Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаСередній заробіток для надання допомоги з тимчасової непрацездатності за сумісництвом визначається за той самий розрахунковий період, що й за основним місцем роботи.
Читайте также:
  1. A *Хронічний середній карієс
  2. A)*Хронічний середній карієс
  3. A).*Хронічний середній карієс
  4. A)Гострий середній карієс
  5. VII. Надання і рецензування курсової роботи
  6. Виконання роботи.
  7. Виплата одноразової допомоги у разі смерті потерпілого
  8. Допомога на період тимчасової непрацездатності
  9. Етапи психокорекційної роботи.
  10. За якими основними характерними ознаками поділяються підприємства, що діють в Україні?

При цьому сумарний розмір заробітної плати, з якої обчислюється допомо­га на період тимчасової непрацездатності, за місяцями розрахун­кового періоду за основним місцем роботи та за сумісництвом не може перевищувати розміру максимальної заробітної плати, з якої сплачуються внески на загальнообов'язкове державне со­ціальне страхування.


Матеріальне забезпечення та соціальні послуги за страхуванням з

Тимчасової втрати працездатності

За загальнообов'язковим державним соціальним страхуван­ням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витрата­ми, зумовленими народженням і похованням, надаються такі види матеріального забезпечення та соціальних послуг:

1) допомога з тимчасової втрати працездатності (включаючи догляд за хворою дитиною);

2) допомога з вагітності та пологів;

3) допомога при народженні дитини;

4) допомога на період догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

5) допомога на поховання (крім поховання пенсіонерів, безро­бітних та осіб, які померли від нещасного випадку на виробництві);

6)забезпечення оздоровчих заходів (оплата путівок на сана­торно-курортне лікування застрахованим особам та членам їхніх сімей, до дитячих оздоровчих закладів, утримання санаторіїв-профілакторіїв, надання соціальних послуг у позашкільній ро­боті з дітьми).

Матеріальне забезпечення та соціальні послуги за страхуван­ням з тимчасової втрати працездатності застрахованим особам, які працюють на умовах трудового договору, та членам коопера­тивів призначаються та надаються за основним місцем роботи за рахунок сплачених ними страхових внесків.

У випадку ліквідації (реорганізації) підприємства, установи, організації матеріальне забезпечення за страховими випадками, які трапилися до їх ліквідації (реорганізації), виплачується застра­хованим особам їх правонаступником, а в разі відсутності пра­вонаступника — виконавчою дирекцією відділення ФСС ТВП за місцем реєстрації ліквідованого підприємства як страхуваль­ника.

Застрахованим особам, які забезпечують себе роботою само­стійно, та тим, які працюють за межами території України, при­значення та виплата матеріального забезпечення, а також надан­ня соціальних послуг здійснюються виконавчою дирекцією відділення ФСС ТВП за місцем реєстрації їх як страхувальників.Рішення про призначення матеріального забезпечення та надання соціальних послуг приймається комісією (уповноваже­ним) із соціального страхування, що створюється (обирається) на підприємстві, в установі, організації, до складу якої входять представники адміністрації підприємства та застрахованих осіб.

Комісія із соціального страхування здійснює контроль за пра­вильним нарахуванням і своєчасною виплатою матеріального забезпечення, приймає рішення про відмову в його призначенні, про припинення виплати матеріального забезпечення, розгля­дає правильність видачі листків непрацездатності та інших до­кументів, які є підставою для надання матеріального забезпечен­ня та соціальних послуг.

Документи про призначення допомоги з тимчасової непра­цездатності, з вагітності та пологів, на догляд за дитиною до до­сягнення нею трирічного віку розглядаються не пізніше 10 днів з дня їх надходження.

Повідомлення про відмову в призначенні допомоги із зазна­ченням причин відмови та порядку оскарження видається або надсилається заявникові не пізніше п'яти днів після винесення відповідного рішення.Призначене, але не одержане у зв'язку із смертю застрахо­ваної особи матеріальне забезпечення виплачується членам сім'ї, які проживали разом з нею, або спадкоємцям. Не одер­жане застрахованою особою своєчасно матеріальне забезпечен­ня виплачується за минулий час без обмеження будь-яким стро­ком у розмірі, встановленому на час виникнення страхового ви­падку.

Витрати на матеріальне забезпечення та соціальні послуги страхувальники-роботодавці здійснюють за рахунок коштів ФСС ТВП з відповідним урахуванням проведених витрат при сплаті страхових внесків на соціальне страхування з тимчасової втрати працездатності.

Допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, вагітні­стю та пологами застрахованим особам виплачується у найближ­чий після призначення допомоги строк, встановлений для ви­плати заробітної плати, допомога на догляд за дитиною до до­сягнення нею трирічного віку виплачується щомісячно у строк, встановлений для виплати заробітної плати.

Добровільно за­страхованим особам така допомога надається не пізніше 5 числа місяця, наступного за розрахунковим місяцем.

Допомога при на­родженні дитини та на поховання виплачується не пізніше на­ступного дня за днем звернення.

Страхувальники-роботодавці не мають права припиняти ви­плату допомоги у випадках, коли сума нарахованих страхових внесків та інших платежів до ФСС ТВП не покриває фактичних витрат з виплати допомоги.

Якщо витрати, проведені страхуваль­ником, за звітний квартал перевищують нараховану суму стра­хових внесків та інших платежів, то різниця між сумою витрат і сумою страхових внесків зараховується за рахунок сплати наступ­ного кварталу.

Якщо ж витрати не можуть бути покриті страховими внеска­ми і у наступному кварталі, то сума перевищення, з урахуван­ням очікуваного результату в наступному кварталі, відшкодовується страхувальнику — роботодавцю органом реєстрації після одержання від нього звіту за формою № 4 ФСС ТВП за минулий квартал.

Відшкодування здійснюються органом реєстрації шля­хом перерахування відповідних сум на поточний рахунок стра­хувальника.

Усі розрахунки за коштами ФСС ТВП між органом реєстрації та страхувальником проводяться за безготівковими розрахунками.


Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 5; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты