Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ
Читайте также:
  1. IV. ВИМОГИ ДО ЗБЕРІГАННЯ ВАКЦИН, АНАТОКСИНІВ ТА АЛЕРГЕНУ ТУБЕРКУЛЬОЗНОГО
  2. IV. Вимоги стосовно вивчення даної теми
  3. IV. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО КОНКУРСНИХ РОБІТ
  4. V. ВИМОГИ ДО ТРАНСПОРТУВАННЯ ВАКЦИН, АНАТОКСИНІВ ТА АЛЕРГЕНУ ТУБЕРКУЛЬОЗНОГО
  5. V. Вимоги техніки безпеки в аварійних ситуаціях
  6. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ
  7. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ
  8. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ
  9. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях
  10. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

Вступ

1 Передпроектне дослідження об`єкту автоматизації.

2 Технічне завдання на проектування.

3 Техно-робочий проект.

4 Комп`ютерна мережа.

5 Розрахунок очікуваного техніко-економічного ефекту від впровадження проекту.

6 Охорона праці.

7 Техніка безпеки.

Висновки

 

У вступі коротко викладають оцінку сучасного стану проблеми, актуальність даного проекту, його мету та галузь застосування.

Розділ “Передпроектне дослідження об`єкту автоматизації” містить характеристику об`єкта, результати його функціонування, опис існуючих автоматизованої системи та її недоліки, обгрунтування необхідності удосконалення системи, цілі, критерії та обмеження створення системи, її функції та задачі, а також висновки та пропозиції.

Розділ “Технічне завдання на проектування” виконується у відповідності з вимогами ГОСТ 34.602-89 [ ].

Розділ “Техно-робочий проект” виконується у відповідності з вимогами РД 50-34.698-90 [ ].

Розділ «Корпоративна комп’ютерна мережа» визначає місце розробленої системи в складі комп’ютерних мережевих засобів підприємства чи організації. Перелік спеціальної літератури для виконання розділу наведено в кінці методичних вказівок. Цей розділ може включати такі підрозділи:

- обгрунтування вибору топології комп’ютерної мережі;

- інтегрована кабельна система;

- розрахунок та вихідні дані необхідного обладнання згідно з специфікаціями та таблицями, наведеними в додатках;

- загальна характеристика мережевої операційної системи;

- оцінка відмовостійкості інформаційно-обчислювальної системи та забезпечення надійності її функціонування;

- засоби та способи підключення мережі до мережі Internet;

- захист даних в процесі телекомунікацій.

Розділ “Розрахунок очікуваного техніко-економічного ефекту від впровадження проекту “ містить перелік джерел економічного ефекту від впровадження системи та підрахунки економчного ефекту від її впровадження: економія фонду заробітної плати, можливість використання комп”ютера для виконання додаткових задач, можливість залучення нових клієнтів тощо.

Розділи “Охорона праці” та “Техніка безпеки” виконуються за завданнями викладачів відповідних кафедр.

Перелік графічного матеріалу складається індивідуально для кожного проекту і погоджується з керівником дипломного проекту.3. ТИПОВІ ЗАВДАННЯ НА ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ

Дипломний проект виконується за одним з типових завдань або може бути присвячений одному із спеціальних розділів, наприклад розробленню спеціального програмного забезпечення, моделюванню та дослідженню функціонування системи управління, тощо.

3.1. Типове завдання на дипломний проект з теми:

АВТОМАТИЗОВАНЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ

СПЕЦІАЛІСТА харчового підприємства

Засадничі дані до проекту:

- загальна характеристика підприємства і продукції, яка на ньому виготовляється;

- перелік посадових обов’язків згідно посадової інструкції;

- перелік основних напрямків роботи;

- основні задачі з кожного напрямку роботи;

- менеджмент якості продукції, що виготовляється;

- кадрова політика на підприємстві;

- питання маркетингу.

Перелік графічного матеріалу:

- функціональна модель адміністративного управління підприємством 1;

- схема комп’ютерної мережі на підприємстві 1;

- модель бази даних з розподіленим доступом в системі управління 1;

- схема передачі управлінських рішень 1…2;

- схема перспективного розвитку підприємства 1;- відеокадри інтерфейсу користувача 1…2;

- схеми алгоритмів, математичні моделі 1…2;

Разом 7…10

 

3.2. Типове завдання на дипломний проект з теми:

РОЗРОБКА БАЗИ ЗНАНЬ (БД) ДЛЯ ЗАДАНОЇ СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ

(на прикладі бази знань з питань нормативного забезпечення контролю якості виробництва).

Засадничі дані до проекту:

- перелік міжнародних нормативних документів (НД) з питань забезпечення якості харчового виробництва;

- перелік міждержавних документів;

- перелік державних НД;

- сучасна політика якості продукції, що виготовляється;

- етапна програма забезпечення якості продукції;

- питання маркетингу і якості продукції.

Перелік графічного матеріалу:

- схема комп’ютерної мережі на підприємстві;

- структура БЗ;

- схема зв’язків між окремими розділами;

- схема передачі управлінських рішень;

- схема перспективного розвитку БЗ;

- відеокадри інтерфейсу користувача.

 

3.3. Типове завдання на дипломний проект з теми:

РОЗРОБЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ПОШУКОВОЇ СИСТЕМИ (ІПС)

ДЛЯ ЗАДАНОЇ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ

Засадничі дані до проекту:

- перелік основних видів даних та їх характеристика;

- основні задачі з кожного напрямку роботи.

Перелік графічного матеріалу:

- схема комп’ютерної мережі на підприємстві;

- функціональна модель ІПС;

- модель бази даних ІПС;

- схема доступу до даних;

- схема перспективного розвитку ІПС;

- відеокадри інтерфейсу користувача.

3.4 Типове завдання на дипломний проект на тему:

РОЗРОБЛЕННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ МЕРЕЖІ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ INTRANET – ТЕХНОЛОГІЇ

Засадничі дані до роботи:

- основні задачі діяльності підприємства, пов’язані з використанням мережі;- рівень автоматизації діяльності підприємства;

- основні інформаційні потоки.

Перелік графічного матеріалу:

- організаційно-функціональна структура підприємства;

- схема комп’ютерної мережі на підприємстві;

- функціональна модель діяльності підприємства.

4 ЗМІСТ ТА СТРУКТУРА ДИПЛОМНИХ РОБІТ

Дипломна робота являє собою самостійне наукове дослідження з обраної тематики і має таку структуру:

вступна частина;

змістовна частина;

список використаних джерел;

додатки.

Вступна частина складається із титульного листа, завдання на проектування, анотації, змісту.

Змістовна частина має таку структуру.

Вступ.

1 Відомості про предмет дослідження.

2.Технічне завдання на проведення дослідження.

3.Методи проведення дослідження.

4.Результати дослідження.

5.Техніко-економічне обгрунтування необхідності дослідження.

6 Охорона праці.

7 Техніка безпеки.

Висновки

 

У вступі коротко викладають оцінку сучасного стану проблеми, актуальність даного дослідження, його мету та галузь застосування.

Розділ “Відомості про предмет дослідження” містить характеристику об`єктів дослідження, особливості їх функціонування, обгрунтування необхідності проведення дослідження, цілі, критерії та обмеження, основні принципові рішення, що дають усвлення про предмет дослідження, а також висновки та пропозиції.

Розділ “Технічне завдання” містить перелік основних задач, які виконуються в процесі дослідження, вимоги до їх виконання та критерії успішності виконання.

 

 

5.ТИПОВЕ ЗАВДАННЯ НА ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

4.1 Типове завдання на дипломну роботу з теми:

ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ЗАСОБІВ ОХОРОНИ ІНФОРМАЦІЇ

В ІНФОРМАЦІЙНО-ПОШУКОВИХ СИСТЕМАХ.

Засадничі дані до роботи:

- перелік основних напрямів захисту інформації;

- основні задачі з кожного напряму роботи.

 

Перелік графічного матеріалу:

- схема комп’ютерної мережі на підприємстві;

- функціональна модель ІПС;

- схема зв’язків між елементами;

- схема передачі управлінських рішень;

- схема перспективного розвитку ІПС;

- відеокадри інтерфейсу користувача.

4.2 Типове завдання на дипломну роботу з теми:

РОЗРОБЛЕННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНО-ВАРТІСНОЇ МОДЕЛІ ВИРОБНИЧОГО ПІДРОЗДІЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Засадничі дані до роботи:

- основні виробничі задачі підрозділу підприємства;

- техніко-економічні показники (ТЕП) діяльності виробничого підрозділу;

- стратегія керівництва підприємства щодо перспективного розвитку діяльності підрозділу.

Зміст розрахунково-пояснювальної записки:

- титульний лист;

- завдання на проектування;

- анотація;

- зміст;

- вступ;

- техніко-економічне обгрунтування проекту;

- функціональний аналіз та інформаційне забезпечення діяльності виробничого підрозділу;

- моделювання функцій та їх вартісна оцінка;

- реінжинірінг бізнес-процесів;

- дослідження прогностичних моделей діяльності виробничого підрозділу;

- моделювання інформаційних потоків для забезпечення функціонування підрозділу;

- розрахунок економічної ефективності від впровадження функціонально-вартісної моделі;

- заходи з охорони праці;

- висновки;

- бібліографічний список

 

Перелік графічного матеріалу:

- схема комп’ютерної мережі на підприємстві;

- організаційно-функціональна структура підприємства;

- функціонально-вартісна модель діяльності виробничого підрозділу;

- прогностична ФВМ;

- модель БД.

 

4.3 Типове завдання на дипломну роботу з теми:

РОЗРОБЛЕННЯ СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ (СППР) ДЛЯ КЕРІВНИКА ВИРОБНИЧОГО ПІДРОЗДІЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Засадничі дані до роботи:

- основні задачі діяльності виробничого підрозділу підприємства;

- перелік основних видів даних та їх характеристика.

- функціональний аналіз та інформаційне забезпечення діяльності виробничого підрозділу;

- визначення задач прийняття рішень та їх класифікація;

- вибір та обгрунтування комплексу задач СППР для керівництва виробничого підрозділу;

- математичні моделі та методи розв’язання задач СППР;

- розрахунок економічної ефективності від впровадження СППР;

- заходи захисту від несанкціонованого доступу до системи;

- висновки.

Перелік графічного матеріалу:

- схема комп’ютерної мережі на підприємстві;

- функціональна модель діяльності виробничого підрозділу;

- алгоритм процесу підготовки і прийняття управлінських рішень;

- модель БД СППР;

- відеокадри інтерфейсу користувача.

 

4.4 Типове завдання на дипломн роботу з теми:

РОЗРОБЛЕННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ МЕРЕЖІ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ INTRANET – ТЕХНОЛОГІЇ

Засадничі дані до роботи:

- основні задачі діяльності підприємства, пов’язані з використанням мережі;

- рівень автоматизації діяльності підприємства;

- основні інформаційні потоки.

В роботі повинні бути розглянуті такі питання:

- техніко-економічне обгрунтування роботи;

- обгрунтування вибору технічних засобів;

- обгрунтування вибору ОС та протоколу обміну даними;

- розрахунок економічної ефективності від впровадження системи;

- розробка і обгрунтування стратегії адміністрування системи;

- заходи з охорони праці;

- заходи захисту від несанкціонованого доступу до системи.

 

 

Перелік графічного матеріалу:

- організаційно-функціональна структура підприємства;

- схема комп’ютерної мережі на підприємстві;

- функціональна модель діяльності підприємства.

4.4 Типове завдання на дипломну роботу:

ДОСЛіДЖЕННЯ ВіДМОВОСТіЙКИХ КОРПОРАТИВНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ

Вихідні дані для роботи:

- основні задачі, які вирішуються за допомогою комп’ютерної мережі на підприємстві;

- перелік основних видів даних функціонування підприємства та їх характеристика.

В роботі повинні бути розглянуті такі питання:

- техніко-економічне обгрунтування роботи;

- обгрунтування вибору технічних засобів;

- обгрунтування вибору операційної системи, архітектури та протоколів обміну даними;

- аналіз функціональних характеристик відмовостійких комп’ютерних мереж;

- алгоритми системного діагностування мережі;

- розрахунок економічної ефективності від впровадження системи;

- розробка і обгрунтування стратегії адміністрування та моніторингу комп’ютерної мережі;

- заходи з охорони праці.

Перелік графічного матеріалу:

- організаційно-функціональна структура підприємства;

- схема комп’ютерної мережі на підприємстві;

- функціональна модель діяльності підприємства;

- графіки функцій відмовостійкості та надійності.

 

4.5 Типове завдання на дипломну роботу:

МОДЕЛЮВАННЯ МЕТОДіВ і ЗАСОБіВ СИСТЕМНОГО ДіАГНОСТУВАННЯ ВіДМОВОСТіЙКИХ КОРПОРАТИВНИХ іНФОРМАЦіЙНО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ

Вихідні дані для роботи:

- основні задачі, які вирішуються за допомогою комп’ютерної мережі на підприємстві;

- перелік основних видів даних в корпоративній мережі та їх характеристика

В роботі повинні бути розглянуті такі питання:

- техніко-економічне обгрунтування роботи;

- обгрунтування моделей і методів моделювання;

- аналіз системного і прикладного програмного забезпечення;

- побудова моделей системного діагностування;

- аналіз характеристик відмовостійкості корпоративної мережі;

- розрахунок економічної ефективності від впровадження системи;

- заходи з охорони праці;

- висновки;

- бібліографічний список

Перелік графічного матеріалу:

- організаційно-функціональна структура підприємства;

- схема комп’ютерної мережі на підприємстві;

- функціональна модель діяльності підприємства;

- моделі системного діагностування;

- графіки функціонування відмовостійкої мережі;

- алгоритми моделювання.

- відеокадри інтерфейсу користувача.

 

4. ОРГАНІЗАЦІЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУВАННЯ

Відповідно до існуючого порядку теми дипломних проектів (робіт) затверджуються наказом ректора УДУХТ за поданням випускової кафедри і деканату. При цьому враховуються побажання студента-дипломника. У процесі формування тематики дипломних проектів (робіт) враховується також потреба виконання комплексних міжкафедральних або кафедральних робіт (проектів) та місце роботи випускника УДУХТ. У дипломний проект бажано також включити технічне завдання від базового підприємства, затверджене його керівництвом.

За всі рішення, які приймаються під час виконання дипломних проектів (робіт), відповідальність несуть студенти-дипломники. Керівник дипломного проекту (роботи) відповідає за науково-технічний рівень розробки, складає та контролює графік виконання проектів (робіт) та дає узагальнену оцінку роботі дипломника.

У закінченому вигляді дипломний проект (робота), підписаний керівником і всіма консультантами, подається на кафедру. Після попереднього розгляду на кафедрі дипломний проект (робота) направляється на рецензію. Після отримання рецензії дипломний проект (робота) підписується деканом факультету та подається секретарю ДЕК.

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ

РОЗРАХУНКОВО-ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ ТА ЇЇ ЕЛЕМЕНТІВ

Дипломні проекти (роботи) виконуються державною, а анотація – державною, російською та англійською мовами. Загальний обсяг розрахунково-пояснювальної записки – 80-100 сторінок, надрукованих на комп’ютері шрифтом Times New Roman або Ariel Cyr кегель14, інтервал 1,5, графічний матеріал представляється у складі пояснювальної записки на аркушах формату А-4 та у вигляді слайдів, або іншому прийнятному для демонстрації ДЕК і затвердженому на засіданні кафедри.

Оформлення дипломних проектів (робіт) здійснюється у відповідності до вимог “Методичних вказівок до оформлення курсових та дипломних проектів та робіт. [ ].

Розрахунково-пояснювальну записку виконують за допомогою комп’ютерного друку на одному боці аркуша формату А4. З нової сторінки починають зміст, вступ, розділ, висновки, бібліографічний список. Сторінки нумерують, починаючи з титульного аркуша. Номери сторінок проставляють у верхньому (нижньому) правому куті, причому на титульному листі і завданні номери сторінок не проставляють.

Найменування розділів та підрозділів записки оформлюють у вигляді заголовка (з абзацу). Відступ між заголовками розділу та підрозділу, а також між кінцем тексту попереднього і найменуванням наступного розділу (підрозділу) повинен бути не менше 40 мм, а між заголовками розділу (підрозділу) і власним текстом – не менше 30 мм. Переноси слів у заголовках не роблять, також не ставлять крапку в кінці заголовку. Розділи і підрозділи нумерують арабськими цифрами відповідно до завдання.

Формули (якщо їх більше однієї) також нумерують арабськими цифрами, проставляючи номер з правого краю сторінки на рівні формули у круглих дужках. Посилання у тексті записки на порядковий номер формули також подають у круглих дужках. У формулах як символи слід використовувати позначення, регламентовані відповідними стандартами. Розшифровку символів та коефіцієнтів, що входять у формулу, подають відразу після неї, із зазначенням розмірностей відповідних величині значень. Одиниці однакових величин у межах записки повинні бути лише в системі СІ.

Цифровий матеріал рекомендується подавати у вигляді таблиць, які (якщо їх більше однієї) нумеруються арабськими цифрами у межах усієї записки, причому при посиланні у тексті на конкретну таблицю слово “таблиця“ пишуть повністю, якщо у неї немає номера, і в скороченій формі, якщо він є, наприклад “у табл.1”.

Бібліографічний список розміщують в кінці записки на окремій сторінці в порядку згадування джерел у тексті записки. Для книг, авторами яких є не більше трьох осіб, подають такі дані: прізвища та ініціали авторів, назва книги, місце видання, видавництво, рік видання, кількість сторінок. Для книг, авторами яких є більш, ніж три особи, подають такі дані: назва книги, прізвища та ініціали авторів та відповідального редактора (якщо він є), місце видання, видавництво, рік видання, кількість сторінок. Для статей в журналах і періодичних виданнях послідовність опису така: назва статті, автор(и), найменування журналу, рік видання, номер журналу, номери сторінок з текстом статті. Приклад літературних джерел наведений в переліку рекомендованої літератури.

В додатку наведені форми переліків, таблиць та ………, що використовуються в дипломному проекті (роботі).


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 49; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.033 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты