Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Студент _____________ ______________________
Пояснювальна записка

до дипломного проекту

спеціаліста

(освітньо-кваліфікаційний рівень)

 

на тему «Комп’ютерна мережа філії банку»

 

Виконав: студент 5 курсу, групи 555а

напряму підготовки (спеціальності)

7.05010201, комп’ютерні системи та мережі

(шифр і назва напряму підготовки, спеціальності)

 

_______________Іванов І.І.______________ ____________

(прізвище та ініціали) (підпис, дата)

Керівник _Сідоров А.П._________________

(прізвище та ініціали) (підпис, дата)

Рецензент_Петров А.О. ______________

(прізвище та ініціали) (підпис, дата )

 

Харків – 2014 року

Форма № Н-9.01

НАЦІОНАЛЬНИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. М.Є. ЖУКОВСЬКОГО

«Харківський авіаційний інститут»

 

Факультет радіотехнічних систем літальних апаратів

Кафедра комп’ютерних систем та мереж

Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст

Напрям підготовкикомп’ютерна інженерія 6.050102

(назва і шифр)

Спеціальністькомп’ютерні системи та мережі 7.05010201

(назва і шифр)

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри, голова циклової комісії _______________________________

_______________________________

“____” _________________20___року

ЗАВДАННЯ

НА ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ (РОБОТУ) СТУДЕНТУ

 

Іванов Іван Іванович

(прізвище, ім’я, по батькові)

1. Тема проекту «Комп’ютерна мережа підприємства ТТТТТ»

керівник проекту Сідоров Анатолій Петрович, к.т.н., доцент ,

(прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

затверджені наказом вищого навчального закладу від “__” _____ 2014 року № ____

2. Строк подання студентом проекту

ЗРАЗОК
3. Вихідні дані до проекту: Технології комп’ютерних мереж, мережні топології, номенклатура кабелів та мережного обладнання, вимоги до пропускної здатності та кількості абонентів, протоколи комп’ютерних мереж.

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити): Постановка задачі; Розробка логічної структури мережі; Розробка фізичної структури мережі; Тестування кабельної системи; Економічна частина; Розділ охорони праці та безпеки життєдіяльності.

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень)

1) Постановка завдання. 2) Структура організації. 3) Призначення локальних обчислювальних мереж. 4) Аналіз інформаційних потоків; 5) Вибір типа мережі. 6) Аналіз мережних технологій. 7) Мережна технологія Ethernet. 8) Поєтажні плани. 9) Логічна структура мережі. 10) Фізична структура мережі. 11) Прокладка кабелю. 12) Розрахунок вартості елементів комп’ютерної мережі.

 

6. Консультанти розділів проекту

Розділ Прізвище, ініціали та посада консультанта Підпис, дата
завдання видав завдання прийняв
Основна частина Сідоров Анатолій Петрович, к.т.н., доцент    
Економічна частина      
Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях      

7. Дата видачі завдання

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№ з/п Назва етапів дипломного проекту (роботи) Строк виконання етапів проекту Примітка
1. Отримання завдання    
2. Аналіз літератури    
3. Розробка основного розділу    
4. Розробка економічного розділу    
5. Розробка розділу охорони праці    
6. Оформлення пояснювальної записки    
7. Оформлення графічного матеріалу    
       
       

Студент _____________ ______________________

(підпис)(прізвище та ініціали)


Поделиться:

Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 41; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
 | 
lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты