Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ТА НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТА
СТРУКТУРА ЗМІСТОВИХ МОДУЛІВ, НАВЧАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

ДИСЦИПЛІНИ «МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ВНЗ»

ТА НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТА

Компетенції (прогнозовані результати навчання) Тема змістового модуля (ЗМ)
Тема навчального елемента (НЕ)
Зміст лекції НЕ Зміст семінарського заняття НЕ Зміст самостійної роботи студентів Види діяльності та поточного контролю на занятті Всього балів за види навчальної діяльності НЕ ІНДЗ
Змістовий модуль 1. «Теоретичні основи наукових досліджень у ВНЗ»
НЕ 1.1. Наука як сфера людської діяльності. Специфіка науково-дослідницької діяльності у ВНЗ
Знати:   сутність понять: «наука», «наукове пізнання», «науковий пошук», «наукова ідея», «науковий факт», «наукова діяльність»; основні шляхи підготовки та атестації науково-педагогічних кадрів.   Уміти: відрізняти наукові ступені, вчені звання; здійснювати наукову комунікацію   Лекція (2 год.) 1. Поняття про науку. 2. Наукова комунікація. Наукова школа. 3. Науково-дослідницька діяльність студентів. 4. Підготовка та атестація наукових і науково-педагогічних кадрів. 4.1. Докторантура та аспірантура. 4.2. Здобувачі наукового ступеня, які працюють над дисертаціями поза докторантурою або аспірантурою. Семінарське заняття (2год.) 1.Наукознавство про закономірності функціонування та розвитку науки. 2. Основні способи наукової комунікації. 3. Формування наукових шкіл. 4. Система науково-дослідницької діяльності у ВНЗ. 5. Форми підготовки наукових кадрів у ВНЗ.     СРС ( год.) 1.Складання словника те lрмінів. 2.Конспектування опрацьованої літератури до теми. 3.Складання переліку основних вимог до наукових робіт студентів у галузі педагогіки. 4.Індивідуальна дослідницька робота (за вибором студента): На основі аналізу загальних вимог до різних видів наукових робот студентів, скласти порівняльну таблицю «Система науково-дослідницької роботи у ВНЗ»   - тестування; - експрес-опитування; - індивідуальна письмова робота; - усне опитування; - захист результатів індивідуальної дослідницької роботи.      
НЕ 1.2 Психологія і технологія наукової творчості
Знати основи організації творчої діяльності у процесі наукового пошуку; створювати умови ефективної організації проведення наукових досліджень, обладнувати власне робоче місце, підбирати технічні засоби, створювати власний архів літератури.   Лекція (2 год.)   1. Організація творчої діяльності. 2. Робочий день науковця. 3. Робоче місце науковця. 4. Оргтехніка, технічні засоби наукової діяльності. 5. Ділове спілкування, листування, розмова по телефону. 6. Особистий архів (бібліотека) здобувача).     Семінарське заняття (2год.)   1. Особливості організації діяльності науковця. 2. Психологічні основи творчої наукової діяльності. 3. Засоби організації та здійснення наукового пошуку (робочий день, ро боче місце, технічні засоби, особистий архів науковця).     СРС ( год.) 1. Складання словника термінів. 2.Конспектування опрацьованої літератури. 3. письмовий опис робочого місця науковця. 4.Індивідуальна дослідницька робота (за вибором студента): · Підібрати різні форми звертання, прохання тощо, які використовуються при діловому листуванні. · Написати реферат з теми «Роль особистісних якостей науковця у ефективності проведення дослідження». · Виконати реферати на запропоновані теми: „Наукові дослідження студентів педагогічних ВНЗ та їх значення для майбутньої професії ”   - тестування; - експрес опитування; - робота над педагогічними задачами; - усне опитування; - захист результатів індивідуальної дослідницької роботи.    
НЕ 1.3. Методологія та методи наукових досліджень
Знати: Сутність основних методів педагогічних досліджень, методику їх проведення. Уміти:планувати, організовувати та аналізувати результати проведення методів педагогічних досліджень за заданою метою. Лекція (2 год.) 1. Методологія дослідження. 2. Фундаментальна або філософська методологія. 3. Загальнонаукова методологія. 4. Конкретнонаукова методологія. 5. Методи і техніка дослідження. 6. Використання методів наукового пізнання. а)методи, що застосовуються на емпіричному та теоретичному рівнях досліджень б)методи теоретичних досліджень. 7. Застосування логічних законів і правил у наукових дослідженнях. 8.   Семінарське заняття (2год.) 1. Різні види методології наукових досліджень. 2. Сутність та методика здійснення методів педагогічних теоретичних та емпіричних досліджень. СРС ( год.) 1.Складання словника термінів; 2.Конспектування опрацьованої літератури; 3.Планування етапів педагогічного експерименту з теми (на вибір). 4.Індивідуальна дослідницька робота (за вибором студента): · Складіть таблицю «Порівняльний аналіз методів науково-педагогічних досліджень».     - тестування; - експрес опитування; -письмова самостійна робота; - усне опитування; -захист результатів індивідуальної дослідницької роботи.        
Змістовий модуль 2. Система роботи студента-магістранта над науковим дослідженням у галузі педагогіки
НЕ 2.1. Робота над підготовкою публікацій, рефератів і доповідей
Знати: основні вимоги до наукових публікацій (тез, статей). Уміти: підбирати та оформляти матеріали наукового пошуку у вигляді тез, статті. Лекція (2 год.) 1. Наукова публікація: поняття, функції, основні види. 2. Мінімальна кількість та обсяг публікацій здобувача. 3. Наукова монографія. 4. Основні вимоги до наукових статей. 5. Особливості підготовки тез наукової конференції. 6. Методика підготовки та оформлення публікації. 7. Техніка написання тексту. 8. Реферат: сутість та основні вимоги донаписання. 9. Основні вимоги до підготовки повідомлень про результати наукових досліджень. Семінарське заняття (2год.) 1. Основні види наукових публікацій. 2. Стаття як результат наукових досліджень: основні вимоги до написання. 3. Участь науковій у конференції, підготовка матеріалів (тез) конференції.   СРС ( год.) 1.Складання словника термінів. 2.Конспектування опрацьованої літератури. 3. Індивідуальна дослідницька робота (за вибором студента): - Написання матеріалів (тез) до студентської конференції . - Написання статті з теми магістерського дослідження до наукового збірника .     - тестування; - індивідуальне опитування; -письмова самостійна робота; - -захист результатів індивідуальної дослідницької роботи.        
НЕ 2.2. Організація і проведення педагогічних досліджень
Знати: вимоги щодо вибору теми наукової роботи, планування роботи у процесі здійснення дослідження; специфіку організації праці науковця . Уміти: планувати етапи проведення наукового дослідження; здійснювати наукове дослідження на основі використання підібраних науково-педагогічних методів   Лекція (2 год.) 1. Етапи педагогічного дослідження. 2. Розробка програми дослідження. 3. Характеристика окремих видів дослідження.
  • Спостереження.
  • Опитування.
  • Експеримент.
4. Формування вибіркової сукупності. 5. Підготовка даних до обробки. 6. Методика обробки отриманої інформації. · Ручна обробка інформації. · Введення інформації в ЕОМ та її обробка. 7. Аналіз та інтерпретація одержаних даних. 8. Форма звітності про педагогічне дослідження.    
Семінарське заняття (2год.)   1. Планування етапів педагогічного дослідження, розробка програми. 2. Педагогічний експеримент як вид педагогічного дослідження. 3. Система роботи науковця з інформацією до теми. 4. Форми звітності про проведене дослідження.     СРС ( год.)   1.Складання словника термінів. 1. Конспектування опрацьованої літератури. 2. Вибір теми дослідження і складання словника наукових понять даної проблеми. 3. Індивідуальна дослідницька робота (за вибором студента): · Скласти програму магістерського дослідження (тема на вибір). · Здійснити аналіз науково-методичної літератури до обраної теми магістерського дослідження.   - експрес- опитування; - індивідуальна письмова робота; - усне опитування; - захист результатів індивідуальної дослідницької роботи.  
НЕ 2.3. Магістерська робота як кваліфікаційне дослідження студентів у ВНЗ
Знати: сутність магістерського дослідження як наукової роботи студента-магістранта; послідовність виконання магістерської роботи.   Лекція (2 год.) 1.Магістерська робота: загальна характеристика. 2. Послідовність виконання магістерської роботи. 3. Підготовчий етап роботи над магістерською роботою. 4. Робота над текстом магістерської роботи. 5. Заключний етап роботи над магістерським дослідженням.     Семінарське заняття (2год.)   1. Аналіз магістерської роботи як виду НДРс у ВНЗ. 2. основні етапи виконання магістерського дослідження: - підготовчий; - основний; - заключний.   СРС ( год.) 1. Складання словника термінів; 2.Конспект опрацьованої літератури. 3.Індивідуальна дослідницька робота (за вибором студента): Складання алгоритму роботи над магістерським дослідженням.     - індивідуальне опитування; -письмова самостійна робота; - -захист результатів індивідуальної дослідницької роботи.        
НЕ 2.4. Вимоги до змісту і структури магістерської роботи
Знати: сутність понять «актуальність дослідження», «об’єкт», «предмет», «мета», «завдання» дослідження. Уміти: визначати об’єкт, предмет, мету, завдання дослідження, підбирати методи дослідження, описувати його теоретичне і практичне значення. Лекція (2 год.)   1. Загальні вимоги до магістерської роботи. 2. Структура магістерської роботи. 3. Зміст наукового дослідження. 4. Вступ, його композиція: Актуальність дослідження. Мета і завдання дослідження. Об’єкт і предмет дослідження. Наукова новизна одержаних результатів. Практичне значення отриманих результатів. Апробація результатів дослідження. 5. Основна частина магістерської роботи. 6. Висновки. 7. Список використаних джерел. 8. Додатки. Семінарське заняття (2год.)   1. Об’єкт і предмет педагогічного дослідження, їх відмінності та взаємозв’язок. Порядок визначення 2. Методика формулювання мети, гіпотези та завдання дослідження. Їх місце у творчому процесі роботи над дослідженням. 3. Вибір методів дослідження. 4. Опис теоретичного і практичного значення виконаного дослідження. 5. Вимоги до вступу наукового дослідження.   СРС ( год.) 1. Складання словника термінів; 2.Конспект опрацьованої літератури; 3. Визначення наукового апарату до заданої теми. 4.Індивідуальна дослідницька робота (за вибором студента): · Підготувати реферати на запропоновані теми: - „ Магістерська робота як один з видів педагогічного дослідження, вимоги до виконання ”. - тестування; - експрес опитування; - індивідуальна письмова робота; - усне опитування; - ознайомлення зі зразками вступу до наукових робіт студентів; -- захист результатів індивідуальної дослідницької роботи.        
НЕ 2.5. Оформлення магістерської роботи
Знати: основні вимоги до оформлення результатів наукового пошуку (магістерської роботи). Уміти: оформляти магістерське дослідження, подавати текстовий матеріал, нумерувати сторінки, подавати ілюстративний матеріал (таблиці, графіки, гістограми, діаграми, графіки, формули тощо), складати список використаних джерел. Лекція (2 год.) 1. Мова і стиль магістерської роботи. 2. Загальні вимоги до оформлення магістерської роботи. Нумерування сторінок. Подання текстового матеріалу. Посилання на джерела. Ілюстрації. Таблиці. Формули. 3. Складання списку використаних джерел. 4. Оформлення додатків магістерської роботи.   Семінарське заняття (2год.) 1. Аналіз мовних стереотипів, що використовуються в наукових публікаціях. 2. аналіз основних имог до оформлення результатів наукового пошуку відповідно до вимог ВАК України. 4.Складання бібліографії. 5. Оформлення додатків до роботи. СРС ( год.) 1. Складання словника термінів до теми магістерської роботи, які розкриватимуться в роботі. 2.Конспект опрацьованої літератури. 3.Складання переліку джерел до заданої теми. 4.Індивідуальна дослідницька робота (за вибором студента): · Підготувати реферативне повідомлення з теми: - „Натхнення у науковому і творчому процесі” - „Що відноситься до джерел наукових досліджень? Їх класифікація” · Написати реферати на запропоновані теми: -„Способи опрацювання літературних джерел у процесі наукового дослідження” - „Значення якості інформації в наукових дослідженнях” - „Види інформації та методика оволодіння нею в процесі дослідження.”   -- тестування; - експрес опитування; - індивідуальна письмова робота; - ознайомлення з зразками магістерських робіт студентів; - - усне опитування; - захист результатів індивідуальної дослідницької роботи.        
НЕ 2.6. Порядок захисту магістерської роботи
Лекція (2 год.) 1. Підготовка до захисту магістерської роботи: Підготовка виступу. Виготовлення наочності за результатами дослідження. 2. Рецензування магістерської роботи. 3. Процедура прилюдного захисту магістерської роботи. Семінарське заняття (2год.)   1. Захист наукового дослідження: а) виступ; б) рецензування роботи; в) відповідь на зауваження. 2. Підготовка наочного матеріалу за результатами проведеної магістерської роботи. СРС ( год.) 1. Складання словника термінів; 2.Конспектування опрацьованої літератури; 3. Запис зразка орієнтовного виступу студента як захисту виконаного наукового дослідження. 4. Складання макету наочності до теми дослідження. 5.Індивідуальна дослідницька робота (за вибором студента): · Підготувати реферативне повідомлення на тему:»Роль захисту результатів наукового дослідження у оцінці ефективності його здійснення»     - тестування; - експрес опитування; - індивідуальна письмова робота; - усне опитування; - захист результатів індивідуальної дослідницької роботи.        
ВСЬОГО БАЛІВ ЗА ТРИ МОДУЛІ 70 % балів
Модуль контроль (підсумковий) 30 % балів
ВСЬОГО БАЛІВ 100 %
Примітка (ЗМІСТ завдань ІНДЗ) Оформлення матеріалів згідно обраної теми магістерської роботи, що повинні містити: - титульний лист; - орієнтовний зміст (план роботи); - вступ (актуальність, мета, завдання, об’єкт, предмет, апробація, теоретичне і практичне значення); - словник наукових понять до теми; - перелік джерел до обраної теми; - добірка опрацьованої науково-методичної літератури.   Виконання даного завдання оцінюється в 30 балів і може замінювати модуль- контроль.
ВСЬОГО ГОДИН
                     

Поделиться:

Дата добавления: 2015-04-15; просмотров: 168; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты