Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаНавчального матеріалу. 1. Назвіть основні положення закону України про надзвичайний стан.
Читайте также:
  1. Вивчення нового матеріалу
  2. Вивчення нового матеріалу
  3. ІV. Вивчення нового матеріалу.
  4. ІV. Сприймання й усвідомлення учнями нового матеріалу.
  5. Історико-педагогічна характеристика основних видів організації навчального процесу.
  6. Класифікація видів мистецтва залежно від використання в них знакового матеріалу
  7. Методика опрацювання нового матеріалу
  8. Модульна організація навчального матеріалу
  9. Навчального матеріалу

 

1. Назвіть основні положення закону України про надзвичайний стан.

2. Назвіть основні способи сповіщання населення про важливу загрозу, а якщо потрібно, організовану евакуацію.

3. Які засоби індивідуального захисту людини в екстремальних ситуаціях?

4. У чому підлягає ліквідація ліквідація впливу хімічних речовин?

5. У чому полягає перша медична допомога, при враженні діяльності мозку, зупинці дихання та серцевої діяльності?

Ситуаційні завдання

1. Доза опромінювання населення міста від природних факторів перевищує 0,5 мЗв на рік. Як необхідно провести заходи захисту населення?

2. Доза опромінювання населення міста від природних факторів перевищує 3 мЗв на рік. Які необхідно провести заходи захисту населення?

3. Доза опромінювання населення міста від природних факторів перевищує 2 мЗв на рік. Які необхідно провести заходи захисту населення?

4. Концентрація хлору в виробничих приміщеннях складає 1,5 мг/м3. Які симптоми очікуються у працівників. Які необхідно провести заходи захисту працівників?

5. Потужність дози опромінювання у зоні радіаційного забруднення складає 50 мЗв год-1. Який час люди можуть знаходитись у зоні радіаційного забруднення щоб доза опромінювання складала 0,25 Зв?

 

Питання для самоконтролю

1. Особливості надання населенню інформації про наявність загрози або виникнення НС..

2. Сутність і особливості оперативного управління за умов виникнення НС.

3. Що включає комплекс заходів життєзабезпечення населення у надзвичайних ситуаціях?

4. Організація та проведення аварійно-відновлювальних робіт в осередку НС.

5. Способи профілактики інфекційних хвороб.

6. Способи дезактивації.

7. Способи дегазації.

8. Способи дезінфекції.

Бібліографічний список до теми

Основні законодавчі та нормативно-правові акти: 2, 4, 5, 6, 8, 11.

Основна література: 1, 3, 4, 6, 8, 12, 14.

Додаткова література: 2, 3, 4, 8, 14, 18.


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ІНДІВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

 

Індивідуальні завдання, як форма організації навчального процесу, мають на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти одержують в процесі навчання, а також застосування цих знань на практиці, розвиток творчих здібностей, актуалізацію мотивів як навчально-пізнавальної, так і наукової та інноваційної діяльності студентів.Консультативні заняття по індивідуальним завданням проводяться у позанавчальний час за окремим графіком.

Індивідуальні завдання виконуються студентами самостійно під керівництвом викладача.

Індивідуальні завдання повинні формувати уміння студентів індивідуально працювати над рекомендованим матеріалом, свідомо висловлювати і захищати власну точку зору, орієнтувати студентів на засвоєння та закріплення головного, суттєвого при вивченні тем програми, розвивати самостійне мислення, навички розумової праці. Індивідуальна робота студента є засобом оволодіння навчальним матеріалом самостійно у вільний від навчальних занять час.

Робота над індивідуальним науково-дослідним завданням (перший рівень складності) повинна бути завершена письмовим звітом та оформлена згідно «Методичних рекомендацій по оформленню рефератів» (ДДФА-2005, автор Терещенко Т.Є.). Титульний аркуш (Додаток А) та рецензія (Додаток А1). Обсяг звіту (індивідуального науково-дослідного завдання) – 15-16 сторінок комп’ютерного тексту 14 шрифту через 1,5 інтервал. В роботі обов’язково повинен бути вступ (не менше 1 ст.), основна частина та висновок (не менше 1 ст.), список використаної літератури.Студенти виконують індивідуальні завдання варіанту, який відповідає номеру по списку в журналі успішності навчальної групи.

Контроль за виконанням індивідуальних завдань здійснюється під час консультацій з дисципліни «Безпека життєдіяльності».

Таким чином, індивідуальні завдання дозволяють студентам навчатися відповідно з рівнем їхньої підготовки та сприяють розвитку у них індивідуальних здібностей.


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 4; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты