Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Реферати до теми. 1.Нотаріальне засвідчення при укладанні угод про відчуження квартири або будинку.
1.Нотаріальне засвідчення при укладанні угод про відчуження квартири або будинку.

2.Характеристика категорій спорів, що розглядаються у судовому порядку.

 

Література: 1, 2, 3, 22, 23, 24, 27

 


 

6 КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

 

 

1. Конституцiя Украiни - основа подальшого розвитку житлового права.

2. Завдання i предмет житлового законодавства. Методи правового регулювання житлових вiдносин.

З. Джерела житлового законодавства.

4. Суб’єкти i об’єкти житлового права.

5. Поняття житлового фонду України, його характеристика, при- значения та складовi.

б. Приватний житловий фонд, його структура, особливостi регулюваная житлових вiдносин у цьому фондi.

7. Законодавче регулювання приватизацiї державного житлового фонду.

8. Механiзм приватизацiї державного житлового фонду.

9. Правовi пiдстави виникнення права приватної власностi на житло.

10. Особливостi правового регулювання житлових вiдносин у будинках житлово – будівельних кооперативів.

11 Державний житловий фонд.

12. Управлiння державним житловим фондом.

13. Органи управлiння вiдомчим житловим фондом, житловим фондом підприємства.

14. Особливостi виникнення житлових відносин у державному житловому фондi.

15. Державняй облiк житлового фонду.

16. Право на одержання жилого примiщення у будинках державного i колетивного житлового фонду.

17. Умови i пiдстави прийнятгя громадян на квартирний облiк.

18. Правовi пiдстави визнання громадин такими, що потребують поліпшення житлових умов.

19. Поняття облікової норми.

20. Облiк громадин, якi потребують полiпшення житлових умов, за мiсцем їх проживання.

21. Облiк громадин, якi потребутоть полiпшення житлових умов, за місцем роботи.

22. Порядок ведення облiку громадян, якi потребують полiпшення житлових умов.

23. Пiдстави зняття громадян з квартирного облiку.

24. Перенесення черговостi громадян, якi перебувають на квартирному облiку з метою полiпшення житлових умов.

25. Особливостi прийняття на облiк громадин для полiпшення жилтових умов у будинках житлового колективного фонду.

26. Надання житлових приміщень.

27. Випадки надання громадянам жилої площi незалежно вiд перебування на облiку для поліпшення житлових умов.

28. Першочергове надання жилих примищень.

29. Позачергове надання жилих приміщень.

30. Співвідношення норми жилої площi, що надається громадянам, з іншими нормами (нормою жилої площі, облiковою нормою, нормою середньої забезпеченостi житлом).

31. Вямоги, що висуваються до жилих примiщень.

32. Надання жилих примiщень у квартирi де прожяваютъ два або бiльше наймачiв.

33. Порядок надання жилих примiщень у будинках житлового фонду органів місцевого самоврядування.

34. Ордер на жиле приміщення.

35. Права громадян, якi одержали жиле приміщення у будинках державного житлового фонду та особливостi користування жилими примiщеннями за умов iснування договору оренди жилого примиiщення.

36. Договiр найму жилого примiщеняя.

37. Обмiн жилих примiщень.

38. Нормативне регулювання порядку обмiну жилими примiщеннями.

39. Умови, за яких обмiн жилими примiщеннями не дозволясться.

40. Право наймача на замiну жилого примiщення бiльшого розмiру на жиле примiщення меншого розмiру.

41. Форми компенсації замiни жилого примiщення бiльшого розмiру на жиле примiщення меншого розмiру.

42. Збереження права на жиле примiщення за громадянами у разi їх тимчасової вiдсутностi.

43. Договiр пiднайму жилого примiщення.

44. Виселення пiднаймачiв i тимчасових жильцiв у разi припинення договору найму жилого примiщення.

45. Забзпечення наймачiв iншими жилими примiщеннями у зв’язку з капiталъним ремонтом будинку.

46. Користування службовими жилими примiщеннями.

47. Користування гуртожитками.

48. Нормативне регулюваняя порядку надання гуртожиткiв i користування ними.

49. Пiдстави i порядок виселення громадян з жилих примiщень.

50. Виселення з наданням iншого упорядкованого жилого примищення.

51. Вямоги, яким повині вiдповiдати жилi приміщення, що надаються громадинам у разі виселення.

52. Надання жилих примiщенъ у зв’язку iз знесенням будинку або переобладнанням будинку у нежиле.

53. Надання жилих примiщень у зв’язку з виселеавям iз будинку (жилого примiщення), що загрожує обвалом; порядок вирiшення питань про виселення громадян у iнших випадках.

54. Виселення без надання громадинам iншого жилого примiщення.

55. Види вiдповiдальностi за неналежне використання житлового фонду.

56. Розгляд житлових спорiв арбiтражним судом.

57. Порядок розгляду житлових спорiв в адміністративному порядку.

 


 

7 СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Нормативна

 

1. Конституція України. - Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30. - Ст.141.

2. Цивільний кодекс України (науково-практичний коментар). - Х.: “Одісей”, 1999. – 848 с.

3. Про приватизацію державного житлового фонду: Закон України від 19 червня 1992 року - Закони України / Верховна Рада України; Інститут законодавства. – К., 1996-1998. – Т.3. – С. 344.

4. Про власність: Закон України від 7 лютого 1991 року - Закони України / Верховна Рада України; Інститут законодавства. - К., 1996-1998.- Т.1. – С. 173.

5. Житловий кодекс України. - Xарків, 1993.

6. Житловий кодекс Української РСР: науково-практичний коментар (6 травня 1993 року) - Закони України / Верховна Рада України; Інститут законодавства. – К., 1996-1998.– Т. 5. – С. 172.

7. Концепція державної житлової політики. Постанова Верховної Ради України від 30 червня 1995 р. № 254/95-ВР. - Відомості Верховної Ради України.-1995. - № 27. - Ст.200.

8. Постанова Пленуму Верховного Суду України № 2 "Про деякі питання, що виникли в практиці застосування судами Житлового Кодексу України від 12.04.85" (Із змінами, внесеними згідно з Постановами Пленуму Верховного Суду України № 13 від 25.12.92, № 15 від 25.05.98 ) // Збірник постанов Верховного Суду (1969-1985 рр.).

9. Постанова Пленуму Верховного Суду України "Про практику застосування судами законодавства, що регулює право власності громадян на житловий будинок" № 7 від 04.10.1991 р. (із змінами, внесеними згідно з Постановами Пленуму Верховного Суду України № 13 від 25.12.1992, № 15 від 25.05.1998) // Житлове законодавство України. Збірник документів. - К.: СПЛАЙН, 2000.- 76 с.

10. Постанова Кабінету міністрів України про Порядок надання додаткової жилої площі особам, які внаслідок Чорнобильської катастрофи перенесли променеву хворобу будь-якого ступеня або стали інвалідами, дітям-інвалідам, які потребують особливого догляду, та сім'ям, що втратили годувальника з числа осіб, віднесених до категорії 1 від 31 грудня 1996 року № 1589 // Житлове законодавство України. Збірник документів. - К.: СПЛАЙН, 2000. - 76 с.

11. Постанови пленуму Верховного Суду України в кримінальних та цивільних справах // Бюлетень законодавства і юридичної практики України.-1995.-№1.

12. Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України (1963-1997 роки) зі змінами та доповненнями за 1998-1999 рр.

13. Положення про порядок призначення і надання населенню субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та пічного побутового (рідкого) палива, затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1996 року № 848 // Збірник постанов Уряду України. – 1995. - № 2.

14. Порядок надання додаткової жилої площі особам, які внаслідок Чорнобильської катастрофи перенесли променеву хворобу будь-якого ступеня або стали інвалідами, дітям-інвалідам, які потребують особливого догляду, та сім'ям, що втратили годувальника з числа осіб, віднесених до категорії 1, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 31 грудня 1996 року № 1589 //Житлове законодавство України. Збірник документів. - К.: СПЛАЙН, 2000. - 76 с.

15. Примерный Устав жилищно-строительного кооператива // Сост.: Г.С.Барановская, Г.С. Сиволобова. - К.: Будівельник, 1987. - 48 с.

16. Житлове законодавство. Збірник нормативних актів. - К.: Наукова думка, 1986.

17. Житлове законодавство України. Збірник документів. - К.: СПЛАЙН, 2000. - 76 с.

18. Житлове законодавство України / Упоряд.: М.І. Мельник, М.І. Хавронюк. - К.: А.С.К., 1998. - 495 с. - (Економіка. Фінанси. Право).

19. Оренда жилих та нежилих приміщень. Збірник нормативних документів. Харків: ООО Конус, 1997. - 108 с.

20. Голодний М.А., Сиволобова Г.С. Коментарий к Правилам учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и предоставления им жилых помещений в Украинской ССР. - К., 1987. - 335 с.

Навчальна

21. Жилищное законодательство / Сост. С. Т. Вечфинский, И. Н. Кучеренко // Сб. нормативных актов. - К.: Наук. думка, 1990.

22. Жилищный кодекс Украинской ССР: Науч.- практич. комментарий / М. А. Голодный и др. - К.: Политиздат Украины, 1990.

23. Комментарий к Правилам учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и предоставлении им жилых помещений в Украинской ССР / М. А. Голодный и др.- К.: Политиздат Украины, 1989.

24. Конституционное право на жилище / Г. И. Давиденко и др.- К.: Политиздат Украины, 1988.

25. Золотарь В. А., Дятлов П. Н. Советское жилищное право.- К.: Лыбидь, 1990.

26. Маслов В. Ф. Право на жилище.- Харьков, 1988.

27. Шешко Г.Ф. Жилищное право. Учебное пособие. М.: Издательство "АСТ МОСКВА", 2007. – 256с.

28. Овчаренко Е. Кооперативное жилье - Режим доступу до статті: http://www.yurpractika.com/article.php?id=10000312


Поделиться:

Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 46; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты