Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
Читайте также:
  1. A.державне правління; 2) державний устрій; 3) форма держави; 4) парламентсько-президентська.
  2. Quot;Про затвердження Порядку проведення військової підготовки студентів вищих навчальних закладів за програмою підготовки офіцерів запасу".
  3. Верховний Суд України – найвищий судовий орган в системі судів загальної юрисдикції.
  4. ВИМОГИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ДО ЗАКЛАДІВ СИСТЕМИ ОСВІТИ УКРАЇНИ
  5. Вимоги пожежної безпеки до закладів системи освіти України.
  6. Вищий виконавчий орган влади
  7. Вищий представницький орган державної влади
  8. Вільсон О. Г. Охорона праці в галузі (на прикладі будівництва). Навчальний посібник. – К.: «Основа». 2006. – 204 с.
  9. Глава 34 - Державний земельний кадастр
  10. Державний (політичний) режим

“КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Вадима Гетьмана”

Кафедра інформаційних систем в економіці

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Вченою радою університету

Протокол № ___ від ______ 2012р.

Вчений секретар

__________________ Ю.І. Кусий

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІІ

щодо виконання випускного бакалаврського проекту

для студентів спеціальності

„Комп’ютерні науки” напряму підготовки 6.050101 “Комп’ютерні науки”

ЗАТВЕРДЖЕНО:

на засіданні кафедри

інформаційних систем в економіці

Протокол № 10 від 4 квітня 2012 р.

Зав. кафедри______С.В. Устенко

Погоджено:

Начальник відділу

організаційного забезпечення

навчального процесу ____________________Жданович А.Д.

 

Начальник

науково-методичного відділу ____________________Гуть Т.В.

Київ КНЕУ 2008

 

Методичні рекомендації щодо виконання випускного бакалаврського проекту для студентів спеціальності „Комп’ютерні науки” напряму підготовки 6.050101 “Комп’ютерні науки”/ Укладачі: Устенко С.В., проф., д.е.н, Гужва В.М., проф., к.е.н., Ситник Н.В., проф., к.е.н., Гордієнко І.В., доц., к.е.н., Помазун О.М., ст.викл. – Київ: КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2012 р. – 33 с.

 

Рецензент:

 

 

З М І С Т  
  Стор.
1. Загальні положення випускного бакалаврського проекту
2. Організація збору й вивчення матеріалів для випускного бакалаврського проекту
3. Структура й обсяг випускного бакалаврського проекту
Вступ  
Розділ 1. Характеристика та аналіз об’єкта дослідження  
Розділ 2. Проектування компонентів СППР  
Розділ 3. Розроблення рішень за видами забезпечення  
Висновки  
4. Рекомендована література 5. Вимоги до оформлення роботи
6. Перелік тем випускних бакалаврських проектів
7. Підготовка до захисту та захист випускного бакалаврського проекту
Додатки Додаток А Зразок оформлення заяви  
Додаток Б Зразок оформлення титульного аркуша  
Додаток В Зразок оформлення індивідуального завдання  
Додаток Д Зразок оформлення реферату  
Додаток Ж Зразок оформлення графічних матеріалів  
Додаток З Зразок оформлення анотації  
Додаток К Зміст випускного бакалаврського проекту  

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ВИПУСКНОГО БАКАЛАВРСЬКОГО ПРОЕКТУНавчальним планом підготовки бакалаврів за напрямом „Комп’ютерні науки” напряму підготовки 6.050101 “Комп’ютерні науки” передбачено написання й захист випускного бакалаврського проекту.

Випускний бакалаврський проект є завершеною інженерною розробкою об’єкта проектування (інформаційної системи, процесу тощо) і передбачає його синтез в найбільш оптимальному варіанті із докладною розробкою певної функціональної частини (елемента, вузла, підсистеми, технологічної операції тощо) з урахуванням сучасного рівня розвитку відповідної галузі, досягнень науки і техніки, економічних, екологічних, ергономічних вимог, а також вимог охорони праці та забезпечення життєдіяльності об’єкта проектування.

Зміст випускного бакалаврського проекту має відповідати призначенню даної спеціальності, тобто підготовці висококваліфікованих фахівців з розроблення, впровадження і супроводу інтелектуальних систем оброблення інформації і систем підтримки прийняття рішень в різних галузях народного господарства. З погляду на те, що переважна більшість таких інформаційних систем розробляється й використовується в економіці, менеджменті та підприємництві, а також те, що цим галузям присвячено основну наукову та освітньо-педагогічну діяльність Державного вищого навчального закладу “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, то тематика випускних бакалаврських проектів студентів ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” спеціальності ”Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень” орієнтована на вирішення виробничих та наукових завдань в економіко-виробничих та комерційних компаніях, організаціях, установах та закладах, а також в структурах державного, регіонального, муніципального та місцевого управління.Інтелектуальними системами оброблення інформації, або інтелектуальними інформаційними системами, відповідно до ISO/IEC 2382-34-2003 (Інформаційні технології. Словник термінів. Частина 34. Штучний інтелект. Нейроні мережі), ДСТУ 2481-94 (Системи оброблення інформації. Інтелектуальні інформаційні технології. Терміни та визначення), називають комп’ютеризовані системи, в яких в інтерфейсі користувача, в комунікаційних засобах або в модулях управління даними та моделями застосовуються системи та елементи штучного інтелекту. В сучасному розумінні термін штучний інтелект (Artificial intelligence) можна трактувати як науковий напрям (дисципліну), в межах якого ставляться та вирішуються задачі апаратного і програмного моделювання тих видів людської діяльності, які традиційно вважаються інтелектуальними, тобто вимагають певних розумових зусиль. В ДСТУ 2938-94 (Системи оброблення інформації. Основні поняття. Терміни і визначення) штучний інтелект визначається як ”Здатність систем оброблення даних виконувати функції, що асоціюються з інтелектом людини, такі як логічне мислення, навчання та самовдосконалення”.До складу систем і засобів штучного інтелекту відноситься досить широкий діапазон програмних і апаратних продуктів, зокрема генетичні алгоритми, системи оброблення природною мовою, засоби розпізнання людської мови, автоматичне програмування, інтелектуальні тренажери (консультанти), експертні системи, машини навчання, роботи, нечітка логіка, комп’ютерне (технічне) бачення або розпізнання образів, штучні нейроні мережі, ігрові машини, бази знань, машини висновку. До інтелектуальних засобів можна віднести також і дейта майнінг (інтелектуальний аналіз даних), засоби онлайнового аналітичного оброблення (сховища даних, вітрини даних, OLAP-технології, багатовимірний аналіз даних тощо).

Системи підтримки прийняття рішень (СППР) відносяться до особливого класу інформаційних систем, призначених для підтримки прийняття рішень в умовах слабо структурованих або неструктурованих проблем і використовуваних менеджерами різного ієрархічного рівня управління й аналітиками. Сучасні СППР обов’язково в складі своїх компонент містять елементи штучного інтелекту, і тому відносяться до інтелектуальних систем. Існує особливий клас систем – орієнтовані на знання СППР, в яких компонента управління знаннями (часто у вигляді бази правил) є домінуючою.

Науковим і технологічним інструментарієм при вирішенні завдань випускного бакалаврського проекту мають бути деякі перераховані інтелектуальні елементи і засоби. Разом з тим, випускний бакалаврський проект зі спеціальності 6.080.400, ”Інтелектуальні системи прийняття рішень” має бути побудований на основі стандартних засобів інформаційних технологій і містити схеми технологічного процесу оброблення інформації, базу даних і засоби доступу до неї, постановку задачі, математичні моделі й алгоритми її розв’язку, програмне забезпечення вирішення задачі та інше.

Випускний бакалаврський проект є завершальною стадією навчання студентів в університеті. В загальному смислі, випускний бакалаврський проект – це кваліфікаційний документ, на підставі якого визначається рівень кваліфікації та здатність до професійної діяльності фахівців в області застосування новітніх засобів інформаційних технологій в економіці та управлінні народним господарством та його галузями. Показником якості підготовки бакалаврів є розроблення ними реальної проектної роботи, яка виконана на матеріалах конкретного об’єкту, містить пропозиції студента щодо вдосконалення існуючої чи розробки нової інформаційної системи й технології розв’язання економічних та виробничих задач, а також повністю чи частково реалізована в практичній діяльності.

Основноюметою написання випускного бакалаврського проекту є оволодіння методологією творчого вирішення сучасних проблем наукового та прикладного характеру щодо побудови інтелектуальних інформаційних систем на основі отриманих знань, професійних умінь та навичок відповідно до вимог стандартів вищої освіти.

Основними завданнями випускного бакалаврського проекту є систематизація, закріплення і розширення теоретичних знань, отриманих у процесі навчання за освітньо-професійною програмою підготовки фахівця бакалаврського рівня за спеціальністю „Інтелектуальні системи прийняття рішень” напряму підготовки 8101 „Комп’ютерні науки”, та їх практичне використання при написанні діючого програмного продукту, вирішенні конкретних інженерних, наукових, економіко-соціальних і виробничих питань у певній галузі професійної діяльності; розвиток навичок самостійної роботи, оволодіння методикою досліджень та експериментування, математичного моделювання, використання сучасних інформаційних технологій у процесі розв’язання задач, які передбачені завданням на випускний бакалаврський проект; визначення відповідності рівня підготовки випускника вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики бакалавра, його готовності та спроможності до самостійної роботи в умовах ринкової економіки, сучасного виробництва, прогресу науки, техніки та культури.

Випускний бакалаврський проект має відповідати наступним вимогам:

· бути самостійною проектною розробкою, що присвячена вирішенню актуальних питань в області побудови інформаційних систем з урахуванням сучасних досягнень науки, техніки й передового досвіду розробок інформаційних систем;

· включати в себе елементи нових наукових розробок, які б сприяли ефективному вирішенню досліджуваної теми;

· відповідати загальноприйнятим правилам використання літературних джерел і опублікованих матеріалів, а також базуватися на широкому використанні типових проектних рішень, пакетів прикладних програм і стандартних програмних засобів;

· якщо випускний бакалаврський проект має прикладний характер, то при його підготовці необхідно використати практичний матеріал реального підприємства чи відомства (промислового підприємства, об’єднання, акціонерного товариства, банку, міністерства, інших організацій);

· для випускних бакалаврських робіт, які мають теоретичне значення, розробки повинні бути спрямовані на вивчення малодосліджених питань побудови інтелектуальних інформаційних систем або їх окремих елементів з метою інтеграції їх в діючі інформаційні системи;

· структура та обсяг випускного бакалаврського проекту, а також її оформлення мають відповідати вимогам даних методичних рекомендацій.

 

2. ОРГАНІЗАЦІЯ ЗБОРУ Й ВИВЧЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ВИПУСКНОГО БАКАЛАВРСЬКОГО ПРОЕКТУ

Основний матеріал студент збирає в період вивчення дисциплін з фундаментальної підготовки (VІ – VІІІ семестри), а також в передбачений навчальним планом час для написання випускного бакалаврського проекту й проходження виробничої практики (VІІІ семестр).

Вибір і затвердження теми випускного бакалаврського проекту, а також призначення наукового керівника здійснюється після подання студентом відповідної заяви (Додаток А).

Студент повинен вивчити відповідну тему випускного бакалаврського проекту, ознайомитися з літературними джерелами з обраної теми, вивчити предметну область, зробити постановку задачі, визначити характер організації й розв’язання для визначення позитивних сторін і недоліків в організації розв’язання задачі або комплексу задач, а також розглянути застосовані методи збору первинної інформації, методику формування вихідної (результатної) інформації.

В період проходження практики студент повинен ознайомитись з усіма необхідними матеріалами, які характеризують стан і рівень автоматизованої обробки інформації, визначають трудомісткість розв’язання конкретної задачі в кількісних і вартісних оцінках. Це дозволить в подальшому зробити відповідні висновки щодо економічної доцільності й ефективності впровадження запропонованих у випускному бакалаврському проекті проектних рішень.

Всі зауваження і побажання працівників економічних служб і інформаційних департаментів, одержані під час знайомства з підприємством чи організацією, необхідно зафіксувати з метою використання їх у випускному бакалаврському проекті для практичної оцінки діючого на підприємстві або організації технологічного процесу збору й оброблення економічної і виробничої інформації, використовуваних методів розв’язання окремих задач і організаційних форм використання обчислювальної техніки, визначення шляхів їх удосконалення.


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 9; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.012 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты