Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


В СУББОТУ ВАИЙ ВЕЧЕРА, НА ВЕЛИЦЕЙ ВЕЧЕРНИ
По предначинательном псалме, обычное стихословие. Блаже́н муж: кафисма вся. На Го́споди воззва́х, поставим стихов 10. И поем стихиры самогласны 5, повторяюще я.

Глас 6:

Днесь благода́ть Свята́го Ду́ха нас собра́, / и вси взе́мше крест Твой глаго́лем, / благослове́н Гряды́й во и́мя Госпо́дне, / оса́нна в вы́шних. [Дважды.]

Име́яй престо́л не́бо и подно́жие зе́млю, / Бо́га Отца́ Сло́во и Сын соприсносу́щный, / на жребя́ти безслове́снем смири́ся днесь, в Вифа́нию прише́д. / Те́мже де́ти евре́йския, / ве́тви рука́ми держа́ще, хва́ляху гла́сом: / оса́нна в вы́шних, / благослове́н Гряды́й Царь Изра́илев. [Дважды.]

Прииди́те и мы днесь, весь но́вый Изра́иль, / я́же от язы́к Це́рковь, / со проро́ком Заха́риею возопии́м: / ра́дуйся зело́, дщи Сио́нова, / пропове́дуй, дщи Иерусали́мова, / я́ко се Царь твой гряде́т тебе́ кро́ток и спаса́яй, / и все́дый на жребя́ о́сле, сы́на подъяре́мнича, / пра́зднуй я́же дете́й, ве́тви рука́ми держа́щи похвали́: / оса́нна в вы́шних, / благослове́н Гряды́й Царь Изра́илев. [Дважды.]

Честно́е воскресе́ние Твое́ прообразу́я нам, / воздви́гл еси́ уме́ршаго повеле́нием Твои́м, / бездыха́ннаго Ла́заря дру́га, Бла́же, / из гро́ба четверодне́вна смердя́ща. / Те́мже и на жребя́ возше́д обра́зно, / я́коже на колесни́це носи́мь, / язы́ки укротева́я, Спа́се. / Сего́ ра́ди и хвале́ние прино́сит возлю́бленный Изра́иль / из уст ссу́щих и младе́нец незло́бивых, / зря́щих Тя, Христе́, входя́ща во святы́й град, / пре́жде шести́ дней Па́схи. [Дважды.]

Пре́жде шести́ дней Па́схи прии́де Иису́с во Вифа́нию, / и приступи́ша к нему́ ученицы́ Его́, глаго́люще Ему́: / Го́споди, где хо́щеши, угото́ваем Ти я́сти Па́сху. / Он же посла́ их: / иди́те в пре́днюю весь, / и обря́щете челове́ка, скуде́ль воды́ нося́ща. / После́дуйте ему́, и до́му влады́це рцы́те: / Учи́тель глаго́лет, / у тебе́ сотворю́ Па́сху со ученики́ Мои́ми. [Дважды.]

Слава, 1-ю стихиру: Днесь благода́ть Свята́го Ду́ха нас собра́, / и вси взе́мше крест Твой глаго́лем, / благослове́н Гряды́й во и́мя Госпо́дне, / оса́нна в вы́шних.

И ныне, паки тойже.

Вход. Све́те ти́хий. Прокимен: Госпо́дь воцари́ся, в ле́поту облече́ся.

Бытия чтение.
[Глава 49, ст. 1 – 12.]

Призва́ Иа́ков сы́ны своя́, и рече́ им: собери́теся, да возвещу́ вам, что сря́щет вас в после́дния дни. Собери́теся, и послу́шайте мене́ сы́нове Иа́ковли: послу́шайте Изра́иля, послу́шайте отца́ ва́шего. Иу́до, тебе́ похва́лят бра́тия твоя́: ру́це твои́ на плещу́ враг твои́х: покло́нятся тебе́ сы́нове отца́ твоего́. Ски́мен львов Иу́да, от ле́торасли сы́не мой возше́л еси́: возле́г усну́л еси́ я́ко лев, и я́ко ски́мен, кто возбу́дит его́? Не оскуде́ет князь от Иу́ды, и вождь от чресл его́, до́ндеже прии́дут отложе́ная ему́: и той ча́яние язы́ков. Привязу́яй к лозе́ жребя́ свое́, и к ви́нничию жребца́ осля́те своего́: испере́т вино́м оде́жду свою́, и кро́вию гро́здия одея́ние свое́. Радостотво́рны о́чи его́ па́че вина́, и белы́ зу́бы его́ па́че млека́.

Пророчества Софониева чтение.
[Глава 3, ст. 14 – 19.]

Та́ко глаго́лет Госпо́дь: ра́дуйся дщи Сио́нова зело́, пропове́дуй дщи Иерусали́мова, весели́ся и преукраша́йся от всего́ се́рдца твоего́, дщи Иерусали́мля. Отъя́т Госпо́дь непра́вды твоя́, и изба́вил тя есть из руки́ враг твои́х: воцари́тся Госпо́дь посреде́ тебе́, и не у́зриши зла ктому́. Во вре́мя о́но рече́т Госпо́дь Иерусали́му: дерза́й Сио́не, да не ослабе́ют ру́це твои́. Госпо́дь Бог твой в тебе́, Си́льный спасе́т тя: наведе́т на тя весе́лие, и обнови́т тя в любви́ Свое́й, и возвесели́тся о тебе́ во украше́нии, я́ко в день пра́здника. И соберу́ сотре́ныя твоя́: го́ре, кто прии́мет нань поноше́ние? Се Аз сотворю́ в тебе́, тебе́ ра́ди, глаго́лет Госпо́дь, во вре́мя о́но, и спасу́ утисне́нную, и отринове́нную прииму́, и положу́ я в похвале́ние, и имени́ты по всей земли́.

Пророчества Захариина чтение.
[Глава 9, ст. 9 – 15.]

Та́ко глаго́лет Госпо́дь: ра́дуйся зело́ дщи Сио́ня, пропове́дуй дщи Иерусали́мля, се Царь твой гряде́т тебе́ пра́веден и спаса́яй, Той кро́ток, и всед на подъяре́мника и жребца́ ю́на. И потреби́т колесни́цы от Ефре́ма, и ко́ни от Иерусали́ма, и потреби́т лук бра́нный, и мно́жество, и мир от язы́ков: и облада́ет вода́ми от мо́ря до мо́ря, и от рек до исхо́дищ земли́. И ты в кро́ви заве́та твоего́, испусти́л еси́ у́зники твоя́ от ро́ва не иму́ща воды́. Ся́дите в тверде́лех свя́зани со́нмища, и за еди́н день прише́льствия твоего́ сугу́бо возда́м ти. Зане́же напряго́х тя Себе́ Иу́до я́ко лук, испо́лних Ефре́ма, и воздви́гну ча́да твоя́ Сио́не на ча́да е́ллинска, и осяжу́ тя я́ко меч ра́тника. И Госпо́дь на них яви́тся, и изы́дет я́ко мо́лния стрела́ его́: и Госпо́дь Бог Вседержи́тель в трубу́ востру́бит, и по́йдет в шу́ме преще́ния Своего́. Госпо́дь Вседержи́тель защити́т их.

На литии стихиры самогласны, глас 1:

Всесвяты́й Дух, / апо́столы научи́вый глаго́лати ины́ми стра́нными язы́ки, / Той де́тем евре́йским неискусозло́бным повелева́ет зва́ти: / оса́нна в вы́шних, / благослове́н гряды́й Царь Изра́илев.

Собезнача́льный и соприсносу́щный, / Сын и Сло́во О́тчее, / на жребя́ти безслове́сном седя́, / прии́де днесь во град Иерусали́м, / Его́же херуви́ми со стра́хом зре́ти не мо́гут, / де́ти восхвали́ша, с ва́ием и ве́твьми, / хвалу́ та́инственно воспева́юще: / оса́нна в вы́шних, оса́нна Сы́ну Дави́дову, / прише́дшему спасти́ от пре́лести весь род наш.

Пре́жде шести́ дней Па́схи, / глас Твой услы́шася, Го́споди, во глубина́х а́довых, / те́мже и Ла́заря четверодне́вна воздви́гл еси́. / Де́ти же евре́йския взыва́ху: / оса́нна, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Глас 2: Входя́щу Ти, Го́споди, / во святы́й град, на жребя́ти седя́, / потща́лся еси́ приити́ на страсть, / да соверши́ши зако́н и проро́ки. / Де́ти же евре́йския воскресе́ния побе́ду предвозвеща́юще, / срета́ху Тя с ве́твьми и ва́ием, глаго́люще: / благослове́н еси́, Спа́се, поми́луй нас.

Сла́ва Тебе́, Христе́, / в вы́шних седя́щему на престо́ле, / и ны́не ча́емому с честны́м Твои́м Кресто́м. / Те́мже весели́тся дщи Сио́нова, / ра́дуются язы́цы земни́и, / ве́тви держа́т де́ти, ри́зы же ученицы́, / и вся вселе́нная научи́ся вопи́ти Тебе́: / благослове́н еси́, Спа́се, поми́луй нас.

Слава и ныне, глас 3: Пре́жде шести́ дней бытия́ Па́схи, / прии́де Иису́с во Вифа́нию, / воззва́ти уме́рша четверодне́вна Ла́заря, / и пропове́дати воскресе́ние. / Срето́ша же его́ и жены́, / Ма́рфа и Мари́я сестры́ Ла́заревы, вопию́ще к Нему́: / Го́споди, а́ще бы еси́ был зде, не бы у́мерл брат наш. / Тогда́ глаго́ла к ним: / не предреко́х ли вам: ве́руяй в Мя, а́ще и у́мрет, жив бу́дет, / покажи́те Ми, где положи́сте его́? / И вопия́ше к нему́ Зижди́тель всех: / Ла́заре, гряди́ вон.

И обычныя литии молитвы в паперти.

На стиховне стихиры самогласны, глас 8:

Ра́дуйся и весели́ся, гра́де Сио́не, / красу́йся и ра́дуйся, Це́ркве Бо́жия, / се бо Царь твой прии́де в пра́вде, / на жребя́ти седя́, от дете́й воспева́емый: / оса́нна в вы́шних, благослове́н еси́, / Име́яй мно́жество щедро́т, поми́луй нас.

Стих: Из уст младе́нец и ссу́щих соверши́л еси́ хвалу́.

Прии́де Спас днесь во град Иерусали́м, / испо́лнити Писа́ние, / и вси прия́ша в ру́ки ва́иа, / ри́зы же подстила́ху Ему́, / ве́дуще, я́ко Той есть Бог наш, / Ему́же херуви́ми вопию́т непреста́нно: / оса́нна в вы́шних, благослове́н еси́, / Име́яй мно́жество щедро́т поми́луй нас.

Стих: Го́споди Госпо́дь наш, я́ко чудно и́мя Твое́ по всей земли́.

На херуви́мех носи́мый и пева́емый от серафи́м, / возсе́л еси́ на жребя́ дави́дски, Бла́же, / и де́ти Тя воспева́ху Боголе́пно, / иуде́е же ху́ляху беззако́нно. / Стро́потное язы́ков, седа́лище жребца́ прообразова́ше, / из неве́рия в ве́ру претворя́емое. / Сла́ва Тебе́, Христе́, / еди́не Ми́лостиве и Человеколю́бче.

Слава, глас 6: Днесь благода́ть Свята́го Ду́ха нас собра́, / и вси взе́мше крест Твой глаго́лем, / благослове́н Гряды́й во и́мя Госпо́дне, / оса́нна в вы́шних.

И ныне, паки тойже.

Ны́не отпуща́еши: Трисвятое, и прочее по обычаю. И глаголем тропарь отпустительный, глас 1: О́бщее воскресе́ние: Дважды. Ин тропарь, глас 4: Спогре́бшеся Тебе́: единожды. и Бу́ди и́мя Госпо́дне: 3. И псалом: Благословлю́ Го́спода: И предложится чтение. Слово торжественное праздника.


Поделиться:

Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 47; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты