 190; 1993. – Ст. 281; 1997. – № 12. – Ст. 103.
5. Закон України № 803-ХІІ «Про зайнятість населення»// ВВР України. – 1991. – № 14. – Ст. 170.
6. Законодавство України про охорону праці // Зб. норматив. документів. – К., 1995. – Т. 3.
7. Законодавство України про пільги громадянам. Пільги. Переваги. Гарантії. Компенсації: Зб. норматив. актів / Упоряд. Я. М. Гуталін. – К.: Юрінком Інтер, 2000. – 560 с.
8. Законодавство України про працю: Зб. норматив. актів: У 3 кн. / Упоряд. В. М. Вакуленко.
9. Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами (за станом законодавства та постанов Пленуму Верховного Суду України на 01 серпня 2000) / Відп. ред. О. П. Товстенко. – К.: Юрінком Інтер, 2000. – 1024 с.
10. Коментар до Конституції України. – К.: Ін-т законодавства Верховної Ради України, 1996.
11. Конституція України. – К.: Юрінком, 1996.
12. Международные акты о правах человека: Сб. документов. – М.: НОРМА-ИНФРА-М, 1998.
13. Міжнародна Конвенція від 22 червня 1982 р. «Конвенція про припинення трудових відносин з ініціативи підприємця».
14. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю / Б. С. Стичинський, І. В. Зуб, В. Г. Ротань. – 2-ге вид., доп. та пере-роб. – К.: А.С.К., 2000. – 1072 с. – (Економіка. Фінанси. Право).
15. Положення про порядок вивільнення, працевлаштування робітників і службовців і надання їм пільг і компенсацій: Затв. постановою Держ-компраці СРСР і ВЦРПС від 02 .03.88 // Бюл. Держкомпраці СРСР. – 1988. – № 6.
16. Положення про умови праці надомників: Затв. Держкомпраці СРСР і ВЦРПС від 29.09.81 № 275/17-99 // Бюл. Держкомпраці СРСР. – 1982. – № 1.
17. Про забезпечення ефективної діяльності населення, вдосконалення працевлаштування і посилення соціальних гарантій для трудящих: Постанова Ради Міністрів СРСР і ВЦРПС від 22 грудня 1987 р. № 1457 // СП СССР. – 1988. – № 5.
18. Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 6 листопада 1996 р. // Право України. – 1996. – № 12.
19. Про порядок і умови суміщення професій (посад): Постанова Ради Міністрів СРСР від 4 грудня 1981 р. № 1145 // СП СРСР. – 1982. – № 2. – Ст. 7.
20. Типова форма контракту з працівником: Затв. наказом Мінпраці України від 15.04.94 № 23 // Бюл. Мінпраці України. – 1994. – № 6.
21. Устав Международной Организации Труда с измен. и дополн., внес. Актом о правах к Уставу Международной Организации Труда от 22.06.62.Бойко М. Д. Трудове право України: Навч. посіб.: Курс лекцій. – К.: Олан, 2002. – 335 с.
22. Гирич О. Г. Трудове право: Курс лекцій: Для студентів юридичних вузів та факультетів. – К.: Вілбор, 2005. – 208 с.
23. Солодовник Л. Юридичні факти – підстави виникнення трудових правовідносин // Право України. – 2004. – № 1.
24. Солодовник Л. Роль юридичних фактів у динаміці правовідносин трудового права // Право України. – 2004. – № 7.
25. Стаднік М. П. Проблеми удосконалення законодавства про колективні договори та угоди в ринкових умовах. Правова держава. – К.: Ін ЮРЕ, 1998. – Вип. 9.
26. Удосконалення трудового законодавства в умовах ринку / Відп. ред. Н. М. Хуторян. – К.: Ін ЮРЕ. – 2006. – 180 с.
27. Венедиктов В. С. Конспект лекций по трудовому праву Украины: Учеб. пособие для высш. учеб. заведений. – Харьков: Консум, 2004. – 140 с.
28. Людина і праця: Довідник з правових питань / Уклад. І. П. Козинцев, Л. А. Савченко. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 336 с.
29. Прокопенко В. І. Трудове право України: Підручник. – Харків: Консум, 2006. – 480 с.
30. Прокопенко В. І. Практикум з трудового права України: Навч. посіб. – Харків: Консум, 2005. – 349 с.
31. Российское трудовое право: Учеб. для вузов / Под. ред. А. Д. Зайкина. – М.: НОРМА-ИНФРА-М, 2005. – 416 с.
32. Трудове право України: Курс лекцій / За ред. П. Д. Пилипенка. – Львів: Вільна Україна, 2003. – 160 с.
33. Трудове право України: Підручник / За ред. Н. Б. Болотіної, Г. І. Чани-шевої. – К.: Т-во «Знання»; КОО, 2004.
34. Трудовое право Украины: Учеб.-справ. пособие / Отв. ред. доц. Г. И. Чанышева, доц. Н. Б. Болотина. – Харьков: Одисей, 2004. – 480 с.
Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 11; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты