Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаКласифікація свердловин
Читайте также:
  1. Акти первинного права: класифікація та значення для європейської інтеграції.
  2. Бюджетна система та бюджетна класифікація
  3. Бюджетні трансферти, їх класифікація та характеристика
  4. Видатки бюджету, їх сутність, склад і класифікація
  5. Відбитки, їх класифікація
  6. Геологічна основа для закладання свердловин
  7. Геологічні спостереження за бурінням свердловин
  8. Геофізичні дослідження та роботи у свердловинах
  9. Державні позики, їх класифікація
  10. Джерела виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру та їх класифікація

 

Свердловин, які буряться при пошуках, розвідці та розробці родовищ нафти і газу за призначенням поділяються на такі категорії: опорні, параметричні, структурні, пошукові, розвідувальні, експлуатаційні та спеціальні. Основні завдання, які на них покладені, наведені в таблиці 10.1.

Опорні свердловини буряться для вивчення основних рис геологічної будови значних територій і визначення загальних закономірностей розповсюдження комплексів осадових відкладів, сприятливих для нафтогазоутворення і нафтогазонагромадження. Опорні свердловини буряться за загальнодержавними програмами по спеціальній мережі з суцільним відбором керна і, здебільшого, до фундаменту, а в районах глибокого його залягання – до максимально технічно можливої глибини.

 


Таблиця 10.1

Класифікація свердловин, що буряться при геологорозвідувальних роботах і розробці нафтових і газових родовищ

 

Категорія (група) свердловин Об’єкти, що вивчаються Етапи ГРР і розробки родовищ Основні завдання
Опорні (І група – у районах, не досліджених бурінням) (ІІ група – у відносно вивчених районах) Осадові басейни та їх частини Р е г і о н а л ь н и й – вивчення геологічної будови і гідрогеологічних умов великих геострук-турних елементів (регіонів); – визначення загальних закономірностей розповсюдження комплексів, сприятливих для нафтогазоутворення та нафтогазонагромад-ження; – вибір найбільш перспективних напрямів геологорозвідувальних робіт на нафту і газ.
Парамет-ричні 1.Нафто-газоперс-пективні зони. 2.Зони нафтогазо-нагрома-дження – вивчення глибинної геологічної будови і порівняльної оцінки перспектив нафтогазоносності можливих зон нафтогазонагромадження; – одержання необхідних відомостей про геолого-геофізичну характеристику розрізу відкладів для уточнення результатів і підвищення достовірності сейсмічних та інших геофізичних досліджень; – виявлення найбільш перспективних районів для проведення пошукових робіт.
Структурні Райони з можливою або встановле-ною нафто-газоносні-стю – виявлення та підготовка до пошукового буріння перспективних площ (антиклінальних складок, зон екранування тощо), де вирішення геологопошукових завдань геофізичними методами утруднено, малоефективно або економічно не доцільно; – уточнення деталей будови площ: простеження порушень, виявлення перерв в розрізі, встановлення віку порід розрізу, одержання даних про фізичні параметри розрізу, прив’язка верхніх опорних горизонтів, виділених за даними геофізики тощо; – побудова структурних карт за маркувальними горизонтами.
Пошукові Підготов-лені пастки Пошуко-вий – відкриття нових родовищ нафти і газу (на нових площах); – виявлення нових покладів нафти і газу ( в межах раніше відкритих родовищ).

  

Продовження табл. 10.1

Категорія (група) свердловин Об’єкти, що вивчаються Етапи ГРР і розробки родовищ Основні завдання
Розвідува-льні 1.Площі із встановле-ною нафто- газоносні-стю. 2.Родови-ща, що розробля-ються. Розвідувальний – вивчення родовищ (покладів) з метою підготовки запасів нафти і газу категорій С1 і С2 ; – збирання вихідних даних для складання проектів (схем) розробки покладу.
Експлуата-ційні: – видобувні – нагніталь-ні – оціночні – спостереж-ні (п’єзомет-ричні, конт-рольні) Родовища Р о з р о б к а –вилучення (видобуток) нафти і газу із надр; – закачування (нагнітання) в продуктивний пласт води або іншого агента з метою витіснення нафти із колектору; – уточнення меж відокремлених продуктивних полів і оцінка виробленості окремих ділянок для уточнення раціональної розробки покладів; – контроль за розробкою шляхом систематичного спостереження за зміною пластового тиску і просуванням флюїдоконтактів покладу.
Спеціальні     – для виконання допоміжних робіт, що забезпечать нормальну технологію геологорозвідувального процесу і розробки родовища (для скидання промислових вод, ліквідації відкритих фонтанів нафти і газу, водопостачання); – для підземного зберігання газу тощо.

 Параметричні свердловини буряться для вивчення глибинної геологічної будови і порівняльної оцінки перспектив нафтогазоносності можливих зон нафтогазонагромадження, а також для одержання необхідних відомостей про геолого-геофізичну характеристику розрізу відкладів з метою уточнення результатів сейсмічних та інших геофізичних досліджень. Свердловини цієї категорії закладаються в межах локальних структур або профілями для регіонального вивчення тектонічних зон і буряться в сукупності з регіональними сейсморозвідувальними роботами. Відбір керна не менше 20 % від глибини свердловини.

Структурні свердловини буряться для виявлення і підготовки до пошукового буріння перспективних локальних структур (антиклінальних складок, зон екранування, виклинювання тощо). Свердловини цієї категорії, здебільшого, буряться до маркувальних (опорних) горизонтів, за якими проводиться побудова структурних карт. Зараз такі свердловини буряться мало і, зазвичай, в комплексі з геофізичними методами в складних геологічних умовах.Пошукові свердловини закладаються на площах, підготовлених до глибокого буріння або на родовищах на перспективні глибокозанурені горизонти. До пошукових відносяться всі свердловини, закладені на новій площі до одержання першого промислового припливу нафти або газу із даного горизонту, а також перші свердловини, закладені на ті ж горизонти у відокремлених тектонічних блоках або свердловини, що закладені на нові горизонти в межах родовища – також до одержання перших промислових припливів нафти або газу.

У пошукових свердловинах здійснюються геологічні, промислово-геофізичні і геохімічні дослідження з метою детального вивчення розрізу відкладів, їх нафтогазоносності.

У цих свердловинах проводиться поінтервальний відбір керна по розрізу, не вивченому бурінням, на межах стратиграфічних підрозділів та в перспективних на нафту і газ горизонтах у обсязі до 8–12 %, а також випробування нафтогазоносних (водоносних) горизонтів з відбором проб флюїдів.

Розвідувальні свердловини буряться на площах із встановленою нафтогазоносністю з метою детального вивчення відкритих скупчень та підготовки запасів нафти і газу промислових категорій, а також для отримання вихідних даних для складання проекту (схеми) розробки покладу. Під час буріння проводиться відбір керна до 4–8 % в інтервалах залягання продуктивних горизонтів, промислово-геофізичні дослідження, випробування пластовипробовувачами та освоєння продуктивних горизонтів після закінчення буріння, а також пробна експлуатація продуктивних горизонтів.

При розробці покладів розвідувальні свердловини часто використовуються як експлуатаційні.

Експлуатаційні свердловини. Вони буряться для розробки покладів та вилучення нафти і газу із земних надр. У цю категорію входять власне видобувні, нагнітальні, оціночні і спостережні (п’єзометричні та контрольні) свердловини. Окрім цього, останніми роками з метою прискорення введення родовищ в розробку в період дослідно-промислової розробки (ДПР) бурять так звані випереджувальні експлуатаційні свердловини для уточнення геологічної будови та промислової цінності відкритих покладів.

Призначення нагнітальних свердловин – закачування (нагнітання) в продуктивний пласт води або іншого агенту (газу, повітря тощо) з метою витіснення нафти із колектора.

Основним завданням оціночних свердловин є уточнення меж відокремлення продуктивних полів і оцінка виробленості ділянок для уточнення раціональної розробки покладів.

Призначення спостережних свердловин – контроль за розробкою шляхом систематичного спостереження за зміною пластового тиску і просуванням водонафтового, газоводяного і газонафтового контактів у процесі експлуатації покладу.

За результатами експлуатаційного буріння проводиться перевід запасів нафти і газу із категорії С1 в категорію В і А.

Спеціальні свердловини буряться для виконання допоміжних робіт, що забезпечать нормальну технологію геологорозвідувального процесу і розробки родовища (для скидання промислових вод, ліквідації відкритих фонтанів нафти і газу, водопостачання, підготовки структур для підземних газосховищ і зберігання в них газу тощо).

 


Дата добавления: 2014-11-13; просмотров: 41; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты