Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВСТУП. ПРЕДМЕТ, МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ЗНАЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ В ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ З ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.
Читайте также:
  1. III. Мета, стратегічні напрями та основні завдання Національної стратегії
  2. Аксіоматичне означення додавання цілих невід’ємних чисел в аксіоматичній теорії. Таблиці і закони додавання.
  3. Аксіоматичне означення множення цілих невід’ємних чисел в аксіоматичній теорії. Таблиці і закони множення.
  4. Акти первинного права: класифікація та значення для європейської інтеграції.
  5. Аналіз аналогів ПК, сучасних інформаційних технологій, засобів розробки програмного забезпечення
  6. Банки як провідні фінансові посередники, їх призначення і функції.
  7. Валютні системи: поняття, структура, призначення
  8. Види культурних норм та їх суспільне призначення
  9. Види обліку і їх призначення
  10. Визначення абсолютної та відносної вологості повітря

 

В глобальній економіці ефективне управління бізнесом здійснюється за рахунок застосування програмного забезпечення (ПЗ), яке є засобом досягнення зниження часу і вартості створення товарів і послуг. Висока швидкість зміни комп’ютерних та програмних технологій створює потребу в нових програмних продуктах, тому сьогодні, як ніколи, актуальною є проблема підвищення якості підготовки спеціалістів в галузі програмної інженерії.

Програмна інженерія – галузь комп’ютерної науки і технології, яка займається побудовою програмних систем, настільки великих і складних, що для цього необхідна участь узгоджених команд розробників різноманітних спеціальностей та кваліфікацій.

Аналіз ринку праці в галузі програмної індустрії дозволив виділити протиріччя між рівнем підготовки спеціалістів і вимогами роботодавців, а також між необхідністю розробки якісного програмного забезпечення (ПЗ) і відсутністю на ринку праці компетентних спеціалістів.

Вирішення даних протиріч можливе за умови створення моделі спеціаліста в галузі програмної інженерії яка б об’єднала модель особистості і професійної діяльності. Основною проблемою при цьому є виявлення та опис професійної діяльності спеціаліста в галузі програмної інженерії, яка динамічно змінюється в зв’язку з еволюцією програмних і комп’ютерних технологій.

У відповідь на вимоги часу до рівня підготовки спеціалістів в навчальні програми в галузі програмної інженерії за спеціальністю 5.05010301 «Розробка програмного забезпечення» передбачено вивчення навчальної дисципліни «Групова динаміка і комунікація», яка належить до нетехнічних обов’язкових дисциплін і спрямована на розвиток у майбутніх фахівців цієї галузі додаткових професійних якостей гуманітарно-соціального характеру.

Чудові люди створюють чудові програми. Вони формують вимоги, відлагоджують технологію і дотримуються графіків. Вони тестують, документують і супроводжують продукт. Їх ідеї, професіоналізм та ентузіазм визначають успіх або крах розробки.

В процесі розробки програмного забезпечення (ПЗ) спеціалісти виконують різноманітні види діяльності, пов’язані з аналізом, проектуванням, конструюванням, реалізацією, тестуванням і супроводженням програмного продукту. У групі вони можуть виконувати певні ролі по відношенню одне до одного.

Роль у цьому випадку розглядається як тимчасове призначення співпрацівнику набору функцій в межах конкретного проекту. Одержання ролі означає делегування повноважень для виконання певних функцій і прийняття відповідальності за результати виконання даних функцій. Роль може вимагати різних функцій; окремі функції можуть бути властиві декільком ролям.

Оскільки на долю проекту більше всього впливає «людський чинник» дуже важливим завданням є розподіл ролей та функцій всередині групи, а також організація взаємодії як в середині, так і між групами. Вирішення цього завдання залежить від розміру структури, складу групи, робочого оточення.Багато технологій розробки ПЗ визначають ролі, які спеціалісти можуть виконувати в процесі виконання проекту і типи завдань, відповідаючі тій чи іншій ролі.

Використання технології розробки ПЗ дозволяє організовувати ефективну комунікацію між групами і в середині груп і досягнути успіху в колективній розробці ПЗ.

Об’єкт вивчення дисципліни: - групи розробників ПЗ і їхні представники.

Предмет вивчення дисципліни: - процеси комунікації у групах розробників програмного забезпечення.

Ціль вивчення дисципліни – це формування у майбутніх спеціалістів в галузі програмної інженерії системного уявлення про колективну розробку програмних продуктів включаючи гуманітарні та інженерні аспекти.

Завдання дисципліни:

- вивчення основних теоретичних положень про сукупність виникаючих в групах розробників програмного забезпечення процесів та явищ, що стосуються групової динаміки;

- формування навичок ефективної усної і письмової комунікації, як в міжособистому, так і в міжгруповому спілкуванні в процесі розробки ПЗ.

Основною проблемою розробки навчальної дисципліни є її міждисциплінарний характер змісту, який вимагає інтеграції професійних, гуманітарних та соціальних знань (Наприклад: з наших дисциплін «Проектування програмного забезпечення», «Менеджмент», «Соціальна психологія», «Ділове спілкування» тощо)

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати:

- поняття «групова динаміка в психології»;

- характеристику динамічних процесів у групі розроблювачів ПЗ;

- проблеми психологічної сумісності і групової згуртованості;

- індивідуальні типи особистостей;

- етапи формування групи розроблювачів ПЗ;

- основні компоненти ефективної роботи в групі;

- індивідуальні стилі роботи в групі;

- функціональні ролі в групі розроблювачів ПЗ;

- культурні шаблони членів групи;

- типи і стилі лідера, керівника;

- типи конфлікту;

- причини конфлікту; стилі поведінки в конфліктних ситуаціях;

- управління конфліктами в процесі розробки програмного продукту;

- сучасні аспекти ділової та міжкультурної комунікації;

- компоненти ділової комунікації;- специфіку комунікації в Інтернеті;

- види і способи ділових бесід, переговорів, презентацій.

уміти:

- пояснювати важливість формування груп розроблювачів ПЗ, котрі мають різні риси характеру;

- описувати моделі індивідуальних типів особистості розроблювачів ПЗ; виявляти індивідуальні стилі роботи, а також їхній вплив на хід виконання розробки ПС;

- впливати на окремих членів групи і на групу в цілому з метою якісного виконання рольових функцій;

- оцінювати діяльність групи з метою підвищення її ефективності;

- працювати в мультикультурних середовищах; запобігати й усувати конфліктні ситуації;

- підтримувати взаємодію і спілкування; знаходити загальні інтереси зі співрозмовником, розуміти чужу точку зору;

- швидко реагувати на висловлення співрозмовника;

- вибудовувати систему доказів;

- говорити, слухати, писати;

- ефективно проводити нараду, бесіди, переговори, дискусії, презентації, використовуючи комп’ютерні і мережні засоби комунікації;

- оформляти документацію;

- рецензувати письмову технічну документацію з метою виявлення різного роду проблем.

 

 


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 45; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты