Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаТема 2. Параметри та настройки програми.

Читайте также:
  1. D – технология параметрического моделирования .
  2. Амплітуда і фаза вимушених коливань (механічних і електромагнітних). Резонанс. Резонансні криві. Параметричний резонанс
  3. Введите вектор параметров импульсной системы S, используемых для настройки на нужный режим
  4. Глава Настройки
  5. Другие пользовательские настройки.
  6. Многопараметрический датчик 3095MV
  7. Насичена і ненасичена пара. Критичні параметри. Відносна вологість повітря
  8. Настройки генераторов в нижней панели
  9. Настройки Рабочего стола
  10. Непараметрические показатели связи

Вид заняття: Контактне заняття, яке включає :

·Семінар-вирішення ситуаційних вправ, робота в малих групах.

Професійні компетенції, що формуються при виконанні завдань

Студенти повинні:

вміти:обирати локальні облікові настройки, а саме:

·облікову політику підприємства;

·облікову політику по персоналу;

·настройку технічних параметрів програми;

·здійснювати настройки користувача.

знати:сутністьнастройок системи:

·настройки параметрів обліку,

· параметри ведення обліку в інформаційній базі,

·настройка аналітики на рахунках обліку,

·вибір типу планових цін і т.п.

Мета заняття:

1.З'ясувати роль організаційно-технологічних аспектів«1С: Бухгалтерія» у формуванні настройок системи.

2.Навчитися здійснювати настройки системи, локальні облікові настройки та настройки користувача.

План заняття:

1.Перевірка,обговорення та оцінювання домашнього завдання.

2.Проведення тест-контролю за вивченою темою.

3.Проведення опитування за темою практичної роботи.

4.Виконання практичних вправ та завдань, які стосуються даної теми.

5.Підведення підсумків вивчення теми, що розглядалася на практичному занятті.

6.Аналіз майбутнього домашнього завдання та визначення напрямків його виконання.

На основі навчальних завдань та методичних вказівок до їх виконання необхідно:

1. З’ясувати сутністьнастройок системи.

2. Здійснити настройки параметрів обліку.

3. Встановити параметри ведення обліку в інформаційній базі.

4. Здійснити настройку аналітики на рахунках обліку.

5. Здійснити вибір типу планових цін.

6. Встановити локальні облікові настройки.

7. Внести елементи до певних довідників.

Матеріальне забезпечення:

Формати задач та тестів за обраною темою.

Контрольні питання:

1.Суть та значення настройок по веденню обліку.

2. Облікова політика організації.

3.Персональні настройки користувача

4.Настройки аналітичного обліку.

5.Дата актуальності обліку.

6. Стартовий помічник.
7.Панель функцій.

 

Заняття 3.

Тема 3. Зберігання інформації у довідниках та регістрах.

Вид заняття: Контактне заняття, яке включає :

·Семінар-вирішення ситуаційних вправ.

Професійні компетенції, що формуються при виконанні завданьСтуденти повинні:

вміти: переміщувати елементи довідника в іншу групу, створювати новий елемент в довіднику, використовувати дані довідників, робити авторизацію доступів до інформаційної бази, сервісні можливості пошуку даних.

знати: порядок перенесення елемента одного довідника до іншої групи, створення нового елемента в довіднику, використання даних довідників, авторизацію доступів до інформаційної бази, сервісні можливості пошуку даних.

 

Мета заняття:

1. Ознайомитись з основними та підпорядкованими довідниками.

2. Засвоїти пошук інформації в довіднику.

3. Опанувати порядок перенесення елемента або групи до іншої групи.

 

План заняття:

1.Перевірка, обговорення та оцінювання домашнього завдання.

2.Проведення тест-контролю за вивченою темою.

3.Проведення опитування за темою практичної роботи.

4.Виконання практичних вправ та завдань, які стосуються даної теми.

5.Підведення підсумків вивчення теми, що розглядалася на практичному занятті.

6.Аналіз майбутнього домашнього завдання та визначення напрямків його виконання.

 

На основі навчальних завдань та методичних вказівок до їх виконання необхідно:1. Внести нові елементи до різних довідників, наведених у навчальних завданнях.

Матеріальне забезпечення:

Формати задач та тестів за обраною темою.

Контрольні питання:

1. Складові НДІ системи «1С: Бухгалтерія».

2. Призначення кожного виду довідників, констант, документів, типових операцій та інших довідкових баз даних в системі обліку.

3. Основні та підпорядковані довідники.

4. Порядок формування і використання довідників, констант, документів, типових операцій та інших довідкових баз даних в системі обліку.

5. Переміщення елемента довідника в іншу групу.

6. Створення нового елемента в довіднику.

7. Авторизація доступів до інформаційної бази.

 

 

Змістовний модуль 2. Загальні принципи ведення обліку в системі 1С:Бухгалтерія

 

Заняття 4.

Тема 4. Введення початкових залишків.

Вид заняття: Контактне заняття, яке включає :

·Семінар-вирішення ситуаційних вправ

Професійні компетенції, що формуються при виконанні завдань

Студенти повинні:

вміти:

·входити до системи «1С:Бухгалтерія» до режиму ведення обліку.

·через режим головного меню «Документ» виходити на шаблон діалового вікна відповідного документа для введення залишків.

·на підставі практичного завдання встановлювати дату формування залишків і точку актуальності і заносити до шаблону документа всі необхідні реквізити і значення залишкової суми по відповідних бухгалтерських рахунках.

·зберігати і проводити сформовані документи.

·аналізувати бухгалтерські записи і кореспонденції рахунків сформованих залишків.

·формувати і видавати на друк Оборотно-сальдову відомість по відповідних аналітичних і синтетичних рахунках.

знати:

·формування залишків на рахунках в системи «1С:Бухгалтерія».

·прийоми формування вхідних залишків на рахунках і їх коригування.

·прийоми користування документом для формування залишків на відповідних бухгалтерських рахунках в системі обліку.

 

Мета заняття:

1.Навчитися формувати початковий баланс.

2.Знати методи формування вхідних залишків на бухгалтерських рахунках.

3.Навчитися перевіряти правильність формування залишків на рахунках.

 

План заняття:

1.Перевірка, обговорення та оцінювання домашнього завдання.

2.Проведення тест-контролю за вивченою темою.

3.Проведення опитування за темою практичної роботи.

4.Виконання практичних вправ та завдань, які стосуються даної теми.

5.Підведення підсумків вивчення теми, що розглядалася на практичному занятті.

6.Аналіз майбутнього домашнього завдання та визначення напрямків його виконання.

 

На основі навчальних завдань та методичних вказівок до їх виконання необхідно:

1. Ввести початкові залишки по рахунках організації.

2. Проаналізувати введені залишки по рахунках, використовуючи стандартні звіти.

 

Матеріальне забезпечення:

Формати задач та тестів за обраною темою.

Контрольні питання:

1.Поняття вхідних залишків на рахунках в системі «1С: Бухгалтерія».

2.Які методи формування залишків на бухгалтерських рахунках застосовуються в системі «1С: Бухгалтерія»?

3.Що собою уявляє електронний документ в системі «1С: Бухгалтерія»?

4.Порядок формування вхідних залишків по класах і видах рахунків через «Документ»?

5.Через який об’єкт програми формуються залишки на відповідних рахунках?

6.Коли і на яку дату формуються залишки на рахунках і як ця дата встановлюється в системі «1С: Бухгалтерія».

7.Точка актуальності, її призначення і встановлення в «1С: Бухгалтерія».

8. Кореспонденції рахунків при формуванні залишків на рахунках.

9.В якому бухгалтерському регістрі перевіряється правильність формування залишків на рахунках і як цей регістр сформувати?


Заняття 5, 6, 7

Тема 5. Облік запасів.

Вид заняття: Контактне заняття, яке включає :

·Семінар-вирішення ситуаційних вправ.

Професійні компетенції, що формуються при виконанні завдань

Студенти повинні:

вміти:

·для аналітичного обліку товарно-матеріальних цінностей використовувати довідник «Номенклатура».

·складати групи елементів для швидшого пошуку.

·визначати вхідну інформацію з обліку руху ТМЦ (первинні документи, довідники).

знати:

·порядок заповнення електронних документів для ведення обліку операцій по руху ТМЦ.

·прийоми формування операцій надходження і руху ТМЦ за шаблонами електронних документів.

·порядок формування операцій руху ТМЦ в Журналах операцій і документів.

·технологію ведення обліку руху ТМЦ.

Мета заняття:

1.Опанувати порядок відображення в програмі господарських операцій щодо надходження та реалізації ТМЦ.

2.Визначати бухгалтерські регістри, які формуються в системі «1С: Бухгалтерія» з обліку ТМЦ.

3.Знати порядок відображення в програмі результатів інвентаризації ТМЦ.

 

План заняття:

1.Перевірка, обговорення та оцінювання домашнього завдання.

2.Проведення тест-контролю за вивченою темою.

3.Проведення опитування за темою практичної роботи.

4.Виконання практичних вправ та завдань, які стосуються даної теми.

5.Підведення підсумків вивчення теми, що розглядалася на практичному занятті.

6.Аналіз майбутнього домашнього завдання та визначення напрямків його виконання.

На основі навчальних завдань та методичних вказівок до їх виконання необхідно:

1. Внести нові елементи до довідника «Номенклатура» та регістру відомостей «Рахунки номенклатури».

2. Сформувати на підставі отриманого рахунка-фактури документ «Рахунок на оплату постачальнику».

3. Скласти «Платіжне доручення» на передоплату постачальнику за матеріали і видати його на друк.

4. Засвоїти механізми автоматизованого заповнення та групового змінення табличних частин документу, зміни типу цін.

5. Оприбуткувати товарно-матеріальні цінності, що надійшли від постачальника. Сформувати документ Прибуткова накладна, занести його до Журналу документів і провести. Видати на друк сформовану Прибуткову накладну.

6. Переглянути бухгалтерські записи (проводки) по здійснених операціях передоплати і оприбуткування ТМЦ.

7. Скласти і видати на друк вихідні машинограми по аналітичних рахунках матеріалів та постачальника.

8. Виписати рахунок на оплату покупцеві.

9. Сформувати документи щодо реалізації товарно-матеріальних цінностей.

10. Зареєструвати податкові документи, отримані від постачальника.

11. Виписати податкові документи покупцеві.

12. Заповнити інвентаризаційну відомість інформацією про залишки товарно-матеріальних цінностей.

13. Відобразити списання нестачі запасів, що виявлена за результатами інвентаризації.

14. Відобразити оприбуткування запасів, надлишок яких виявлено за результатами інвентаризації.

Матеріальне забезпечення:

Формати задач та тестів за обраною темою.

Контрольні питання:

1. Дати інформаційну структуру задач з обліку надходження ТМЦ по передоплаті і в кредит, внутрішнього переміщення матеріалів і списання ТМЦ на виробництво.

2. Які первинні документи використовуються для обліку руху ТМЦ?

3. Дати перелік і структуру довідників, які використовуються з обліку руху ТМЦ в системі «1С: Бухгалтерія».

4. Які способи і документи використовують для формування операцій по руху ТМЦ?

5. Який порядок формування і проведення документів по надходженню ТМЦ за передоплатою і в кредит, внутрішнього переміщення матеріалів і списання ТМЦ на виробництво?

6. Як і де в системі «1С: Бухгалтерія» зберігаються і формуються бухгалтерські записи і документи по операціях руху ТМЦ?

7. Які вихідні регістри з аналітичного і синтетичного обліку матеріалів і як вони формуються в системі «1С: Бухгалтерія»?

 

Заняття 8,9.

Тема 6. Облік грошових коштів.

Вид заняття: Контактне заняття, яке включає :

·Семінар-вирішення ситуаційних вправ

Професійні компетенції, що формуються при виконанні завдань

Студенти повинні:

вміти:

·оформлювати надходження грошових коштів від покупців, заповнюючи «Платіжне доручення вхідне».

·здійснювати оплату за договорами постачальників, інші перерахування контрагентам, перерахування податків до бюджету, внесків до соціальних фондів, перерахування заробітної плати на карткові рахунки робітників.

знати:

·визначення електронних документів для операцій надходження і видачі готівки в касі.

·прийоми виписки касових ордерів за шаблонами електронних документів.

·порядок формування касових операцій в Журналах операцій і документів.

Мета заняття:

1.Визначати вхідну інформацію по касових операціях: в первинних документах, довідкових базах.

2.Опанувати порядок відображення у програмі господарських операцій щодо надходження грошових коштів на рахунках в банку та їх перерахування.

3.Навчитися заповнювати спеціальні звіти та обробки з узагальнення інформації про рух грошових коштів в касі та на рахунках в банку.

План заняття:

1.Перевірка, обговорення та оцінювання домашнього завдання.

2.Проведення тест-контролю за вивченою темою.

3.Проведення опитування за темою практичної роботи.

4.Виконання практичних вправ та завдань, які стосуються даної теми.

5.Підведення підсумків вивчення теми, що розглядалася на практичному занятті.

6.Аналіз майбутнього модуля та визначення напрямків його виконання.

На основі навчальних завдань та методичних вказівок до їх виконання необхідно:

1.Через режим головного меню «Каса» послідовно вийти на шаблони діалогова вікна документів: Видатковий касовий ордер, Прибутковий касовий ордер.

2. Виписати касові ордери на одержання готівки до каси і видачі готівки з каси.

3.Провести документи Видатковий і Прибутковий касові ордери і видати їх на друк.

4.Переглянути в повному Журналі документів сформований запис на виписку Видаткового касового ордера і кореспонденції рахунків по операції вибуття готівки з каси.

5.Проаналізувати інформацію про рух грошових коштів в касі, застосовуючи звіт «Касова книга»

6.Оформити «Платіжні доручення вхідні» та «Платіжні доручення вихідні» з різними видами операцій.

7.Проаналізувати інформацію про рух грошових коштів на рахунку в банку.

 

Матеріальне забезпечення:

Формати задач та тестів за обраною темою.

Контрольні питання:

1. Дати інформаційну структуру задач з обліку грошових коштів.

2. Які первинні документи використовуються по касових операціях і операціях на рахунках в банку?

3. Дати перелік і структуру довідників, які використовуються з обліку грошових коштів в системі «1С:Бухгалтерія».

4. Які способи використовують для формування касових операцій і операцій на рахунках в банку?

5. Який порядок формування і проведення документів з обліку грошових коштів?

6. Як і де в системі «1С: Бухгалтерія» зберігаються і формуються бухгалтерські записи і документи з обліку грошових коштів?

Заняття 10 - Модульний контроль №1.

Порядок проведення модульного контролю наведено в розділі 11 Робочої програми.

Заняття 11.

Тема 7. Облік розрахунків з підзвітними особами.

Вид заняття: Контактне заняття, яке включає :

·Семінар-вирішення ситуаційних вправ

Професійні компетенції, що формуються при виконанні завдань

Студенти повинні:

вміти:

·оформлювати видачу грошових коштів підзвітним особам.

·заповнювати документ «Авансовий звіт».

·визначати вхідну інформацію щодо розрахунків з підзвітними особами.

·оформлювати надходження до каси залишку невикористаного авансу від підзвітної особи.

знати:

·порядок формування касових документів для операцій видачі готівки підзвітній особі, а також її повернення підзвітною особою.

·порядок відображення операцій з надходження ТМЦ, придбаних підзвітною особою.

·порядок складання різних табличних частин документу «Авансовий звіт».

Мета заняття:

1.Визначати вхідну інформацію щодо розрахунків з підзвітними особами: в первинних документах, довідкових базах.

2.Знати порядок формування касових операцій по видачі готівки підзвітній особі та відображення погашення заборгованості підзвітною особою зі складанням Авансового звіту.

 

План заняття:

1.Перевірка, обговорення та оцінювання домашнього завдання.

2.Проведення тест-контролю за вивченою темою.

3.Проведення опитування за темою практичної роботи.

4.Виконання практичних вправ та завдань, які стосуються даної теми.

5.Підведення підсумків вивчення теми, що розглядалася на практичному занятті.

6.Аналіз майбутнього домашнього завдання та визначення напрямків його виконання.

На основі навчальних завдань та методичних вказівок до їх виконання необхідно:

1.Ознайомитись з порядком видачі готівкових грошових коштів підзвітній особі, яке відображається документом «Видатковий касовий ордер».

2.Ознайомитися з порядком формування операцій за авансовим звітом в Журналах операцій і документів.

3.Визначити бухгалтерські регістри, які формуються в системі «1С: Бухгалтерія» по операціях з підзвітними особами.

4.Провести і видати на друк документ «Авансовий звіт» і дати характеристику бухгалтерським проводкам.

5.Проаналізувати залишки і рух грошових коштів за статтями по рахунку 301, а також розрахунки з підзвітними особами по рахунку 372, використовуючи стандартний звіт «Оборотно-сальдова відомість по рахунку».

 

Матеріальне забезпечення:

Формати задач та тестів за обраною темою.

Контрольні питання:

1.Дати інформаційну структуру задач по касових операціях і розрахунках з підзвітною особою.

2.Дати перелік і структуру довідників, які використовуються з обліку розрахунках з підзвітною особою в системі «1С: Бухгалтерія».

3.Які способи і документи використовують для формування розрахунків з підзвітною особою в «1С: Бухгалтерія»?

4.Який порядок формування і проведення документів по розрахунках з підзвітною особою?

5.Як і де в системі «1С: Бухгалтерія» зберігаються і формуються бухгалтерські записи і документи по розрахунках з підзвітною особою.

6.Які вихідні регістри по розрахунках з підзвітною особою і як вони формуються в системі «1С: Бухгалтерія»?

 

Заняття 12,13.

Тема 8. Облік взаєморозрахунків з контрагентами.

Вид заняття: Контактне заняття, яке включає :

·Семінар-вирішення ситуаційних вправ

Професійні компетенції, що формуються при виконанні завдань

Студенти повинні:

вміти:

·для аналітичного обліку товарно-матеріальних цінностей використовувати довідник «Номенклатура».

·складати групи елементів для швидшого пошуку.

·визначати вхідну інформацію з обліку руху ТМЦ (первинні документи, довідники).

·заповнювати документи з надходження та реалізації ТМЦ.

·відображати господарські операцій з обліку розрахунків з комітентами та комісіонерами.

знати:

·порядок відображення операцій з обліку розрахунків з постачальниками та покупцями, комітентами та комісіонерами.

·методику проведення інвентаризації розрахунків з контрагентами та відображення її результатів в «1С: Бухгалтерія».

Мета заняття:

1. Визначати вхідну інформацію з обліку розрахунків з контрагентами: в первинних документах, довідкових базах.

2. Опанувати порядок відображення у програмі господарських операцій щодо розрахунків з контрагентами.

3. Вивчити ситуаційні моменти з надходження від постачальників товарно-матеріальних цінностей та їх реалізації покупцям як новим, так і тим, що занесені до довідника «Контрагенти».

4. Знати порядок відображення результатів інвентаризації розрахунків з контрагентами.

5. Визначати бухгалтерські регістри, які формуються в системі «1С: Бухгалтерія» з обліку розрахунків з контрагентами.

План заняття:

1.Перевірка, обговорення та оцінювання домашнього завдання.

2.Проведення тест-контролю за вивченою темою.

3.Проведення опитування за темою практичної роботи.

4.Виконання практичних вправ та завдань, які стосуються даної теми.

5.Підведення підсумків вивчення теми, що розглядалася на практичному занятті.

6.Аналіз майбутнього домашнього завдання та визначення напрямків його виконання.

На основі навчальних завдань та методичних вказівок до їх виконання необхідно:

1.Визначити вхідну інформацію з надходження та реалізації ТМЦ: первинні документи, довідники.

2. Відобразити в системі обліку «1С:Бухгалтерія» оформлення надходження ТМЦ від постачальників та відвантаження ТМЦ покупцю і провести документ Рахунок-фактура.

3.Відобразити перерахування грошових коштів постачальникам за отримані ТМЦ та зареєструвати отримання коштів (готівки та безготівкових коштів) від покупця.

4.Зареєструвати податкову накладну, отриману від постачальника, та створити податкову накладну на продаж ТМЦ.

5.Видати на друк Рахунок – фактуру і Видаткову накладну на ТМЦ, що реалізовано.

6. Оформити необхідні документи з відображення операцій щодо повернення оплати постачальнику третьою особою.

7.Відобразити в системі «1С: Бухгалтерія» операції, пов’язані з обліком розрахунків з комітентом і комісіонером.

Матеріальне забезпечення:

Формати задач та тестів за обраною темою.

 

Контрольні питання:

1.Інформаційна структура задач з обліку надходження та реалізації ТМЦ.

2.Первинні документи, які використовуються для обліку надходження та реалізації ТМЦ?

3.Дати перелік і структуру довідників, які використовуються з обліку надходження, руху і реалізації ТМЦ в системі «1С:Бухгалтерія».

4.Як і де в системі «1С:Бухгалтерія» зберігаються і формуються бухгалтерські записи і документи по операціях надходження і реалізації ТМЦ?

5.Як в системі «1С:Бухгалтерія» пов’язані рахунки доходів від реалізації і рахунки собівартості реалізації?

 

Заняття 14.

Тема 9. Облік необоротних активів.

Вид заняття: Контактне заняття, яке включає :

·Семінар-вирішення ситуаційних вправ

Професійні компетенції, що формуються при виконанні завдань

Студенти повинні:

вміти:

·оформлювати надходження необоротних активів, введення їх в експлуатацію.

·здійснювати нарахування амортизації необоротних активів.

знати:

·визначення електронних документів для операцій надходження і введення в експлуатацію необоротних активів, нарахування амортизації.

Мета заняття:

1.Вміти визначати вхідну інформацію з обліку необоротних активів: в первинних документах, довідкових базах.

2.Опанувати порядок відображення у програмі господарських операцій щодо надходження та введення в експлуатацію необоротних активів.

3.Знати порядок нарахування амортизації необоротних активів.

4.Визначати бухгалтерські регістри, які формуються в системі «1С: Бухгалтерія» з обліку необоротних активів.

План заняття:

1.Перевірка, обговорення та оцінювання домашнього завдання.

2.Проведення тест-контролю за вивченою темою.

3.Проведення опитування за темою практичної роботи.

4.Виконання практичних вправ та завдань, які стосуються даної теми.

5.Підведення підсумків вивчення теми, що розглядалася на практичному занятті.

6.Аналіз майбутнього домашнього завдання та визначення напрямків його виконання.

На основі навчальних завдань та методичних вказівок до їх виконання необхідно:

1.Визначити вхідну інформацію з надходження та введення в експлуатацію необоротних активів: первинні документи, довідники.

2. Відобразити в системі обліку «1С:Бухгалтерія» оформлення надходження необоротних активів від постачальників та ведення їх в експлуатацію.

3.Відобразити перерахування грошових коштів постачальникам за отримані необоротні активи.

4.Зареєструвати податкову накладну, отриману від постачальника.

5.Нарахувати амортизацію необоротних активів і проаналізувати сформовані дані обліку.

Матеріальне забезпечення:

Формати задач та тестів за обраною темою.

Контрольні питання:

1.Дати інформаційну структуру задач з обліку надходження необоротних активів.

2.Які первинні документи використовуються для обліку наявності та руху необоротних активів?

3.Дати перелік і структуру довідників, які використовуються з обліку наявності і руху необоротних активів в системі «1С: Бухгалтерія».

4.Які способи і документи використовують для формування операцій по руху необоротних активів в «1С: Бухгалтерія»?

5.Який порядок формування і проведення документів по надходженню необоротних активів та їх введення в експлуатацію в «1С: Бухгалтерія»?

6.Як і де в системі «1С: Бухгалтерія» зберігаються і формуються бухгалтерські записи і документи по операціях руху необоротних активів?

7.Які вихідні регістри з аналітичного і синтетичного обліку необоротних активів і як вони формуються в системі «1С: Бухгалтерія»?

Заняття 15,16,17.

Тема 10. Облік праці, її оплати та соціального страхування персоналу.

Вид заняття: Контактне заняття, яке включає :

·Семінар-вирішення ситуаційних вправ

Професійні компетенції, що формуються при виконанні завдань

Студенти повинні:

вміти:

· визначати інформаційну структуру задач з обліку праці і її оплати: первинні документи, довідники, вихідні регістри.

· визначати електронні документи для обліку витрат праці, по видах нарахувань зарплати, утримань із зарплати і видах нарахувань на зарплату.

· застосовувати прийоми формування операцій з обліку праці і її оплати за шаблонами електронних документів.

· формувати документи для обліку витрат праці, по видах нарахувань зарплати, утримань із зарплати і видах нарахувань на зарплату в Журналах операцій і документів.

· відображати операції з обліку витрат праці, нарахування зарплати, утримання із зарплати і нарахувань на зарплату.

· визначати бухгалтерські регістри, які формуються в системі «1С:Бухгалтерія» з обліку праці і її оплати.

знати:

·порядок оформлення документів по прийому на роботу.

· порядок ведення особистих карток по робітникам підприємства.

· облік нарахування заробітної плати персоналу підприємства з оформленням відповідних документів.

· порядок нарахування і утримання регламентованих законодавством податків і внесків та формування відповідних звітів по ПДФО та ЄСВ.

Мета заняття:

1.Вміти визначати інформаційну структуру задач з обліку праці і її оплати: первинні документи, довідники, вихідні регістри.

2.Засвоїти порядок заповнення документів з обліку кадрів, нарахуванню авансу, зарплати, лікарняних та відпускних.

3.Зрозуміти порядок відображення у програмі операцій щодо утримань із зарплати і нарахувань на зарплату.

4.Придбати практичні навички формування документів щодо виплати зарплати та перерахування податків та обов’язкових платежів, утриманих із зарплати.

5. Визначати бухгалтерські регістри, які формуються в системі «1С: Бухгалтерія» з обліку праці та її оплати.

План заняття:

1.Перевірка, обговорення та оцінювання домашнього завдання.

2.Проведення тест-контролю за вивченою темою.

3.Проведення опитування за темою практичної роботи.

4.Виконання практичних вправ та завдань, які стосуються даної теми.

5.Підведення підсумків вивчення теми, що розглядалася на практичному занятті.

6.Аналіз майбутнього домашнього завдання та визначення напрямків його виконання.

На основі навчальних завдань та методичних вказівок до їх виконання необхідно:

1.Здійснити в системі обліку «1С: Бухгалтерія» нарахування зарплати, утримання із зарплати і нарахування на зарплату для працівників.

2.Оформити і провести документи з обліку кадрів і розрахунків по нарахуванню зарплати і утриманню із зарплати у відповідності до змісту практичного завдання.

3.Записати сформовані документи до відповідних Журналів по зарплаті і видати їх на друк.

4.На підставі сформованих документів здійснити розрахунки з нарахування авансу і зарплати, утримання із зарплати, нарахування на зарплату.

5.Відобразити операції на виплату зарплати.

6.Сформувати регістри аналітичного і синтетичного обліку по зарплаті і видати їх на друк.

Матеріальне забезпечення:

Формати задач та тестів за обраною темою.

Контрольні питання:

1. Інформаційна структура задач з обліку праці і її оплати.

2. Первинні документи, які використовуються для обліку праці і її оплати службовцям апарату управління та іншим працівникам.

3. Дати перелік і структуру довідників, які використовуються для обліку праці і її оплати в системі «1С Бухгалтерія».

4. Яка послідовність технологічних етапів організації, формування і ведення обліку праці і її оплати в системі «1С: Бухгалтерія»?

5. Які способи і документи використовують для визначення витрат праці, нарахувань зарплати, утримань із зарплати, нарахувань на зарплату в «1С: Бухгалтерія»?

6. Який порядок формування і проведення документів з обліку праці і її оплати в «1С: Бухгалтерія»?

7. Як і де в системі «1С: Бухгалтерія» зберігаються і формуються бухгалтерські записи і документи з нарахування зарплати, утримання із зарплати, нарахування на зарплату?

8. Які вихідні регістри з аналітичного і синтетичного обліку праці і її оплати і як вони формуються в системі «1С: Бухгалтерія»?

Заняття 18, 19.

Тема 11. Облік виробничої діяльності

Вид заняття: Контактне заняття, яке включає :

·Семінар-вирішення ситуаційних вправ

 

Професійні компетенції, що формуються при виконанні завдань

Студенти повинні:

вміти:

· визначати інформаційну структуру задач з обліку виробничої діяльності: первинні документи, довідники, вихідні регістри.

· визначати електронні документи для обліку виробничої діяльності.

· формувати операції з обліку виробничої діяльності за шаблонами електронних документів.

· формувати документи для обліку операцій з давальницькою сировиною.

· визначати бухгалтерські регістри, які формуються в системі «1С:Бухгалтерія» з виробничої діяльності.

знати:

·порядок оформлення документів з обліку виробничих випусків, розрахунку собівартості.

·порядок оформлення операцій з давальницькою сировиною.

·порядок нарахування заробітної плати виробничому персоналу підприємства з оформленням відповідних документів.

Мета заняття:

1.Вміти визначати інформаційну структуру задач з обліку виробничої діяльності: первинні документи, довідники, вихідні регістри.

2.Засвоїти порядок заповнення документів з обліку виробничої діяльності.

3.Придбати практичні навички відображення у програмі операцій щодо обліку виробничих випусків та розрахунку собівартості.

4.Опанувати методику формування документів щодо обліку операцій з давальницькою сировиною.

5. Визначати бухгалтерські регістри, які формуються в системі «1С: Бухгалтерія» з обліку виробничої діяльності.

План заняття:

1.Перевірка, обговорення та оцінювання домашнього завдання.

2.Проведення тест-контролю за вивченою темою.

3.Проведення опитування за темою практичної роботи.

4.Виконання практичних вправ та завдань, які стосуються даної теми.

5.Підведення підсумків вивчення теми, що розглядалася на практичному занятті.

6.Аналіз майбутнього домашнього завдання та визначення напрямків його виконання.

На основі навчальних завдань та методичних вказівок до їх виконання необхідно:

1. Внести додаткову інформацію про облікову політику організації щодо обліку виробничої діяльності.

2. Внести нові елементи до певних довідників.

3. Створити специфікації у формі елементів довідника «Номенклатура».

4. Встановити планові ціни для продукції, що виготовляється.

5. Відобразити випуск продукції за плановими цінами.

6. Оформити документи щодо обліку витрат, пов’язаних з виробництвом продукції.

7. Виконати розрахунок фактичної собівартості продукції.

8. Настроїти необхідну довідкову інформацію та заповнити документи щодо обліку операцій з давальницькою сировиною.

 

Матеріальне забезпечення:

Формати задач та тестів за обраною темою.

Контрольні питання:

1.Інформаційна структура задач з обліку виробничої діяльності.

2.Яка послідовність технологічних етапів організації, формування і ведення обліку виробничої діяльності в системі «1С: Бухгалтерія»?

3.Дати перелік і структуру довідників, які використовуються для обліку виробничої діяльності в системі «1С: Бухгалтерія».

4.Якими первинними документами відображається накопичення матеріальних та нематеріальних витрат?

5.Якими документами відображається випуск готової продукції і напівфабрикатів в «1С: Бухгалтерія»?

6.Який порядок формування і проведення документів з розрахунку фактичної собівартості готової продукції в «1С: Бухгалтерія»?

7.Охарактеризуйте порядок надання послуг з переробки давальницької сировини та відображення їх в обліку в системі «1С: Бухгалтерія»?

8.Які основні принципи, документооборот і порядок відображення в обліку операцій передачі сировини і випуску продукції стороннім переробником?

Заняття 20, 21, 22.

Тема 12. Облік витрат та доходів діяльності підприємства

Вид заняття: Контактне заняття, яке включає :

·Семінар-вирішення ситуаційних вправ

 

Професійні компетенції, що формуються при виконанні завдань

Студенти повинні:

вміти:

·застосовувати прийоми ведення обліку витрат і доходів за шаблонами електронних документів.

·відображати операції з обліку витрат і доходів в «1С: Бухгалтерія».

·визначати бухгалтерські регістри, які формуються в системі «1С: Бухгалтерія» з обліку витрат і доходів.

знати:

·порядок формування доходів та витрат діяльності підприємства, закриття періоду.

Мета заняття:

1.Визначати вхідну інформацію з обліку витрат, доходів і фінансових результатів: первинні документи, довідники.

2.Оволодіти прийомами ведення обліку витрат, доходів і розрахунку фінансових результатів за шаблонами електронних документів.

3.Засвоїти технологію ведення обліку витрат, доходів і розрахунку фінансових результатів в «1С: Бухгалтерія».

4.Визначити бухгалтерські регістри, які формуються в системі «1С: Бухгалтерія» з обліку витрат, доходів і фінансових результатів.

План заняття:

1.Перевірка, обговорення та оцінювання домашнього завдання.

2.Проведення тест-контролю за вивченою темою.

3.Проведення опитування за темою практичної роботи.

4.Виконання практичних вправ та завдань, які стосуються даної теми.

5.Підведення підсумків вивчення теми, що розглядалася на практичному занятті.

6.Аналіз майбутнього домашнього завдання та визначення напрямків його виконання.

На основі навчальних завдань та методичних вказівок до їх виконання необхідно:

1.Внести інформацію про діючу ставку податку на прибуток.

2.Визначити вхідну інформацію щодо витрат та доходів: регістри відомостей, довідники.

3.Сформувати перелік статей витрат та доходів з деталізацією, що забезпечують заповнення податкової звітності.

4.Оформити документи щодо відображення понесених підприємством витрат від різних видів діяльності.

5.Оформити документи щодо відображення отриманих доходів від різних видів діяльності.

6.Проаналізувати суму витрат та доходів за звітний період, використовуючи різні стандартні звіти.

 

Матеріальне забезпечення:

Формати задач та тестів за обраною темою.

Контрольні питання:

1. Інформаційна структура задач обліку доходів, витрат і фінансових результатів.

2. Які довідники використовують для рішення задачі з обліку доходів, витрат і фінансових результатів?

3. Технологічні етапи ведення обліку доходів, витрат і фінансових результатів системі «1С: Бухгалтерія»?

4. Які електронні документи використовують при визначенні доходів, витрат і фінансових результатів?

5. Вихідні регістри і документи з обліку доходів, витрат і фінансових результатів.

 

Заняття 23.

Тема 13. Зведений облік і звітність.

Вид заняття: Контактне заняття, яке включає :

·Семінар-вирішення ситуаційних вправ.

·Презентація навчального проекту (Балансу та звіту про фінансові результати).

 

Професійні компетенції, що формуються при виконанні завдань

Студенти повинні:

вміти:

·застосовувати прийоми ведення обліку фінансових результатів за шаблонами електронних документів.

·відображати операції з обліку розрахунків фінансових результатів в «1С: Бухгалтерія».

·визначати бухгалтерські регістри, які формуються в системі «1С: Бухгалтерія» з обліку фінансових результатів.

·проводити контроль бухгалтерських рахунків і виявляти технологічні помилки обліку за звітний період.

·складати різні види регламентованої звітності.

знати:

·склад регламентованої звітності.

·порядок складання фінансової та інших форм звітності.

·порядок вивантаження регламентованої звітності в електронному вигляді.

Мета заняття:

1. Визначати вхідну інформацію з обліку фінансових результатів: первинні документи, довідники.

2. Оволодіти прийомами ведення обліку розрахунку фінансових результатів за шаблонами електронних документів.

3. Засвоїти технологію ведення обліку розрахунку фінансових результатів в «1С: Бухгалтерія».

4. Визначити бухгалтерські регістри, які формуються в системі «1С: Бухгалтерія» з обліку фінансових результатів.

5.Визначати вхідну інформацію задач зведеного обліку і звітності: вхідні документи, довідники.

6.Придбати практичні навички заповнення електронних документів для зведеного обліку і формування звітності.

7. Оволодіти методами і прийомами рішення задач зведеного обліку і складання бухгалтерської звітності за шаблонами електронних документів.

8. Засвоїти технологію ведення зведеного обліку і формування звітності.

9. Вміти визначати структуру і зміст бухгалтерських регістрів зведеного обліку і звітності.

План заняття:

1.Перевірка, обговорення та оцінювання домашнього завдання.

2.Проведення тест-контролю за вивченою темою.

3.Проведення опитування за темою практичної роботи.

4.Виконання практичних вправ та завдань, які стосуються даної теми.

5.Підведення підсумків вивчення теми, що розглядалася на практичному занятті.

6.Аналіз майбутнього модуль та визначення напрямків його виконання.

На основі навчальних завдань та методичних вказівок до їх виконання необхідно:

1.Здійснити підготовку бухгалтерських рахунків для здійснення зведеного обліку.

2.Виконати підготовчі роботи для складання бухгалтерської звітності та інших видів звітності.

3.Визначити в системі звітній період для зведеного обліку і звітності.

4.Скласти і видати на друк регістри зведеного обліку по окремих рахунках і по системі обліку в цілому.

5.Сформувати і видати на друк стандартні форми звітності.

Матеріальне забезпечення:

Формати задач та тестів за обраною темою.

Контрольні питання:

1. Інформаційна структура задач обліку фінансових результатів, задач зведеного обліку і звітності

2. Які довідники використовують для рішення задач з обліку фінансових результатів, зведеного обліку і звітності?

3. Технологічні етапи ведення обліку фінансових результатів та рішення задач зведеного обліку і звітності в системі «1С: Бухгалтерія»?

4. Які електронні документи використовують при визначенні фінансових результатів, для формування зведеного обліку і звітності?

5. Вихідні регістри і документи зведеного обліку і звітності.

 

Заняття 24Модульний контроль №2

 

5. ПЛАНИ КОНТАКТНИХ ЗАНЯТЬ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

Метою проведення контактних занять є розширення, поглиблення і деталізація теоретичних знань і спрямування їх на підвищення рівня засвоєння програмного матеріалу, набуття ними практичних навичок.

Змістовий модуль 1. Інтерфейс програми 1С:Бухгалтерія.

Заняття 1.

Тема 1. Основні відомості про програму: режим роботи та функціональні можливості об’єктів програми

Вид заняття: Контактне заняття, яке включає :

· лекційний матеріал.

· семінар-розгорнута бесіда; семінар-вирішення ситуаційних справ.

Професійні компетенції, що формуються при виконанні завдань

Студенти повинні:

вміти: пояснювати завдання, можливості та повноваження програмного продукту «1С: Бухгалтерія для України», використовувати різні конфігурації програми для налаштування за різними організаційно-правовими способами організації підприємств України.

знати: можливості програмного продукту «1С: Бухгалтерія для України»: забезпечення функціонування екранних форм, взаємодія з операційною системою та файловими даними, зберігання, обробка даних в інформаційній базі та інші системні функції.

Мета заняття:

1. Засвоїти призначення та практичне значення програмного продукту «1С: Бухгалтерія для України» та його конфігурації.

2. З'ясувати зміст та основні правила ведення обліку в системі прикладного рішення «1С: Бухгалтерія для України».

3. Знати основні об’єкти програми та їх функціональні можливості.

План заняття:

1.Обговорення та оцінювання матеріалу.

2.Виконання практичних вправ та завдань, які стосуються даної теми.

3.Підведення підсумків вивчення теми, що розглядалася на занятті.

4.Обговорення питань, що виникли по темі.

5.Аналіз майбутнього домашнього завдання та визначення напрямків його виконання.

На основі навчальних завдань та методичних вказівок до їх виконання необхідно:

1. Ознайомитися з режимами роботи програми та основними її об’єктами.

2.Виконати ситуаційні вправи:

· забезпечення функціонування екранних форм,

·взаємодія з операційною системою та файловими даними,

·зберігання, обробка даних в інформаційній базі та інші системні функції.

Матеріальне забезпечення:

Формати задач та тестів за обраною темою.

Контрольні питання:

1.Загальні поняття про програмний продукт «1С: Бухгалтерія для України» та його конфігурацію.

2.Правила ведення обліку і його роль у системі управління підприємством згідно чинного законодавства.

3.Місце автоматизації бухгалтерського обліку, як способу відображення господарських операцій при введенні первинних документів.

4.Можливості програмного продукту «1С: Бухгалтерія для України».

5.Взаємодія з операційною системою та файловими даними, зберігання, обробка даних в інформаційній базі та інші системні функції.

6.Основні функції програмного продукту «1С: Бухгалтерія для України» та його роль у формуванні системи бухгалтерського обліку та звітності.

7.Роль та взаємодія програмного продукту «1С: Бухгалтерія для України» з операційною системою та файловими даними.

 


Дата добавления: 2015-02-10; просмотров: 40; Нарушение авторских прав


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Тема 4. Формування початкового балансу. | 
lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2019 год. (0.125 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты