Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Студентами зачної форми навчання
Міністерство освіти і науки України

Донбаський державний технічний університет

Кафедра економіки і управління

Методичні вказівки

До виконання контрольної роботи

з дисципліни “Інтелектуальна власність”

Для студентів всіх напрямів та спеціальностей підготовки

Затверджено на засіданні кафедри

Економіки і управління

Протокол № 1 от 08.09.2006 р.

Завідувач кафедрою економіки і

Управління

А.І. Акмаєв

Укладач

І.А. Фесенко

Алчевськ 2006


Загальні відомості

 

На сьогодні ставиться задача економічного розвитку України за інноваційною моделлю, в основі якої лежать результати творчої діяльності громадян, тобто об'єкти права інтелектуальної власності. В той час освіта з питань правової охорони, практичного використання та захисту об'єктів права інтелектуальної власності значно відстає від потреб сьогодення і вимагає надання студентам вищих навчальних закладів, як майбутнім інноваторам, комплексу відповідних знань та умінь. Свідченням цього є Указ Президента України "Про заходи щодо охорони інтелектуальної власності в Україні" від 25.04.01 р. № 285, завданням якого є запровадження у вищих навчальних закладах дисципліни з основ інтелектуальної власності.

Метою викладення дисципліни “Інтелектуальна власність” є вивчення суті права інтелектуальної власності, чинного законодавства в сфері інтелектуальної власності, практики його застосування, питань економіки права інтелектуальної власності та захисту прав, міжнародної співпраці в сфері інтелектуальної власності.

Основні завдання курсу полягають у забезпеченні інтелектуального і соціального розвитку особистості шляхом навчання основам правових та економічних аспектів інтелектуальної власності.

Предметомвивчення дисципліни “Інтелектуальна власність” є питання пов`язані з охороною об`єктів інтелектуальної власності, зокрема об`єктів промислової власності, охороною та захистом прав на ОІВ, законодавством в сфері інтелектуальної власності, міжнародних аспектів прав інтелектуальної власності та питання економіки інтелектуальної власності.

 

Вказівки до виконання контрольної роботи

студентами зачної форми навчання

 

Формою підсумкового контролю знань студентів з дисципліни “Інтелектуальна власність” є залік. За результатами вивчення дисципліни кожен студент за семестр повинен написати контрольну роботу, захистити її та пройти тестовий контроль рівня знань за темами дисципліни, що дозволяє одержати залікову оцінку. На заліку студент може отримати оцінку “зараховано”.

Мета виконання контрольної роботи полягає у глибокому вивченні суті права інтелектуальної власності, чинного законодавства в сфері інтелектуальної власності, практики його застосування, питань економіки права інтелектуальної власності та захисту прав, міжнародної співпраці в сфері інтелектуальної власності.

Контрольна робота містить 6 теоретичних питаннь. Номера питань до роботи видаються студенту викладачем дисципліни індивідуально (з № 1 по 200) згідно списку студентів групи. Питання на контрольну роботу обираються наступним чином:

питання № 1 - номер студента за списком групи,

питання № 2 – номер за списком + 30,

питання № 3 - номер за списком + 60,

питання № 4 – номер за списком + 90,

питання № 5 – номер за списком + 120,

питання № 6 – номер за списком + 150.

Результатом самостійної роботи є контрольна робота - реферат обсягом 15-20 сторінок друкованого тексту через 1,5 інтервали 14-м кеглем. Контрольна робота повинна бути правильно оформлена, у відповідності зі стандартами на аркушах формату А4. На обкладинці роботи необхідно написати прізвище, ім'я, по батькові, інститут, курс, групу, номер залікової книжки і домашню адресу. Обовязково в роботі наводиться перелік використаних джерел.

При написанні роботи студент повинен поряд з теоретичним висвітленням аспектів теми, дати її аналіз з залученням практичних матеріалів щодо охорони, захисту і використання прав на об'єкти інтелектуальної власності.

Виконана контрольна робота здається в деканат не пізніше ніж за два тижні до початку заліково-екзаменаційної сесії для передачі викладачу. Студенти, що не одержали заліку по контрольній роботі, до заліку з даної дисципліни не допускаються.

У тих випадках, коли робота повертається студенту для виправлення помилок з позначкою “на зараховано”, нова робота повинна представлятись для перевірки разом з поверненою.

За консультаціями з усіх питань, що виникають у процесі вивчення дисципліни і при виконанні контрольної роботи, варто звертатися на кафедру до викладача, що веде цю дисципліну.

 Поделиться:

Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 41; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты