Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗАВДАННЯ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
Читайте также:
  1. II.1. Участие минеральных веществ в формировании третичной и четвертичной структуры биополимеров
  2. III. Мета, стратегічні напрями та основні завдання Національної стратегії
  3. q]1:1: Закономерности формирования совокупного спроса и совокупного предложения на товары и факторы производства на мировом рынке являются объектом изучения
  4. V. Семинар. Тема 6. Формирование информационной среды общества
  5. VI этап. Оптимизация соотношения внутренних и внешних источников формирования собственных финансовых ресурсов.
  6. VI. Методичні вказівки до виконання курсової роботи.
  7. VII этап. Формирование эффективных условий привлечения кредитов
  8. VII. Тематика курсових робіт з аналізу фінансів підприємств
  9. А. Особенности формирования древнерусской культуры
  10. Агропромышленная интеграция и ее роль в формирование АПК

 

Лекції для студентів-заочників проводиться за загально академічними правилами відповідно до планів та графіків екзаменаційних сесій. Поряд із загальними вимогами щодо якості фахової підготовки студентів, однаковими для всіх форм навчання, специфіка викладання курсу для студентів-заочників обумовлює наступну організацію навчального процесу і кінцеву оцінку знань за складовими: 1) відвідування лекцій під час ; 2) виконання контрольної роботи.

Метою контрольної роботи є засвоєння набутих в процесі навчання знань і вміння їх використовувати для викладання матеріалу по вказаних проблемах. Питання контрольних робіт сформовані згідно з навчальним планом і програмою по курсу “Фінанси”. Контрольна робота складається з трьох питань.

Для написання контрольної роботи слід, перед усім, ознайомитися з матеріалом по визначеній темі, викладеним в підручниках, навчальних посібниках, монографіях та інших наукових фахових виданнях. При посиланні на літературні джерела з використанням цитат, формул або іншої інформації, треба зазначати джерело цієї інформації.

Обов’язковою вимогою до написання контрольної роботи є застосування при викладенні матеріалу даних статистичної звітності або будь-якої іншої інформації, яка характеризує сучасний стан розвитку процесів, що описуються.

Робота має бути охайно оформлена: написана або чорнилами одного кольору розбірливим почерком, або надрукована на одній стороні аркуша паперу стандартного формату. Усі сторінки мають бути пронумеровані і скріплені. На останній сторінці студент ставить дату закінчення роботи та власний підпис. Для визначення варіанту контрольної роботи використовується таблиця , в якій наведено номери завдань відповідно до останньої цифри номеру залікової книжки.

В кінці роботи наводиться загальний список використаної літератури, оформлений згідно з стандартними вимогами.

 

Варіанти і план контрольних робіт для студентів заочної форми навчання

Форма закріплення варіанта – літера прізвища та рік навчання відповідає номеру теми

 

 

Варіант 1

1. Сутність та значення фінансів.

2. Характеристика основних форм оподаткування в Україні.

3. Основні напрямки фінансової політики та її завдання. 

Варіант 2

1. Грошові надходження підприємств, їх склад і економічна характеристика.

2. Проблеми міжбюджетних стосунків в Україні.

3. Характеристика ринку цінних паперів.

 

Варіант 3

1. Сутність та значення державного бюджету.

2. Сутність фондового ринку та його роль у мобілізації та розподілі фінансових ресурсів.

3. Характеристика прямих і непрямих податків і їх вплив на розподільні відносини.

 

Варіант 4

1. Характеристика бюджетної системи України.

2. Економічна необхідність і роль страхування у забезпеченні безперервності виробництва.

3. Форми внутрішнього державного кредиту.

 

Варіант 5

1. Бюджетний дефіцит. Поняття та причини виникнення.

2. Основні напрями податкового реформування в Україні.

3. Економічний зміст прибутку. Податок його формування та використання.

 

Варіант 6

1. Концепції побудови бюджетної політики.

2. Характеристика сучасних тенденції розвитку ринку цінних паперів.

3. Фінансове планування: сутність, методи, завдання.

 

Варіант 7

1. Прибуткове оподаткування населення, його фіскальна та регулююча функції.

2. Порядок формування місцевих бюджетів і їх роль для розвитку регіонів.3. Інтереси суб’єктів фінансових відносин, їх природна неузгодженість та шляхи подолання.

 

Варіант 8

1. Бюджетний устрій України.

2. Джерела фінансування бюджетного дефіциту.

3. Характеристика власних та залучених коштів підприємств.

 

Варіант 9

1. Сутність державного кредиту, його відмінності від банківського.

2. Оподаткування прибутку підприємств, його роль і значення в податковій системі.

3. Фінансові ресурси, їх характеристика і роль у розвитку економіки.

 

Варіант 10

1. Внутрішній і зовнішній борг: причини формування і джерела погашення.

2. Сучасна бюджетна політика України.

3. Податок на додану вартість, порядок стягнення і наслідки від застосування для економіки України.

 

Варіант 11

1. Характеристика сучасних тенденцій у зміни державного внутріш-нього та зовнішнього боргу. Методи управління державним боргом.

2. Сутність та функції податків.

3. Порядок формування на підприємстві прибутку і основні причини його скорочення в сучасних умовах.

 

Варіант 12

1. Суть податкового реформування в Україні: основні напрями і механізми реалізації.

2. Форми і види державного кредиту.

3. Проблеми формування доходів бюджету.

 

Варіант 13

1. Податкові системи зарубіжних країн.

2. Склад місцевих бюджетів та їх значення.

3. Складові елементи фінансового механізму.

 

Варіант 14

1. Основні напрями використання бюджетних коштів: оцінка їх ефективності та доцільності для економіки України.

2. Співвідношення прямих і непрямих податків, його роль у формуванні розподільних пропорцій.

3. Характеристика загальнодержавних і місцевих податків. 

Варіант 15

1. Сутність і значення фінансової політики.

2. Роль фінансів у регулюванні вартісних пропорцій народного господарства, його галузевої структури.

3. Суть і призначення акцизного збору.

 

Варіант 16

1. Характеристика пріоритетів при формуванні видатків Державного бюджету.

2. Інструменти фінансового механізму.

3. Розподільна функція фінансів, можливі наслідки її реалізації.

 

Варіант 17

1. Характеристика об’єкта фінансових відносин за різних умов економічного розвитку.

2. Причини несплати податків в Україні і методи можливого обмеження цієї практики.

3. Капітальний і поточний державний борг, причини і наслідки їх зростання.

 

Варіант 18

1. Призначення позабюджетних цільових фондів і тенденції їх розвитку в Україні.

2. Особливості розвитку фондового ринку в Україні.

3. Характеристика елементів оподаткування і принципи побудови системи оподаткування.

 

Варіант 19

1. Характеристика фінансової системи України.

2. Роль митного регулювання у розвитку зовнішньоекономічної діяльності.

3. Джерела погашення державного боргу і застосування їх в Україні.

 

Варіант 20

1. Склад і структура витрат державного бюджету і тенденції їх формування в Україні.

2. Внутрішній і зовнішній державний кредит: необхідність виникнення і джерела погашення.

3. Місцеві податки і збори: їх склад і напрями використання.

 

Варіант 21

1. Характеристика доходів державного бюджету і особливості їх формування в Україні.

2. Склад і характеристика фінансових ресурсів держави та фактори їх скорочення або зростання в Україні.

3. Форми і методи страхового захисту.

 

Варіант 22

1. Проблеми грошових розрахунків з бюджетом.

2. Фінансування невиробничої сфери: потреби та можливості їх реалізації.

3. Управління державним боргом.

 

Варіант 23

1. Роль Казначейства в реалізації бюджетних програм держави.

2. Форми бюджетного дефіциту і основні засоби його подолання.

3. Податкові системи зарубіжних країн.

 

Варіант 24

1. Основні напрями реформування бюджетної політики. (Характеристика положень бюджетного кодексу).

2. Фінансування витрат на пенсійне забезпечення в умовах проведення Пенсійної реформи.

3. Характеристика основних видів цінних паперів.


Дата добавления: 2015-02-09; просмотров: 17; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты