Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаТЕМА 1. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ЯК КАТЕГОРІЯ І ЯК ВЛАСТИВІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА, ЩО ФУНКЦІОНУЄ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
Читайте также:
  1. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ В УМОВАХ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ
  2. Банківська діяльність як галузь економіки. Банківські проценти та участь банків у створенні ВВП.
  3. Безпека життєдіяльності у повсякденних умовах
  4. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ У ПОВСЯКДЕННИХ УМОВАХ ВИРОБНИЦТВА Й У ПОБУТІ
  5. Блоки комерція, торгівля, посередництво в ієрархії економіки.
  6. Видатки бюджету на розвиток економіки
  7. Визначення оптимальної системи управління ризиками господарської діяльності підприємства в мінливих умовах ринку
  8. Використання нетарифних обмежень в сучасних умовах
  9. Використовуються фермерським господарством на умовах оренди.
  10. ВІДКРИТІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ І КОНВЕРТОВАНІСТЬ МОДЕЛЕЙ НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

ВСТУП

 

Управління конкурентоспроможністю на рівні підприємства – це сукупність заходів по систематичному вдосконаленню виробу, пошуку нових каналів його збуту та поліпшення після продажного сервісу.

Управління конкурентоспроможністю підприємства як галузь науки і навчальна дисциплінає системою знань про принципи, методи та технологію формування конкурентних переваг і забезпечення на їх основі життєздатності підприємства як суб’єкта економічної діяльності.

Предметом курсу “Управління конкурентоспроможністю підприємства” є вивчення конкретних форм економічної конкуренції, закономірностей формування конкурентних переваг та конкурентоспроможності підприємств.

Мета навчальної дисципліни - поглиблення теоретичних знань, оволодіння сучасним методичним інструментарієм, практичними навичками з ефективного управління конкурентоспроможністю підприємств у сучасних умовах господарювання.

По завершенні вивчення курсу студент повинен:

ü розуміти:

- що управління конкурентоспроможністю є однією зі складових загальної системи управління підприємства, що функціонує в умовах ринкової економіки;

- що свідоме та цілеспрямоване управління конкурентоспроможністю виступає як запорука забезпечення виживання підприємства в умовах конкуренції та як чинник досягнення ним успіху у конкурентній боротьбі;

- що менеджмент якості формує фундамент забезпечення конкурентоспроможності сучасного підприємства;

ü знати:

- основні конкурентні переваги та способи їхнього досягнення конкретним підприємством в залежності від ситуації, що складається;

- базові різновиди конкурентних стратегій, основні типи ринків та відповідні їм ефективні стратегії конкуренції;

- загальні та специфічні чинники, що визначають рівень конкурентоспроможності підприємства;

- зміст основних положень сучасної концепції менеджменту якості;

- послідовність етапів створення на підприємстві системи менеджменту якості і забезпечення її ефективного функціонування;

- сутність загальної концепції управління конкурентоспроможністю підприємства та специфічні особливості управління конкурентоспроможністю організацій різних типів;

ü уміти:

- здійснювати аналіз положення підприємства у конкурентному середовищі; проводити діагностику та ревізію поточної конкурентної стратегії;- здійснювати аналіз конкурентних переваг, якими володіє підприємство, та визначати ті, що мають бути досягнутими в майбутньому для поліпшення його конкурентоспроможності;

- виконувати розрахунки, що пов’язані з оцінкою ступеню інтенсивності конкуренції; здійснювати розрахунки щодо обґрунтування організаційно-технічних рішень, що спрямовані на підвищення якості продукції і продуктивності виробництва;

- виконувати розрахунки та здійснювати аналіз одиничних, групових та інтегральних показників конкурентоспроможності продукції та конкурентоспроможності підприємства;

- визначати та конкретизувати функції управління конкурентоспроможністю підприємства.

Якість та успішність її засвоєння залежать від наявності у студентів, що опановують курс, певної бази знань з таких нормативних дисциплін як “Політична економія”, “Мікроекономіка”, “Макроекономіка”, “Міжнародна економіка”, “Економіка підприємства”, “Менеджмент”, “Маркетинг” тощо, що викладаються як в межах бакалаврської, так і магістерської підготовки майбутніх фахівців.

Навчальний посібник рекомендовано для:- студентів вищих навчальних закладів економічних та управлінських спеціальностей, програми підготовки яких передбачають вивчення курсу “Управління конкурентоспроможністю підприємства”;

- вищого управлінського персоналу підприємств та рядових менеджерів, які прагнуть зрозуміти основи конкурентоспроможності та перевести їх у формалізовану модель процесу управління бізнесом;

- науковців, які цікавляться ідеями і концептуальними підходами до теорії конкуренції та управління конкурентоспроможністю підприємства.

Опануванню теоретичного матеріалу сприяють наведені у навчальному посібнику контрольні питання, розрахункові завдання, ситуаційні вправи та рекомендована література. Автори щиро вдячні всім вітчизняним і зарубіжним фахівцям у галузі управління та конкуренції, праці яких складають науковий фундамент управління конкурентоспроможністю підприємства, на якому ґрунтується навчально-методичний посібник.

Навчально-методичний посібник підготували: доцент кафедри економіки підприємств С.М. Клименко С.М. (Тема 1; Тема 4, пункт 4.1; Тема 5, пункт 5.1, 5.2; Тема 6, пункт 6.2); старший викладач кафедри економіки підприємств О.С. Дуброва (Тема 2; Тема 4, пункт 4.5 ); старший викладач кафедри менеджменту Д.О. Барабась (Тема 3; Тема 4, пункти 4.2-4.4; Тема 5, пункт 5.3; 5.4; Тема 7); доценти кафедри менеджменту Т.В. Омельяненко (Тема 6) та А.В.Вакуленко (Тема 8).


ТЕМА 1. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ЯК КАТЕГОРІЯ І ЯК ВЛАСТИВІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА, ЩО ФУНКЦІОНУЄ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

 


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 8; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты