Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаДодаток 1
Читайте также:
  1. ДОДАТОК
  2. ДОДАТОК
  3. Додаток 1
  4. Додаток 1
  5. Додаток 1.
  6. Додаток 1. Найбільш використовувані дані при обчислення вартості за укрупненими показниками витрат.
  7. Додаток 2
  8. ДОДАТОК 2
  9. ДОДАТОК 2. Контроль над процесами

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

з дисципліни «Кадастр землі і нерухомості»

ПОЗЕМЕЛЬНА КНИГА

 

Кам'янець-Подільський

Р

Практичне заняття з дисципліни «Кадастр землі та нерухомості» для студентів

за напрямом підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій», 30 серпня 2012 р., – 31 с.

 

 

Розробник:доцент кафедри землеустрою і кадастру________ І.П. Шелепницька

 

 

Затверджено на засіданні кафедри Землеустрою і кадастру

Протокол від « » ___________2012 року №

 

 

Завідувач кафедри землеустрою і кадастр, доцент ______________ Л.М.Двойнос

 

« » 2012 року

Ó «___»________, 2012 рік

Мета:вивчення основних вимог до заповнення Поземельних книг та набуття практичних навичок в оформленні аркушів Поземельної книги.

Завдання: Опрацювати теоретичний матеріал із ведення Поземельної книги та на підставі наданої технічної документації заповнити аркуші Поземельної книги.

Поземельні книги

Поземельна книга ведеться за формою згідно з додатком 1 при державній реєстрації земельної ділянки, внесенні до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про зареєстровані земельні ділянки (в тому числі у разі їх поділу чи об’єднання, а також відновлення їх меж).

Поземельна книга в електронній (цифровій) формі відкривається шляхом її формування за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру з використанням даних електронного документа.

Поземельна книга в електронній (цифровій) формі засвідчуються електронним цифровим підписом Державного кадастрового реєстратора. Не завірені електронним цифровим Державного кадастрового реєстратора записи у Поземельній книзі в електронній (цифровій) формі вважаються недійсними.

Дата відкриття Поземельної книги є датою державної реєстрації земельної ділянки. Номером Поземельної книги є кадастровий номер земельної ділянки.

Внесення відомостей до поземельної книги в електронній формі є внесенням відомостей до Державного земельного кадастру.

До Поземельної книги в електронній (цифровій) формі додається електронне (цифрове) зображення документів, які стали підставою для внесення відомостей до неї.Поземельна книга в паперовій формі відкривається шляхом роздрукування її за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру з відповідної електронної (цифрової) форми.

Кожний аркуш Поземельної книги в паперовій формі засвідчуються підписом Державного кадастрового реєстратора та скріплюються його печаткою. Не завірені підписом і не скріплені печаткою Державного кадастрового реєстратора записи у Поземельній книзі в паперовій формі вважаються недійсними.

До Поземельної книги в паперовій формі додаються всі документи, які стали підставою для внесення відомостей до неї.

Державний кадастровий реєстратор забезпечує зберігання Поземельної книги в паперовій формі у порядку, визначеному Держземагентством.

Державний кадастровий реєстратор несе відповідальність за:

1) відповідність ведення Поземельних книг вимогам, зазначеним у цьому Порядку;

2) відповідність відомостей, зазначених у Поземельних книгах відомостям, зазначеним у документах, що стали підставою для їх внесення;

3) тотожність відомостей, зазначених у паперових та електронних (цифрових) формах Поземельних книг.Відповідальність за достовірність відомостей зазначених у документах, що стали підставою для їх внесення до Поземельних книг несуть особи, які видали (склали) такі документи.

Поземельна книга закривається у разі скасування державної реєстрації земельної ділянки. У разі закриття Поземельної книги відповідний Державний кадастровий реєстратор:

1) за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру проставляє на титульному аркуші Поземельної книги в електронній (цифровій) формі відповідну електронну позначку про факт її закриття за власним електронним цифровим підписом;

2) проставляє на титульному аркуші Поземельної книги в паперовій формі позначку про факт її закриття за формою згідно з додатком 2.

У разі втрати Поземельної книги, її відновлення здійснюється:

1) у паперовій формі – за даними відповідної електронної (цифрової) форми;

2) в електронній (цифровій) формі – за даними резервної копії електронної (цифрової) форми, створеної за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру, а у разі її відсутності – за даними відповідної паперової форми.

Запис у Поземельній книзі скасовується (поновлюється) Державним кадастровим реєстратором на підставі рішення суду.

Скасування (поновлення) запису здійснюється шляхом внесення до Державного земельного кадастру відомостей про його скасування (поновлення) із зазначенням дати та підстави скасування (поновлення), посади, прізвища та ініціалів Державного кадастрового реєстратора, який скасував (поновив) запис, та формування з використанням програмного забезпечення Державного земельного кадастру нових аркушів Поземельної книги, які засвідчуються в електронній (цифровій) формі – електронним цифровим підписом Державного кадастрового реєстратора, а в паперовій формі – підписом Державного кадастрового реєстратора та скріплюються його печаткою.Державний кадастровий реєстратор протягом трьох робочих днів письмово повідомляє особу, на яку зареєстрована земельна ділянка про скасування (поновлення) запису згідно з додатком 3.

Невід’ємною складовою частиною Поземельної книги є кадастровий план земельної ділянки – картографічний документ, який створюється за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру за встановленою формою при:

1) формуванні земельної ділянки;

2) наданні витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку.

Кадастровий план земельної ділянки складається в електронній (цифровій) та паперовій формі у масштабі, який забезпечує чітке відображення усіх зазначених у ньому відомостей.

 

 

Додаток 1

(Державний Герб України)


______________________________________________________

(Держземагентство або найменування його територіального органу)


ПОЗЕМЕЛЬНА КНИГА


______________________________________

(кадастровий номер земельної ділянки)

 

 

Поземельну книгу відкрито

___ ____________ 20 р.

________________________ _________________________________
(підпис Державного кадастрового реєстратора) (призвище та ініціали Державного кадастрового реєстратора)

 

М.П.

 

Кадастровий номер земельної ділянки: ________________________


 

 

З М І С Т
ПОЗЕМЕЛЬНОЇ КНИГИ


 

 

Порядковий номер Назва розділу, документа Основні реквізити документа (серія, номер, дата тощо) Номер аркуша Прізвище, і ім'я та по батькові Державного кадастрового реєстратора Дата, підпис
             

 

 

Аркуш № _________

Кадастровий номер земельної ділянки: ________________________

РОЗДІЛ 1.
ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

ЗАПИС від ____ _____________ 20___ р. № _________

Відомості про земельну ділянку:

Місце розташування:  
    | Цільове призначення: Категорія земель:  
Вид використання земельної ділянки в межах певної категорії земель:  
Код цільового призначення:  
Площа, гектарів:  
Нормативна грошова оцінка, гривень: визначена (проіндексована) станом на: Дата оцінки:  
Форма власності:    

 

Прізвище та ініціали Державного кадастрового реєстратора, який вніс відомості  
Підпис Державного кадастрового реєстратора, який вніс відомості:  

М.П.


Із записом ознайомлений:


Підпис, прізвище та ініціали власника/користувача/уповноваженої особи:  
Реквізити довіреності уповноваженої| особи:    

 

Відомості про: зміни запису; скасування запису;поновлення запису:


Дата внесення змін/скасування/ поновлення запису:    
Суть змін:    
Номер аркуша Поземельної книги, який сформовано після внесення змін:    
Підстава внесення змін/скасування/ поновлення запису:    
Прізвище та ініціали Державного кадастрового реєстратор, який вніс зміни/скасував/поновив запис:    
Підпис Державного кадастрового реєстратора, який вніс зміни/ скасував/поновив запис:    

 

М.П.


 

Аркуш № _________

Кадастровий номер земельної ділянки: ________________________

 

РОЗДІЛ 2.
КАДАСТРОВИЙ ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
ТА ЕКСПЛІКАЦІЯ ЗЕМЕЛЬНИХ УГІДЬ


ЗАПИС від ____ ___________ 20___ р. № _________


КАДАСТРОВИЙ ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

 

Умовні позначення: Опис меж:____________________________

____________________________

 

Масштаб 1: _______

 

КООРДИНАТИ ПОВОРОТНИХ ТОЧОК МЕЖ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

 

Номер точки Назва точки Відстань (м) Координати (м)
X Y
         

 

 

РОЗРОБНИК ДОКУМЕНТАЦІЇ ІЗ ЗЕМЛЕУСТРОЮ:___________________

(назва організації)

 

ЕКСПЛІКАЦІЯ ЗЕМЕЛЬНИХ УГІДЬ

 

Всього земель, га у тому числі за земельними угіддями, га:
<Назва угіддя>: <Назва угіддя>: <Назва угіддя>: <Назва угіддя>: <Назва угіддя>: <Назва угіддя>:
Площа земельної ділянки, га:<Загальна площа земельної ділянки, га> <Площа угіддя, га> <Площа угіддя, га> <Площа угіддя, га> <Площа угіддя, га> <Площа угіддя, га> <Площа угіддя, га>
в т.ч. в зоні дії обмежень, га:<в т.ч. в зоні дії обмежень, га> <Площа угіддя, га> <Площа угіддя, га> <Площа угіддя, га> <Площа угіддя, га> <Площа угіддя, га> <Площа угіддя, га>

 

   
   
Місце розташування:  
    | Цільове призначення: Категорія земель:  
Вид використання земельної ділянки в межах певної категорії земель:  
Код цільового призначення:  
Площа, гектарів:  
Прізвище та ініціали Державного кадастрового реєстратора, який вніс відомості  
Підпис Державного кадастрового реєстратора, який вніс відомості:  
           

 

М.П.


Із записом ознайомлений:


Підпис, прізвище та ініціали власника/користувача/,уповноваженої| особи:  
Реквізити довіреності уповноваженої| особи:    

 

________________

Примітка: В експлікації земельних угідь зазначаються види угідь.
Примітка: Кадастровий план формується на аркуші формату,який забезпечує чітке відображення всіх його елементів.

 

Відомості про: зміни запису; скасування запису; поновлення запису:

Дата внесення змін/скасування/ поновлення запису:    
Суть змін:    
Номер аркуша Поземельної книги, який сформовано після внесення змін:    
Підстава внесення змін/скасування/ поновлення запису:    
Прізвище та ініціали Державного кадастрового реєстратор, який вніс зміни/скасував/поновив запис:    
Підпис Державного кадастрового реєстратора, який вніс зміни/ скасував/поновив запис:    

 

М.П.


 

Аркуш № _________

Кадастровий номер земельної ділянки: ________________________


РОЗДІЛ 3.
ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА. ПРАВО ВЛАСНОСТІ,
ПОСТІЙНОГО КОРИСТУВАННЯ
ЗАПИС ПРО ВИНИКНЕННЯ ПРАВА
від ____ _____________ 20___ р. № _________

 

Власники (користувачі):

 

 

 право власності  право постійного користування  
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи/найменування юридичної особи:  
Громадянство:  
Реквізити документа, що посвідчує особу:  
Податковий номер/номер та серія паспорта громадянина України (для осіб, які які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття номера):  
Місце проживання/місцезнаходження (у тому числі для нерезидентів - країна реєстрації):  
Форма власності:  
Вид спільної власності:  
Частка у спільній власності:  

 

Відомості про державну реєстрацію речового права на нерухоме майно

Дата державної реєстрації речового права на нерухоме майно:  
Реєстраційний номер земельної ділянки у Державному реєстрі прав:  
Відомості про орган державної реєстрації прав:  

 

 

Відомості про документ, що посвідчує право


Державний акт Серія і номер Державного акта
додатків до нього
Дата державної реєстрації:
Реєстраційний номер:
Найменування органу, який зареєстрував акт:
Прізвище та ініціали Посадової особи , яка зареєстрував акт  

 

Прізвище та ініціали Державного кадастрового реєстратора, який вніс відомості:  
Підпис Державного кадастрового реєстратора, який вніс відомості:  

 

 

М.П.


Із записом ознайомлений:


Підпис, прізвище та ініціали власника/користувача/ уповноваженої особи:    
Реквізити довіреності уповноваженої особи:    

 

 

Відомості про: зміни запису; скасування запису; поновлення запису:


 

Дата внесення змін/скасування/ поновлення запису:    
Суть змін:    
Номер аркуша Поземельної книги, який сформовано після внесення змін:    
Підстава внесення змін/скасування/ поновлення запису:    
Прізвище та ініціали Державного кадастрового реєстратор, який вніс зміни/скасував/поновив запис:    
Підпис Державного кадастрового реєстратора, який вніс зміни/ скасував/поновив запис:    

 

М.П.


 

 

Аркуш № _________

Кадастровий номер земельної ділянки: ________________________

 

РОЗДІЛ 4.
ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА. ОРЕНДА, СУБОРЕНДА

ЗАПИС ПРО ВИНИКНЕННЯ ПРАВА
від ____ _________ 20 ___ р. № _____

 

Площа, що передана в оренду (суборенду), гектарів:  

 

Орендар (суборендар)

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи/найменування юридичної особи:
Громадянство:
Реквізити документа, що посвідчує особу:
Податковий номер/номер та серія паспорта громадянина України (для осіб, які які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття номера):
Місце проживання/місцезнаходження (у тому числі для нерезидентів - | країна реєстрації):
Вид речового права:

 

Відомості про державну реєстрацію речового права на нерухоме майно

Дата державної реєстрації речового права на нерухоме майно:  
Строк дії речового права:  
Відомості про орган державної реєстрації прав:  

 

Прізвище та ініціали Державного кадастрового реєстратора, який вніс відомості:  
Підпис Державного кадастрового реєстратора, який вніс відомості:  

М.П.

 

Аркуш № _________

Відомості про: зміни запису; скасування запису; поновлення запису:


Дата внесення змін/скасування/ поновлення запису:    
Суть змін:    
Номер аркуша Поземельної книги, якийсформовано після внесення змін:    
Підстава внесення змін/скасування/ поновлення запису:    
Прізвище та ініціали Державного кадастрового реєстратор, який вніс зміни/скасував/поновив запис:    
Підпис Державного кадастрового реєстратора, який вніс зміни/ скасував/поновив запис:    

 

 

М.П.


 

Аркуш № _________

Кадастровий номер земельної ділянки: ________________________

 

РОЗДІЛ 5.
ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА. ЗЕМЕЛЬНИЙ СЕРВІТУТ, ЕМФІТЕВЗИС, СУПЕРФІЦІЙ, ОБМЕЖЕННЯ У ВИКОРИСТАННІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ


ЗАПИС ПРО ВИНИКНЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
СЕРВІТУТУ, ЕМФІТЕВЗИСУ, СУПЕРФІЦІЮ, ОБМЕЖЕННЯ У ВИКОРИСТАННІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
від ____ _____________ 20___ р. № _________

 

□ земельний сервітут: □ земельний особистий сервітут □ право проходу та проїзду на велосипеді; □ право проїзду на транспортному засобі по наявному шляху; □ право прокладання та експлуатації ліній електропередачі, зв'язку, трубопроводів, інших лінійних комунікацій; □ право прокладати на свою земельну ділянку водопровід із чужої природної водойми або через чужу земельну ділянку; □ право відводу води зі своєї земельної ділянки на сусідню або через сусідню земельну ділянку; □ право забору води з природної водойми, розташованої на сусідній земельній ділянці, та право проходу до природної водойми; □ право поїти свою худобу із природної водойми, розташованої на сусідній земельній ділянці, та право прогону худоби до природної водойми; □ право прогону худоби по наявному шляху; □ право встановлення будівельних риштувань та складування будівельних матеріалів з метою ремонту будівель та споруд; □ інший земельний сервітут. □ емфітевзис; □ суперфіцій; □ обмеження (обтяження) у використанні: □ умова розпочати і завершити забудову або освоєння земельної ділянки протягом встановлених строків; □ заборона на провадження окремих видів діяльності; □ заборона на зміну цільового призначення земельної ділянки, ландшафту; □ умова здійснити будівництво, ремонт або утримання дороги, ділянки дороги; □ умова додержання природоохоронних вимог або виконання визначених робіт; □ умова надавати право полювання, вилову риби, збирання дикорослих рослин на своїй земельній ділянці в установлений час і в установленому порядку
Площа, на яку поширюється сервітут, емфітевзис, суперфіцій, обмеження (обтяження) у використанні, гектарів:  
Строк дії: □ постійний; □ строковий до:

Відомості про підставу встановлення обмеження у використанні земельної ділянки

□ закон □ нормативно-правовий акт, прийнятий відповідно до закону □ договір □ рішення суду  
Найменування органу, яким прийнято документ:  
Дата прийняття / підписання документа:  
Номер документа:  
Відомості про нотаріальне посвідчення: □ посвідчено □ не посвідчено
Дата нотаріального посвідчення:  
Номер запису в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій:  
Прізвище та ініціали нотаріуса, нотаріальний округ / найменування державної нотаріальної контори / державного нотаріального архіву:  

Відомості про обмеження у використанні земельної ділянки

Орган, що зареєстрував земельний сервітут, емфітевзис, суперфіцій, обмеження у використанні земельної ділянки:  
Дата державної реєстрації/дата внесення відомостей:  
Реєстраційний номер:  

 

Прізвище та ініціали Державного кадастрового реєстратора, який здійснив внесення відомостей (реєстрацію):  
Підпис Державного кадастрового реєстратора, який здійснив внесення відомостей (реєстрацію):  

Із записом ознайомлений:

Підпис, прізвище та ініціали особи, на користь якої встановлено обмеження, уповноваженої особи:  
Реквізити довіреності уповноваженої особи:    

 

 

Відомості про державну реєстрацію земельного сервітуту, емфітевзису, суперфіцію

 

Відомості про: □ зміни запису; □ скасування запису; □ поновлення запису

Дата внесення змін/скасування/ поновлення запису:  
Суть змін:  
Номер аркуша Поземельної книги, який сформовано після внесення змін :  
Дата внесення змін/скасування/поновлення запису:  
Підстава внесення змін/скасування/ поновлення запису:  
Прізвище та ініціали Державного кадастрового реєстратор, який вніс зміни/скасував/поновив запис:  
Підпис Державного кадастрового реєстратора, який здійснив реєстрацію:  

 

 

Аркуш № _________

Кадастровий номер земельної ділянки: ________________________

 

РОЗДІЛ 5.
ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА.ОБМЕЖЕННЯ У ВИКОРИСТАННІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

ЗАПИС ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ ЗМІН (ДОСТРОКОВОГО ПРИПИНЕННЯ) ОБМЕЖЕННЯ У ВИКОРИСТАННІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
від ____ _____________ 20___ р. № _________


□ зміни □ дострокове припинення

Відомості про обмеження у використанні земельної ділянки, що змінюється (достроково припиняється)


Підстава встановлення:  
Найменування органу, яким прийнято документ:  
Дата прийняття/підписання документа:  
Номер документа:  
Дата та номер запису про державну реєстрацію обмеження у використанні земельної ділянки у Поземельній книзі  

Відомості про державну реєстрацію змін (дострокового припинення) обмеження у використанні земельної ділянки

Орган, що зареєстрував обмеження у використання земельної ділянки:  
Дата державної реєстрації:  
Реєстраційний номер:  
Прізвище та ініціали Державного кадастрового реєстратор, який здійснив реєстрацію:  
Підпис Державного кадастрового реєстратора, який здійснив реєстрацію:  

 

Підпис, прізвище та ініціали особи на користь якої було встановлено обмеження, уповноваженої особи:  
Реквізити довіреності уповноваженої особи:  

М.П.

 

 

Аркуш № _________

 

Відомості про: зміни запису; скасування запису; поновлення запису:


 

Дата внесення змін/скасування/ поновлення запису:    
Суть змін:    
Номер аркуша Поземельної книги, якийсформовано після внесення змін:    
Підстава внесення змін/скасування/ поновлення запису:    
Прізвище та ініціали Державного кадастрового реєстратор, який вніс зміни/скасував/поновив запис:    
Підпис Державного кадастрового реєстратора, який вніс зміни/ скасував/поновив запис:    

 

М.П.


 

Аркуш № _________

 

  Поземельну книгу закрито  
Державний кадастровий реєстратор ___________________________________ (П.І.Б.) ____________________________­­­­___ (Держземагентство або найменування його територіального органу) _____________________________________ (підпис Державного кадастрового реєстратора)
М.П.
«____»_______ _____ р. …… дата позначки

 

 

_____________________________________

(П.І.Б фізичної особи/найменування юридичної особи)

_____________________________________

(місце проживання фізичної особи/місцезнаходження юридичної особи)

Повідомлення про скасування /поновлення запису у Державному земельному кадастрі

Відповідно до Порядку ведення Державного земельного кадастру повідомляється, що у Поземельній книзі, відкритій на земельну ділянку з кадастровим №________________ та місцем розташування ____________________ скасовано/поновлено «__» ______ 201__ року запис про

_________________________ на підставі рішення суду № ________ 201__ року.

 

 

Державний кадастровий реєстратор

____________________________________ _______________ __________

(Держземагентство або найменування його територіального органу) (підпис) (Прізвище, ініціали)

 

М.П.

 

“___”____________ 201 __ р.

 


Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 9; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.056 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты