Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаРОЗДІЛ ІІІ. ГАЛУЗІ ПРАВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
Читайте также:
  1. C. 4.35. 13). - Авторитетом права прямо признается, что доверенное лицо отвечает за dolus и за всякую culpa, но не за casus, которого нельзя было предусмотреть.
  2. I.2.1) Понятие права.
  3. I.2.3) Система римского права.
  4. I.3.1) Развитие римского права в эпоху Древнего Рима.
  5. I.3.2) Историческое восприятие римского права.
  6. II. Обязанности и права призывников
  7. II. По правовому основанию различались иски цивильного права и иски преторские.
  8. II.3. Закон как категория публичного права
  9. Ius gentium и его роль в истории права
  10. IV.2.1) Понятие и классификация исков частного права.

ЗМІСТ

Вступ................................................................................................................... 6

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Тема 1. Становлення та розвиток права Європейського Союзу................ 9

1.1. Історичні передумови та основні етапи становлення права Європейського Союзу.................................................................................................................... 9

1.2. Паризький договір про утворення Європейського об’єднання вугілля і сталі. 11

1.3. Римські договори про утворення Європейського економічного співтовариства та Європейського співтовариства з атомної енергії................................... 13

1.4. Єдиний європейський акт та подальший розвиток права Європейського Союзу 16

1.5. Маастрихтський договір та утворення Європейського Союзу............. 18

1.6. Амстердамський договір та еволюція права Європейського Союзу.... 21

Тема 2. Поняття і структура права Європейського Союзу....................... 25

2.1. Поняття права Європейського Союзу................................................... 25

2.2. Структура права Європейського Союзу............................................... 27

2.3. Співвідношення права Європейського Союзу і національного права держав-членів............................................................................................................................ 28

2.4. Право Європейського Союзу і міжнародне право................................ 34

 

Тема 3. Джерела права Європейського Союзу............................................ 39

3.1. Система джерел права Європейського Союзу...................................... 39

3.2. Установчі договори Європейського Союзу........................................... 39

3.3. Нормативно-правові акти інститутівЄвропейського Союзу................ 41

3.4. Загальні принципи права Європейського Союзу.................................. 43

3.5. Рішення Суду Європейського Союзу.................................................... 44

3.6. Міжнародні договори Європейського Союзу....................................... 45

 

Тема 4. Сфера дії права Європейського Союзу.......................................... 484.1. Дія норм права Європейського Союзу в часі........................................ 48

4.2. Дія норм права Європейського Союзу в просторі................................ 49

4.3. Юрисдикція Європейського Союзу....................................................... 51

 

РОЗДІЛ ІІ. ІНСТИТУТИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Тема 5. Європейська Рада.............................................................................. 55

Тема 6. Рада Європейського Союзу.............................................................. 57

6.1. Структура та повноваження Ради Європейського Союзу.................. 57

6.2. Порядок прийняття рішень Радою Європейського Союзу................... 58

 

Тема 7. Парламент Європейського Союзу.................................................. 60

7.1. Структура і організація діяльності Парламенту Європейського Союзу 60

7.2. Повноваження Парламенту Європейського Союзу............................. 62

Тема 8. Європейська Комісія......................................................................... 65

8.1. Склад та порядок формування Європейської Комісії........................... 658.2. Повноваження та функції Європейської Комісії.................................... 66

8.3. Організація діяльності та порядок прийняття рішень.......................... 68

Тема 9. Судові органи Європейського Союзу............................................. 70

9.1. Статус Суду Європейського Союзу....................................................... 70

9.2. Порядок формування Суду ЄС.............................................................. 73

9.3. Компетенція Суду ЄС............................................................................. 74

 

Тема 10. Уповноважений з прав людини (омбудсмен)............................... 76

Тема 11. Рахункова палата Європейського Союзу.................................... 78

 

Тема 12. Консультативні органи................................................................... 81

12.1. Соціально-економічний комітет.......................................................... 81

12.2. Комітет регіонів.................................................................................... 82

 

РОЗДІЛ ІІІ. ГАЛУЗІ ПРАВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Тема 13. Митне право Європейського Союзу............................................. 84

13.1. Поняття митного права Європейського Союзу................................... 84

13.2. Джерела митного права Європейського Союзу.................................. 85

13.3. Поняття і принципи митного союзу Європейського Союзу............... 90

13.4. Митна територія Європейського Союзу.............................................. 94

13.5. Митний тариф Європейського Союзу.................................................. 9513.6. Правила походження товарів............................................................... 98

13.7. Митна вартість товарів....................................................................... 100

13.8. Митні режими та процедури в Європейському Союзі...................... 102

 

Тема 14. Торгове право Європейського Союзу........................................ 111

14.1. Загальна торгова політика і торгове право Європейського Союзу. 111

14.2. Джерела торгового права Європейського Союзу............................. 113

14.3. Регулювання імпорту товарів............................................................. 117

14.4. Регулювання експорту товарів........................................................... 119

14.5. Квотування і ліцензування.................................................................. 120

14.6. Система захисних торгових заходів в Європейському Союзі.......... 122

Тема 15. Корпоративне право Європейського Союзу............................. 129

15.1. Джерела корпоративного права Європейського Союзу................... 129

15.2. Створення і функціонування компаній.............................................. 134

15.3. Реорганізація компаній....................................................................... 140

15.4. Юридичні особи за правом Європейського Союзу.......................... 142

 

Тема 16. Податкове право Європейського Союзу.................................... 145

16.1. Поняття податкового права Європейського Союзу.......................... 145

16.2. Джерела податкового права Європейського Союзу......................... 145

16.3. Основні види податків Європейського Союзу................................... 150

16.4. Правовий механізм регулювання податків у Європейському Союзі 152

 

Література...................................................................................................... 156

ВСТУП

Інтеграція України до Європейського Союзу є одним з її основних зовнішньополітичних пріоритетів. Стратегічною метою нашої держави проголошено повноправне членство в Європейському Союзі. Фундаментальні основи європейської політики України, механізми і тактику реалізації стратегічного курсу визначають наступні правові документи: Конституція України (ст.18); Закон України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» від 18 березня 2004 року; Постанова Верховної Ради України «Про основні напрями зовнішньої політики України» від 2 липня 1993 року, яка підкреслює, що "перспективною метою української зовнішньої політики є членство України у Європейських Співтовариствах"; Угода про партнерство та співробітництво між Україною та Європейським Союзом, підписана 16 червня 1994 року; Стратегія інтеграції України до Європейського Союзу, затверджена Указом Президента України від 11 червня 1998 року та інші.

Ключовим елементом успішної інтеграції України до Європейського Союзу є досягнення певного рівня узгодженості законодавства нашої країни з правовими нормами Євросоюзу. Зближення українського законодавства із сучасною європейською системою права забезпечить розвиток політичної, підприємницької, соціальної, культурної активності громадян України, економічний розвиток держави в рамках ЄС та сприятиме поступовому зростанню добробуту громадян, приведенню його до рівня, що склався у державах-членах ЄС.

Потрібно зауважити, що існуюча правова система України є суперечливою, нестабільною та малозрозумілою. Залишаються нерозв’язаними важливі питання загальнодержавного значення.

Зрозуміло, що Україні також потрібно враховувати економічні, політичні та соціальні наслідки прийняття відповідних актів законодавства, адаптованих до вимог законодавства ЄС.

Отже, створюючи національну державну правову систему у відповідності до норм Євросоюзу, необхідно одночасно із адаптацією вже існуючих правових актів приймати нові, узгоджені із правовим полем ЄС. Роль найвищого законодавчого органу країни у цьому процесі є надзвичайно важливою. Беззаперечним є й те, що процес адаптації законодавства України вимагає злагодженої співпраці всіх гілок влади.

Україна, нажаль, знаходиться ще далеко від європейських стандартів правової регламентації. Багатогранність європейського правового поля, його комплексний характер наочно свідчать про труднощі на шляху узгодження національного законодавства із загальноєвропейським. Формування правового поля держави є тривалим соціальним процесом, що органічно пов’язаний із змінами у всіх інших сферах життя суспільства. Штучно прискорити цей процес неможливо, але потрібно створити йому режим найбільшого сприяння.

Процес гармонізації українського законодавства з системою права ЄС уповільнюється об’єктивною різницею історичного та соціокультурного розвитку правових систем, діючою кадровою політикою, корупцією державних службовців та бюрократичною системою в Україні. Більше того, труднощі пов’язані ще й з тим, що у багатьох чиновників ще панують нормативні стереотипи радянського періоду. "Європеребудова" покликана змінити цей стан, адже перед адаптацією правової системи до європейських норм необхідно, перш-за все, адаптувати власну ментальність до нових реалій України та Європи.

Вивчення європейського правового поля з метою адаптації його основних положень в національну правову систему вимагає розширення та поглиблення спеціальних наукових досліджень з цих питань. При цьому необхідним є врахування позитивного досвіду зарубіжних країн. Так, показовим у цьому плані є досвід найближчих сусідів України, зокрема Польщі та Росії. Вражає високий рівень вивчення права Європейського Союзу нашим стратегічним партнером на Сході - Росією, яка, доречі, не проголошує пріоритетом своєї зовнішньої політики вступ до Європейського Союзу. Серед освітніх, наукових і дослідних центрів у Російській Федерації слід виділити Інститут Європи Російської Академії наук, Інститут європейського права при МГИМО, Центр порівняльного права при МГИМО та Асоціацію європейських досліджень. В деяких ВУЗах, наприклад в Академічному правовому університеті при Інституті держава і права Російської Академії Наук, європейське право є обов’язковим предметом програми навчання.

Отже, потрібно наголосити, що вивчення та аналіз позитивного досвіду організації та функціонування правової системи Європейського Союзу, а також його основних інститутів є надзвичайно актуальним та важливим в контексті можливої інтеграції України до Європейського Союзу.

Ознайомлення із загальними правовими положеннями, що регулюють діяльність та повноваження основних інститутів Європейського Союзу дозволить краще та повніше зрозуміти правову природу їх функціонування, а також сприятиме наближенню до європейських правових традицій.

В даній книзі наводиться загальна характеристика правової системи Європейського Союзу та його основних інститутів.

В процесі написання книги авторами широко використовувалися тексти засновницьких договорів та правових актів окремих інститутів Європейського Союзу, а також різноманітні аналітичні матеріали та доповіді провідних науковців.

Дана книга може стати в пригоді, як науковим співробітникам, так і студентам, а також всім тим, хто цікавиться вивченням правових систем інших держав та їх науковим порівнянням.

 

РОЗДІЛ І

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

ТЕМА 1


Дата добавления: 2015-02-10; просмотров: 41; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.016 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты