Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаІнформаційні системи управління та функціонального моделювання бізнес-процесів
Читайте также:
  1. Авторські системи
  2. Адміністративні правопорушення, що посягають на встановлений порядок управління
  3. Аксіома 1: Розвиток (еволюція) системи визначається деякою ціллю й інформаційними ресурсами системи, її інформаційною відкритістю.
  4. Аналіз системи, що автоматизується у заданій предметній області, напрямків її розвитку, бізнес-процесів, принципів моделювання
  5. Анотування в інформаційній діяльності
  6. Валютні системи: поняття, структура, призначення
  7. Видатки бюджету на вищі органи державного управління, органи місцевої влади та місцевого самоврядування
  8. Види актів управління
  9. Види методів державного управління
  10. Види форм державного управління

 

Підвищення ефективності і конкурентоспроможності кожного підприємства, компанії, корпорації, економіки країни в цілому не можливе без постійного удосконалення бізнес-процесів, їх аналізу і оптимізації. Комп’ютерне моделювання бізнес-процесв сьогодні є обов’язковим етапом дослідження у прийнятті відповідальних рішень у економічній діяльності будь-якого рівня. Бізнес-моделі дозволяють дослідити складні процеси і явища за допомогою експериментів не з реальною, а з комп’ютерною системою.

У світі широко використовуються нові методології управління економічними процесами, зокрема процесно-орієнтоване управління економічним об’єктом, які здатні автоматизувати процес моделювання бізнес-процесів. Але на часі з’явились нові засоби автоматизації бізнес-моделювання.

Процесний підхід до управління не обмежується межами одного підприємства. Це здійснюють за допомогою методології управління бізнес-процесами на основі так званих ERP-систем (англ. Enterprise Resource Planning System — Система планування ресурсів підприємства) — корпоративна інформаційна система (КІС), предназначенная для автоматизації обліку та управління. ERP-системи призначені для автоматизації стратегічного планування розвитку бізнесу і, одночасно, для підтримки тактичного (або оперативного) управління бізнес-процесами на різних рівнях. Задача ERP-систем - допомогти в реалізації стратегічних цілей бізнесу в реальних умовах. Новизна ERP -подходу у тім, що ERP-система призначена для підтримки повного циклу управління компанією чи корпорацією. Це означає, що інструменти ERP взаємозв’язані і забезпечують виконання чотирьох основних етапів управління ефективністю бізнесу: 1) розробка стратегії; 2) планування; 3) моніторинг і контроль; 4) аналіз і регулювання.

Таким чином, за допомогою ERP-системи створюється цілісна інфраструктура для підтримки злагодженого стратегічного і тактичного управління компанією на основі єдиної моделі даних. В цьому принципова відмінність комплексного підходу систем автоматизації управління масштабу корпорації від ізольованого рішення окремих управлінських задач.

Власне, комп’ютерне моделювання бізнес- процесів здійснюють, шляхом застосування CASE-засобів, які підтримують методології IDEFO, IDEF3 і DFD (програмний пакет ALLFusion) або методологію ARIS. Кожна з цих методологій має свою сферу застосування і свої стандарти.IDEF0 — Function Modeling — методологія функціонального моделювання і графічного описання процесів, призначена для формалізації і опису бізнес-процесів. Особливістю IDEF0 являється її акцент на ієрархічне представлення об'єктів, що значно полегшує розуміння предметної області. В IDEF0 розглядаються логічні зв'язки між роботами, а не послідовність їх виконання в часі (WorkFlow).

Так само відображаються всі сигнали управління. Дана модель являєтеся однією з найбільш прогресивних моделей і використовується в організації бізнес проектів і проектів, що базуються на моделюванні всіх процесів як адміністративних, так і організаційних.

Методологію IDEF0 можна вважати наступним етапом розвитку мови описання функціональних систем SADT (Structured Analysis and Design Teqnique). IDEF0, як стандарт був розроблений в 1981 році в рамках широкої програми автоматизації промислових підприємст, яка носила позначення ICAM (Integrated Computer Aided Manufacturing) і була запропонована департаментом військово-повітряних сил США. Сімейство стандартів IDEF взяло своє позначення від назв цієї програми (IDEF=ICAM DEFinition). В процесі практичної реалізації, учасники програми ICAM зіткнулись з необхідністю розробки нових методів аналізу процесів взаємовідносин в промислових системах. При цьому крім покращеного набору функцій для опису бізнес-процесів, однією з вимог до нового стандарту була наявність ефективної методології взаємодій в рамках «аналітик-спеціаліст». Іншими словами, новий метод повинен був забезпечити групову роботу над створенням моделі, з безпосередньою участю всіх аналітиків і спеціалістів, які беруть участь в рамках проекту.В результаті пошуку відповідних рішень народилась методологія функціонального моделювання IDEF0. З 1981 року в стандарт IDEF0 були внесені деякі незначні зміни, в основному, обмежуючого і рекомендаційного характеру, остання його редакція була випущена в грудні 1993 рогу Національним Інститутом По Стандартам і Технологіям США

Функціональна модель в нотації IDEFO являє собою сукупність взаємопов’язаних і взаємодіючих блоків і призначена для опису існуючих бізнес-процесів на підприємстві (так звана модель AS-IS) і ідеального стану речей - того, до чого потрібно прагнути (модель ТО-ВЕ). Спочатку проводиться опис системи в цілому і її взаємодії з навколишнім світом (контекстна діаграма), після чого проводиться функціональна декомпозиція - система розбивається на підсистеми і кожна підсистема описується окремо (діаграми декомпозиції). Потім кожна підсистема розбивається на дрібніші підсистеми і так далі, до досягнення потрібного ступеня деталізації. Після кожного сеансу декомпозиції проводиться сеанс експертизи: кожна діаграма перевіряється експертами предметної області, менеджерами, які безпосередньо беруть участь у бізнес-процесі. Така технологія створення моделі дозволяє побудувати модель, адекватну предметній області на всіх рівнях абстрагування. Якщо в процесі моделювання потрібно висвітлити специфічні сторони технології підприємства, BPwin дозволяє перемкнутися на будь-якій гілці моделі на нотацію IDEF3 або DFD і створити змішану модель. Нотація DFD включає такі поняття, як зовнішнє посилання і сховище даних, що робить її зручнішою (в порівнянні з IDEFO) для моделювання документообігу. Методологія IDEF3 включає елемент "перехрестя”, що дозволяє описати логіку взаємодії компонентів системи. На основі функціональних моделей можна побудувати модель даних, або безпосередньо імпортувати діаграми у ERP - систему, яку поступово (поетапно) можна буде впроваджувати у майбутньому. Розроблені в нотаціях функціонального моделювання діаграми можна імпортувати також у системи імітаційного моделювання, які підтримують ці нотації, і дослідити функціонування бізнес-процесів та їх взаємодіюЗабезпечення ефективного процесу управління підприємством неможливе без наявності формалізованої системи управління підприємством. Наявність формалізованої системи управління означає, що вивчені, змодельовані, задокументовані та проаналізовані основні бізнес-процеси, автоматизовані управлінський і фінансовий облік та багатовимірне сховище даних, створена і упроваджена система планування, аналізу, контролю і регулювання діяльності, сформована система підтримки прийняття управлінських рішень.

Запитання для самоконтролю до розділу 6

 

1. Які основні ознаки інформаційного суспільства?

2. В чому сутність процесу інформатизації освіти?

3. Які завдання розв’язуються за допомогою автоматизованих навчальних систем?

4. Що таке дистанційне навчання?

5. Назвати основні перспективні напрямки використання СНІТ в освіті.

6. Розповісти про галузі застосування систем віртуальної реальності.

7. Назвати основні компоненти комп’ютерних офісних технологій.

8. Які переваги має електронна пошта в порівнянні із звичайною?

9. Назвати основні компоненти автоматизованого офісу.

10. Що таке POS-система? Які види послуг надає система електронних грошей?

11. Які функції реалізують автоматичні клірингові комп’ютерні мережі?

12. Дати визначення СШІ, ЕС, СППР, ЕСППР.

13. Яку структуру має ЕС?

14. Які переваги та недоліки штучної експертизи?

15. Як можна представити правила економічного аналізу в експертній системі?

16. Які напрями застосування ЕС в управлінській діяльності?

17.Які особливості технології побудови ЕС в середовищі електронних таблиць?

18. Які сучасні тенденції подальшого розвитку інформатики?

19. В чому сутність нового наукового напряму, що отримав назву концептуальної інформатики?

20. В чому сутність нового наукового напрямунейроінформатика?

21. В чому сутність інформаційних технологій електронного навчання?

22. В чому сутність наукового напряму, що отримав назву квантова інформатика?

23. Які перспективи розвитку інформаційних технологій?

24. В чому суть управлінських інформаційних систем?

25. Які етапи створення управлінських інформаційних систем?

26. В чому суть діаграмного підходу до опису управлінських процесів, відомого під абревіатурою IDEF?

27. В чому суть CASE - технології?

28. В чому суть процесу ре інжинірингу?

29. Сутність ідеологій моделювання бізнес-процесів IDEFO, IDEF3 і DFD?


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 57; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты