Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаГеоморфологічні дослідження
Читайте также:
  1. I. КУЛЬТУРА - ОБ'ЄКТ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
  2. Бактеріологічне дослідження
  3. Внутрішнє (піхвове) акушерське дослідження.
  4. Геофізичні дослідження та роботи у свердловинах
  5. Добржанська О.Л. Системні методи дослідження міжнародних відносин. Навч. Посібник. – Інститут міжнародних відносин, 2009. – 124 с.
  6. Дослідження динамічних систем з дискретним часом
  7. ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ФУНКЦІЙ
  8. Дослідження особливостей зв'язків між елементами структури
  9. Дослідження поведінки покупців на споживчому ринку.

Геоморфологічні методи дослідження ґрунтуються на вивченні форм сучасного рельєфу та рельєфотвірних процесів і прогнозування за ними структурних елементів, з якими можуть бути пов’язані поклади нафти і газу. Геометричні особливості структур і зв’язок земної поверхні з тектонікою знаходять відображення:

а) у висотному полі рельєфу;

б) у його розчленованості;

в) у плановому рисунку форм рельєфу і ареалів грунтово-рослинного покриву;

г) у морфогенетичних рисах рельєфу.

Гіпсометричний аналіз рельєфу, аналіз нахилів і власне форми денної поверхні базується на уявленні про тектогенну деформацію цієї поверхні. Екзогенні рельєфотвірні процеси, які формують рельєф одночасно з тектогенною його деформацією, суттєво, часто докорінним чином змінюють геоморфологічний характер цієї деформації у відношенні планового положення і морфології форм рельєфу, що утворюються.

Різноманітність і неоднозначність зв’язку гіпсометрії рельєфу з тектонічною структурою роблять неможливим “автоматичне” виділення структур.

Розчленування рельєфу, безумовно, прямо або опосередковано відображає тектонічні рухи і структури, але для більшості випадків розчленування цей зв’язок недосліджений. Дія тектонічних рухів і структур на розчленування рельєфу здійснюється через:

а) тектогенно зумовлену гіпсометрію рельєфу та схили земної поверхні;

б) літологію виведених на поверхню порід;

в) тектогенну тріщинуватість.

Морфологічний аналіз полягає в дослідженні планового рисунку земної поверхні – форм рельєфу, гідромережі, ареалів грунтово-рослинного покриву – з метою виявлення планових обрисів тектонічних структур – диз’юнктивних і плікативних.

Геоморфологічні дослідження проводяться в обмежених обсягах і найбільше значення мають в слабовідслонених районах при пошуках зон регіональних піднять та локальних структур.

При аналізі зв’язку структурного рельєфу, їх зіставлення між собою повинно бути окремим для структур різних порядків, оскільки часто в одному і тому ж районі для структурних форм першого порядку можуть спостерігатись прямі співвідношення, а для структур другого порядку – зворотні.

У процесі нафтогазопошукових робіт геолого-геоморфологічні дослідження можуть проводитись декількома шляхами.Аналіз гідрографічної мережі. Встановлено, що напрямок руху річкових потоків тісно пов’язаний з проявами новітньої тектоніки, зазвичай, успадкованої від похованих структур більш раннього закладання. Так, наприклад, практично всі річки передгір’я Українських Карпат пов’язані з поперечними тектонічними порушеннями осадового покриву. Внаслідок цього поховані підняття характеризуються або радіальним розташуванням гідрографічної мережі і посиленням утворення ярів у найбільш припіднятих ділянках, або відхиленням великих рік від початкового напрямку та обходженням похованого підняття. За характером поведінки самої річки можна робити висновок, про наявність можливого похованого підняття і тектонічного розчленування території дослідження.

Аналіз топокарт (морфометричний аналіз). Він ґрунтується на вивченні різних морфометричних карт і картограм. Для цього складаються карти глибин базисів ерозії, карти висот врізів річок, повздовжні профілі річок, розраховуються також коефіцієнти заболоченості місцевості та звивистості річок. Результати морфометричних робіт повинні перевірятись у процесі польових досліджень для підтвердження виділених піднять.Для ділянок новітніх піднять властивий швидкий перехід долин нижчих порядків у більш високі. Такий перехід відбувається в даному випадку на коротких відстанях.

Дослідження рельєфу і гідромережі дозволяє також виявити тектонічні порушення.

Вивчення геології четвертинних відкладів. При їх вивченні використовуються природні відслонення, а також розрізи структурних і картувальних свердловин. Практика пошукових робіт показує, що над позитивними структурами спостерігається зменшення товщини четвертинних відкладів, більш грубозернистий склад і часте випадання окремих горизонтів. Найбільший ефект досягається при аналізі в сукупності з геофізичними матеріалами.

Для пошуків локальних структур у деяких районах значну користь надає побудова структурних карт четвертинних відкладів. Це має місце, наприклад, в зоні Доно-Медведицьких дислокацій (Волго-Уральська НГП) більшість локальних структур, виявлених бурінням по різних горизонтах палеозою і мезозою, добре відображаються і в четвертинному рельєфі. Ця закономірність дозволяє на картах рельєфу виявляти нові антиклінальні структури. Для побудови цих карт проводиться неглибоке картувальне буріння.


Дата добавления: 2014-11-13; просмотров: 22; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.018 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты