Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ВИБІР І ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕМИ КУРСОВОЇ РОБОТИ
 

Підготовка до написання курсової роботи розпочинається з вибору теми. Студент вибирає тему курсової роботи відповідно до тематики, що рекомендується кафедрою.

Відповідно до затвердженої тематики студентам надається право самостійного вибору теми курсової роботи, яка повинна відповідати критеріям актуальності та мати практичне значення. Вибираючи тему курсової роботи, необхідно враховувати наступне:

- ступень розвитку теми у науковій літературі;

- наявність публікацій у навчальній, науковій і періодичній літературі;

- зацікавленість в розробці даного напрямку;

- необхідність та можливість розробки практичних порад з метою поглиблення теорії чи дослідження практичних результатів.

При виборі теми студент може отримати кваліфіковану консультацію у наукового керівника курсової роботи. При виборі теми студентами заочної (дистанційної) форми навчання додатково слід враховувати можливість збору необхідного матеріалу за місцем основної роботи.

По узгодженню з керівником студент може змінити назву теми курсової роботи ( розширити, звузити її) чи запропонувати для розробки іншу тему, не зазначену в переліку тем курсових робіт з курсу «Фінансовий облік ІІ». Роботи, виконані на теми, не вказані в тематиці кафедри та не узгоджені з керівником, до захисту не допускаються.

Відбір і вивчення літератури починається після вибору теми роботи та її об’єкта. Студент вибирає і вивчає літературу самостійно, орієнтуючись при цьому на рекомендований список літератури.

При підборі літератури необхідно звертатися до найбільш пізніх робіт вітчизняних економістів та діючої законодавчої бази з питань фінансового обліку. Самостійна робота припускає систематичні консультації з науковим керівником, з яким повинен бути погоджений список підібраної літератури.

Підбираючи літературу за обраною темою курсової роботи, студент повинен дотримуватися певної послідовності: закони - декрети (порядки, інструкції, положення) – підручники – посібники – монографії – газетні та журнальні статті.

Після підбору необхідної літератури для написання курсової роботи студент приступає до вивчення літературних джерел і їх систематизації. Процес вивчення літератури звичайно супроводжується складанням конспектів, характер яких визначається можливістю і формою використання досліджуваного матеріалу в курсовій роботі: виписки (цитати) з посиланням на авторів, короткий виклад думок або фактів вільним стилем, характеристика прочитаного матеріалу.

При складанні списку літератури варто вказати прізвище й ініціали автора, назва роботи, місце видання, видавництво, рік видання і кількість сторінок.

 

СКЛАДАННЯ ПЛАНУ КУРСОВОЇ РОБОТИ

На підставі попереднього ознайомлення з літературою студент складає план курсової роботи з додатком списку вивченої літератури. Правильно побудований план курсової роботи є важливою передумовою успішного дослідження, що допомагає організувати роботу над темою, систематизувати матеріал, забезпечити послідовність його викладання. В цілому план наукового дослідження повинен розкривати найважливіші сторони змісту роботи, виявити, в якому саме напряму намічаються пошуки вирішення поставлених завдань, підказати рішення щодо формування теми та її основних частин.

План курсової роботи студент складає самостійно, з урахуванням задуму та індивідуального підходу. Однак з урахуванням всієї багатоманітності індивідуальних підходів необхідно пам’ятати, що до складу будь-якої наукової роботи повинні входити: визначення актуальності теми дослідження, її мети та завдань, предмета та об’єкта досліджень, стан висвітлення проблем в науковій літературі, опис методів дослідження, результати досліджень, обґрунтування результатів, висновки та пропозиції, список використаних літературних джерел, додатки.

Основні положення плану формулюються таким чином, щоб були зрозумілими ідейна спрямованість дослідження, початкові позиції дослідника та структура роботи.

Структура роботи повинна бути простою, прозорою та забезпечувати пропорції між окремими її частинами, що полегшує написання курсової роботи, групування зібраних матеріалів. На основі опрацьованого таким чином плану зібраний матеріал поділяють на окремі розділи та підрозділи.

При розробці плану потрібно дотримуватися наступних принципів логічного розміщення матеріалу:

- повнота – передбачення в роботі всіх важливих та уникнення зайвих елементів;

- підпорядкованість – кожна частина роботи повинна випливати з теми та мети, а також загальної концепції вирішення поставлених завдань: кожна наступна частина роботи повинна становити продовження її попередньої частини й одночасно основною наступної;

- виключення – окреме питання не можна розглядати декілька разів у різних місцях роботи.

У процесі складання плану курсової роботи слід виділити два головних етапи: складання попереднього плану та складання остаточного плану.

Попередній план складається після того, як студент добре оволодів темою, уточнив її теоретичні передумови, ознайомився з основами питанням, вивчив літературу і проблеми практики. В процесі написання курсової роботи план розвивається, уточнюється, деталізується. Тому в остаточному плані можливі не лише уточнення або зміни, але й поява нових параграфів та розділів. Назви розділів, пунктів, підпунктів повинні бути прості, точні, виразні та складені із ключових слів.

Рекомендується така структура курсової роботи:

1. Заява про затвердження теми курсової роботи

1. Завдання - графік для курсової роботи (додаток Л)

2. Титульна сторінка (додаток Н)

3. Зміст (додаток Ж )

4. Реферат ( додаток З )

5. Вступ (додаток К)

6. Основна частина

7. Висновок

8. Список використаних джерел

9. Додатки

Змістрозміщується після титульного аркушу, у якому подаються всі заголовки курсової роботи та вказуються сторінки, з яких вони починаються. Заголовки змісту повинні чітко повторювати заголовки в тексті. Скорочувати чи подавати їх в іншому формулюванні, послідовності, порівняно із заголовками в тексті, не можна.

У рефераті доводиться анотований виклад змісту курсової роботи, вказується загальна кількість сторінок, таблиць, рисунків, використаних джерел. Обсяг реферату 0,3 сторінки.

Вступмістить інформацію про актуальність обраної теми, об’єкт і предмет дослідження, обрані методи дослідження, мету та завдання дослідження, теоретичне значення і прикладну цінність отриманих результатів, їх наукову новизну. Також подається характеристика основних джерел отримання інформації. У кінці вступу бажано розкрити структуру елементів курсової роботи. Формулювання завдань курсової роботи необхідно здійснювати чітко, оскільки опис їх вирішення повинен сформувати зміст основних її розділів. Обсяг вступу – 1,5 – 2 сторінки

Основна частина роботи(обсяг 42-52 сторінок) складається з трьох розділів, які поділяються на підрозділи.

У першому розділі, курсовоїроботи (12-15 стор.) який є основою та передумовою для дослідження прикладних питань, викладаються теоретичні та методологічні аспекти вибраної теми. При написанні цього розділу доцільно вивчити матеріали монографій, наукових статей, підручників та посібників з обраної теми дослідження (не менш ніж 15 джерел). Огляд навчальної та наукової літератури рекомендується викласти у формі таблиці (табл..1 ). На основі аналізу джерел необхідно виявити науковий рівень та повноту розробки теми вітчизняними та зарубіжними вченими.

 

Таблиця 1

Огляд навчальної та наукової літератури з питань обліку …

(об’єкт дослідження)

Автор, джерело Проблемні питання, що розглядаються Пропозиції автора
Гура Н.О. [15]. Класифікація браку; недоліки плану рахунків. Ведення аналітичних рахунків: 241 „Внутрішній брак”; 242 „Зовнішній брак”.

 

 

У другому розділікурсової роботи (20-25 стор.) необхідно розкрити методику обліку об’єкта дослідження в умовах сучасного законодавства та обраної підприємством облікової політики.

Оскільки викладення методики бухгалтерського обліку проводиться на основі практичного цифрового матеріалу та прийнятої на підприємстві облікової політики, у курсову роботу слід включити описання положень наказу про облікову політику, що регламентують облік об’єкта дослідження, заповнені первинні документи, зведені та накопичувальні регістри обліку: журнали, відомості та інші, і на основі їх даних показати методику синтетичного та аналітичного обліку, відображення облікових даних при складанні фінансової звітності підприємства.

Кожне питання курсової роботи повинно висвітлюватись за такою схемою: спочатку описується діюча методика обліку, дається їй критична оцінка (якщо це необхідно), а потім викладається методика обліку вибраного об’єкта дослідження.

У третьому розділі курсової роботи (10-12 стор.) проводиться описання особливостей організації та методики обліку об’єкта дослідження в умовах використання інформаційних систем і технологій. При написанні третього розділу роботи студент повинен виконати задачу з обліку обраної теми з використанням комп’ютерної техніки, розробити економічну модель та навести результати розрахунків у додатках до курсової роботи.

Висновки обумовлюються логікою проведення дослідження, носить форму синтезу наукової інформації, викладеної у основній частині. Висновок є послідовним, логічно побудованим поданням отриманих висновків і їх співвідношенням із загальною метою та конкретними завданнями, сформульованими у вступі. Обсяг висновку – 1,5 -3 сторінки.

Після тексту висновків студент вказує дату закінчення написання курсової роботи і ставить особистий підпис.

Список використаних джерел повинен включати тільки ті літературні джерела, на які є посилання у основній частині курсової роботи. Якщо студент робить посилання на будь-які залучені факти або цитує праці вчених, то він повинен обов’язково вказати, звідки наведені ці матеріали. Не слід включати до бібліографічного списку ті праці, які фактично не були використані. Список використаних джерел повинен містити не менше 30 джерел.


Поделиться:

Дата добавления: 2015-02-09; просмотров: 94; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.013 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты