Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаРЕФЕРАТ. 1.1. Фазовий склад аустенітних хромонікелевих сталей
Читайте также:
  1. IV. ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ
  2. Академическая этика подготовки докладов и рефератов
  3. Анотація, реферат, тези, наукова стаття, дисертація, монографія, підручник, посібник як основні жанри наукових робіт
  4. В) Методические рекомендациипо выполнению рефератов, контрольных, самостоятельных работ, тестовых заданий и задач.
  5. Вимоги до рефератів
  6. Выбор темы реферата
  7. Выбор темы реферата
  8. ВЫБОР ТЕМЫ реферата и контрольной работы
  9. Зарубежные реферативные журналы
  10. К написанию и защите рефератов

 

 

ЗМІСТ

ВСТУП

 

1. ЛІТЕРАТУРНИЙ ОГЛЯД

 

1.1. Фазовий склад аустенітних хромонікелевих сталей

 

Аустенітні хромонікелеві сталі мають переважно аустенітну структуру, яка зберігається при швидкому охолодженні з високих температур, але хромонікелеві сталі навіть при відсутності додаткового легування малими кількостями……

 

1.2. Діаграма Шефлера де Лонга

 

Система Fe-Cr-Ni дає уявлення тільки про умови утворення фаз в нержавіючих хромонікелевих…….

Металографічні дослідження та вимірювання мікротвердості підтвердили результати рентгеноструктурного аналізу (рис. 1.3.)…….

 

Рис. 1.3. Мікроструктура сталі 04Х18ч-ГР до цементації х500.

 

Після гартування з 1300К мікроструктура сталі залишилась двохфазною – світлі та темні ділянки. При цьому…………

 

 

2. МАТЕРІАЛ ТА МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ

 

Об’єктом дослідження була сталь 10Х18Н10Т. Зразки вирізались з листової корозійностійкої сталі марки………..

 

3. РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

 

3.1. Визначення низького вмісту δ-фериту в досліджуваних зразках

При дослідженні аустенітних хромонікелевих сталей велику увагу приділяють визначенню низького………………

 

4. ОХОРОНА ПРАЦІ

 

Моя робота полягає у визначенні наднизького вмісту δ-фериту в аустенітних хромонікелевих сталях…………

 

4.1. Оцінка можливих небезпечних і шкідливих факторів в ОЦ

 

Також треба знати принцип роботи комп’ютера та методику правильної його експлуатації, знати…………..

 

ВИСНОВКИ

 

На сьогоднішній день існує багато фазових діаграм для визначення кількості δ-фериту. Найпоширенішими…………………

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

1. Циммерман Р. Металлургия и материаловедение / Р. Циммерман, К. Гюнер. – М.: Металлургия, 1982. – 480 с.

2. ……………….

3. ……………….


ДОДАТОК Ж

Приклад вступу на дипломну (курсову) роботу

ВСТУП

 

Ніхром Х20Н80 отримав найширше розповсюдження в промисловості серед сплавів аналогічної спеціалізації, особливо у вигляді ніхромового дроту, який використовують в електричних нагрівальних печах та інших приладах, які працюють при високих температурах. Чим викликаний нескінчений попит на цю марку – це закостеніла прихильність технологів до давно знайомого, звичного, вже розрахованим спіралях, або за цим стоїть щось більше?Як видно з назви сплаву (Х20Н80), він містить ~ 20% хрому,
нікелю ~ 80% і незначні домішки. Сплав Х15Н60 містить вже
хрому ~ 15% і 60% нікелю, решта – залізо і незначні домішки.
Сплав Х23Н33ЮСН – аналогічно ~ 23% хрому і ~ 33% нікелю. Цей клас сплавів називають ніхроми через вміст нікелю в їхній основі. Існує ще цілий клас сплавів, званих фехраль або ферохромаль, що не містять жодного відсотка нікелю, їхня основа – залізо.

Враховуючи, що питомий опір заліза вищий, ніж нікелю, то й питомий опір сплаву, де відсоток нікелю замінюється залізом, буде вищим. Більш високий опір дозволить нам заощаджувати на кількості застосованого матеріалу. До того ж і питома вага заліза менше, ніж у нікелю – відповідно додаткова економія на вазі. Заміна дорогого нікелю залізом в сплаві дозволяє істотно заощаджувати на матеріалі.

Є й негативні наслідки цієї заміни. Фехралі та замінники Х20Н80 набагато більш крихкі, ніж ніхром, що важливо для дротів. Поверхневий оксид, що утворюється у сплавів із застосуванням заліза, має набагато більш високий питомий опір в порівнянні зі сплавом Х20Н80. Це стає значною проблемою при застосуванні тонких дротів і стрічок. Рекристалізаційний поріг ферохромалей знаходиться в районі 600-6500С, істотно обмежуючи кількість можливість циклів вмикання-вимикання нагрівальних елементів до їхнього руйнування.Можна сказати, що ці сплави знайшли різну спрямованість застосування в якості нагрівальних елементів. Фехраль незамінна для досягнення температур до 14000С, сплав Х20Н80 застосовується тільки до 12000С і має температуру плавлення 14000С. фехраль більш стійка в високо глиноземній кераміці та атмосфері, що містить сірку, ніж ніхромовий дріт та стрічка. Заміна нікелю на залізо означає скорочення можливих циклів вмикань-вимикань при подоланні бар’єру в 6000С. нікель ще й від того коштовний, що його неможливо замінити залізом. Це стосується усіх ніхромів і фехралів без винятку. Часте бажання замовника економити на вихідному матеріалі обертається серйозними витратами, обумовлених частою заміною нагрівальних елементів, що працюють поза своїх технологічних режимів. У даній роботі будуть розглянуті нереалізовані можливі резерви альтернативних сплавів, які врахують усі недоліки сплаву Х20Н80 і використання яких буде більш економічно вигідно, як при виготовленні пропонованих сплавів, так і при їхній експлуатації.


ДОДАТОК З

Приклад висновків на дипломну (курсову) роботу

 

ВИСНОВКИ

 

Жаростійкі сплави знаходять широке використання у всіх
галузях народного господарства України. Однією з проблем економнолегованих Fe-Cr-Al сплавів є низькі технологічна пластичність та температура експлуатації, які стають основною перешкодою при впровадженні їх у виробництво замість більш коштовних сплавів 10Х20Н80.На основі проведених досліджень зроблені такі основні висновки:

1. На основі сформульованих принципів легування та з урахуванням теоретичних та експериментальних досліджень, одержаних закономірностей, розроблено хімічний склад та режими термічного оброблення жаростійкої сталі 03Х22Ю5ФБч, яка має вище температуру експлуатації у порівнянні із ніхромовими сплавами типу 10Х20Н80.

2. Фехралі 03Х23Ю5Т, і особливо, 03Х22Ю5ФБч, мають більший опір, меншу питому вагу, більш стійкі в сірковмісній атмосфері і дозволяють збільшити питому потужність нагрівачів, у порівнянні із ніхромами.

3. Фехралі не містять дефіцитних та коштовних легувальних
елементів Ni або Co.


ДОДАТОК К

Приклад оформлення списку використаних джерел

 

Характеристика джерела Приклад оформлення
Книги: Один автор 1. Тикадзуми С. Фізика феромагнетизму / С. Тикадзуми. - М.: Мир, 1985. - 420 с. 2. Василь Великий. Гомілії / Василь Великий ; [пер. з давньогрец. Л. Звонська]. – Львів : Свічадо, 2006. – 307 с. 3. Преображенський А.А. Теорія магнетизму, магнітні матеріали і елементи / А.А. Преображенський. - М.: Вища школа. - 1972. - 288 с. 4. Коренівський Д.Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в неперервних та дискретних динамічних системах / Д.Г. Коренівський. – К. : Ін-т математики, 2006. – 111 с. 5. Гусев А.И. Нанокристаллические материалы / А.И. Гусев, А.А. Рампель. – М.; Физматлит. – 2001. – 224 с.
Два автори 1. Матяш І.Б. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині : історія, спогади, арх. док. / І.Б. Матяш, Ю.К. Мушка. – К. : Києво-Могилян. акад., 2005. – 397 с. 2. Ромовська З.В. Сімейне законодавство України / З.В. Ромовська, Ю.В. Черняк. – К. : Прецедент, 2006. – 93 с. 3. Суберляк О.В. Технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / О.В. Суберляк, П.І. Баштанник. – Львів : Растр-7, 2007. – 375 с.
Три автори 1. Акофф Р.Л. Идеализированное проектирование: как предотвратить завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организации / Р.Л. Акофф, Д. Магидсон, Г.Д. Эддисон; пер. с англ. Ф.П. Тарасенко. – Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. – 265 с. 2. Помогайло А.Д. Наночастицы металлов в полимерах / А.Д. Помогайло, А.С. Розенберг, И.Е. Уфлянд. – М.; Химия. – 2000. – 83 с.
Чотири автори 1. Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / [В.В. Вітвіцький, М.Ф. Кисляченко, І.В. Лобастов, А.А. Нечипорук]. – К. : НДІ "Украгропромпродуктивність", 2006. – 106 с. 2. Механізація переробної галузі агропромислового комплексу : [підруч. для учнів проф.-техн. навч. закл.] / О.В. Гвоздєв, Ф.Ю. Ялпачик, Ю.П. Рогач, М.М. Сердюк. – К. : Вища освіта, 2006. – 478 с.
П’ять і більше авторів 1. Психология менеджмента / [П.К. Власов, А.В. Липницкий, И.М. Лущихина и др.] ; под ред. Г.С. Никифорова. – [3-е изд.]. – Х. : Гуманитар. центр, 2007. – 510 с. 2. Формування здорового способу життя молоді : навч.-метод. посіб. для працівників соц. служб для сім’ї, дітей та молоді / [Т.В. Бондар, О.Г. Карпенко, Д.М. Дикова-Фаворська та ін.]. – К. : Укр. Ін-т соц. дослідж., 2005. – 115 с.
Без автора 1. Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря / [авт. тексту В. Клос]. – К. : Грані-Т, 2007. – 119 с. 2. Воскресіння мертвих : українська барокова драма : антологія / [упорядкув., ст., пер. і прим. В.О. Шевчук]. – К. : Грамота, 2007. – 638 с. 3. Тіло чи особистість? Жіноча тілесність у вибраній малій українській прозі та графіці кінця ХІХ – початку ХХ століття : [антологія / упоряд.: Л. Таран, О. Лагутенко]. – К. : Грані-Т, 2007. – 190 с. 4. Проблеми типологічної та квантитативної лексикології : [зб. наук. праць / наук. ред. В. Каліущенко та ін.]. – Чернівці : Рута, 2007. – 310 с.
Збірник статей Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності: зб. Наук. Праць. – К. : КДЛУ, 2001. – 239 с.
Стаття зі збірника Глотц П. Европейская идентичность / П. Глотц // Образ Европы: пробл.-темат. сб. – М., 2000. – С. 19–25.
Стаття з газети Лащук Ю. Україна – Польща: культура взаємин / Ю. Лащук // Культура і життя. – 2002. – 1 трав.
Стаття із триваючого видання 4. Телехов В.Д. Наука как объект художественного отображения / В.Д. Телехов // Вестн. Харьк. Ун-та. – 1999. – №185 : сер. : Филология. – Вып. 12. – С. 3-9. 5. Yoshizawa Y. New Fe-based soft magnetic alloys composed of ultrafine grain structure / Y. Yoshizawa, S. Ogiima, K. Yamauchi // J. Appl. Phys. – 1988. – V. 64. – № 10. – рp. 6044-6046. 6. Губин С.П. Что такое наночастица? Тенденции развития нанохимии и нанотехнологии / С.П. Губин // Рос. хим. журн. – 2000. – Т.44. – №6. – С. 23-31. 4. Billas I.M.L. Magnetism of Fe. Co and Ni clusters in molecular beams / I.M.L. Billas, A. Chatelain, W.A. de Heer // J. Magn. Magn. Mater. – 1997. – № 168. – рр. 64-70.
Стаття з журналу Журавльова О.І. Стародавні релігійні вірування українців / О.І. Журавльова // Наука. Релігія. – 2001. – №2. – С. 168–174.
Багатотомний документ 1. Історія Національної академії наук України, 1941-1945 / [упоряд. Л.М. Яременко та ін.]. – К. : Нац. Б-ка України ім. В.І. Вернадського, 2007. – (Джерела з історії науки в Україні). Ч. 2 : Додатки. – 2007. – 573 c. 2. Межгосударственные стандарты : каталог в 6 т. / [сост. И.В. Ковалева, Е.Ю. Рубцова; ред. В.Л. Иванов]. – Львов : НТЦ "Леонорм-Стандарт", 2005. – (Серия "Нормативная база предприятия"). – Т. 1. – 2005. – 277 с. 3. Дарова А.Т. Неисповедимы пути Господни. : (Дочь врага народа) : трилогия / А.Т. Дарова. – Одесса : Астропринт, 2006. – (Сочинения : в 8 кн. / А. Дарова ; кн. 4). 4. Кучерявенко Н.П. Курс налогового права : Особенная часть : в 6 т. / Н.П. Кучерявенко. – Х. Право, 2002. – Т. 4: Косвенные налоги. – 2007. – 534 с. 5. Реабілітовані історією. Житомирська область : [у 7 т.]. – Житомир : Полісся, 2006. – (Науково-документальна серія книг "Реабілітовані історією" : у 27 т. / голов. редкол.: П.Т. Тронько (голова) [та ін.]). Кн. 1 / [обл. редкол.: І.М. Синявська (голова) та ін.]. – 2006. – 721 с. 6. Бондаренко В.Г. Теорія ймовірностей і математична статистика. Ч.1 / В.Г. Бондаренко, І.Ю. Канівська, С.М. Парамонова. – К. : НТУУ "КПІ", 2006. – 125 с.
Опис окремого тому Багалій Д.І. Вибрані праці: у 6 т. Т. 1 : Автобіографія. Ювілейні матеріали. Бібліографія. – Х. : ХГІ «НУА» ; Золоті сторінки, 1999. – 600 с.
Матеріали конференцій, з’їздів 1. Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування агропромислового комплексу : матеріали Всеукр. конф. молодих учених–аграрників ["Молодь України і аграрна реформа"], (Харків, 11-13 жовт. 2000 р.) / М-во аграр. політики, Харк. держ. аграр. Ун-т ім. В. В. Докучаєва. – Х. : Харк. держ. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва, 2000. – 167 с. 2. Кібернетика в сучасних економічних процесах : зб. текстів виступів на республік. міжвуз. наук.-практ. конф. / Держкомстат України, Ін-т статистики, обліку та аудиту. – К. : ІСОА, 2002. – 147 с. 3. Матеріали ІХ з’їзду Асоціації українських банків, 30 червня 2000 р. інформ. Бюл. – К. : Асоц. укр. банків, 2000. – 117 с. 4. Оцінка й обґрунтування продовження ресурсу елементів конструкцій : праці конф., 6-9 черв. 2000 р., Київ. Т. 2 / відп. ред. В.Т. Трощенко. – К. : НАН України, Ін-т пробл. міцності, 2000. – С. 559-956. 5. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій : зб. наук. праць / наук. ред. В.І. Моссаковський. – Дніпропетровськ : Навч. кн., 1999. – 215 с. 6. Ризикологія в економіці та підприємництві : зб. наук. праць за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 берез. 2001 р. / М-во освіти і науки України, Держ податк. адмін. України [та ін.]. – К. : КНЕУ : Акад. ДПС України, 2001. – 452 с.
Препринти 1. Шиляев Б.А. Расчеты параметров радиационного повреждения материалов нейтронами источника ННЦ ХФТИ/ANL USA с подкритической сборкой, управляемой ускорителем электронов / Б.А. Шиляев, В.Н. Воеводин. – Х. ННЦ ХФТИ, 2006. – 19 с. – (Препринт / НАН Украины, Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. Ин-т" ; ХФТИ 2006-4). 2. Панасюк М.І. Про точність визначення активності твердих радіоактивних відходів гамма-методами / М.І. Панасюк, А.Д. Скорбун, Б.М. Сплошной. – Чорнобиль : Ін-т пробл. безпеки АЕС НАН України, 2006. – 7 с. – (Препринт / НАН України, Ін-т пробл. безпеки АЕС ; 06-1).
Депоновані наукові праці 1. Социологическое исследование малых групп населения / В.И. Иванов [и др.] ; М-во образования Рос. Федерации, Финансовая академия. – М., 2002. – 110 с. – Деп. в ВИНИТИ 13.06.02, № 145432. 2. Разумовский, В.А. Управление маркетинговыми исследованиями в регионе / В.А. Разумовский, Д.А. Андреев. – М., 2002. – 210 с. – Деп. в ИНИОН Рос. акад. наук 15.02.02, № 139876.
Словники 1. Современная филосифия : словарь и хрестоматия. – Ростов н/Д : Феникс, 2002. – 511 с.
Законодавчі та нормативні документи 1. Кримінально-процесуальний кодекс України : за станом на 1 груд. 2005 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К. : Парлам. Вид-во, 2006. – 207 с. 2. Медична статистика : зб. нормат. док. / упоряд. та голов. ред. В.М. Заболотько. – К. : МНІАЦ мед. статистики : Медінформ, 2006. – 459 с. (Нормативні директивні правові документи). 3. Експлуатація, порядок і терміни перевірки запобіжних пристроїв посудин, апаратів і трубопроводів теплових електростанцій : СОУ-Н ЕЕ 39.501:2007. – Офіц. вид. – К. : ГРІФРЕ : М-во палива та енергетики України, 2007. – VІ, 74 с. – (Нормативний документ Мінпаливенерго України. Інструкція).
Стандарти 1. Графічні символи, що їх використовують на устаткуванні. Покажчик та огляд (ISO 7000:2004, IDT) : ДСТУ ISO 7000:2004. – [Чинний від 2006-01-01]. – К. : Держспоживстандарт України 2006. – ІV, 231 с. – (Національний стандарт України). 2. Якість води. Словник термінів : ДСТУ ISO 6107-1:2004-ДСТУ ISO 6107-9:2004. – [Чинний від 2005-04-01]. – К. : Держспоживстандарт України, 2006. – 181 с. – (Національні стандарти України). 3. Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устаткування. Частина 2-020. Додаткові вимоги до лабораторних центрифуг (EN 6101-2-020:1994, IDT) : ДСТУ EN 61010-2-020:2005. – [Чинний від 2007-01-01]. – К. : Держспоживстандарт України, 2007. – IV, 18 с. – (Національний стандарт України).
Каталоги 1. Межгосударственные стандарты : каталог : в 6 т. / [сост. И.В. Ковалева, В.А. Павлюкова; ред. В.Л. Иванов]. – Львов : НТЦ " Леонорм-стандарт, 2006. – (Серия "Нормативная база предприятия"). – Т. 5. – 2007. – 264 с. 2. Пам’ятки історії та мистецтва Львівської області : каталог-довідник / [авт.-упоряд. М. Зобків та ін.]. – Львів : Новий час, 2003. – 160 с. 3. Університетська книга : осінь, 2003 : [каталог]. – [Суми : Унів. кн., 2003]. – 11 с. 4. Горницкая И.П. Каталог растений для работ по фитодизайну / И.П. Горницкая, Л.П. Ткачук. – Донецк : Лебедь, 2005. – 228 с.
Бібліографічні покажчики 1. Куц О.С. Бібліографічний покажчик та анотації кандидатських дисертацій, захищених у спеціалізованій вченій раді Львівського державного університету фізичної культури у 2006 році / О.С. Куц, О.Г. Вацеба. – Львів : Укр. технології, 2007. – 74 с. 2. Систематизований покажчик матеріалів з кримінального права, опублікованих у Віснику Конституційного Суду України за 1997-2005 роки / [уклад. Б.О. Кирись, О.С. Потлань]. – Львів : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2006. – 11 с. – (Серія: Бібліографічні довідники ; вип. 2).
Дисертації 1. Петров П.П. Активність молодих зірок сонячної маси: дис. доктора фіз.-мат. наук : 01.03.02 / Петров Петро Петрович. – К., 2005. – 276 с.
Автореферати дисертацій 1. Новосад І.Я. Технологічне забезпечення виготовлення секцій робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08 „Технологія машинобудування” / І. Я. Новосад. – Тернопіль, 2007. – 20 с. 2. Нгуен Ші Данг. Моделювання і прогнозування макроекономічних показників в системі підтримки прийняття рішень управління державними фінансами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 „Автоматиз. системи упр. та прогрес. інформ. технології” / Нгуен Ші Данг. – К., 2007. – 20 с.
Авторські свідоцтва А. с. 1007970 СССР, МКИ3 В 25 J 15/00. Устройство для захвата неориентированных деталей типа валов / В.С. Ваулин, В.Г. Кемайкин (СССР). – № 3360585/25-08 ; заявл. 23.11.81 ; опубл. 30.03.83, Бюл. № 12.
Патенти Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК7 H 04 В 1/38, Н 04 J 13/00. Приемопередающее устройство / В.И. Чугаева ; заявитель и патентообладатель Воронеж. науч.-исслед. ин-т связи. – № 2000131736/09 ; заявл. 18.12.00 ; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.).
Частина книги, періодичного, продовжуваного видання 1. Козіна Ж.Л. Теоретичні основи і результати практичного застосування системного аналізу в наукових дослідженнях в області спортивних ігор / Ж.Л. Козіна // Теорія та методика фізичного виховання. – 2007. – № 6. – С. 15-18. 2. Гранчак Т. Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в умовах демократичних перетворень / Тетяна Гранчак, Валерій Горовий // Бібліотечний вісник. – 2006. – № 6. – С. 14-17. 3. Валькман Ю.Р. Моделирование НЕ-факторов - основа интеллектуализации компьютерных технологий / Ю.Р. Валькман, В.С. Быков, А.Ю. Рыхальский // Системні дослідження та інформаційні технології. – 2007. – № 1. – С. 39-61. 4. Ма Шуін Проблеми психологічної підготовки в системі фізкультурної освіти / Ма Шуін // Теорія та методика фізичного виховання. – 2007. – № 5. – С. 12-14. 5. Регіональні особливості смертності населення України / Л.А. Чепелевська, Р.О. Моісеєнко, Г.І. Баторшина [та ін.] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2007. – № 1. – С. 25-29. 6. Валова І. Нові принципи угоди Базель ІІ / І. Валова ; пер. з англ. Н.М. Середи // Банки та банківські системи. – 2007. – Т. 2, № 2. – С. 13-20. 7. Зеров М. Поетична діяльність Куліша // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка : (нариси з новітнього укр., письменства) : статті / Микола Зеров. – Дрогобич. – 2007. – С. 245-291. 8. Третьяк В.В. Возможности использования баз знаний для проектирования технологии взрывной штамповки / В.В. Третьяк, С.А. Стадник, Н.В. Калайтан // Современное состояние использования импульсных источников энергии в промышленности : междунар. науч.-техн. конф., 3-5 окт. 2007г. : тезисы докл. – Х. – 2007. – С. 33. 9. Чорний Д.М. Міське самоврядування: тягарі проблем, принади цивілізації / Д.М. Чорний // По лівий бік Дніпра: проблеми модернізації міст України : (кінець XIX-початок XX ст. / Д.М. Чорний. – Х. – 2007. – Розд. 3. – С. 137-202.
Електронні ресурси 1. Богомольний Б.Р. Медицина екстремальних ситуацій [Електронний ресурс] ] : навч. посіб. для студ. мед. вузів III-IV рівнів акредитації / Б.Р. Богомольний, В.В. Кононенко, П.М. Чуєв. – 80 Min / 700 MB. – Одеса : Одес. мед. Ун-т, 2003. – (Бібліотека студента-медика) – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12см. – Систем. вимоги: Pentium ; 32 Mb RAM ; Windows 95, 98, 2000, XP ; MS Word 97-2000. – Назва з контейнера. 2. Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю та віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти [Електронний ресурс] : за даними Всеукр. перепису населення 2001 р. / Держ. ком. статистики України ; ред. О. Г. Осауленко. – К. : CD-вид-во "Інфодиск", 2004. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) : кольор. ; 12см. – (Всеукр. перепис населення, 2001). – Систем. вимоги: Pentium-266 ; 32 Mb RAM ; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP. – Назва з титул. екрану. 3. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті : (підсумки 10-ї Міжнар. конф. „Крим-2003”) [Електронний ресурс] / Л.Й. Костенко, А.О. Чекмарьов, А.Г. Бровкін, І.А. Павлуша // Бібліотечний вісник. – 2003. – № 4. – С. 43. – Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm.

Список використаних джерел

 

1. Бюлетень ВАК України. – К.: 2008. – №3. – 55 с.

2. ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання». – 2009. – №5. – С. 26–30.

3. Шинкарук В.Д. Комплекс нормативних документів для розроблення склдових системи галузевих стандартів вищої освіти / В.Д. Шинкарук, Я.Я. Болюбаш, Л.О. Котоловець. – К, 2008. – 72 с.

4. ДСТУ 3651.0-97. Метрологія. Одиниці фізичних величин Міжнародної системи одиниць. - К.: Держстандарт України, 1998. - 9 с.

5. ДСТУ 3651.1-97. Метрологія. Одиниці фізичних величин. Похідні одиниці фізичних величин Міжнародної системи одиниць та позасистемні одиниці. Основні поняття, назви та позначення. - К.: Держстандарт України, 1998. - 76 с.

6. ДСТУ 3651.2-97. Метрологія. Одиниці фізичних величин. Фізичні сталі та характеристичні числа. Основні положення, назви та значення. - К.: Держстандарт України, 1998. - 13 с.

7. ДСТУ 3582-97. Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила. - К.: Держстандарт України, 1998. - 27 с.


Навчально-методичне видання

(українською мовою)

 

Валерій Григорович Міщенко

Анастасія Ігорівна Маказан

 

 

ПРИКЛАДНА ФІЗИКА

 

Методичні рекомендації до написання та оформлення дипломних і курсових робіт для студентів фізичного факультету

 

 

Рецензент В.Л. Сніжний

Відповідальний за випуск В.Г. Міщенко

Коректор А.І. Маказан


Дата добавления: 2015-04-05; просмотров: 13; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.035 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты