Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ
Читайте также:
  1. Алфавитный указатель тематических статей
  2. Вимоги до звіту з практики
  3. Вимоги до змісту
  4. Вимоги до оформлення
  5. Вимоги до оформлення списку використаних джерел
  6. Вимоги щодо рівня сформованості знань, умінь та навичок студента
  7. Випадки переоформлення та анулювання ліцензії
  8. Відсутність в рефераті посилань на літературні джерела або їх неправильне оформлення може потягнути за собою не зарахування реферату або зниження оцінки.
  9. ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ ТА ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ ГРАФІЧНИХ РОБІТ

Березня 2014 року

 

Прізвище, ім’я , по батькові    
Науковий ступінь    
Вчене звання    
Місце роботи/аспірантури (повна назва організації)  
Посада    
Рік навчання (для здобувачів та аспірантів)  
Адреса для листування    
Контактний телефон (факс), e-mail  
Форма участі (очна/заочна з публікацією очна/заочна без публікації)  
Назва запланованого напряму (секції)    
Повна назва доповіді  
Коротка анотація доповіді (не більше 600 знаків, з урахуванням пробілів)    
Потреба в технічних засобах (ПК, мультимедіапроектор, інше).    

 

Заповнену заявку та відскановану копію квитанції про переказ оргвнеску на суму 50 грн. надіслати за адресоюivi_hnis@i.ua до 5березня2014 р.

Тема повідомлення: «Заявка на конференцію 20 березня 2014, прізвище автора». Файл із заявкою називати прізвищем автора, латиницею (наприклад: «Ivanenko-zajavka») (форму заявки можна скопіювати).


ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

до збірника матеріалів міжнародної наукової конференції 20 березня 2014 року

«ТРЕТЯ ХВИЛЯ» ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ НА ТЕРЕНАХ ЄВРАЗІЇ: ДОСВІД НОВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ ТА ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ»

Тексти статей (з УДК, анотацією та ключовими словами українською, російською та англійською мовами) слід оформляти відповідно до вимог, що висуваються до статей при поданні до фахових видань.

Наукові статті мають містити такі необхідні елементи:

- постановка проблеми у загальному вигляді та зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

- аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

- формулювання цілей статті (постановка завдання);

- виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;- висновок з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі.

Редакційна колегія залишає за собою право не приймати до розгляду і друку статті, якість та зміст яких не відповідають вимогам оформлення та напрямам роботи конференції.

 

Тексти статей надсилати за адресою:ivi_hnis@i.uaТема повідомлення: «Стаття на конференцію 20 березня 2014, прізвище автора». Файл із текстом статті називати прізвищем автора, латиницею (наприклад: «Ivanenko-stattya»).

 

Після розгляду статті редакційною колегією автор отримає повідомлення про включення її до збірника чи відмову у публікації. В разі прийняття статті до друку здійснюється оплата за публікацію із розрахунку: 1 повна чи неповна сторінка – 15 грн.,включно із самим текстом статті, списком літератури та анотаціями. Термін оплати – 5 днів після отримання відповіді оргкомітету. Підтвердженням оплати є відсканована/сфотографована квитанція про оплату, яку слід надсилати на адресу оргкомітету конференції: ivi_hnis@i.ua

Реквізити для оплати публікацій будуть вказані додатково під час листування.Мова статті: українська, російська, англійська.

Технічні вимоги:

Текст у форматі doc.

Основний текст – шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5. Текст анотацій, ключових слів, списку джерел та літератури, відомостей про автора – 12 кегль, міжрядковий інтервал – 1.

Параметри сторінки: верхнє, нижнє, праве поля – по 2 см; ліве поле – 3 см.

Абзац – відступ 1,25.

Обсяг статті – до 20 000 знаків (до 0,5 д.а.).

Лапки у тексті «», коротке тире «–».

Статті аспірантів та здобувачів приймаються лише за наявності відгуку наукового керівника.

Порядок оформлення публікації:

1) у першому рядку ліворуч вказують індекс УДК;

2) нижче через 1 інтервал праворуч: прізвище, ініціали;

нижче через 1 інтервал назва статті великими літерами по центру;

3) нижче через 1 інтервал курсивом по ширині (абзац – через 1,25) текст анотації та ключові слова укр. мовою, кегль 12;

4) нижче через 1 інтервал курсивом по ширині (абзац – через 1,25) текст анотації та ключові слова рос. мовою, кегль 12;

5) нижче через 1 інтервал курсивом по ширині (абзац – через 1,25) текст анотації та ключові слова англ. мовою, кегль 12;

6) нижче через 1 інтервал по ширині – текст (абзац – відступ 1,25);

7) нижче, після тексту статті, через 1 інтервал (14 кегль, 1,5 міжрядковий інтервал) по ширині напівжирним «Використані джерела та література» 12 кеглем, міжрядковий інтервал – 1, в алфавітному порядку, нумерація списку ручна, посилання у тексті у квадратних дужках [3, с. 5], де перша цифра – порядковий номер у списку літератури, друга – номер сторінки.

8) нижче, через 1 інтервал (12 кеглем, міжрядковий інтервал – 1) «Відомості про автора»: Прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада та місце роботи. 

Для здобувачів та аспірантів – прізвище, ім’я, по-батькові наукового керівника, його науковий ступінь, вчене звання, посада та місце роботи.

 

Оформлення бібліографії – згідно з вимогами ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.

Інформація про оформлення бібліографії:

Бібліографічний запис. Загальні вимоги та правила складання : (з метод. рекомендацій з впровадження / укл.: Галевич О. К., Штогрин І. М. – Львів, 2008) або за посиланням: http://journ. univ.kiev. ua/docs/Prikladi%20oforml%5B1%5D.pdf

 

Текст статті надсилати за адресою

ivi_hnis@i.ua

до 1квітня 2014 р.


Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 4; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты