Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА. до навчальної дисципліни «Господарський процес»
Читайте также:
  1. I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
  2. I. Пояснительная записка
  3. I. Пояснительная записка
  4. I. Пояснительная записка
  5. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА
  6. ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
  7. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
  8. Пояснительная записка
  9. Пояснительная записка
  10. Пояснительная записка

до навчальної дисципліни «Господарський процес»

Господарський процес — це установлений нормами господарського процесуального права порядок досудового врегулювання та судового розгляду господарських спорів. Господарський процес є різновидом юридичної діяльності, яку регулюють норми господарського процесуального права, тобто встановлена нормами процесуального права форма діяльності господарських судів, яка спрямована на захист порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів суб’єктів господарювання.

Основне завдання господарського процесу — примирення сторін, а у разі неможливості його досягнення — швидке вирішення спору. Тому надання знань з господарського процесу є важливим чинником в процесі підготовки професійних юристів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, у зв’язку з чим навчальна дисципліна «Господарський процес» набуває неабиякої актуальності.

Вивчення положень навчальної дисципліни «Господарський процес» має базуватись на знаннях положень таких навчальних дисциплін, як «Аграрне право», «Адміністративне право», «Господарське право», «Земельне право», «Митне право», «Податкове право», «Теорія держави та права», «Цивільне право», «Цивільне процесуальне право». Знання положень навчальної дисципліни «Господарський процес» в свою чергу слугують підґрунтям для вивчення положень таких навчальних дисциплін, як «Актуальні проблеми господарського права», «Актуальні проблеми господарського процесу», «Комерційне (торгове) право», «Конкурентне право», «Міжнародний комерційний арбітраж», «Правова робота суб’єктів господарювання», «Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності», «Складання господарсько-правових документів», «Судова бухгалтерія».

Вивчення навчальної дисципліни «Господарський процес» має не меті такі цілі, як забезпечення розуміння студентами предмету господарського процесу як самостійної галузі права, сприяння розумінню відносин, що складаються при здійсненні правосуддя в господарських спорах, оволодіння методами господарсько-правового регулювання та засвоєння правил тлумачення господарсько-процесуальних норм, розширити кругозір студентів, їх пам'ять, навчити мислити масштабно в інтересах держави, навчити правильно та чітко висловлювати свою думку, підготовка до практичної діяльності висококваліфікованих спеціалістів в галузі господарсько-правової діяльності.Навчально-методичний комплекс з Господарського процесу підготовлений у відповідності до навчальних планів і рекомендацій Міністерства внутрішніх справ України та Міністерства освіти і науки України та визначає головні напрямки та конкретні обсяги навчального процесу студентів з цієї дисципліни.

Внутрішня організація та побудова курсу господарського процесу визначається метою та відповідає завданням його вивчення, структурно він складається з чотирьох змістових модулів, які об’єднують тринадцять тем.

Господарський процес в Національній академії внутрішніх справ вивчається на четвертому курсі на протязі одного семестру. Форми проведення занять з даної навчальної дисципліни включають в себе лекційні заняття, семінарські заняття, практичні заняття та самостійну роботу.

Теоретичними та методичними основами курсу господарського процесу є комплексний підхід, а також принципи цілісності та взаємодоповнення.

Логічна послідовність вивчення господарського процесу полягає в тому, що спочатку виробляється загальне уявлення про господарський процес як наукову та навчальну дисципліну, а саме її виникнення та становлення, специфіку предмета і методологію, а потім розкривається загальна характеристика стадій господарського процесу та їх учасників.Серед основних понять, які вивчаються у запропонованому курсі, першочергова увага має приділятися наступним поняттям: «господарські суди», «господарське судочинство», «стадії судового процесу», «учасники судового процесу», «позовна заява», «скарга», «судові рішення», «процесуальні строки», «докази і доказування у господарському процесі».

Загальною методичною вимогою до вивчення господарського процесу є вироблення особистісного ставлення студентів до її проблем на основі критичного вивчення та аналізу навчальної і наукової літератури. Курс семінарських занять розрахований як на вивчення та закріплення інформаційно-теоретичної бази, отриманої під час прослуховування лекцій, так і на самостійну роботу студентів. Цілеспрямовано сприяти підвищенню рівня логічного мислення, мобілізувати продуктивність засвоєння теоретичного матеріалу повинен розгляд на семінарських заняттях питань, які безпосередньо стосуються процедури господарського процесу.

Поточний контроль за засвоєнням знань з господарського процесу здійснюється через оцінювання усних відповідей щодо проблем для обговорення, передбачених планом семінарських занять, а також шляхом проведення експрес-опитувань, тестування, підготовку доповідей і рефератів, написання самостійних і модульних контрольних робіт. При оцінюванні враховується глибина теоретичних знань студентів і вміння застосовувати їх для аналізу стадій і особливостей господарського процесу.

Підсумкова перевірка якості засвоєння змісту навчального процесу здійснюється у формі екзамену, на якому визначається рівень теоретичних знань з господарського процесу, а також уміння застосовувати ці знання на практиці шляхом складання процесуальних документів.


 

Структурно-логічна схема викладання навчальної дисципліни «Господарський процес»

    Провадження у справах про банкрутство
  Виконання рішення, ухвали, постанови господарського суду
  Перегляд судових рішень, ухвал, постанов за нововиявленими обставинами
  Перегляд судових рішень в касаційному порядку
Змістовний модуль № 4  
Змістовний модуль № 3  
Вирішення господарських спорів у першій інстанції
  Позов у господарському процесі
Перегляд судових рішень в апеляційному порядку
Докази і доказування у господарському процесі
  Судові витрати. Процесуальні строки
Підвідомчість і підсудність справ господарським судам
Змістовний модуль № 2
Досудове врегулювання господарських спорів
  Учасники господарського процесу
Предмет, метод та джерела господарського процесу
Змістовний модуль № 1

 

 


 


Дата добавления: 2015-02-09; просмотров: 13; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты