Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Поняття готівкових розрахунків
Готівковими розрахунками є платежі готівкою підприємств (підприємців) та фізичних осіб за реалізовану продукцію (това­ри, виконані роботи, надані послуги), а також за операціями, які безпосередньо не пов'язані з реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг) та іншого майна.

Характеристика готівкових розрахунків

1. Суб'єктами відповідних платежів є підприємства, підпри­
ємці і фізичні особи. Іншими словами, готівкова форма розра­
хунків може використовуватися як юридичними, так і фізични­
ми особами (як суб'єктами, так і несуб'єктами підприємниць­
кої діяльності).

2. Готівкові кошти можуть використовуватися для розрахун­
ків за реалізовану продукцію (товари, виконані роботи, надані
послуги), а також для розрахунків за операціями, які безпосе­
редньо не пов'язані з реалізацією продукції (товарів, робіт, пос­
луг) та іншого майна. До таких розрахунків належать, зокрема,
розрахунки з оплати прані, відряджень тощо.

Поняття безготівкових розрахунків

Безготівкові розрахунки — перерахування певної суми коштів з рахунків платників на рахунки отримувачів коштів, а також перерахування банками за дорученням підприємств і фізичних осіб коштів, внесених ними готівкою в касу банку, на рахунки отримувачів коштів.

Характеристика безготівкових розрахунків

1. Платник перераховує певну суму коштів зі свого рахунку
на рахунок отримувача. Платником є особа, з рахунку якої іні­
ціюється переказ грошей або яка ініціює переказ шляхом по­
дання до банку або іншої установи — члена платіжної системи
документа на переказ готівки разом з відповідною сумою гро­
шей. Отримувачем в свою чергу є особа, на рахунок якої зара­
ховується сума переказу або яка отримує суму переказу в готів­
ковій формі. Платником і отримувачем можуть бути як юри­
дичні, так і фізичні особи.

2. Для здійснення перерахування як у платника, так і у от­
римувача коштів повинні бути рахунки, що відкриваються бан-


ками та іншими фінансовими установами клієнтам для збері­гання грошей і здійснення розрахунково-касових операцій за допомогою платіжних інструментів відповідно до умов догово­ру та вимог законодавства України.

Крім того, необхідною умовою здійснення перерахування з відкритого платником рахунку є наявність на ньому відповідних коштів, які існують у вигляді спеціальних облікових записів.

3. Банки за дорученням підприємств і фізичних осіб перера­ховують кошти, внесені ними готівкою в касу банку, на рахун­ки отримувачів коштів. Іншими словами, для віднесення розра­хунків до безготівкових не обов'язкова наявність рахунку у платника грошових коштів; також у разі якщо у такого платнії к.і є рахунок, не є обов'язковим перерахування коштів саме з нього — важливим є саме наявність рахунку у отримувача кош­тів і, відповідно, плинність власне готівкових коштів у платни­ка і права ними розпоряджатися.

Види безготівкових розрахунків

При здійсненнібезготівкових розрахунків допускаються роз­рахунки у формі

— меморіального ордера — розрахункового документа, який
складається за ініціативою банку ятя оформлення операцій зі
списання коштів з рахунку платника, внутрішньобанківських
операцій відповідно до нормативно-иравових акин Національ­
ного банку;

— платіжних доручень — розрахункових документів, що міс­
тять письмове доручення платника обслуговуючому банку про
списання зі свого рахунку зазначеної суми коштів та її перера­
хування на рахунок отримувача;

— платіжних вимог — розрахункових документів, що містять
вимогу стягувача або в разі договірного списання отримувача до
банку, що обслуговує платника, здійснити без погодження з
платником переказ визначеної суми коштів з рахунку платника
на рахунок отримувача;

— вимог-доручень — розрахункових документів, які склада­
ються з двох частин: верхньої — вимоги отримувача безпосеред­
ньо до платника про сплату визначеної суми коштів та ниж­
ньої — доручення платника обслуговуючому банку про списан­
ня зі свого рахунку визначеної ним суми коштів та перераху­
вання її на рахунок отримувача;

— розрахункових чеків — розрахункових документів, які
містять нічим не обумовлене письмове розпорядження и і.іс


ника рахунку (чекодавця) банку-емітента, у якому відкрито його рахунок, про сплату чекодержателю зазначеної в чеку су­ми коштів;

— акредитива — договору, що містить зобов'язання банка-емітента, за яким цей банк за дорученням клієнта (заявника ак­редитива) або віл свого імені проти документів, які відповіда­ють умовам акредитива, зобов'язаний виконати платіж на ко­ристь бенефіціара або доручає іншому (виконуючому) банку здійснити цей платіж.


Поделиться:

Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 85; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты