Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаФункції держави та державна політика.
Читайте также:
  1. III. Поняття, ознаки та функції правових пільг
  2. IV. Класифікація методів дослідження держави і права
  3. IV. Поняття, ознаки та функції правових заохочень
  4. IV. Функції юридичної практики
  5. V. Структура та функції політичної системи суспільства
  6. А. Государственное управление в России. Усиление самодержавия
  7. Антиінфляційна політика. Взаємозв’язок інфляції та безробіття.
  8. Античні міста-держави Північного Причорномор’я.
  9. Античні міста-держави Північного Причорномор’я.
  10. Апарат держави. Орган держави. Інститут держави

Держава здійснює свою політику через свої функції, тобто поняття «державна політика» є ширшою з обсягом, ніж «функція держави»
Держава здійснює функції через свій механізм шляхом вико­ристання різних форм і методів. Серед форм діяльності держави пріоритетне місце посідають правові форми — юридичні засоби здійснення державних функцій. Саме в них відображається зв’я­зок держави і права, обов’язок держави при здійсненні своїх функцій діяти на основі права і в межах закону.

Правові форми діяльності держави — це визначений законом (юридичне оформлений) порядок здійснення компетентними органами і особами юридична значущих дій, спрямованих на здійснення функцій.

Правові форми діяльності держави характеризується рядом оз­нак, які відрізняють їх від інших організаційних форм.

1. Вони є системою юридичне значущих дій, які здійснюються органами держави, посадовими особами та іншими уповноваже­ними на те суб’єктами. Дії набувають властивості «юридичне зна­чущих» завдяки їх спрямованості на реалізацію суспільних по-| треб саме правовими засобами. Вихідне і заключне призначення і цих дій полягає в забезпеченні впливу держави на суспільні відносини шляхом створення нормативних приписів, прийняття нормативно-правових актів та забезпечення їх реалізації.

2. Предметом юридичне значущих дій є певне коло юридич­них питань, які підлягають вирішенню на користь і для задово­лення інтересів зацікавлених суб’єктів. Так, прийняття закону повинно відповідати інтересам народу і держави, винесення су\ дом рішення — інтересам позивача чи відповідача.

3. Здійснення юридичне значущих дій відбувається за допо­могою таких юридичних засобів, як розробка і прийняття норма­тивно-правових актів, видання актів тлумачення норм права, прийняття індивідуально-правових актів в порядку застосування норм права тощо. Правові форми здійснення функцій держави уособлюють механізм правового регулювання.

4. Результати застосування окремих правових форм закріп­люються у визначених законом юридичних актах (закон, поста­нова Уряду, рішення суду, міжнародний договір тощо).

5. Порядок здійснення юридичне значущих дій, як правило, ре­гулюється процедурно-процесуальними нормами. Він може бути регламентованим детально (наприклад, регулювання процедури діяльності судових органів процесуальними кодексами) або ж фраг­ментарне (регламентація процедури діяльності окремих органів держави, посадових осіб при вирішенні ними юридичних питань).


Дата добавления: 2015-04-16; просмотров: 7; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.02 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты