Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПЕРЕЛІК ЛІТЕРАТУРИ
Читайте также:
  1. V. Перелік практичних навичок
  2. ViІ. ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
  3. В переліку спеціальностей та напрямів підготовки
  4. Золотий вік” світової літератури
  5. Методика вивчення літератури Є.М.Ільїна.
  6. Наведіть перелік типових СППР
  7. ПЕРЕЛІК
  8. ПЕРЕЛІК
  9. Перелік автоматичних проводок
  10. Перелік екзаменаційних питань

 

 

Нормативно-правові акти:

1. Конституція України від 28.06.1996 року № 254к/96-ВР.

2. Митний кодекс України від 13.03.2012 року № 4495-VI.

3. Податковий кодекс України від 02.12.2010 року № 2755-VI.

4. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 року № 8073-Х.

5. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 року № 2341-ІІІ.

6. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 року № 4651-VI.

7. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 року № 435-IV.

8. Господарський кодекс України від 16.01.2003 року № 436-IV.

9. Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.1991 року №1798-ХІІ.

10. Кодекс адміністративного судочинства від 06.07.2005 року № 2747-IV.

11. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.1991 року № 959-ХІІ.

12. Закон України «Про державну службу» від 16.12.1993 року № 3723-ХІІ.

13. Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 07.04.2011 року № 3206-VI.

14. Закон України «Про митний тариф України» від 05.04.2001 року № 2371-ІІІ.

15. Закон України «Про прикордонний контроль» від 5 листопада 2009 року № 1710-VI.

16. Закон України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» від 2 грудня 2010 року № 2735-VI.

17. Закон України «Про загальну безпечність нехарчової продукції» від 2 грудня 2010 року № 2736-VI.

18. Закон України «Про транзит вантажів» від 20 жовтня 1999 року № 1172-XIV.

19. Закон України «Про єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України» від 4 листопада 1999 року № 1212-XIV.

20. Закон України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» від 22 грудня 1998 року № 330-XIV.

21. Закон України «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну» від 22 грудня 1998 року № 332-XIV.

22. Указ Президента України Про Міністерство доходів і зборів України від 18 березня 2013 року № 141/2013.

23. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку ведення Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» від 21 травня 2012 року № 428.

24. Про судову практику у справах про контрабанду та порушення митних правил: Постанова Верховного Суду вiд 03.06.2005 № 8.

 

Навчальна література:

 

25. Бойко В.М., Багрій–Шахматов Л.В., Попов Г.В. Історія митної справи. – К. : Видавець Вадим Карпенко, 2002. – 50 с.

26. Гайворонський Є.П. Контрабанда культурних цінностей: кримінологічна характеристика, детермінація та запобігання: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Нац. юридична акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2009. – 19 с.

27. Гребельник О.П. Основи митної справи: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2003. – 600 с.28. Данелюк В.І. Адміністративно-правові засади контролю за посередницькою діяльністю в галузі митної справи: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Д., 2011. – 20 с.

29. Додін Є.В. Адаптація законодавства України про кримінальну та адміністративну відповідальність за порушення митних правил до міжнародних правил, норм та стандартів //Митна справа. – 2008. - №1. - С. 3-11.

30. Додін Є.В. Митна злочинність // Митна справа. – 2010. - № 3. – С. 17-29.

31. Додін Є.В. Поняття та зміст митної справи // Митна справа. – 2004. - № 4. – С. 11-17.

32. Дукова Н.М. Адміністративно-правовий статус митної варти: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – О., 2011. – 18 с.

33. Дьомін Ю.М., Дьоміна С.Ю., Железняк Н.М. та ін. Митне право України.: Навч. пос. / За заг. ред. Юлдашева О.Х. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 232 с.

34. Жорин Ф. Л. Правові основи митної справи в Україні (конспект курсу лекцій з програмних тем): Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2001.

35. Іващук І.О. Митний контроль за переміщенням об’єктів інтелектуальної власності // Фінанси України. – 2003. – № 2. – С. 70–76.

36. Іщенко Ю.В.; Чабан В.П.; Дорогих В.М.; Пастух І.Д.; Горбач О.В.; Столбовий В.М. Митне право України : навч. посіб. / Київ. нац. ун-т внутр. справ. – К. : Юрінком Інтер, 2010. – 296 с.

37. Коломоєць Т.О. Штрафи як різновид санкцій майнового характеру у сфері митної справи. // Митна справа. 2002. – № 3. - С. 22-27.

38. Кунєв Ю.Д. Правова організація діяльності митної служби України: теоретичні та методологічні основи: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2010. – 37 с.

39. Мармилова Т.Д. Підстави та порядок встановлення та реалізації митних пільг та преференцій в Україні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Одес. нац. юрид. акад. – О., 2010. – 17 с.

40. Митна справа і зовнішньоекономічна діяльність: Збірник нормативних актів – К: 2004.

41. Митна справа в Україні (під редакцією Макочит А. І.): К., 2005.

42. Митне право України: Навчальний посібник / За заг. ред. В.В. Ченцова та Д.В. Приймаченка / Вид. 2. – К.: Істина, 2008. – 328 с.43. Митне регулювання в ЄС та Україні: порівняльно-правовое дослідження: Науково-практичний посібник / Мароха В., Олійник Н., Омельченко Н., Полонский О., Ропотан О.; за науковою редакцією А.В. Мазура . – К.: ТОВ «Ніка-Прінт», 2005. – 832 с.

44. Мицак А. Особливості митної політики Речі Посполитої на українських землях у ХІV – ХVІІ ст. // Право України. – 2002. – № 9. – С. 132–134.

45. Назаренко В.М., Назаренко К.С. Таможенное обслуживание внешнезкономической деятельности. М. Зкзамен, 2001.- 768 с.

46. Новікова К.І. Митний тариф в умовах лібералізації регуляторної політики держави: автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя, 2010. – 20 с.

47. Основи митної справи в Україні: підручник / За ред. П.В. Пашка. – К.: Знання, 2008. – 651 с.

48. Основы таможенного дела. Учебник. Под ред. Драганова В.Г. М. Зкономика. 1998. - 687с.

49. Павлов А.П. Литовський статут та Магдебурзьке право: їх роль у розвитку торгівлі і митної справи на Київщині (ХV-ХVІІ cт.) // Право України. – 2003. – № 10. – С. 144–148.

50. Приймаченко Д.В. Адміністративна діяльність митних органів у сфері реалізації митної політики держави: Автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.07 / Нац. акад. держ. податк. служби України. – Ірпінь, 2007. – 39 с.

51. Прядко О.В. Митні пільги і тарифні преференції: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. – Х., 2008. – 19 с.

52. Российское таможенное право Учебник для вузов. Рук. автор, кол. Гавричидзе Б.Н. М. - Норма, 1997.

53. Спеціальна енциклопедично-довідкова література, література для порівняльно-правового аналізу та законодавство.

54. Таможенное право России Для студентов вузов. Под ред. Тимошенко И.В. Ростов Феникс, 2001.- 512 с.

55. Таможенное право Учебник Отв. Ред. Ноздрачев А.Ф. М: Юрист, 1998.- 576 с.

56. Таможенное право. Учебное пособие. Халипов С.В. М. Изд-во Зерцало-М. 2001.- 272 с.

57. Тропіна О.М. Правові аспекти визначення кола товарів, що містять об’єкти інтелектуальної власності, у митному законодавстві // Право України. – 2003. – № 1. – С. 86–89.

58. Тулянцева І.В. Правове регулювання переміщення культурних цінностей через митний кордон України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2010. – 20 с.

59. Шишка Р.Б., Сергієнко В.В. Митне право України: Навчальний посібник. Вид. 3-є, доповнене й перероб. – Харків: Еспада, 2004. – 352 с.

60. Шишка Р.Б. Митне право України: Підручник. Київ, 2008. – 320 с.

Internet джерела:

http:// www. minrd.gov.ua/

http://www.president.gov.ua/

http://www.rada.gov.ua/

 

 


¨

 

¨ Наказом МОЗ від 21.05.2007 року № 246 затверджено новий Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій.

· Наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 року № 15 затверджено Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з охорони праці.

 

¨

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Дата добавления: 2015-02-09; просмотров: 53; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты