Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаРеферат. Вступна частина містить такі структурні елементи:
Читайте также:
  1. IV. ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ
  2. Академическая этика подготовки докладов и рефератов
  3. Анотація, реферат, тези, наукова стаття, дисертація, монографія, підручник, посібник як основні жанри наукових робіт
  4. В) Методические рекомендациипо выполнению рефератов, контрольных, самостоятельных работ, тестовых заданий и задач.
  5. Вимоги до рефератів
  6. Выбор темы реферата
  7. Выбор темы реферата
  8. ВЫБОР ТЕМЫ реферата и контрольной работы
  9. Зарубежные реферативные журналы
  10. К написанию и защите рефератов

Вступна частина

Вступна частина містить такі структурні елементи:

® титульний аркуш (1 сторінка формату А4);

® завдання на роботу (1 сторінка формату А4);

® реферат (1 сторінка формату А4);

® зміст (1 сторінка формату А4);

® перелік умовних скорочень, символів, одиниць, скорочень і термінів.

 

Основна частина

Основна частина містить такі структурні частини:

® вступ (1-2 сторінки формату А4);

® суть дипломної роботи;

® висновки (1-2 сторінки формату А4);

® рекомендації;

® список використаних джерел.

 

Додатки

Додатки розміщують після основної частини.

 

1.5. Вимоги до подання структурних елементів

Структурні елементи «Титульний аркуш», «Завдання на роботу», «Реферат», «Зміст», «Вступ», «Суть», «Висновки», «Список використаних джерел», є обов’язковими.

 

2. ВИМОГИ ДО СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ВСТУПНОЇ ЧАСТИНИ

 

Титульний аркуш

Титульний аркуш містить дані, які подають у такій послідовності:

· назву міністерства і повну назву навчального закладу;

· гриф допущення до захисту (для дипломної роботи);

· повна назва документу;

· підписи керівника дипломної (курсової) роботи і рецензента, дату підписання;

· рік написання дипломної роботи (ДР), курсової роботи (КР).

Переноси слів у заголовках титульного аркуша не допускаються.

Приклад оформлення титульних аркушів наведено у додатках А, Б.

 

Завдання на дипломну роботу

Завдання на дипломну роботу оформлюють, як правило, на типографському бланку, виконаному на двох сторінках та розташовують після титульної сторінки. Завдання це один друкований аркуш, надрукований з обох сторін, поля дзеркальні.

Приклад оформлення завдання на дипломну роботу наведено
у додатку В.

 

Реферат

Реферат має бути розміщений безпосередньо після завдання на дипломну роботу і за титульним аркушем в курсовій роботі, починаючи з нової сторінки. Реферат повинен містити: відомості про обсяг ДР (КР), кількість ілюстрацій, таблиць, додатків, кількість використаних джерел згідно зі списком; текст реферату; перелік ключових слів.

Текст реферату має висвітлювати подану у ДР (КР) інформацію у такій послідовності:· об’єкт дослідження;

· мета роботи;

· методи дослідження та апаратура;

· результати та їх новизна;

· основні конструкторські, технологічні та техніко-експлуатаційні характеристики та показники;

· взаємозв’язок з іншими роботами;

· рекомендації щодо використання результатів роботи, економічна ефективність;

· практична цінність роботи та висновки.

Обсяг реферату повинен бути не більш, як 500 слів і, бажано, щоб він не перевищував одну сторінку формату А4. Ключові слова, що є визначальними для розкриття суті ДР (КР) подаються після тексту реферату. Перелік ключових слів містить від 5 до 15 слів (словосполучень), надрукованих в називному відмінку в рядок через коми, (1 сторінка формату А4).

Приклад реферату наведено в додатку Г.

 

2.4. Зміст

Зміст розташовують безпосередньо після реферату, починаючи з нової сторінки.

До змісту включають:

· перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів;

· вступ;

· послідовно перелічені назви всіх розділів, підрозділів, пунктів і підпунктів ДР (КР) ;

· висновки;

· рекомендації;· список використаних джерел;

· назви додатків у такій послідовності, у якій вони подані у ДР (КР).

У змісті вказують номери сторінок, на яких надруковано початок матеріалу.

Приклад змісту наведено у додатку Д.

 

2.5. Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів.

Усі прийняті у ДР (КР) малопоширені умовні позначення, символи, одиниці, скорочення і терміни пояснюють у переліку, який вміщують безпосередньо після змісту, починаючи з нової сторінки. Незалежно від цього за першої появи таких елементів у тексті ДР (КР) наводять їх розшифровку.

Перелік має бути розташовуваний стовпцем. Ліворуч в абетковому порядку наводять умовні позначення, символи, одиниці, скорочення і терміни, праворуч – їх детальну розшифровку.

 

3. ВИМОГИ ДО СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ОСНОВНОЇ ЧАСТИНИ

 

Вступ

Вступ починається з нової сторінки. У вступі коротко викладають:

· оцінку сучасного стану проблеми;

· актуальність даної роботи та підставу для її виконання;

· мету роботи.

 

3.2. Суть дипломної роботи (курсової) роботи

Суть дипломної (курсової) роботи – це докладна інформація про об’єкт дослідження, яка є необхідною й достатньою для розкриття сутності даної роботи. Викладаючи вміст, особливу увагу приділяють новизні в роботі.

Суть ДР (КР) розкривають, поділяючи матеріал на розділи. Кожен розділ починають з нової сторінки. Основному тексту кожного розділу може передувати передмова з коротким описом вибраного напрямку та обґрунтуванням застосованих методів досліджень. Розділи можуть поділятися на підрозділи і пункти. Пункти, якщо це необхідно, поділяють на підпункти. Кожен пункт і підпункт має містити закінчену інформацію.В розділах основної частини подають:

· огляд літератури за темою і вибір напрямків досліджень;

· виклад загальної методики і основних методів досліджень;

· проведені теоретичні і (або) експериментальні дослідження;

· аналіз і узагальнення результатів досліджень;

· розділ «охорона праці», в якому зазначені небезпечні та шкідливі фактори, що створює обладнання, та заходи по зменшенню впливу цих факторів на людину.

Якщо у ДР (КР) необхідно навести повні докази (наприклад, математичні, що безпосередньо не стосуються предмету ДР (КР)) або подробиці дослідження, їх вміщують у додатках.

У ДР (КР) треба використовувати одиниці SI (ДСТУ 3651.0-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин Міжнародної системи одиниць;
ДСТУ 3651.1-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин. Похідні одиниці фізичних величин Міжнародної системи одиниць та позасистемні одиниці. Основні поняття, назви та позначення; ДСТУ 3651.2-97 Метрологія.
Одиниці фізичних величин. Фізичні сталі та характеристичні числа. Основні положення, назви та значення). Якщо виміри проведено в інших одиницях, переведення їх в одиниці SI обов’язкове лише за умови викладання найважливіших положень ДР (КР).

 


Дата добавления: 2015-04-05; просмотров: 9; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты