Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ЗАХИСТ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ
 

Підготовка дипломної роботи до захисту та його організація. Державна атестація бакалавра передбачає захист дипломної роботи, яка є підсумком навчання за спеціальністю.

До захисту дипломної роботи допускаються студенти, які успішно та повною мірою виконали навчальний план.

Дипломна робота подається науковому керівникові для перевірки у терміни, визначені у завданні на виконання дипломної роботи.

Науковий керівник дає відгук про дипломну роботу, в якому відзначаються: актуальність дослідження; ефективність використаних методик; рівень застосування здобутих у процесі навчання теоретичних знань та підготовки до виконання наукових досліджень; вміння самостійно вирішувати наукові та практичні задачі; вміння логічно, послідовно, аргументовано викладати матеріал та робити висновки; перспективність запропонованих рекомендацій; недоліки роботи (Додаток Д).

Дипломна робота обов’язково повинна мати відгук (рецензію) зовнішнього рецензента. Рецензентами можуть бути: фахівці-практики, наукові працівники, викладачі ВНЗ тощо.

Під час рецензування дипломної роботи рекомендується відзначити:

- актуальність постановки і розроблення завдання;

- використання наукових методів дослідження;

- обґрунтованість висновків і пропозицій;

- участь студента у проведених дослідженнях, теоретичній та аналітичній обробці отриманих результатів, формулювання наукового положення (ідеї) методики;

- вміння студента чітко, грамотно, логічно й аргументовано викладати матеріал, здійснювати оформлення роботи відповідно до вимог;

- недоліки щодо змістової частини роботи та її оформлення.

Рецензія надається письмово і повинна містити загальний висновок щодо рекомендацій до захисту (рекомендовано або не рекомендовано) у державній екзаменаційній комісії (ДЕК). Оформлення рецензії здійснюється за формою (Додаток Е).

Попередній захист дипломної роботи студент проходить на кафедрі менеджменту зовнішньоекономічної діяльності. Студенти, дипломні магістерські роботи яких на попередньому захисті були оцінені позитивно, допускаються до захисту на засіданні ДЕК.

Подана до захисту дипломна робота повинна містити на титульній сторінці підписи студента, наукового керівника, консультанта (за потреби).

Захист дипломної магістерської роботи відбувається прилюдно на засіданні державної екзаменаційної комісії, склад якої затверджується у встановленому порядку. Студент готує для виступу доповідь (тривалість не більше 10 хв.) та ілюстративний матеріал до неї (Додаток З). Під час прилюдного захисту студент доповідає і демонструє основні положення результатів дослідження, відповідає на запитання членів державної екзаменаційної комісії та інших присутніх на захисті фахівців.

Секретар комісії протоколює процедуру захисту.

Загальні критерії оцінювання дипломної роботи. Автор дипломної роботи має продемонструвати: вміння логічно та аргументовано викладати матеріал, коректно використовувати статистичні, математичні та інші методи, проводити власні дослідження; володіння навичками узагальнення, формулювання висновків; вміння працювати з інформаційними джерелами, ініціювати та обґрунтовувати інноваційні підходи та напрями вирішення проблеми, що досліджується.

Критеріями оцінювання дипломної роботи є:

- чіткість, повнота та послідовність розкриття кожного питання плану і теми роботи в цілому;

- науковість стилю викладання;

- відсутність орфографічних та синтаксичних помилок;

- правильне оформлення роботи відповідно до стандартів.

Дипломна робота, в якій розкрито тему, прореферовано необхідні літературні джерела, проаналізовано відповідні інформаційні та статистичні бази даних, проведено дослідження, сформульовано висновки без необхідного їх обґрунтування допускається до захисту, але не може бути оцінена вище ніж “задовільно”.

Робота, в якій зроблено власне оцінювання використаних літературних джерел, самостійно проаналізовано підібраний матеріал, звітні дані підприємства або організації, на базі яких досліджувалася тема, проведено комплексні дослідження, зроблено висновки та сформульовано пропозиції, але вони не є достатньо аргументованими, може бути оцінена на “добре”.

Робота, в якій зроблено власне оцінювання різних літературних джерел, використано сучасні методи дослідження, побудовано формалізовану модель проблеми, проведено комплексні дослідження, розрахунки і на їх основі аргументовано висновки та аргументовано пропозиції, а результати дослідження мають практичне значення і рекомендовані до впровадження може бути оцінена на “відмінно”.

Результати захисту дипломних робіт оцінюються з використанням Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС) (за шкалою “А”, “В”, “С”, “D”, “E”, “PX”, “P”); національної системи (“відмінно”, “добре”, “задовільно”, “незадовільно”).

За результатами публічного захисту дипломної роботина закритому засіданні ДЕК більшістю голосів приймає рішення щодо оцінки захисту і роботи, враховуючи відгук керівника, зовнішнього рецензента, зміст доповіді, відповіді на запитання (Додаток К).

 Поделиться:

Дата добавления: 2015-04-05; просмотров: 63; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты