Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗавдання 1. Дослідити вплив голодування на зміни основного обміну.
Читайте также:
  1. II. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ
  2. Амортизація і відтворення основного капіталу.
  3. В. Следствия из основного уравнения МКТ идеального газа
  4. Варіанти завдання до лабораторної роботи 10
  5. Взаємний вплив атомів у молекулі толуену.
  6. Види та завдання педагогічного експерименту
  7. Вказівки до виконання завдання
  8. Вказівки до виконання завдання
  9. Вплив важких металів на біосферу, людину.
  10. Вплив Другої світової війни на економіку УРСР та характеристика післявоєнного господарства

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені О.О.БОГОМОЛЬЦЯ

 

 

«Затверджено»

на методичній нараді
кафедри патологічної фізіології
Завідувач кафедри
професор Ю.В.Биць
“___”__________2007 р.

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
ПРИ ПІДГОТОВЦІ ДО ПРАКТИЧНОГО (СЕМІНАРСЬКОГО) ЗАНЯТТЯ

 

 

Навчальна дисципліна «ПАТОЛОГІЧНА ФІЗІОЛОГІЯ»
Модуль № 1 ЗАГАЛЬНА ПАТОЛОГІЯ
Змістовий модуль № 2 Типові патологічні процеси
Тема заняття №15 Голодування
Курс 3-й
Факультет Медичний

 

Київ – 2007


1. Актуальність теми:

Порушення обміну речовин можуть виявлятися на всіх рівнях біологічної організації – від молекулярного і клітинного до рівня організму. Щоб одержати загальні уявлення про патологічні зміни в обміні речовин при різних захворюваннях, звичайно виходять із величини основного обміну. У зв’язку з цим вивчення механізмів порушення основного обміни при голодуванні патологічному процесі, що супроводжує багато захворювань, є досить важливим.

2. Конкретні цілі:

Ø Визначити поняття голодування як типового патологічного процесу.

Ø Навести існуючі класифікації голодування

Ø Розкрити механізми голодування та зміни обміну речовин в різні періоди голодування

3. Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми (міждисциплінарна інтеграція):

Назви попередніх дисциплін Отримані навички
Нормальна фізіологія Поняття про основний обмін, дихальний коефіцієнт. Методи визначення основного обміну.

Завдання для самостійної праці під час підготовки до заняття.

4.1. Перелік основних термінів, параметрів, характеристик, які повинен засвоїти студент при підготовці до заняття:

Термін Визначення
Основний обмін Мінімальна добова кількість енергії, що витрачає організм для підтримання життєдіяльності за стандартних умов (зранку, натщесерце, при комфортній температурі 18-20°С та ін.)
Голодування Типовий патологічний процес, що характеризується припиненням потрапляння їжі до організму, або порушенням її засвоєння.

4.2. Теоретичні питання до заняття:1. Голодування, визначення, види.

2. Фактори, що впливають на тривалість повного голодування.

3. Класифікація періодів голодування за клінічними проявами.

4. Зміни обміну речовин при повному голодуванні в залежності від періодів.

5. Білково-калорійна недостатність у дітей та її наслідки.

4.3. Практичні роботи (завдання), які виконуються на занятті:

Завдання 1. Дослідити вплив голодування на зміни основного обміну.

Методика. У двох пацюків - нормального та голодуючого протягом 48 годин – визначити об’єм використаного за 10 хв кисню у газометричній установці. Зважити пацюків та розрахувати кількість енергії, яку виділяє кожний щур за добу, в пе­рерахунку на 1 м2 поверхні тіла. Поверхню тіла (S, см2) розра­хувати за формулою Мі:

S=11.3 3Öp2, де р - маса тварини у г.

Енергія (кДж/м2) за добу дорівнює

X х 6 х 24 х 4,8 х 10000

S х 1000,

 

де X — кількість кисню, спожита за 10 хв, а за добу - помножена на 6 та 24, мл; 1000 — коефіцієнт перерахунку у літри; 10000 – коефіцієнт перерахунку у м2, 4,8 - тепловий еквівалент кисню, якщо дихальний коефіцієнт дорівнює 0.8, ккал/л.Результати досліду навести у вигляді таблиці:

Щур Маса щура, г Об'єм використаного кисню за 10 хв, мл Енергія, виділена щуром за добу, ккал/м2 Висновок
1 2        

Зміст теми:


Матеріали для самоконтролю:

A. Завдання для самоконтролю:

1. У щура при повному голодуванні з водою спостерігаються незначне підвищення основного обміну, дихальний коефіцієнт рівний 1. Тварина активно шукає їжу. Які зміни обміну речовин характерні для цього періоду голодування?

A. Активація синтезу білка

B. Активація циклу Кребса

C. Активація ліпогенезу

D. Активація глікогенолізу

E. Активація глікогенезу

2. У дитини, хворої на квашіоркор, виникли набряки. Що стало їх причиною?

A. Гіпопротеїнемія

B. Гіперглікемія

C. Гіпоглікемія

D. Калорійна недостатність

E. Гіповітаміноз А

3. У щура на 2-у добу повного голодування з водою спостерігаються зниження основного обміну на 15%, дихальний коефіцієнт рівний 0,7. Тварина пасивна. Які зміни обміну речовин характерні для цього періоду голодування?

A. Активація синтезу білка

B. Активація β-окислення жирних кислот

C. Активація ліпогенезу

D. Активація глікогенолізу

E. Активація глікогенезу

4. У дитини хворої на квашіоркор спостерігаються порушення ороговіння і злущування епідермісу, набряки. Що є найбільш важливим механізмом виникнення цих порушень?

A. Білкове голодування

B. Вуглеводне голодування

C. Жирове голодування

D. Вітамінне голодування

E. Мінеральне голодування

5. У хворого з хронічною серцевою недостатністю, зумовленою ревматичною вадою серця, основний обмін підвищений на 30%. Який чинник був провідним у виникненні цієї зміни?

A. Посилення роботи скелетних м'язів

B. Роз'єднання окислення і фосфорилювання

C. Посилення роботи серця і органів дихання

D. Зменшення потужності циклу Кребса

E. Активація протеолізу

6. У щура в експерименті на 6-у добу повного голодування з водою спостерігаються незначне підвищення основного обміну, дихальний коефіцієнт рівний 0,8. Тварина украй виснажена, практично не рухається. Які зміни обміну речовин характерні для цього періоду голодування?

A. Активація протеолізу

B. Активація циклу Кребса

C. Активація ліпогенезу

D. Активація глікогенолізу

E. Активація глікогенезу

7. У дитини, яка тривалий час голодувала, спостерігаються порушення росту і психічного розвитку, виснаження, депігментація шкіри і волосся, набряки. Як називається ця форма білково-калорійної недостатності?

A. Квашіоркор

B. Кахексія

C. Аліментарний маразм

D. Полігіповітаміноз

E. Мінеральне голодування

8. У тварини, яка знаходилася на дієті з дефіцитом одного з катіонів, значно знизилася збудливість нервових і м'язових клітин, зменшився тонус судин. Якого іону не вистачає в організмі?

A. Натрію

B. Калію

C. Магнію

D. Кальцію

E. Заліза

9. У хворих з бері-бері (гіповітамінозом В1) спостерігаються судоми і психози, зумовлені порушенням енергозабезпечення нейронів головного мозку. Який процес порушується в першу чергу в цьому випадку?

A. β-окислення жирних кислот

B. Анаеробне окислення глюкози (гліколіз)

C. Глікогеноліз

D. Протеоліз

E. Цикл Кребса

10. У тварини, яка знаходилася на дієті з дефіцитом одного з катіонів, значно збільшилася збудливість нервових і м'язових клітин, виникла тетанія. Який іон не вистачає в організмі?

A. Натрію

B. Калію

C. Магнію

D. Кальцію

E. Заліза

 

B. Задачі для самоконтролю:

1. У хворого встановлено збільшення (на 30%) основного обміну і поглинання радіоактивного йоду, а також збільшення щитоподібної залози. Температура тіла — 37 °С, частота скорочень серця — 120 за 1 хв, кількість дихальних рухів — 28 за 1 хв.

Яка причина та патогенез збільшення основного обміну?

 

2. У тварини, яка голодувала, спостерігається загальне збудження, підвищення основного обміну на 25%, дихальний коефіцієнт - 1, частота скорочень серця - 78 за 1 хв.

Визначити період повного голодування та пояснити механізм підвищення основного обміну.

 

3.У тварини, яка голодувала, спостерігається загальне пригнічення, зниження основного обміну на 18 %, маси тіла - на 20%, гіпер- ліпемія. Температура тіла - 36,2°С, частота скорочень серця - 68 за 1 хв, дихальний коефіцієнт — 0,7.

Визначити період повного голодування та механізм основних його проявів.


Література:

Основна:

1. Патологічна фізіологія / За ред. М.Н. Зайка, Ю.В. Биця.-К.: Вища шк., 1995. – 615 с.

2. Патологическая физиология / Под ред. Н.Н. Зайко, Ю.В. Быця.- Москва: Медпресс-информ, 2004. – 635 с.

3. Посібник до практичних занять з патологічної фізіології / За ред. Ю.В.Биця та Л.Я.Данилової. - К.: Здоров’я, 2001.

Додаткова:

1. Зайчик А.Ш., Чурилов Л.П. Основы общей патологии. Ч. 2. Основы патохимии. - СПб: ЭЛБИ, 2000.

2. Руководство по патологической физиологии: В 4 т. / Под ред. Н.Н. Сиротинина. - М.: Медицина, 1966.

3. Теппермен Дж, Теппермен X. Физиология обмена веществ и эндокринной системы: Пер. с англ. - М.: Мир, 1989.

4. Физиология человека: в 3-х томах. Перевод с англ. Под ред. Р.Шмидта и Г.Тевса. – М: Мир, 1996.


Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 12; Нарушение авторских прав


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
 | 
lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты