Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаБЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
Читайте также:
  1. БАЗИ УКРАЇНИ З БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
  2. БЕЗПЕКА БІЗНЕСУ: ІНФОРМАЦІЙНІ ЗАГРОЗИ
  3. Безпека в надзвичайних ситуаціях при експлуатації ОТ
  4. Безпека в пішохідному туризмі
  5. Безпека життедіяльності у сфері туризму
  6. Безпека життєдіяльності та охорона здоров’я дитини
  7. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ та ОХОРОНА ПРАЦІ.
  8. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТЕМА № 2
  9. Безпека життєдіяльності у повсякденних умовах

ДЕРЖАВНА ПЕНІТЕНЦІАРНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

 
 


ІНСТИТУТ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ

 

 

КАФЕДРА СПЕЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

Т. В. Іщенко

 

 

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Навчально-методичний комплекс

 

 

 

КИЇВ – 2014


ДЕРЖАВНА ПЕНІТЕНЦІАРНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

 
 


ІНСТИТУТ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ

 

 

КАФЕДРА СПЕЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

 

Т. В. Іщенко

 

 

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Навчально-методичний комплекс

 

КИЇВ – 2014


 

Рецензенти:

Красіков О. М.,кандидат військових наук, старший науковий співробітник, професор кафедри тактико-спеціальної підготовки навчально-наукового інституту підготовки фахівців для підрозділів слідства та кримінальної міліції;

Свинаренко В. В., кандидат воєнних наук, доцент, доцент кафедри тактико-спеціальної підготовки навчально-наукового інституту підготовки фахівців для підрозділів слідства та кримінальної міліції;

Приполова Л. І., кандидат юридичних наук, викладач кафедри загально-юридичних дисциплін Інституту кримінально-виконавчої служби, капітан внутрішньої служби.

 

Авторський колектив:

Іщенко Т. В., кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, завідувач кафедри спеціальної підготовки Інституту кримінально-виконавчої служби.

 

Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту кримінально-виконавчої служби від протокол від“____” _____________ 2014 року (протокол № ____).

 

О641 Безпекажиттєдіяльності : навчально-методичний комплекс / Іщенко Т. В. – К. : Ін-т крим.-викон. служби, 2014. – с.

 

Для викладачів, студентів, курсантів вищих навчальних закладів Державної пенітенціарної служби України.

 

© Інститут кримінально-виконавчої служби, 2014

© Іщенко Т. В., 2014


ЗМІСТ

ВСТУП...................................................................................................................................  
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН......................................................................................................
ПРОГРАМА КУРСУ...........................................................................................................  
ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ..........................................  
СИТУАТИВНІ (ПРАКТИЧНІ) ЗАВДАННЯ..................................................................  
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ........................................................................................................  
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЗАЛІКУ……..............................................................................  
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ...........................................................  

  

ВСТУП

Метою викладання навчальної дисципліни “Безпека життєдіяльності” є формування у курсанта системи знань, умінь і навичок для щодо організації професійної діяльності за спеціальністю з урахуванням ризику виникнення техногенних аварій й природних небезпек, які можуть спричинити надзвичайні ситуації та привести до несприятливих наслідків на об’єктах господарювання, а також формування у курсантів відповідальності за особисту та колективну безпеку.Основними завданнями вивчення дисципліни “Безпека життєдіяльності”є озброєння курсантів основам знань, вмінь та навичок, які допоможуть їм вирішувати професійні завдання з обов’язковим урахуванням галузевих вимог щодо забезпечення безпеки персоналу та захисту населення в небезпечних та надзвичайних ситуаціях і формування мотивації щодо посилення особистої відповідальності за забезпечення гарантованого рівня безпеки функціонування об’єктів галузі, матеріальних та культурних цінностей в межах науково-обґрунтованих критеріїв прийнятного ризику.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми курсанти повинні:

знати:

‒ сучасні проблеми і головні завдання безпеки життєдіяльності та вміння визначити коло своїх обов’язків з питань виконання завдань професійної діяльності з урахуванням ризику виникнення небезпек, які можуть спричинити надзвичайні ситуації та привести до несприятливих наслідків на об’єктах господарювання;

‒ оцінку середовища перебування щодо особистої безпеки, безпеки колективу, суспільства, процедуру проведення моніторингу небезпечних ситуацій та обґрунтування головних підходів та засобів збереження життя, здоров’я та захисту працівників в умовах загрози і виникнення небезпечних і надзвичайних ситуацій;

‒ алгоритм прийняття ефективного рішення щодо безпеки в межах своїх повноважень;

‒ систему методів та інструментарію для моніторингу надзвичайних ситуацій (НС), побудови моделей (сценаріїв), їх розвитку та оцінювання їх соціально-економічних наслідків;

‒ організаційно-правові заходи забезпечення безпечної життєдіяльності;вміти:

‒ орієнтуватися в основних методах і системах забезпечення техногенної безпеки, обґрунтовано вибирати відомі пристрої, системи та методи захисту людини і природного середовища від небезпек;

‒ оцінювати сталість функціонування об’єкту господарювання в умовах надзвичайних ситуацій та обґрунтувати заходи щодо її підвищення;

‒ обґрунтовувати та забезпечити виконання комплексу робіт на об’єкті з попередження виникнення надзвичайних ситуацій, локалізації та ліквідації їхніх наслідків;

‒ орієнтуватися в основних нормативно-правових актах в області забезпечення безпеки;

‒ обґрунтовувати та забезпечити виконання у повному обсязі заходів з колективної та особистої безпеки; вміння забезпечити координацію зусиль виробничого колективу в попередженні виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;

‒ ідентифікувати небезпечні чинники природного та техногенного середовищ і віднайти шляхи відвернення їх уражальної дії, використовуючи імовірнісні структурно-логічні моделі;

‒ оцінювати безпеку технологічних процесів і обладнання та обґрунтувати заходи щодо її підвищення;

‒ обґрунтовувати нормативно-організаційні заходи забезпечення безпечної експлуатації технологічного обладнання та попередження виникнення надзвичайних ситуацій;

‒ надавати допомогу та консультації працівникам та населенню з практичних питань безпеки життєдіяльності та захисту в надзвичайних ситуаціях;

‒ оцінювати стан готовності підрозділу до роботи в умовах загрози і виникнення надзвичайних ситуацій за встановленими критеріями і показниками та надавати консультації працівникам організації (підрозділу) щодо підвищення його рівня;

‒ аналізувати механізми впливу небезпек на людину, визначати характер взаємодії організму людини з небезпеками середовища існування з урахуванням специфіки механізму токсичної дії небезпечних речовин, енергетичного впливу та комбінованої дії уражальних факторів.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 54 години / 1,5 кредити ECTS.


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 

 

№ з/п Назви тем Нормативний обсяг годин з них Технічні засоби/ дидактичні засоби Взаємозв’язок тем, що вивчаються, з іншими темами та дисциплінами (назва дисципліни, номер теми й вид заняття)
Всього годин з викладачем з них Самостійна та індивідуальна робота з них
Лекцій Семінарських занять Практичних занять Модульна контрольна робота Самостійна робота Індивідуальна робота
Змістовий модуль 1.Організація безпеки життєдіяльності та захист населення
Тема 1. Категорійно-поня­тій­­ний апарат з безпеки життєдіяль­ності, таксономія не­безпек. Ризик, як кількісна оцінка не­безпек.        
Тема 2. Природні загрози, ха­рактер їх проя­вів та дії на людей, тварин, рослин, об’єк­ти економіки.          
Тема 3. Техногенні небезпе­ки та їхні наслідки. Типологія аварій на потенційно-небез­печ­них об’єктах: по­жежна безпека, раді­аційна безпека, хі­мічна безпека.      
Тема 4. Соціально-політичні небезпеки, їхні види та особливості. Со­ці­­­аль­ні та психоло­гічні чинники ризи­ку. Поведінкові ре­акції населення у надзвичайних ситу­аціях.        
  Разом за змістовим модулем 1      
Змістовий модуль 2.Державне управління безпекою та захистом населення в Україні
Тема 5. Застосування ризик-орієнтованого підхо­ду для побудови імовірнісних струк­турно-логічних мо­де­лей виникнення та розвитку надзвичай­них ситуацій.        
Тема 6. Менеджмент безпе­ки, правове забезпе­чення та органі­за­ційно-функціональ­на структура захисту населення та ад­міністративної тери­торіальної одиниці у надзвичайній ситу­ації.        
Тема 7. Управління силами та засобами об’єкту господарювання під час надзвичайної ситуації.          
  Разом за змістовим модулем 2      
  Форма контролю – залік                      
  Всього      

 

 


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 7; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.04 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты