Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВсього : максимальна кількість балів складає 30.

Читайте также:
  1. D. Певна кількість СО2 в крові
  2. Всього 5100 грн.
  3. Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти.
  4. Максимальна корисна потужність виділяється тільки при узгоджені опору навантаження та внутрішнього опору джерела струму
  5. На яку кількість місць розраховані різні типи шасі?
  6. Начальная (максимальная) цена контракта.
  7. Не менше 60 балів).
  8. Необхідна кількість зображень на кресленні
  9. О ТОМ, ЧТО МАКСИМУМ, В ПЕРЕНОСНОМ СМЫСЛЕ, ОТНОСИТСЯ КО ВСЕМУ КАК МАКСИМАЛЬНАЯ ЛИНИЯ К ЛИНИЯМ

Оцінювання на практичних заняттях здійснюється за такою схемою:

1. Якщо студент активно працює на занятті, відповіді його правильні,

змістовні та повні, завдання вирішуються вірно, його робота на практичному занятті оцінюється на «відмінно»(студент отримує 3 бали),

2. Якщо відповіді студента правильні, змістовні та повні, завдання

вирішуються вірно, але наявні окремі погрішності , відповідь оцінюється як «добре» (2 бали),

3. Якщо у відповідях студент допускає неточності, виконання завдань

не перевищує 50% обсягу матеріалу, винесеного на практичні заняття, робота студента визначається як «задовільна» (1 бал).

4. При незадовільних відповідях , при відмові студента взяти участь

в обговоренні питань, винесених на практичні заняття, та за неявки студента на практичні заняття без поважних причин він отримує 0 балів.

Викладач забезпечує рівні можливості кожного студента в процесі п’яти опитувань протягом семестру.

На тринадцятому практичному занятті проводиться міні-тренінг. Активність роботи студентів оцінюється в діапазоні 0 - 5 балів, залежно від якості підготовки та презентації тренінгу, від повноти викладення матеріалу, правильності складання бухгалтерських проведень за змістом господарських операцій банку, повноти інформаційної бази, якості оформлення результатів роботи та використання технічних засобів навчання.

2. За виконання модульних завдань.

При виконанні модульних завдань оцінюванню підлягають теоретичні знання та практичні навички, набуті студентами в процесі опанування матеріалу за темами, включеними до модульного контролю.

За наукою ”Облік в банках ” передбачено 2 модульних контролі, за кожне з яких студент може отримати максимально 5 балів (10 за два).

Це означає, що модульний контроль проводиться за 5-ти бальною шкалою із оцінками: 0, 1, 2, 3, 4, 5. Оцінюється правильність відповіді на кожне питання, модульного контролю, правильність виконання та оформлення завдань. Студент отримує:

5 балів - при 100% виконанні завдань,

4 бали – при 75% виконанні завдань,

3 бали – при 50% виконанні завдань,

2 бали – при виконанні 30% завдань,

1 бал – при виконанні 10% завдань,

0 балів – якщо завдання модульного контролю не виконано, або виконано неправильно.3. За виконання завдань для самостійної роботи.

Самостійної робота студента передбачає виконання двох видів роботи на вибір студента:

1.1. Виконання додаткових задач, вправ, визначених викладачем, за

темами курсу, наведеними у навчальному посібнику Облік в банках – практикум /Л.М.Кіндрацька, М.Ю.Тюхляєва, О.К.Абесінова, Т.В.Ларікова; за аг.ред.Л.М.Кіндрацької. - К.:КНЕУ, 2011.- 347 с.

Студент може отримати 0, 1, 2, 3, 4, 5 балів за виконану роботу:

1) п’ять балів виставляється за якісно виконану роботу, зокрема:

- 100% завдань виконано вірно, наведено власні узагальнення, підтверджені прикладами, які оформлено на листках формату А 4.

2) 4 бали - студент отримує при правильному та якісному виконанні 80% завдань,

3) 3 бали – якщо студент правильно виконав 50 % задач, вправ,

4) 2 бали– якщо правильно вирішено 20% завдань,

5) 1 бал – якщо 10% завдань розв’язано вірно.

6) 0 балів – якщо студент не виконував завдання для самостійного опрацювання.

3.2. Підготовка та виступ з інформацією за відповідними темами курсу.

За цей вид робота студент також може отримати від 0 до 5 балів.

Підготовлений матеріал за темами курсу студенти мають здати в години індивідуальної роботи викладача, згідно Графіку виконання СРС (таблиця 2).ІІ. Вибіркові (одне з двох)

Оцінюванню за 5-ти бальною шкалою підлягають такі роботи.

1. Аналітичний огляд наукових публікацій або змісту конкретних інструктивно-нормативних документів НБУ за темами курсу. Студент дає критичну оцінку обраній ним науковій публікації, свої думки узагальнює та викладає на менше, як на 10 сторінках тексту комп’ютерного набору. За якісно виконану роботу отримує 5 балів.

2. Підготовка доповіді на наукову студентську конференцію та участь у її проведенні оцінюється також у 5 балів.

Таким чином: загальна кількість балів, що вноситься до відомості обліку поточної і підсумкової успішності не перевищуватиме 50 балів.

Попередньо процедура формування підсумкового балу фіксується у Журналі обліку успішності студентів в електронному журналі. Спочатку виставляється бал за кожен вид СРС, (окремою колонкою), і врешті – підсумковий бал відповідно до Карти самостійної роботи студента.

Згідно навчального плану зі спеціальності 6509 „Облік і аудит” підсумковий контроль з вивчення науки „Облік в банках” проводиться у формі іспиту.

До проведення іспиту студент повинен виконати завдання, передбачені Картою самостійної роботи студента, що складає основу поточного оцінювання знань студентів.

Поточний контроль як важливий елемент навчального процесу забезпечує оцінку рівня знань студентів, ступінь засвоєння ними програмного матеріалу та оволодіння навичками виконання практичних завдань.

4.2. Особливості поточного контролю знань студентів

вечірньої форми навчання.

І. І. У Карті самостійної роботи студентів за наукою «Облік в банках» виокремлено три обов’язкових види робіт:

Перший: робота на практичних заняттях.

Другий: модульний контроль

Третій: виконання завдань для самостійної роботи.

1. За перший вид роботи студент може отримати максимальну кількість балів – 30 (табл.3).

Контролю підлягають: рівень засвоєння матеріалу, що підтверджується усними відповідями, написання поточних міні-контрольних робіт, виконання домашніх завдань, розв’язок завдань на практичному занятті, виконання ситуаційної задачі «Баланс» .

Навчальним планом на практичні заняття за вечірньою формою навчання передбачено 16 годин ( 8 занять). За рішенням кафедри 4 години відводиться на два модульні контролі. Решта навчального часу (12 годин) – це практичні заняття (6 пар), в процесі яких студент має право на отримання 30 балів у такій спосіб:

а) за активну роботу на практичних заняттях -максимально 20 балів.Це означає, що студент буде опитаний 4 рази, і максимально може отримати 5 балів за кожне опитування.

б) за виконання ситуаційної задачі «Баланс»– максимально 5 балів

в) за виконання домашніх завдань та якісне оформлення робочого зошиту– максимально 5 балів (контроль виконання домашніх завдань здійснюється на кожному занятті.


Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 7; Нарушение авторских прав


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Додаткові завдання за темою 9 «Облік операцій банку в іноземній валюті». | 
lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты