Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПорядок роботи студента над курсовим проектом.
Читайте также:
  1. Amp; 2. Моніторинг НС та порядок його здійснення. Захисні бар’єри і види цивільного захисту
  2. II. Методика и порядок составления родословной
  3. II.5.2) Порядок образования и общие черты магистратуры.
  4. III. Порядок выполнения работы.
  5. III. Степени сравнения прилагательных и наречий, порядок слов в английском предложении, типы вопросов.
  6. III.1.2) Порядок уголовного судопроизводства.
  7. V. зразок типової модульної контрольної роботи
  8. VI. Методичні вказівки до виконання курсової роботи.
  9. VII. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИНЯ СТУДЕНТАМИ ОТЧЕТНЫХ РАБОТ
  10. VIII. пОрядок защиты курсовой и выпускной квалификационной (дипломной) работы

До курсового проектування

з дисципліни

«Об’єктно-орієнтоване програмування»

для студентів 3 курсу спеціальності

 

“РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ”

 

 

Методичні вказівки розглянуті і затверджені на засіданні предметно-методичної комісії інформатики та програмування

 

протокол №___ від "___" ___________20__ року

Голова комісії _____________ / Проскура С.Л./

 

Київ 2013


І. Загальні положення

 

Курсове проектування – це етап навчання, ціль якого - перевірка здібностей студента самостійно розв’язувати конкретні задачі , на основі отриманих в період навчання знань, уміння та навичок дисципліни «Об’єктно-орієнтовано»

Метою курсового проекту є закріплення, поглиблення та узагальнення знань, якими студент оволодів під час вивчення курсу , набуття студентами практичних навичок в області створення сучасних програмних продуктів, використовуючи об’єктно-орієнтованих підхід, відповідного текстового, програмного та ілюстративного матеріалу у формі проектної документації.

Матеріали курсового проекту повинні представляти собою документ , що відповідає Державним стандартам України.

 

Порядок роботи студента над курсовим проектом.

Керівник формулює тему майбутнього курсового проекту на початку 3 курсу. Тема повинна відповідати профілю спеціальності, сучасному рівню розвитку науки та техніки.

Тема та керівник курсового проекту затверджуються, видається наказ по технікуму. Після затвердження теми та керівника наказом їх заміна не допускається.

На відділенні студент отримує бланк завдання на курсовий проект.

Бланк заповнюють студент та керівник в процесі роботи над курсовим.

Завдання повинно містити:

Ø тему курсового проекту;

Ø строк подання студентом курсового проекту;

Ø цільову установку та вихідні дані до проекту;

Ø зміст курсового проекту;

Ø календарний план виконання проекту;

Завдання підписується керівником та студентом.

Отримавши завдання, студент складає календарний план-графік розробки курсового проекту в 2-ох екземплярах, один з яких залишає в себе ,а другий передає керівникові. Підписаний студентом, затверджений керівником план служить документом для контролю та координації робіт по виконанню курсового проекту. Форма календарного плану довільна, але з обов'язковими вказівками, що до найменування робіт та строків їх виконання. Керівник робить відмітки про виконання роботи в плані-графіку.Студент зобов'язаний відвідувати консультації, на яких звітує керівникові про хід виконання курсового проекту. Керівник сумісно з студентом на черговій консультації розглядають зауваження та пропозиції по коректуванню курсового проекту , складають план доповнень та виправлень.

На цьому етапі студент готує чистовий варіант пояснювальної записки та складанням програмного коду програми.

Студент складає до захисту тези доповіді на 5-10 хвилин, які супроводжуються презентацією. Необхідно стисло викласти основні положення роботи з обов'язковим висвітленням питань:

— теми курсового проекту ;

— постановки задачі та цілі курсового проекту, теоретичне підґрунтя та вихідні матеріали для розв'язку задачі.

— розв'язок задачі, його відмінні особливості.

— демонстрації програми

— висновки

Керівник обов'язково перевіряє та коректує тези, дає відгук про курсовий проект , в якому необхідно відобразити: об'єм виконаної роботи, її позитивні та негативні сторони, виявлену студентом ініціативу, самостійність, його вміння користуватись літературою, довідковими, нормативними матеріалами, технічними засобами, здібність використовувати теоретичні знання для постановки та використання конкретної задачі, практичну цінність, область впровадження.Курсовий проект повинен бути зданий на відділення за 2 дні до захисту з усіма підписами.Курсового проект, виконаний з відступами від стандартів до захисту не приймається.

1. 2. Тематика курсових проектів

 

Основний напрямок тематики курсових проектів заздалегідь формується, розглядається та затверджується на засіданні комісії.

Студент може запропонувати власну тему, обґрунтувавши актуальність тематики, доцільність розроблення і склавши технічне завдання, яке затверджується керівником курсового проекту та затверджується на засіданні комісії.

2. Зміст курсового проекту та вимоги до її оформлення


Дата добавления: 2015-04-04; просмотров: 19; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты