Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


УПРАВЛЕНЧИСКИЙ
альтернативні витрати — це:

+ вигоди, які втрачаються, коли вибір одного напряму дії вимагає відмовитися від альтернативного рішення;

Аналіз взаємозв'язку "витрати - обсяг - прибуток" можна здійснити за допомогою графіків, до яких не відноситься:

+ графік операційного прибутку;

Аналітичні рахунки по допоміжним виробництвам закриваються:

+ в певній послідовності;

Більшість українських підприємств (крім суб'єктів малого підприємництва, що обрали загальну систему обліку) застосовують ….. систему рахунків:

+ загальну;

Базисні стандарти – це:

+ нормативи, які не коригуються після їх першочергового визначення, якщо не відбувається суттєвих змін в технічних характеристиках продукції або в процесі її виробництва;

Бюджет витрат на збут зазвичай не включає витрати:

+ амортизацію виробничого устаткування;

Бюджет непрямих матеріалів і непрямої зарплати є:

+ бюджетом загальновиробничих витрат;

Бюджет собівартості реалізованої готової продукції включає зміну залишків:

+ готової продукції на складі;

Бюджети містять інформацію про:

+ усі відповіді правильні.

Бюджети, які не відносяться до операційних бюджетів:

+ бюджетний баланс;

Бюджетний комітет — це:

+ документ, що визначає склад інформації, необхідної для складання бюджетів, осіб, відповідальних за збирання, узагальнення та передання цієї інформації, а також терміни виконання відповідних бюджетних процедур;

Бюджетний комітет на підприємстві виконує одну з таких функцій:

+ формування функціональних бюджетів;

Бюджетним періодом зазвичай є:

+ рік;

В бухгалтерському обліку загальновиробничі витрати ремонтної майстерні обліковуються на рахунку:

+ 234;

В бухгалтерському обліку загальновиробничі витрати ремонтної майстерні розподіляються між окремими замовленнями (ремонтами) пропорційно до:

+ нарахованої прямої оплати праці працівникам ремонтної майстерні;

В економічній літературі США розглядаються різні типи стандартів. До них не належать:

+ зведені;

В однопродуктовому виробництві з коротким виробничим циклом собівартість одиниці продукції визначається:

+ діленням усіх витрат за певний період на обсяг виробництва продукції за цей же період;

В процесі історичного розвитку сформувалися і розвивалися три основні системи обліку, які включають:

+ загальну систему обліку;

В розрізі зазначених промислових виробництв (млин, олійниця) вказати найменування побічної продукції:

+ висівки;

В тому випадку, якщо планова собівартість перевищує рівень фактичної собівартості, то коригування проводиться через застосування:

+ методу “червоне сторно”;

В тому випадку, якщо сума фактичної собівартості (фактичних витрат) перевищує суму планової собівартості, то складається кореспонденція на суму калькуляційної різниці через застосування:

+ методу допроводки (звичайного запису);

В якій з перелічених галузей використовують переважно позамовний метод калькулювання собівартості:

+ будівництво, ремонтне виробництво;

В якій з перелічених галузей використовують переважно попередільне калькулювання собівартості:

+ харчова промисловість;

Відповідь на запитання типу: Який обсяг діяльності забезпечить відшкодування всіх витрат? Яку кількість продукції слід реалізувати, щоб одержати бажаний прибуток? Як вплине на прибуток зниження ціни продукції та збільшення обсягу продажу? - можна дістати

+ взаємозв'язку "витрати — обсяг — прибуток";

Вибір системи виробничого обліку залежить від технології й організації виробництва. Тому різні підприємства використовують різні системи виробничого обліку. Однак упровадження будь-якої системи виробничого обліку передбачає:

+ вибір відповідної системи калькулювання продукції;

Вид продукції (робіт, послуг), замовлення, програма, собівартість яких визначають, – це:

+ об’єкт калькуляції;

Вид продукції, стадія виробництва, замовлення, програма, для яких організовують відокремлений облік витрат, – це:

+ об’єкт обліку витрат;

Визначення (планування) прибутку за певного обсягу реалізації здійснюється за формулою:

+ Прибуток = Виручка від реалізації – Змінні витрати – Постійні витрати;

Виробництво продукції певного виду в короткому періоді є доцільним, якщо показник маржинального доходу для неї:

+ перевищує постійні витрати;

Виробництво продукції певного виду в короткому періоді є недоцільним, якщо показник маржинального доходу для неї:

+ дорівнює постійним витратам.

Витрати на виробництво додаткової продукції понад досягнутий рівень – це витрати:

+ маржинальні;

Витрати, які менеджер може безпосередньо контролювати або чинити на них значний вплив – це:

+ контрольовані витрати;

Вичерпані (спожиті) витрати — це:

+ збільшення зобов'язань або зменшення активів у процесі поточної діяльності для отримання доходу звітного періоду;

Вичерпаними є витрати, які:

+ забезпечують отримання доходу у звітному періоді;

Вкажіть найбільш повний перелік витрат, які можуть використовуватись у допоміжних виробництвах сільськогосподарських підприємств:

+ витрати на оплату праці; паливо і мастильні матеріали; сировина і матеріали; корми (ЖТС); роботи та послуги (підрядний спосіб); витрати на ремонт необоротних активів, інші витрати;

Головною проблемою віднесення витрат до відповідних об'єктів є непрямі витрати. Типовим прикладом непрямих витрат є:

+ накладні витрати;

Граничні витрати підприємства – це:

+ приріст сукупних витрат унаслідок зростання виробництва на одну додаткову одиницю;

Графік очікуваних грошових надходжень складають на підставі бюджету:

+ продажів;

Дійсні витрати — це:

+ витрати, які зумовлюють зменшення активів або збільшення зобов’язань;

Діяльність якого типу центрів відповідальності оцінюють за даними звіту про фінансові результати:

+ прибутку;

Директ-костинг широко використовується:

+ на авіапідприємствах;

Для аналітичного обліку основних виробництв (субрахунки 231 «Рослинництво», 232 «Тваринництво») за журнально-ордерної форми обліку передбачено ведення:

+ Звіту № 5.5 с.-г. про витрати та вихід продукції основного виробництв;

Для визначення нормативного коефіцієнта постійних загальновиробничих витрат загальна сума планових постійних загальновиробничих витрат ділиться на:

+ нормальну потужність;

Для визначення функції витрат застосовують різні методи. Сутність методу “Технологічний аналіз” полягає в наступному:

+ передбачає системний аналіз функції діяльності з метою визначення технологічного взаємозв'язку між витратами ресурсів та результатом діяльності;

Для контролю діяльності окремих підрозділів та оцінки роботи їх керівників класифікують витрати:

+ контрольовані та неконтрольовані;

Для обліку доходів майбутніх періодів призначений рахунок:

+ 69;

Для обчислення гнучкого бюджету необхідно знати поділ витрат підрозділу на:

+ змінні та постійні;

Для обчислення собівартості овочів, які вирощуються в полі (відкритого ґрунту) з витрат за рік віднімається вартість побічної продукції за нормативними витратами, решта витрат розподіляється на всі види основної продукції. При цьому затрати розподіляються

 

+ пропорційно зібраної площі;

Для оцінки діяльності якого типу центрів відповідальності використовують показник рентабельності та прибутковості капіталу:

+ інвестицій;

Для оцінювання вибуття виробничих запасів підприємство може застосовувати такі методи оцінювання запасів:

+ усі перераховані методи;

Для потреб управлінського обліку фактична собівартість виконаних робіт та приплоду живої тяглової сили визначається:

+ 1 раз в кінці року;

Для розрахунку собівартості 10 кіловат-годин електроенергії потрібно вартість електроенергії, одержаної із загальної мережі, витрати на утримання електрогосподарства (без урахування вартості енергії спожитої в допоміжних виробництвах) поділити на загаль

+ електроенергії, використаної електрогосподарством;

Для розрахунку фактичної собівартості 1 м3 газу необхідно витрати на газопостачання, включаючи вартість, поділити на його кількість:

+ придбаного газу;

Для цілей управлінського обліку витрати класифікують за принципом:

+ “ різні витрати – для різних цілей ”;

Для центру прибутку основним показником відповідальності (оцінюючим критерієм) є:

+ прибуток;

До інформації, що відображається протягом року по дебету аналітичного рахунку “Млин” належить:

+ виробничі витрати, які забезпечують процес помолу зерна та кількість і вартість переробленого власного зерна;

До інших фінансових доходів належать:

+ всі відповіді вірні.

До виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) включаються:

+ загальновиробничі витрати, прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати;

До витрат з метою прийняття рішень належать:

+ релевантні і нерелевантні;

До основних ознак директ-костингу відноситься наступне:

+ в процесі калькулювання визначається маржинальний дохід;

До особливостей організації обліку за центрами відповідальності відносять:

+ усе з переліченого.

До статті витрат виробництва "Інші витрати на утримання необоротних активів" включаються:

+ вартість пального та мастильних матеріалів на переїзд тракторів та самохідних машин з однієї ділянки на іншу;

До центрів відповідальності належать:

+ центри витрат;

До якого методу розподілу витрат належить такий процес: «усі витрати підрозділів допоміжного та обслуговуючих виробництв відразу відносять на основні виробничі підрозділи без урахування взаємних послуг між підрозділами»?

+ прямого розподілу;

Етичні норми бухгалтерів з управлінського обліку включають:

+ компетентність;

З якою метою складають бюджетний баланс:

+ усі відповіді правильні.

З якою метою складають бюджетний звіт про прибутки і збитки:

+ усі відповіді правильні.

За кредитом субрахунків 231 та 232, сільськогосподарські підприємства згідно П(С)БО 30 «Біологічні активи» обліковують:

+ додаткові біологічні активи та суму витрат по посівах, що загинули від стихійного лиха;

За способом врахування впливу окремих чинників на показники бюджету розрізняють бюджети:

+ статичні, динамічні, гнучкі;

За цільовим призначенням, господарською цінністю, економічними вигодами від використання сільськогосподарська продукція поділяється на основну, побічну та….:

+ супутню;

Загальні витрати – це:

+ витрати на здійснення діяльності, що споживається кількома виробничими або обслуговуючими підрозділами;

Загальні витрати на утримання машинно-тракторного парку (за винятком оплати праці та вартості палива) розподіляються пропорційно обсягу в:

+ умовних еталонних гектарах;

Загальна система обліку щодо обліку витрат та запасів ґрунтується на:

+ обліку витрат підприємства за функціональною ознакою (застосовують рахунки "Виробництво", "Виробничі накладні витрати", "Адміністративні витрати", "Витрати на збут" та безперервному обліку запасів;

Загальноприйнятими принципами, які можна застосовувати до управлінського обліку є такі:

+ принцип методологічної незалежності;

Загальну систему обліку можуть застосовувати в Україні:

+ лише суб'єкти малого підприємництва;

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» містить таке визначення внутрішньогосподарського (управлінського) обліку:

+ система обробки та підготовки інформації про діяльність підприємства для внутрішніх користувачів у процесі управління підприємством;

Залежно від причини виникнення, відхилення поділяють на дві групи:

+ відхилення внаслідок планування;

Запас міцності (запас фінансової міцності) розраховується як різниця між:

+ обсягом реалізації і точкою беззбитковості;

Запас міцності – це:

+ рівень поточної діяльності суб'єкта господарювання, що перевищує точку беззбитковості;

Звіт № 5.6 с.-г. про витрати та вихід продукції (робіт, послуг) інших виробництв виступає:

+ регістром аналітичного обліку;

Звіт про виконання бюджету подається:

+ щомісяця;

Зведений бюджет - це:

+ бюджет, який узагальнює майбутні операції всіх підрозділів підприємства;

Згідно п. 12 П(С)БО 30 “Біологічні активи” та п. 6.1. Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку біологічних активів - сільськогосподарську продукцію рослинництва при її первісному визнанні оцінюють за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані

+ виробничою собівартістю (нормативними витратами);

Калькулювання – це:

+ процес визначення собівартості певного об'єкта витрат;

Калькулювання за замовленнями – це:

+ система калькулювання собівартості продукції на основі обліку витрат за кожним індивідуальним виробом або за окремою партією виробів;

Класифікація витрат здійснюється за такими напрямами:

+ оцінка запасів та визначення фінансового результату;

Коефіцієнт маржинального доходу — це:

+ відношення маржинального доходу з одиниці продукції до ціни одиниці продукції;

Користувачами даних управлінського обліку є:

+ керівники всередині господарства;

Маржинальні витрати — це:

+ витрати на виробництво додаткової одиниці продукції;

Маржинальний дохід (брутто-прибуток) – це показник, який розраховується за формулою:

+ різниця між доходом від реалізації продукції та змінними витратами;

Метод одночасного розподілу – це:

+ метод розподілу витрат обслуговуючих підрозділів, що передбачає розподіл взаємних послуг шляхом розв'язання системи рівнянь;

Метод розподілу взаємних послуг – це:

+ метод розподілу витрат обслуговуючих підрозділів, за якого витрати кожного обслуговуючого підрозділу розподіляють послідовно з урахуванням взаємних послуг;

Метод управлінського обліку включає такі елементи методу бухгалтерського обліку:

+ документація;

Метод, за яким оцінка запасів базується на припущенні, що запаси використовуються у тій послідовності, в якій вони надходили на підприємство, називається:

+ метод ФІФО;

Метод, за яким оцінка запасів базується на середній ціні, яка використовується для оцінки матеріальних ресурсів, що надходять на виробництво, називається:

+ метод середньозваженої собівартості;

Метод, за яким оцінка запасів полягає в застосуванні норм витрат на одиницю продукції (робіт, послуг), які встановлені підприємством, з урахуванням нормальних рівнів використання запасів, праці, виробничих потужностей і діючих цін, називається:

+ метод нормативних витрат.

Методом управлінського обліку є:

+ сукупність різних прийомів і способів, за допомогою яких відображаються об’єкти управлінського обліку в інформаційній системі підприємства;

Метою управлінського обліку є:

+ допомога керівництву в досягненні стратегічної мети підприємства;

Можливості підприємства найчастіше обмежені. Обмеження – це:

+ чинники, що обмежують виробництво або реалізацію продукції;

На практиці найкоротшим бюджетним періодом є:

+ місяць;

На собівартість приплоду ягнят відноситься … %, загальної суми на утримання овець основного стада (залежно від породи овець):

+ 10, 12, 15.

На суму перевищення доходів від первісного визнання сільськогосподарської продукції, над фактичними витратами рослинництва, буде складено бухгалтерську проводку:

+ Дебет 231 та Кредит 710;

На які групи поділяють калькуляційні системи за об’єктом калькулювання:

+ позамовне та попроцесне калькулювання;

На які групи поділяють калькуляційні системи за ступенем поглинання постійних витрат:

+ калькулювання повних та змінних витрат;

На який рахунок відносять відхилення від стандартних витрат, якщо їх рівень незначний:

+ «Незавершене виробництво»;

На який рахунок відносять відхилення від стандартних витрат, якщо їх розмір досить значний:

+ «Собівартість реалізації»;

Найпоширенішими методами складання бюджетів є:

+ бюджетування через прирощення і бюджетування "з нуля";

Наявність змішаних витрат ускладнює побудову функції витрат. Тому для визначення функції витрат застосовують різні методи, серед них:

+ метод вищої-нижчої точки;

Недоліками системи директ-костинг є:

+ собівартість незавершеної і готової продукції є заниженою; відсутній розрахунок повної собівартості продукції;

Об’єктами управлінського обліку виступають:

+ ресурси (запаси, обладнання, трудові ресурси, фінансові ресурси тощо) та господарські процеси;

Об’єктом калькулювання продукції рослинництва (на прикладі соняшнику на зерно) є:

+ насіння соняшнику;

Облік фінансових результатів ведеться на рахунку:

+ 79.

Одиниця вимірювання окремих видів продукції (робіт, послуг), собівартість яких визначається, — це:

+ калькуляційна одиниця;

Операційний важіль — це:

+ співвідношення постійних і змінних витрат, що забезпечує більший відсоток зростання прибутку, ніж відповідний відсоток зростання обсягу продажу;

Оптимальною партією поставок матеріалів, які регулярно витрачаються у виробництві, є така, що потребує:

+ мінімальних витрат на придбання і зберігання;

Організація центрів відповідальності на підприємстві:

+ залежить від організаційної структури підприємства;

Основні витрати — це:

+ сукупність прямих витрат на виробництво продукції;

Основним джерелом формування прибутку виробничого підприємства виступає:

+ операційна діяльність;

Основною метою обліку нормативних витрат є:

+ облік фактичних витрат з одночасним виділенням нормативних витрат і відхилень від нормативів;

Основою аналізу беззбитковості є розподіл витрат на:

+ змінні та постійні;

Підприємство досягає критичної точки, коли:

+ виручка від реалізації дорівнює загальній сумі сукупних витрат;

Підприємство розглядає альтернативу: реалізувати урожай помідорів чи направити частину врожаю на переробку з метою виготовлення томатного соку – це:

+ рішення "продавати чи обробляти далі”;

Період, для якого підготовлений і використовується бюджет, називають:

+ бюджетним періодом;

Первісне визнання основної сільськогосподарської продукції рослинництва відображається записом:

+ Дебет 27 Кредит 231;

Переплетена система обліку передбачає:

+ окреме ведення фінансового та виробничого обліку в системі рахунків, які не кореспондують один з одним;

По електропостачанню обчислюють собівартість:

+ 10 кВт/год. спожитої електроенергії;

По зернових і зернобобових культурах основною продукцією є:

+ зерно;

Побічна продукція за умови відсутності на неї активного ринку може бути оцінена за нормативними витратами, які включають:

+ витрати на збирання, транспортування, переміщення, скиртування та іншими витратами, пов’язаною із заготівлею цієї продукції;

Поведінка витрат — це:

+ характер реагування витрат на зміни у діяльності підприємства;

Показник витрат є показником відповідальності (оцінюючим критерієм) для:

+ центру витрат;

Положеннями Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" управлінський облік розглядається як:

+ синонім внутрішньогосподарського обліку;

Поняття «поріг рентабельності» відображає:

+ суму виручки від реалізації, за якої підприємство не має ні прибутків, ні збитків;

Послуги вантажного автотранспорту з перевезення вантажів обліковуються в:

+ тонно-кілометрах;

Послуги, надані одним допоміжним виробництвом іншому допоміжному виробництву, оцінюються за:

+ плановою собівартістю;

Поточні стандарти - це нормативи, які:

+ передбачають їх постійне коригування на основі змін їх технологічних умов, цін і тарифів;

Предметом управлінського обліку є:

+ виробнича діяльність підприємства в цілому та окремих його структурних підрозділів;

При калькулюванні продукції сільськогосподарського виробництва необхідно керуватися:

+ Методичними рекомендаціями з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств, затвердженими Наказом Міністерства аграрної політики України № 132 від 18.05.2001 р.;

При первісному визнанні сільськогосподарської продукції можливе перевищення її вартості над понесеними витратами. Ця різниця відноситься до інших операційних доходів (субрахунок ….. “Дохід від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліков

+ 710;

Принцип багатоваріантності:

+ означає, що при підготовці інформації слід враховувати всі можливі варіанти, однак обрати найоптимальніший з метою прийняття управлінських рішень;

Принцип безперервності діяльності підприємства:

+ передбачає оцінку діяльності активів та зобов'язань підприємства, виходячи з припущення, що його діяльність триває далі;

Принцип відповідальності означає:

+ що за величину і витрат і результатів відповідальність несе конкретна особа, яка їх контролює;

Принцип методологічної незалежності:

+ передбачає, що кожне підприємство встановлює свої правила організації та порядку ведення управлінського обліку;

Принцип орієнтації обліку на досягнення стратегічних цілей підприємства:

+ означає, що приймаючи рішення на будь-якому рівні і обираючи найоптимальніше з них, слід пріоритетним вважати інтереси підприємства в цілому;

Принцип періодичності:

+ відображає виробничий цикл підприємства і є важливим для побудови системи управлінського обліку;

Принцип результативності означає:

+ що при здійсненні будь-яких видів діяльності слід постійно порівнювати витрати, понесені в результаті діяльності з отриманим результатом;

Продуктом бюджетування є:

+ бюджет;

Процес підготовки і прийняття рішення містить кілька етапів, які не передбачають:

+ вибір підходу до оцінки витрат на оплату праці;

Річна потреба підприємства у матеріалах — 12000 т, економічний розмір запасу — 200 т. Загальне число замовлень на рік складе:

+ 60 замовлень;

Рішення «виробляти чи купувати?» – це:

+ рішення, пов’язане з розглядом альтернативи: виробляти самостійно окремі компоненти продукції (деталі, комплектуючі тощо) чи купувати їх у зовнішніх постачальників;

Релевантні витрати — це:

+ витрати, що можуть бути змінені внаслідок прийняття певного рішення;

Розвиток ринкових відносин в Україні зумовив зростання потреби в обліковій інформації, необхідної для управління підприємством. Тож, вперше термін «управлінський облік» з'явився в Україні:

+ в ухваленому в 1999 році Законі України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні";

Розподілені загальновиробничі витрати рослинництва відображаються в обліку записом:

+ Дебет 231 Кредит 91;

Сальдо рахунку 231:

+ завжди дебетове або нульове.

Система обліку за центрами відповідальності передбачає:

+ усе з наведеного.

Склад елементів витрат регламентовано:

+ П(С)БО 16;

Складання бюджетів на підставі фактичних результатів, досягнутих у попередньому періоді називається:

+ бюджетуванням через прирощення;

Складений бюджет відображає показники, що їх має досягти підприємство. Проте в процесі господарської діяльності можуть виникати відхилення. Відхилення — це:

+ різниця між фактичними й бюджетними показниками;

Собівартість 1 ц приросту живої маси ВРХ визначається діленням:

+ загальної суми витрат на утримання ВРХ (без вартості побічної продукції) на кількість центнерів приросту живої маси;

Собівартість однієї голови приплоду по ЖТС обчислюється за вартістю:

+ 60 кормо-днів утримання однієї голови дорослої рогатої худоби;

Собівартість одного кормо-дня (для оцінки вартості приплоду) розраховується:

+ діленням всієї суми витрат з утримання робочої худоби на загальну кількість кормо-днів;

Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) складається з:

+ виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), яка була реалізована протягом звітного періоду, нерозподілених постійних загальновиробничих та наднормативних виробничих витрат;

Ставка розподілу накладних витрат розраховується за формулою:

+ Розмір накладних витрат/ Фактичне значення бази розподілу

Стандарти, які встановлюються для некваліфікованих робітників з більшими витратами праці при низькій тарифній оплаті:

+ полегшені стандарти;

Сукупність бюджетів, що узагальнюють майбутні операції усіх підрозділів підприємства це:

+ генеральний (зведений) бюджет;

Точка беззбитковості — це:

+ обсяг продажу (діяльності), за якого доходи підприємства дорівнюють його витратам;

Точка беззбитковості підприємства зростатиме в результаті:

+ збільшення змінних витрат;

Точку беззбитковості не можна виразити в таких вимірниках:

+ трудові;

Трансфертна ціна – це:

+ ціна, за якою продукти або послуги одного центру відповідальності компанії передаються іншому центру відповідальності цієї компанії;

У практиці вибір бази розподілу накладних витрат залежить від характеру діяльності й технології виробництва. Найпоширенішими базами розподілу є:

+ пряма заробітна плата;

У промислових виробництвах сільськогосподарських підприємств обчислюється фактична собівартість продукції, отриманої від переробки якої сировини:

+ власної;

У разі визначення собівартості продукції за виробничими витратами операційний прибуток обчислюється як різниця між доходом від продажу і:

+ собівартістю виготовленої продукції;

У системі обліку нормативних витрат за методом стандарт-кост усі записи на рахунках запасів і витрат ведуться:

+ за нормативними витратами та їх відхиленнями від фактичних;

У спрощеному вигляді функцію витрат можна описати за формулою………(де У – загальні витрати; а – загальні постійні витрати; b – змінні витрати на одиницю діяльності; х – значення фактора витрат):

+ У = а + bх;

У точці беззбитковості маржинальний дохід дорівнює:

+ постійним витратам;

Управлінська звітність – це:

+ внутрішня звітність, основна мета якої полягає у наданні оперативної, релевантної інформації у відповідності до вимог управлінського персоналу;

Управлінський облік має свої особливості, серед яких:

+ система обліку повинна задовольняти потреби адміністрації в інформації, необхідній для вирішення проблем управління;

Управлінський облік орієнтований на аналіз:

+ майбутніх подій;

Управлінський облік охоплює….:

+ всі види облікової інформації, яка необхідна для управління в межах даного підприємства;

Управлінський облік щодо того, хто його організовує та щодо обов’язковості:

+ організовується керівництвом підприємства та не є обов'язковим;

Фактична собівартість закінчених поточних ремонтних робіт (виконаних замовлень з поточного ремонту техніки) списується на:

+ споживачів послуг (галузі, для потреб яких виконувався ремонт);

Фактична собівартість послуг холодильних камер відноситься на:

+ споживачів (галузі, для потреб яких надаються послуги холодильної камери);

Фактична собівартість робіт та послуг допоміжних виробництв (за винятком гужового транспорту) визначається:

+ щомісяця;

Формула розрахунку валового прибутку має наступний вигляд:

+ Продаж (Виручка) – Собівартість реалізованих товарів;

Функція витрат — це:

+ математичний опис взаємозв'язку між витратами та їх факторами;

Хто з відомих радянських учених-бухгалтерів був організатором розробки і впровадження в Радянському Союзі системи нормативного обліку витрат:

+ М.Х. Жебрак;

Цілеспрямований вибір з кількох альтернативних варіантів такої дії, що забезпечує досягнення обраної мети або розв'язання певної проблеми – це:

+ прийняття рішення ;

Центр відповідальності за витратами - це підрозділ:

+ керівник якого контролює витрати, але не контролює доходів й інвестицій в активи центру;

Центри відповідальності за функціональним принципом класифікуються на:

+ обслуговуючі, матеріальні, виробничі, управлінські, збутові;

Центром відповідальності називають:

+ підрозділ, керівник якого несе особисту відповідальність за результати його діяльності;

Цю систему калькулювання традиційно застосовують в індивідуальних та дрібносерійних виробництвах (кораблебудування, авіаційна промисловість, будівництво, виробництво меблів, видавнича діяльність тощо):

+ калькулювання за замовленнями;

Що з наведеного може бути використано як база трансфертного ціноутворення:

+ усе з наведеного.

Що з наведеного належить до принципів організації обліку за центрами відповідальності:

+ усе з наведеного.

Що з наведеного не може бути метою бюджетування:

+ забезпечення виконання вимог законодавства, контрактів, угод і т. ін.;

Як називається документ, в якому згруповані цільові показники для центру витрат:

+ кошторис;

Як називають калькуляцію, яку складають після закінчення звітного періоду:

+ фактична;

Як оцінюється супутня (побічна) продукція:

+ за ціною можливого використання або реалізації;

Як розраховується маржинальний дохід на одиницю продукції:

+ шляхом ділення загального маржинального доходу на загальну кількість продукції, що виготовляється;

Як у зарубіжній практиці називають систему калькулювання за змінними витратами:

+ директ-костинг;

Як у зарубіжній практиці називають систему калькулювання повних витрат:

+ абзорбшен-костинг;

Які з наведених нижче категорій є системами обліку:

+ переплетена, загальна, інтегрована;

Яка база розподілу непрямих витрат використовується в умовах переважно ручних робіт:

+ години праці робітників;

Яка база розподілу непрямих витрат використовується в умовах переважно ручних робіт в основному виробництві:

+ прямі витрати праці;

Яка база розподілу непрямих витрат використовується переважно в умовах автоматизації виробництва:

+ відпрацьовані машино-години;

Який документ складають для контролю за виконанням бюджетів:

+ звіт про виконання бюджету;

Який з наведених бюджетів є базовим для планування прямих витрат праці, прямих матеріальних витрат та виробничих накладних витрат:

+ бюджет собівартості готової продукції;

Який з наведених бюджетів не може бути підставою для складання бюджету собівартості виготовленої продукції:

+ бюджет загальногосподарських та адміністративних витрат;

Який з наведених документів містить базову інформацію для планування прямих матеріальних витрат, прямих витрат на оплату праці та виробничих накладних витрат?

+ бюджет виробництва;

Який з наведених підрозділів відповідає за визначення стандартної ціни на матеріали:

+ бухгалтерія;

Який з наведених підрозділів може бути визначений як центр доходу:

+ всі відповіді вірні.

Який з перелічених бюджетів не належить до операційних:

+ бюджет собівартості реалізованої продукції;

Який з перелічених бюджетів не належить до фінансових:

+ бюджет виробництва.

Яким бухгалтерським записом в промислових виробництвах сільськогосподарських підприємств оформляється переробка давальницької сировини:

+ Дебет 903 та Кредит 233;

Яким бухгалтерським записом оформлюється направлення на переробку в власній олійниці сільськогосподарського підприємства власної сировини (насіння соняшнику):

+ Дебет 233 та Кредит 27;

Якому методу розподілу витрат відповідає економічний процес: «витрати кожного допоміжного та обслуговуючого підрозділу розподіляються поетапно між відповідними основними, допоміжними та обслуговуючими структурними одиницями»?

+ послідовного розподілу;

Якщо виробничий підрозділ досяг запланованого обсягу виробництва і при цьому не допустив перевитрати ресурсів, то його діяльність варто оцінити як:

+ результативну і ефективну;

Якщо виробничий підрозділ не досяг запланованого обсягу діяльності і при цьому допустив перевитрати ресурсів, то його діяльність варто оцінити як:

+ нерезультативну і неефективну;

Якщо виробничий підрозділ не досяг запланованого обсягу діяльності, але при цьому не допустив перевитрати ресурсів, то його діяльність варто оцінити як:

+ ефективну, але нерезультативну;

Якщо виробничий підрозділ перевиконав запланований обсяг виробництва, але при цьому допустив значні перевитрати ресурсів, то його діяльність варто оцінити як:

+ результативну і ефективну;

Якщо загальний маржинальний дохід зменшується на певну величину, то операційний прибуток підприємства:

+ зменшується у такому самому розмірі;

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 536; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Отклонение по общепроизводственным расходам. | Упругие тела
lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.026 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты